Sagsbehandlingstider

Kalender - foto: www.colourbox.com
Se hvor lang tid kommunen kan bruge på at lave en anmeldelse, tilladelse eller godkendelse.

Når du ønsker at indsende en ansøgning eller anmeldelse om etablering, ændring eller udvidelse på dit landbrug anbefaler vi, at du indsender i god tid inden du ønsker at påbegynde det ansøgte eller anmeldte. Vær opmærksom på, at jo mere fyldestgørende det indsendte materiale er, desto kortere bliver sagsbehandlingstiden. Overvej og gennemtænk derfor grundigt hvad du ønsker at etablere, ændre eller udvide, inden du ansøger eller anmelder, da projekttilpasninger øger sagsbehandlingstiden.

Sagsbehandlingstiden på den konkrete ansøgning eller anmeldelse varierer, alt afhængig af, hvilken type det drejer sig om. Overblik over de forventede sagsbehandlingstider fremgår af de nedenstående afsnit.

Tilladelser eller godkendelser

Sagsbehandlingstiden er afhængig af, om det er en tilladelse eller godkendelse du skal have:

  • Miljøtilladelser efter husdyrbruglovens §16b og miljøgodkendelser efter husdyrbruglovens §16a stk. 4 (tillægsgodkendelser) har typisk en sagsbehandlingstid på maksimalt 90 dage. I tilfælde af længere sagsbehandlingstid end 90 dage, vil du blive kontaktet om årsagen dertil.
  • Miljøgodkendelser efter husdyrbruglovens §16a afgøres typisk på mere end 90 dage, men inden for en rimelig tidsfrist.

Sagsbehandlingstiden tæller fra, at ansøger har fremlagt tilstrækkelige oplysninger om det ansøgtes indvirkning på miljøet. I de perioder hvor sagen, for eksempel på grund af manglende oplysninger, ligger hos ansøger, medregnes liggetiden ikke i sagsbehandlingstiden. Dog medregnes de første syv dage i hver periode, hvor sagen ligger hos ansøger.

Anmeldelser

For anmeldelser efter §§10-19 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal kommunen senest to måneder efter modtagelse af anmeldelsen træffe afgørelse om, at det anmeldte enten kan bringes til udførelse eller om det anmeldte kræver godkendelse eller tilladelse efter husdyrbruglovens §§16a eller 16b.

Sagsbehandlingsfristen på to måneder regnes fra det tidspunkt, hvor anmeldelsen indeholder de påkrævede oplysninger efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Anmeldelse af mindre dyrehold

Mindre erhvervsmæssige dyrehold, der skal anmeldes efter §70 i husdyrgødningsbekendtgørelsen, må etableres, ændres eller udvides 14 dage efter Rebild Kommunens modtagelse af anmeldelsen. Hvis du ikke hører fra kommunen inden 14 dage, har kommunen accepteret anmeldelsen.

Hvis Rebild Kommune inden for 14 dages fristen har gjort indsigelse mod det anmeldte, må etableringen, ændringen eller udvidelsen først påbegyndes, når kommunen har meddelt afgørelse herom.

Anmeldelserne afgøres inden for en rimelig tidsfrist fra modtagelse af anmeldelsen.

Menu