Affaldsplan

Affaldscontainer - www.colourbox.dk
Byrådet har 18/12-14 vedtaget Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24. Planen har været i offentlig høring i 8 uger.

Kommunen skal hvert 6. år udarbejde eller revidere en 12-årig plan for affaldshåndtering.

Hovedområder

Planen er udarbejdet med udgangspunkt i regeringens ressourcestrategi. Denne indeholder en række hovedindsatsområder:

 • Genanvende dagrenovation, storskrald og kildesorterede affaldsfraktioner (papir, pap, plast, metal, glas og træ)
 • Genanvende organisk affald
 • Genanvende elektronikaffald 
 • Genanvende Bygge- og anlægsaffald.

Overordnede målsætninger

På baggrund af ressourcestrategiens indsatsområder vil det fremtidige arbejde med affaldshåndteringen i Rebild Kommune tage udgangspunkt i 3 overordnede målsætninger:

 • Vi skal forbrænde mindre affald og være bedre til at udnytte de værdier og ressourcer som er i det 
 • Vi skal reducere miljøpåvirkningen fra affald
 • Der skal være kvalitet i genanvendelsen og farlige stoffer skal ud af affaldet, før det genanvendes.

De overordnede målsætninger skal udmøntes i handlingsplaner, og der er udarbejdet følgende forslag til handlingsplaner for affaldsfraktioner og- ordninger:

Husholdninger

 • Dagrenovation – øget genanvendelse af fraktioner fra dagrenovationen (organisk dagrenovation, papir, pap, plast, metal og glas)
 • Haveaffald (udnytte ressourcerne i affaldet, bl.a. via hjemmekompostering, som jordforbedringsmiddel etc.)
 • Storskrald – øget genanvendelse
 • Emballage – husstandsindsamling af flere fraktioner (plast- og metalemballage)
 • Småt elektronikaffald – husstandsindsamling
 • Bygge- og anlægsaffald – fokus på at få farlige stoffer ud af bygge- og anlægsaffaldet.

Husholdninger og erhverv

 • Farligt affald – kampagner for korrekt sortering
 • Genbrugspladser – anlæg af ny genbrugsplads, bl.a. øget genanvendelse af rent træ.

Links

Rebild Kommunes Affaldsplan

Affaldsplan

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Høringssvar og forvaltningens svar

Miljøscreening af affaldsplan

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplanen følger den nationale affaldsstrategi og består af kortlægning, målsætning og planlægning for kommunens affaldsområde. Vores affaldsplan er delt op og består af en hovedplan og to bilag.

1. del: Hovedplanen - Læs blandt andet om vores målsætning og resumé af den mere detaljerede planlægning.

2. del: Bilag 1  - Et planopslag, hvor du kan læse om de enkelte initiativer og krav.

3. del: Bilag 2  - Prognose og status samt kortlægning og målopfyldelse.

Menu