For forældre

Foto: Colourbox.com
Går dit barn i specialklasse?

Som i alle andre klasser i udskolingen (7. - 10. klasse) skal eleverne arbejde med at blive klar til at vælge uddannelse og job. Det er en proces, som foregår i samarbejde mellem eleven, dig som forælder, læreren og UU-vejlederen.

Det er UU-vejlederen, der orienterer om, hvilke ungdomsuddannelser der findes, og hvilke krav der stilles på uddannelsen, regler om optagelse med mere.

Praktik

Fra 8. klasse har eleven mulighed for at komme i praktik i en uge i en virksomhed for at prøve af, hvad det vil sige at gå på arbejde. Eleverne kan også komme i en specialpraktik, som kombinerer undervisning og praktik.  

Introkurser

Eleverne kan komme til at snuse til nogle forskellige ungdomsuddannelser ved at deltage på introkurser. Kontakt UU-vejlederen for mere information om introkurser for elever i specialklasser.

Specialefterskoler

Hvis du som forælder overvejer, at dit barn skal på en specialefterskole, er det vigtigt at få tilmeldt hende/ham hurtigst muligt og senest midt i november året før skolestart. På www.efterskoler.dk kan du finde mere information om de enkelte skoler og optagelsesprocedurer.

Ungdomsuddannelse, ordinær uddannelse med støtte, EGU eller STU?

Elever, som går i specialklasse, kan gå på mange forskellige ungdomsuddannelser alt efter deres kvalifikationer og behov.

De kan eventuelt starte på en ordinær uddannelse men med behov for specialpædagogisk støtte. Læs mere om specialpædagogisk støtte og andre støttemuligheder

Læs også om muligheden for en EGU (ErhvervsGrundUddannelse) eller en STU (Særlig Tilrettelagt Uddannelse).

 

Støttemuligheder

Her kan du læse om de forskellige støttemuligheder, der er for dit barn i grundskolen og på ungdomsuddannelser.

IT-rygsæk

IT-rygsæk er for ordblinde elever i skolen. Det er klasselæreren, skolen og kommunens læsevejleder, som sammen kan teste dit barn for ordblindhed. Når dit barn starter på en ungdoms- eller erhvervsuddannelse får uddannelsesinstitutionen besked om læsehandicappet, så han/hun kan fortsætte med at arbejde med IT-rygsækken. 

Dispensation fra afgangsprøver

Det er muligt at give dispensation for forskellige tests og afgangsprøver, hvis dit barn er afgangselev og har behov for dette. Det kan eksempelvis være længere forberedelsestid, støttehjælp med videre, og fritagelse for dele af eller hele prøvesættet. Det er eleven, dig som forældre, skolen og PPR, som sammen finder ud af, hvad der er behov for.  

SPS-støtte

Hvis dit barn har et særligt behov, kan han/hun få en specialpædagogisk støtte på sin ungdomsuddannelse. Støtten gælder under hele uddannelsesforløbet og kan eksempelvis være tekniske hjælpemidler, personlig assistance, tegnsprog, særligt udformede undervisningsmaterialer med videre. Det kan også være mentorstøtte under hoved- og praktikforløb på en erhvervsuddannelse.

Du kan læse mere på Bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser m.v. 

Og læs også mere om SPS-støtte ved Styrelsen for undervisning og kvalitet

Støtten bliver sat i gang, når dit barn tilmelder sig en ungdomsuddannelse. I skal blot kontakte vejlederen på uddannelsesstedet.

Mentor

Hvis dit barn har behov for det, kan han/hun få en mentor. Mentoren kan støtte dit barn i forhold til sin motivation for at starte på en uddannelse (f.eks. omkring lektier, kammerater, evne, skolegang og holdning til skole og uddannelse).

Mentoren kan også være med til at vurdere, om dit barn har behov for praktisk hjælp før og efter starten på sin uddannelse (eksempelvis vækning, afhentning, ledsagelse, være kritisk ven og hjælpe med fastholdelse på uddannelsen).

Et mentorforløb handler derfor om:

• at motivere dit barn til at starte på en ungdomsuddannelse

• at give råd og vejledning om hvad det vil sige at begynde på en ungdomsuddannelse

• at støtte eleven i at blive i uddannelsen, også når det er svært.

Hvem kan få en mentor?

Elever fra 9. og 10. klasse i Rebild Kommune, som skal begynde på en uddannelse, kan få en mentor, hvis de har behov for det.

Hvor og hvornår?

UU-vejlederen snakker med dit barn og dig som forældre om mentorordningen, og I laver sammen en aftale. Når mentoraftalen er underskrevet af dit barn og dig som forældre, starter mentorforløbet.

Hvis eleven har brug for en mentor, når han/hun begynder på en ungdomsuddannelse, så er det også UU-vejlederen fra grundskolen, som fungerer som mentor. Mentorforløbet kan strække sig i udgangspunktet 3 måneder ind i ungdomsuddannelsen.

Dit barns UU-vejleder

Kontakt din søns/datters UU-vejleder i grundskolen for nærmere information.

Menu