Det gode børneliv

"Det gode børneliv", forsideillustration - grafik: www.colourbox.com
I forbindelse med at Rebild Kommunes fælles skole- og dagtilbudspolitik, "Det gode børneliv" var i høring, bad vi skoler, dagtilbud og dagplejere om at give deres bud på 'det gode børneliv'. Det er der kommet en række videoer og præsentationer ud af som du kan se herunder.

Vi bad de professionelle, der arbejder med børnene i alderen 0-16 år, om at sætte billeder på fællespolitikkens temaer. 

Der er i alt otte temaer i politikken som skoler, dagtilbud og dagplejere er blevet bedt om at komme med en fortolkning af. Temaerne er listet herunder og der er link til de forskellige video-bidrag under hvert tema.

Inklusion

Inklusion ses som en grundlæggende værdi – og ikke en metode. Inklusion handler om accept, respekt og lige muligheder. Det handler om, at alle bliver aktive deltagere i fællesskabet – og i samfundet. Det enkelte barn skal føle sig værdsat, accepteret og mødt ud fra egne forudsætninger. Derfor er det vigtigt, at alle børn får mulighed for at udvikle sig som socialt ansvarlige og tolerante mennesker, hvorved det samtidig kan forbygges, at børn i udsatte positioner bliver marginaliseret tidligt i livet.

Et inkluderende miljø tilrettelægges med udgangspunkt i, at alle børn er forskellige og rummer noget unikt. At skabe inklusion er derfor en dynamisk proces, hvor skolen eller dagtilbuddet hele tiden tilpasses den aktuelle børnegruppe. Dette indebærer, at der etableres støttende udviklings - og læringsmiljøer, som inkluderer og imødekommer børnenes individuelle behov og som understøtter deres fulde potentialer. 

Det er vigtigt, at alle voksne i og omkring skolen eller dagtilbuddet bakker op om inklusion som en grundlæggende ret for alle børn. Skole og dagtilbud skal indgå i forpligtende samarbejde for at sikre inklusion. Ansvaret for inklusionen ligger aldrig hos det enkelte barn, men derimod hos de voksne omkring barnet. Forældrene spiller her også en central rolle. Fokus i inklusionsindsatsen er ikke på det enkelte barn, men derimod på det omkringliggende udviklings - og læringsmiljø, og de sociale fællesskaber barnet indgår i.

Fortolkninger

Alle videoer og præsentationer åbner i nyt vindue.

Læring og læringsmiljøer

Læring er en livslang proces, som vi skal klæde børnene bedst muligt på til. Det gør vi bl.a. ved at lære børnene at lære. Det er vigtigt, at læringen hele tiden understøttes af fagligt kompetente medarbejdere.

Skoler og dagtilbud i Rebild Kommune skal fremme børnene s kundskaber og færdigheder, så de får lyst til at lære mere. Børn skal understøttes i at tro på og udnytte egne muligheder – og de skal have rum til at udfolde sig.  Alle skoler og dagtilbud i Rebild Kommune skal arbejde systematisk og målrettet med børns læring, så alle børn bliver rustet til at leve i fremtidens samfund. Det er derfor vigtigt, at alle indsatser og aktiviteter med børnene skal ses i sammenhæng med de opstillede læringsmål.

I Rebild Kommune er der bl.a. fokus på sprog og kommunikation, så ledes at alle børn og unge udvikler funktionelle sprog - , læse - og skrivefærdigheder . Det prioriteres at tilrettelægge læringsmiljøer præget af dialogisk samspil, hvor børnene lærer at tænke og reflektere og der skabes rum for dialog, hvor der er respekt for hinanden.

Læringsmiljøet skal tænkes bredt. Skoler og dagtilbud skal have fokus på læringsmiljøet ved at se på de fysiske rammer i og omkring institutionerne. Der skal være plads og rum til udfoldelse, udfordringer og fysiske aktiviteter både inde og u de. Læringsmiljøet skal være fleksibelt og dynamisk og tage hensyn til både fællesskabet og det enkelte barns behov. Læringsmiljøet skal være e med til at sikre, at børnene bliver nysgerrige og får lyst til at tilegne sig viden. Læringsmiljøet skal være båd e funktionelt, motiverende og skabe rum for refleksion og fordybelse for det enkelte barn og samtidig være med til at styrke innovation og kreativitet. Et læringsmiljø, hvor børnene trives og føler sig som en del af fællesskabet, har afgørende betydning for børnenes læring. 

Fortolkninger

Alle videoer og præsentationer åbner i nyt vindue.

Trivsel

Trivsel handler generelt om, at det enkelte barn skal leve et sundt og velfungerende liv, hvor det imødekommes og forstås. Trivsel giver børn lysten til at lære og er grundlaget for, at de kan udvikle sig Positivt med udgangspunkt i deres individuelle unikke muligheder og ressourcer.

I et ønske om at understøtte børnenes trivsel, læring og udvikling, skal skoler og dagtilbud i Rebild Kommune efterstræbe, at børn ene skabe r meningsfulde kontakter præget af positivitet og forpligtende fællesskaber. Samarbejdsrelationer og relationer generelt er en måde at skabe et bredt fællesskab, hvor barnet vil opleve respekt, tryghed og tillid.

Trivsel handler ikke om, hvordan vi gerne vil have, at børn skal opføre sig for at passe ind i vores institutioner. Trivsel er derimod subjektivt, hvad der er trivsel for det ene barn er ikke nødvendigvis trivsel for et andet. Det er derfor vigtigt at få en forståelse af, hvad der for børnene i Rebild Kommune forstås ved trivsel. Derfor er der fokus på, at børnene i Rebild Kommune involveres, så de bliver hørt og inddraget i planlægningen af deres egen udvikling og læring. Gennem bevidst anvendelse af pædagogiske metoder, støtter medarbejderne børnenes trivsel og læring med udgangspunkt i kendskabet til det enkelte barns modenhed, udviklingsbehov, muligheder og potentialer. 

Fortolkninger

Alle videoer og præsentationer åbner i nyt vindue.

Digitalisering og digitale læremidler

Anvendelsen af it skal indtænkes ud fra pædagogiske mål, så barnet løbende bliver passende udfordret og stimuleret i forhold til dets behov og forudsætninger. Den lokale forankring styrker ejerskabet og dermed succesen ved anvendelsen. I t er ikke noget i sig selv - det er menneskets anvendelse, der gør det interessant i et pædagogisk velforankret miljø.

I Rebild Kommune ønsker vi at anvende it i de processer, hvor det kan understøtte barnets naturlige udvikling gennem nysgerrighed, leg og fordybelse. I t åbner op for mange muligheder, m en er aldrig målet i sig selv. I t er både et middel og en metode til at arbejde med barnets trivsel, udvikling og læring. Når de professionelle vælger at anvende it i forhold til arbejdet med barnet, er det et aktivt og bevidst valg. Ofte udnyttes it bedst, når det indtænkes i et samspil med den analoge verden og dermed indgår i en større helhed. Afgørende for vores valg er de professionelle overvejelser, der har til sigte, at fastholde barnets naturlige nysgerrighed for at opdage og forholde sig til verden - alene eller sammen med andre. Udgangspunktet for det professionelle valg er mere styret af ordet “hvorfor” end af ordet “hvad”.

Internettet åbner op for en nærmest uendelig informationsstrøm, der kan tilgås fra et stadig stigende antal it - enheder døgnet rundt. Dette er et samfundsvilkår, som vi aktivt ønsker at udnytte positivt i arbejdet med børns dannelse. Digitale medier spiller en stadig større rolle i samfundsudviklingen, og der er derfor behov for at arbejde med børns it-kompetencer. Når vi arbejder med børns udvikling, har vi fokus på, hvornår børn er aktive og passive i deres brug af it. Vi ønsker at fastholde og fremme barnets læring, udvikling, engagement samt nysgerrighed ved brug af it. Vi anser reflekteret anvendelse af it som en kulturkompetence. Nøgleord er kritisk stillingtagen og aktiv deltagelse. De voksne har et fælles og særligt ansvar for at guide børnene i den digitale verden.

Udviklingen har åbnet op for nye og mere direkte kommunikationsformer i samarbejdet omkring børnene. Vi ønsker at anvende anerkendende og tidssvarende kommunikationsformer, som bidrager positivt til trivsel, udvikling og læring. I dag er vidensdeling let og fleksibelt med it som et værktøj. Dette muliggør gennemskuelighed og synlighed af de mange tiltag der dagligt gøres for at sikre læring og udvikling af det enkelte barn. Vi ønsker at synliggøre indsatsen, da vi mener, det styrker samarbejdet og dermed giver positiv vækst for barnet. 

Fortolkninger

Alle videoer og præsentationer åbner i nyt vindue.

Natur

Skoler og dagtilbud i Rebild Kommune har unikke naturomgivelser. Naturen er, sammen med et rigt friluftsliv, en særlig ressource i kommunen, som i videst mulig omfang integreres i den pædagogiske praksis og læring. Bevidstheden om de gevinster, der findes i anvendelsen af de unikke naturområder skal opdyrkes og naturen tænkes ind som et rum for leg, læring og pædagogik. Dette styrker ikke alene børnenes forståelse af natur og naturfænomener, men danner også grund for læring i et bredere perspektiv samt bidrager til børnenes generelle trivsel og udvikling.

Hovedparten af Rebild Kommunes skoler og dagtilbud har rigtig gode muligheder for at møde naturen lige uden for døren. De t skal herudover prioriteres at bringe børnene uden for deres vante rammer og vedvarende give dem nye og særlig e naturoplevelser, der kan vække nysgerrigheden og kreativiteten. Dette kræver, at vi ikke alene har fokus på at tænke natur ind i læring og pædagogik, men også på at forberede og efterbearbejde naturoplevelserne.

En fokuseret anvendelse af naturen fordrer, at der er særlige pædagogiske kompetencer inden for natur og friluftsliv tilstede. Dette handler ikke alene om at prioritere opbygning af nogle stærke spidskompetencer inden for natur, men også om en bred inddragelse af de mange professionelle og frivillige ressourcer, der findes rundt om i kommunen.

Fortolkninger

Alle videoer og præsentationer åbner i nyt vindue.

Innovation og kreativitet

I Rebild Kommune skal børn lære at arbejde eksperimenterende og tænke innovativt og kreativt. Børnenes nysgerrighed skal stimuleres. De skal lære, at der kan være flere "rigtige" svar og at der er plads til at begå fejl, blot de har forsøgt at gå nye veje eller har forfulgt en idé.

Innovation opstår, når kendt eller ny viden kombineres på en ny måde, eller når kendt og ny viden bringes i ny anvendelse. Innovation er derfor ikke kun at opfinde et produkt, det handler i bred forstand om at gøre noget på en bedre måde. Kreativitet er at skabe noget nyt, ved at kombinere nye og eksisterende ideer, tanker og materialer på en ny og anderledes måde, som har betydning for andre.

Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode idéer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Den værdi, der skabes, kan være af økonomisk, kulturel eller social art.

Innovation, kreativitet og entreprenørskab handler også om, at det enkelte barn understøttes i at tænke selvstændigt og har mod til at afprøve egne ideer og forfølge dem – skal være med til at børnene får indblik, selvtillid, viden og færdigheder til at handle på deres ideer. Innovation, kreativitet og entreprenørskab handler om at kombinere viden fra forskellige områder, derfor er det vigtigt, at der arbejdes og samarbejdes på tværs og at innovation, kreativitet og entreprenørskab tænkes ind i hele barnets dag.

Fortolkninger

Alle videoer og præsentationer åbner i nyt vindue.

Krop og bevægelse

Fokus på krop og bevægelse skal give børnene mangfoldige muligheder for udvikling, bl.a. gennem fysisk udfoldelse, sociale aktivitet er, samarbejde og kreativitet samt aktiviteter, der styrker sanserne. Formålet er, at børnene gennem alsidig fysisk aktivitet opnår færdigheder og tilegner sig viden, der giver mulighed for kropslig og almen udvikling. Børnene skal have mulighed for at opleve glæde ved og lyst til at være fysisk aktive og opnå indsigt i og få erfaringer med vilkår for sundhed og kropskultur.

I Rebild Kommune er der fokus på at integrere fysisk aktivitet og bevægelse som en del af dagligdagen. Der er en positiv sammenhæng mellem fysisk aktivitet og børns læring, udvikling og trivsel. Fysisk aktivitet og livsstil kan afgøre om børn lykkes i det de sætter sig for. Det skal sikres, at alle børn får sunde vaner i dagtilbud og skole r ved at have fokus på, at omgivelserne skal indbyde til bevægelse og at medarbejderne skal indtænke fysisk aktivitet i løbet af dagligdagen. Bevægelse og aktivitet styrker desuden børns trivsel og selvværd, hvilket har stor betydning for deres indlæringsevne, udvikling samt generelle livskvalitet.

Skoler og dagtilbud skal tilstræbe at skabe sundhedsfremmende rammer og aktiviteter, som aktivt kan bidrage til at styrke børns kompetencer med henblik på at træffe sunde valg og udvikle sunde vaner. Forældrene spiller i den sammenhæng også en vigtig rolle.

Fortolkninger

Alle videoer og præsentationer åbner i nyt vindue.

Faglige kompetencer

Fundamentet for, at børnene i Rebild Kommunes skoler og dagtilbud trives og udvikles, er dygtige og engagerede medarbejdere. Dette indebærer, at medarbejderne er fagligt kompetente, hviler i deres professionelle vurdering og tydeligt kommunikerer deres pædagogik til børn og forældre.

Med henblik på at sikre en skarp faglighed er det væsentligt, at der sættes mål op omkring den indsats der ydes i skoler og dagtilbud og at der løbende reflekteres over metoder og praksis. Samtidig skal den løbende kompetenceudvikling af medarbejderne prioriteres, og videns - og erfaringsnetværk på tværs af børne- ungeområdet understøttes. Kompetenceudviklingen er praksisnær og tager udgangspunkt i de lokale behov.

Medarbejdernes faglige kompetencer kan dog ikke stå alene. Ledelsen har også meget stor betydning for fagligheden og kulturen på den enkelte skole eller dagtilbud og dermed også for muligheden for at skabe de rette rammer omkring børnenes trivsel, udvikling og læring. Et godt lederskab er kendetegnet ved at være professionelt, tydeligt, retningsgivende og strategisk, og ledelsen har ansvaret for at sikre, at skolen eller dagtilbuddet råder over de rette kompetencer, og at de bliver brugt hensigtsmæssigt. Målrettet arbejde med trivsel, udvikling og læring kræver en indsats fra ledelsen, da denne løbende må sætte sig i spidsen for forandringsprocesser.

Fortolkninger

Videoen åbner i et nyt vindue.

Menu