Adgangsforhold

Indkørsel - www.colourbox.dk
Skraldemanden skal have let adgang til containeren. Det er Arbejdstilsynet der fastsætter reglerne for hvordan adgangsforholdene skal være, og det er dit ansvar som grundejer at overholde reglerne.

Standpladsen

Standpladsen er det sted, hvor dine affaldsbeholdere står. Pladsen skal opfylde følgende krav:

 • Et plant, jævnt og fast underlag af for eksempel asfalt eller fliser. 
 • God plads omkring beholderne, så skraldemanden kan arbejde frit og uhindret.
 • Håndtag og hjul på beholdere skal vende ud mod skraldemanden.
 • Skraldespanden skal være i ordentlig stand og have gode hjul.

Se illustration af adgangsforhold ved hus.

En skraldemand skal have fat i over 200 skraldespande hver dag. Derfor skal din skraldespand vende med hjul og håndtag udad, så den kan afhentes uden først at vende den rundt. På nogle skraldespande er det muligt at udskifte låget med et dobbelthængslet låg, så der kan lægges affald i fra begge sider.

Adgangsvejen

Adgangsvejen er strækningen fra din skraldespand og ud til vejen, hvor skraldebilen holder. Adgangsvejen skal opfylde følgende krav:

 • Et jævnt og fast underlag af for eksempel asfalt eller fliser.
 • Højst 30 meter lang.
 • Mindst 90 cm bred.
 • En frihøjde over vejen på mindst 2,2 meter.
 • Ingen trapper.
 • Ingen stigninger på over 10 %, se dog særregler for skrånende adgangsveje op til 25 % (nedenfor).
 • Døre og låger kan stå åbne af sig selv.
 • Cykler, barnevogne og andet må ikke spærre vejen.
 • Ingen løse hunde.
 • Et godt lys hele vejen. Et godt lys indebærer, at man kan se personer, genstande og det underlag, man går på.

Kørevejen

Kørevejen er den vej, som skraldebilen benytter for at komme hen til dit hus. Rebild Kommune stiller bl.a. følgende krav til kørevejen:

 • Underlaget kan bære tunge lastbiler.
 • Vejen skal have en fri bredde på mindst 3,5 meter og fri højde på mindst 4 meter.
 • Biler, trailere og andet må ikke spærre vejen.
 • For en ejendom, der ligger tilbagetrukket, skal der være en vendeplads for renovationsbilen, hvilket normalt indebærer 15x15 meter for enden af kørevejen. Men udformningen af en vendeplads vurderes og godkendes i det enkelte tilfælde på baggrund af Vejdirektoratets regler for vendepladser.

Se illustration af kørevej med vendeplads.

Særregler for skrånende adgangsveje (jævnfør bilag 2 i regulativ for husholdningsaffald)

Stigninger på 10-25 % kan accepteres, hvis følgende krav er opfyldt:

 • Der skal være trin at gå på, og dobbeltramper til at køre på, når stigningen er over 10 %. Trin med videre kan dog undlades på hældninger op til 14 % hvis hældningen sker inden for mindre end 5 meter.
 • Trinnene skal være mindst 0,40 meter brede, mindst 0,40 meter dybe og højst 0,10 meter høje.
 • Stigningen skal for hver cirka 5 meter være udformet med vandret repos, der er så lang og bred, at der er plads til materiel og person.
 • Dobbeltrampe skal passe til det kørende materiel, så det ikke afspores.

Se illustration af tilladte adgangsveje

Når stigningen angives som 10 %, betyder det, at terrænforskel må være 1 meter lodret for hver 10 meter vandret. Det er den højst målte hældningsprocent, der bruges i vurderingen af stigningen.

Reflekser til containere

Hvis du midlertidigt er nødt til at sætte containerne ud til vej, har du mulighed for at rekvirere reflekser til containerne, så de bliver synlige for trafikanterne. Du bestiller reflekser til containerne ved at sende en e-mail til affald@rebild.dk , hvor du oplyser antal containere, navn og adresse. Du vil uden beregning modtage 4 reflekser per container. Reflekserne klistres på containerne - en på hver side og så højt som muligt.

Hvis du kan placere dine containere inden for eget skel, er det absolut at foretrække, men hvis dette ikke er muligt, og du er nødsaget til at sætte containerne ud til offentlig vej, skal du overholde følgende:

 • containere må ikke stå på vejbane eller cykelsti
 • afstanden til vejbanen skal helst være cirka 2 meter
 • ved placering i rabat, på fortov eller på andre arealer, som er beregnet til gående færdsel, må containerne ikke spærre, så fodgængerne tvinges ud på kørebane eller cykelsti for at passere.
 • containere skal være forsynet med reflekser

En opstilling af containerne ved vej uden for eget skel skal betragtes som en midlertidig løsning, i forbindelse med snevejr, blokering af adgangsvejen eller indtil adgangsforholdene ved ejendommen er bragt i orden. Der skal i sidstnævnte tilfælde arbejdes på, at etablere en standplads for containerne på egen matrikel, eller eventuelt på anden matrikel, hvor der er indgået aftale om for eksempel fælles placering af containere fra flere husstande.

Menu