Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
""

Støtte til bevaringsværdige bygninger

Er dit hus vurderet bevaringsværdigt og planlægger du at renovere i 2023? Nu kan du søge støtte til istandsættelse.

Det er vigtigt for kommunen at værne om de bevaringsværdige bygninger, fordi de kan bidrage positivt til omgivelserne og ofte er udført med en særegen byggeskik og håndværksmæssige teknikker fra perioden, hvor det blev bygget.

Det kan være kostbart at istandsætte en bevaringsværdig bygning, da renovering tilpasset bygningens alder og byggeskik ofte kræver særlige hensyn og metoder. Den nye støtteordning skal sikre de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier lokalt og regionalt, men også bidrage til økonomisk bæredygtighed for dig som bygningsejer.

Formålet med at give mulighed for støtte er at tilskynde bygningsejerne at bibeholde eller løfte bevaringsværdien for den enkelte bygning.

Fokus på bygningskulturen

I Rebild Kommune ønsker vi at passe på bygningskulturen og har besluttet at forstærke indsatsen for bosætning, forskønnelse og bedre boligkvalitet i byer med færre end 4.000 indbyggere og i det åbne land.

Den 8. juni 2022 godkendte byrådet i Rebild Kommune kriterierne for støtte til bevaringsværdige bygninger. Her blev det besluttet, at der årligt afsættes en pulje på 300.000 kr., hvor bygningsejere af bevaringsværdige bygninger med bevaringsværdi 1-4 har mulighed for at søge økonomisk støtte til istandsættelse. Med støtteordningen har man mulighed for tilskud på op til 50% af udgifterne.

Ved at sætte fokus på de bevaringsværdige bygninger, understøtter kommunen bevaring og udvikling af den byggede kulturarv. Kulturarven er en vigtig ressource i den strategiske planlægning, fordi den kan medvirke positivt til at fremme lokalt tilhørsforhold og bosætning, understøtte erhvervsudvikling og tiltrække turisme.   

Overordnede krav til ansøgning

Arbejdet må ikke være igangsat før der er afgivet tilsagn om støtte.

Ansøgningens indhold:

  • beskrivelse af ønskede istandsættelsesarbejder
  • to sammenlignelige tilbud fra udførende håndværkere*
  • fotos af bygningen samt relevante bygningsdetaljer
  • tidsplan for udførelse, herunder forventet tidspunkt for igangsætning af projekt

Det er ikke et krav at fremlægge et arkitekttegnet projekt. Det fremsendte materiale skal dog være i et sådant omfang, at forvaltningen kan danne sig et overblik over, hvad der ansøges om. Derfor kan man med fordel vedlægge supplerende tegningsmateriale, håndskitser o/el. uddybende projektbeskrivelse om arbejdets udførelse, materialevalg og metoder i ansøgningen.

*Udgifter til stillads, nedtagning og bortskaffelse af byggeaffald indgår ikke i de støtteberettigede udgifter og skal derfor fremgå særskilt i de enkelte tilbud. Håndværkertilbud skal være hjemtaget inden fristen for ansøgning. 

Ansøgningsfrist

1. marts 2023

Husk tilladelse fra relevante myndigheder

Hvis projektet kræver byggetilladelse, udledningstilladelse, plantilladelse, landzonetilladelse, tilladelse i forhold til fredninger, tilladelse i forhold til leje- eller brugsaftale eller andet, skal ansøger selv indhente tilladelse hos de relevante myndigheder. Tilladelserne skal foreligge før projektets opstart.

Monsido - statistik

Cookieinformation