Refusion af sygedagpenge

JObcenter
Du kan som arbejdsgiver få refusion for en del af lønnen til medarbejdere, der er fraværende på grund af sygdom.

VIGTIG information:

En ny lov giver arbejdsgivere udvidet ret til refusion for lønmodtagere med visse typer af fravær på grund af COVID-19.

Selvstændige erhvervsdrivende får tilsvarende udvidet ret til sygedagpenge.

Se hvordan du gør på virk.dk

Anmeldelse af sygefravær og refusion sker via NemRefusion og kræver, at du har en medarbejdersignatur.

Anmeld sygefravær og anmod om refusion

Du skal anmelde medarbejdernes fravær eller dit eget fravær (hvis du er selvstændig) via NemRefusion på virk.dk.

For arbejdsgivere, selvstændige og A-kasser kan anmeldelse af sygefravær og refusion kun ske via NemRefusion på virk.dk.

Du skal være opmærksom på, at du både skal anmelde sygefraværet og anmode om refusion. Fristerne kan ikke fraviges, så det er vigtigt, at du overholder dem. Som hovedregel skal du som arbejdsgiver selv betale løn eller sygedagpenge til den syge medarbejder de første 30 dage. Du kan dog forsikre dig, så du får refusion fra kommunen allerede fra anden fraværsdag.

Anmeld sygefravær

Er du arbejdsgiver, der udbetaler løn, skal du anmelde fraværet senest fem uger efter 1. fraværsdag, hvis fraværet strækker sig ud over arbejdsgiverperioden. Arbejdsgiverperioden er 30 dage. Hvis fraværet er under 30 dage, er fristen tre måneder.

Anmod om refusion

Anmodning om refusion skal være kommunen i hænde senest tre måneder efter anmodningsperiodens første dag.

Du kan kun modtage refusion, hvis sygefraværet er anmeldt i rette tid.

Stop af sygedagpenge

Udbetalingen af sygedagpenge (herunder nedsatte sygedagpenge) eller løn under sygdom stopper efter 22 ugers sygdom inden for de seneste 9 kalendermåneder. Kommunen skal inden da revurdere sagen efter de gældende forlængelsesregler.

Hvis sygedagpengesagen ikke kan forlænges, overgår den sygemeldte til et jobafklaringsforløb, hvor vedkommende får ressourceforløbsydelse.

Fast Track

Hvis en sygemelding forventes at vare længere end 8 uger, kan arbejdsgiver og sygemeldte via Fast track-ordningen anmode om, at jobcentret indkalder til en tidlig opfølgningssamtale. Du anmoder om Fast Track via Nemrefusion - sygedagpenge på virk.dk.

Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaring

Som arbejdsgiver kan du søge om sygedagpengerefusion frem til datoen for overgangen til jobafklaringsforløbet. Derefter kan man, hvis man udbetaler løn under jobafklaringsforløbet, søge om refusion for det antal timer, man udbetaler løn for. Anmodning om lønrefusion (for ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb) skal ske via selvbetjeningsløsningen nedenfor.

Refusion af barselsdagpenge

Det er den offentlige myndighed, Udbetaling Danmark, der udbetaler barselsdagpenge og refusion til arbejdsgiver.

§ 56-aftale

Hvis du har en medarbejder, der lider af en langvarig eller kronisk sygdom, der medfører mindst 10 dages sygefravær årligt, har du mulighed for at få en §56-aftale, der nedsætter dine udgifter i forbindelse med sygefraværet.

En § 56-aftale kan også dække udgifter til sygefravær, hvis fraværet skyldes indlæggelse, ambulant behandling eller nødvendig genoptræning. Det er en forudsætning, at du allerede har udbetalt sygedagpenge eller løn for den samme sygdom i 21 kalenderdage inden for de seneste 12 måneder før indlæggelsen, behandlingen eller den nødvendig genoptræning.

Alle medarbejdere, uanset om de får løn eller sygedagpenge under sygefravær, har mulighed for at få en § 56-aftale.

Hvis ikke der er indgået en § 56-aftale med virksomheden og medarbejderen, kan du som arbejdsgiver først få refusion fra jobcenteret efter 30 kalenderdage. Når der er lavet en § 56-aftale, kan du få refusion allerede fra første sygedag, når din medarbejders fravær er på grund af den sygdom, der er omfattet af § 56-aftalen.

Sådan gør du

Benyt selvbetjeningsløsningen nedenfor og udfyld blanketten sammen med din medarbejder.

Selvbetjening:

Aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager (§ 56-aftale)

Søg her om aftale mellem dig og din arbejdsgiver efter sygedagpengelovens § 56. 

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Anmodning om lønrefusion (blanket dp202h - ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb)

Hvis du er arbejdsgiver, skal du bruge denne blanket (dp202h), når du skal anmode om lønrefusion, fordi din sygemeldte medarbejder efter en periode med sygedagpenge er overgået til et jobafklaringsforløb.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu