Nedgravede containere

Nedgravede containere. Foto: Rebild Kommune
Rebild Kommune tilbyder mulighed for at etablere nedgravede affaldssystemer ved fx boligforeninger, virksomheder eller ejendomme med blandet bolig og erhverv. Rebild Kommune skal altid tages med på råd inden etablering for at sikre at placering, tilkørselsforhold og kapacitet er som det skal være.
Sådan kommer du i gang

Kontakt leverandøren af den type nedgravede beholder, som I gerne vil have, og indgå en aftale om det videre forløb, herunder om leverandøren vil stå for etableringen.

Vær opmærksom på, at der kan gå op til et ½ år fra kontakt til leverandør før de nedgravede beholdere er etableret og klar til brug.

Gør leverandøren opmærksom på, at der skal søges om byggetilladelse hos Rebild Kommune.

Søg om tilladelse til etablering

Man skal altid have tilladelse af kommunen til at etablere nedgravede beholdere. Lav en beskrivelse af projektet og husk at tage højde for, om der skulle være særlige brugergrupper, med særlige behov.

Ansøg om byggetilladelse via Byg og Miljø

Ansøgningen skal indeholde:

 • et kort over ejendommen med en præcis angivelse af den ønskede placering af de nedgravede beholdere.
 • antal og størrelse på beholderne og de affaldsfraktioner de skal indeholde, samt antal brugere der skal benytte beholderne
 • angivelse af længste gåafstand til beholderne regnet fra opgangsdør til beholdere
 • referat fra den generalforsamling, hvor etableringen af de nedgravede beholdere blev besluttet, hvis I ønsker at placere beholderne på en privat vej
Krav til placering

Følgende krav skal være opfyldt ved placering af beholderne:

 • Der må højst være 50 meter fra opgangsdør til nærmeste beholder. Det kan dog accepteres en længere afstand fra opgang, hvis beholderen er placeret, hvor brugerne har deres daglige gang 
 • Der må ikke være genstande, bygninger, ledninger eller beplantning henover beholderne. Køretøjets højde er typisk 4,0 meter. Kranens løftehøjde er ca. 8,0 meter
 • Der skal være mindst 0,8 meter fri passage udenom beholderne. Adgangsvejen skal være plan, uden kantsten eller stigninger, som kan hindre kørestolsbrugere at komme helt hen til beholderne.
 • Beholderområderne skal være belyst i mørke perioder af hensyn til brugere og skraldemand
 • Køreveje og standplads skal være indrettet, så beholderen kan tømmes af en renovationsbil. Det betyder bl.a. at kørevejen skal være mindst 3,5 meter bred samt funderet til tung trafik, dvs. til trafik med et akseltryk på mindst 18 tons
 • Skal renovationskøretøjet vende på en vendeplads, skal der være tilstrækkelig plads til det. Længden på en renovationsbil er typisk 10 meter
 • Længste afstand fra beholder til lastbil er 4 meter, målt fra centrum af lastbil til centrum af beholderen. Dette for at sikre at kranen kan løfte beholderens vægt
 • Beholderne skal beskyttes mod påkørsel hvis de står på køreareal
 • Beholderne skal placeres minimum 2,5 meter fra naboskel og minimum 5 meter fra facader med vinduer og døre. Følg Brandteknisk Vejledning nr. 29.
 • Af sikkerhedsmæssige årsager bør der ikke være fortov, gang- eller cykelsti mellem renovationsbil og beholder. Det er vigtigt at beholderen ikke skal løftes hen over biler eller lignende ved tømning.

Hvis der skal flyttes jord væk fra grunden i forbindelse med etablering af containere, kan du orientere dig om reglerne for jordflytning på kommunens hjemmeside.

Der skal indhentes tilladelse til at grave i vejarealer. Se mere på kommunens hjemmeside.

Det er udelukkende ejer, der er ansvarlig for anlægsprojektet og tilladelser, herunder undersøgelse af ledningsforhold på det sted, hvor man vil nedgrave systemet. Er der kloak, vandledninger, elkabler eller lignende der hvor placeringen ønskes, kan det fordyre etableringen væsentlig. 

Placering på egen grund eller på vejareal

De nedgravede beholdere skal som udgangspunkt nedgraves på egen grund.

Der må ikke placeres beholdere på brandveje eller på redningsarealer.

Beholderne bør så vidt muligt ikke placeres på et vejareal, men man kan søge Rebild Kommune om tilladelse til at anbringe beholderne på p-pladser, vendepladser og lignende.

Placering på p-plads

Inddrages p-pladser, skal det sikres at p-plads normerne stadig er opfyldt. Disse er ofte reguleret via lokalplaner.

Er p-plads normerne ikke reguleret via lokalplanen, vil det typisk være de vejledende krav fra kommuneplanen, der gøres gældende:

 • Enfamilieshuse: 2 pr. bolig, heraf kan 1 pr. bolig være carport/ garage.
 • Rækkehuse mv. : 2 pr. bolig, heraf kan 1 pr. bolig være carport/ garage.
 • Etageboliger: 1½ pr. bolig, mindst halvdelen anlagt som fælles p-plads, uden for carporte m.v.
 • Ungdoms- og ældreboliger: 1½ pr. bolig, mindst halvdelen anlagt som fælles p-plads, uden for carporte m.v.
 • Butikker og kontorer: 1 pr. 50 m2.
 • Lager, produktion og værksted: 1 pr. 100 m2 dog mindst 4 pladser.
 • Institutioner og kulturelle formål: 1 pr. 37,5 m2.
 • Lastbiler: Kun i erhvervsområder.
 • Cykler: Som udgangspunkt samme antal som bilpladser.

Opfyldes normerne ikke ved inddragelse af p-pladser, skal der etableres nye p-pladser et andet sted i boligområdet.

Krav til de nedgravede beholdere

Dimensionering og antal af beholderne

Antal og størrelse af beholderne skal svare til hvilke brugere, der skal benytte dem. Rebild Kommune skal godkende kapaciteten. Vær opmærksom på at affaldsordningerne kan ændres. Det er vigtigt at vælge beholdere der kan opdeles, eller sikre at der er plads til at nedgrave endnu en beholder, hvis affaldssorteringen udvides.

Rebild Kommune indsamler dagrenovation og genanvendeligt affald, og vi forventer at etablere separat indsamling af madaffald indenfor 2-3 år. Det bliver 4 forskellige typer affald, der skal indsamles separat.

 • Restaffald
 • Papir/pap, i samme beholder
 • Plast/metal, i samme beholder
 • Madaffald (lovkrav fra 2023)

Funktioner og tømningsinstruks

Kommunens krav til de nedgravede beholdere skal sikre, at de kan tømmes med standardgrej, at alle kan benytte beholderne og sortere korrekt og at det genanvendelige affald ikke ødelægges af indtrængende vand. 

 • Beholderne skal kunne tømmes med 1 eller 2 krogs system. Det er Rebild Kommune, der har en aftale med renovatør om tømning, det er ikke tilladt at lave aftale om tømning med anden indsamler.
 • Beholdernes låg skal være tætte og det skal sikres, at der ikke kan trænge regnvand og overfladevand ind
 • Belægningerne omkring beholderne skal etableres, så der ikke trænger regn eller andet overfladevand ind i beholderne
 • Beholdere og poser skal være væsketætte, og fundamentet sikret mod grundvandsindtrængning
 • Beholderne skal mærkes med piktogrammer for den pågældende affaldstype. Der skal benyttes Det fælles piktogramsystem.
 • Indkastningshullet i beholderne skal være let tilgængeligt for kørestolsbrugere eller folk med rollator
 • Leverandør skal aflevere instrukser vedrørende vedligehold og tømning. Rebild Kommune skal også modtage en skriftlig tømningsinstruks.
Vilkår vedrørende drift af beholderne
 • Indkøb, etablering og vedligeholdelse af nedgravede affaldsløsninger sker for egen regning. Rebild Kommune står udelukkende for tømningen af beholderne. 
 • Beholdere skal altid være funktionsdygtige og i sikker stand.
 • Ejer varetager den daglige vedligeholdelse/rengøring/oprydning omkring de nedgravede beholdere. Ejer er ansvarlig for evt. affald, der efterlades ved containerne. Uvedkommende affald skal afskaffes korrekt.
 • Ejer er ansvarlig for at der ikke opstår uhygiejniske forhold. Beholder/sække/låg skal rengøres efter behov, mindst 2 gange årligt.
 • Ejer sørger for snerydning og saltning, når dette er nødvendigt, så skraldebilen og brugerne kan komme til beholderne.
 • Skader forvoldt af renovatøren som følge af forsømmelighed afholdes via renovatørens erhvervsansvarsforsikring, og er en sag mellem ejer og renovatør.
 • Skader som følger af almindelig brug og slitage afholdes af ejer.

Bygge- og miljøansøgning

Når du skal starte et byggeprojekt som for eksempel opførelse af en ny garage, tilbygning af udestue, nyt etageboligbyggeri, nyt enfamiliehus, nedrivning af maskinhus, så skal projektet ansøges eller anmeldes hos kommunen.

Det gælder også når du skal starte et miljøprojekt som etablering af jordvarmeanlæg, spildevandsanlæg i det åbne land, oprensning og udvidelse af sø, etablering af ny sø, indvindingsanlæg til drikkevand, indvinding af vand til markvanding eller anmeldelse af olietank.

Du skal logge ind med NemID på selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø, for at starte dit projekt. Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her. Du vil blive guidet hele vejen gennem dit projekt trin for trin. Via Byg og Miljø kan du undersøge, hvad der gælder af regler på en adresse eller matrikel. Du kan finde oplysninger om bl.a.

 • Kommune- og lokalplaner
 • By- og landzonebestemmelser
 • Byggelinjer, fredningslinjer mv.

Forhold som drikkevandsinteresser eller mistanke om jordforurening på stedet, bliver også vist. Desuden kan du se, hvilke regler og forhold der vil indgå i behandlingen af en konkret sag, du søger om tilladelse til.

Husk at have relevante tegninger og andre dokumenter klar i pdf-format, da de skal vedhæftes projektet. Du kan til enhver tid gemme din ansøgning og vende tilbage til den på et senere tidspunkt.

Du kan eventuelt læse vores guide inden du går i gang med udfylde din ansøgning. Der er en guide til at starte et nyt projekt og en til at eftersende oplysninger.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu