Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
""

Valg 2021

Brug din demokratiske ret. Stem til kommunal- og regionsrådsvalget den 16. november 2021.

Der er valg til byrådet i Rebild Kommune tirsdag, den 16. november. Der vælges 25 byrådsmedlemmer for valgperioden 1. januar 2022 - 31. december 2025.

Hvem kan stemme?

Alle, der på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i Rebild Kommune, og som herudover enten

  • har dansk indfødsret,
  • er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union,
  • er statsborger i Island eller Norge, eller
  • uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget de sidste fire år forud for valgdagen
  • eller er britisk statsborger, der er bopælsregistreret i CPR pr. 31. januar 2020 og siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark.

Derudover har man valgret, når man på valgdagen er fyldt 18 år, er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union og er registreret i Udenrigsministeriets protokol.

Valgretten er siden 2017 også udvidet, så personer, som er frataget den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, har mulighed for at stemme, hvis de opfylder betingelserne ovenfor.

Visse udlændinge har ikke valgret, selvom de opfylder ovenstående betingelser. Det gælder:

  • udlændinge på tålt ophold
  • udvisningsdømte udlændinge
  • administrativt udviste udlændinge
  • udlændinge, som fra udlandet indsættes direkte til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner

Hvem kan opstille som kandidat?

Man har valgbarhed til byrådet i Rebild Kommune, hvis man fredag den 1. oktober 2021 opfylder betingelserne for valgret, bortset fra aldersbetingelsen og betingelsen vedrørende varigheden af forudgående fast bopæl i riget.

Hvis valgretsbetingelserne ikke er opfyldt fredag den 1. oktober 2021, skal betingelserne være opfyldt senest mandag den 4. oktober 2021 kl. 12.00, bortset fra aldersbetingelsen og betingelsen vedrørende varigheden af forudgående fast bopæl i riget, der først skal være opfyldt på valgdagen.

Chikane, trusler, hærværk og vold mod lokalpolitikere

De opstillede kandidater vil indimellem opleve, at der er en hård tone i debatten. Men chikane, trusler, hærværk og vold kan ikke tolereres og må aldrig bruges som pressionsmiddel i den politiske debat. 

Indenrigs- og Boligministeriet, Danske Regioner og KL har i samarbejde med Politiets Efterretningstjeneste udarbejdet publikationen Chikane, trusler, hærværk og vold – vejledning med fokus på forebyggelse og håndtering

Valg til Regionsrådet i Nordjylland

Samtidig med valget til byrådet i Rebild Kommune er der valg til Regionsrådet i Region Nordjylland. Det sker efter Regionsvalgbestyrelsens bekendtgørelse.

Kontakt

Spørgsmål til kandidatlister og anmeldelser om listeforbund og/eller valgforbund kan ske til Valgsekretariatet på tlf. 99 88 99 88 eller mail raadhus@rebild.dk

Cookieinformation

Muni - kommunalvalg