Nedgravede containere

Nedgravede affaldscontainere. Foto Rebild Kommune.
Rebild Kommune tilbyder mulighed for at etablere nedgravede affaldssystemer ved for eksempel boligforeninger. Rebild Kommune skal altid tages med på råd inden etablering for at sikre at placering, tilkørselsforhold og kapacitet er, som det skal være.

Placering på egen grund eller på vejareal

I skal som udgangspunkt placere de nedgravede beholdere på egen grund.

Der må ikke placeres beholdere på brandveje eller på redningsarealer.

Beholderne bør så vidt muligt ikke placeres på et vejareal, men grundejerforeninger, vejlaug og borgere kan søge Rebild Kommune om tilladelse til at anbringe beholderne på p-pladser, vendepladser og lignende.

Inddrager I p-pladser, skal I sikre at p-plads normerne stadig er opfyldt. Disse er ofte reguleret via lokalplaner.

Er p-plads normerne ikke reguleret via lokalplanen, vil det typisk være de vejledende krav fra kommuneplanen, der gælder:

 •  2 p-pladser pr. bolig i åben-lav, tæt-lav bebyggelse
 •  1½ p-pladser pr. bolig i åben-lav, tæt-lav m. fælles parkering
 •  1½ p-pladser pr. bolig i etagebebyggelse
 •  1 p-plads pr. 4 boliger ved ungdomsboliger, kollegier, enkeltværelser
 •  Ved fælles parkering skal min. ½ p-plads pr. bolig anlægges samlet

Opfyldes normerne ikke ved inddragelse af p-pladser, skal I etablere nye p-pladser et andet sted i boligområdet.

Ønsker I at placere de nedgravede beholdere på privat vej, skal I sammen med ansøgningen til kommunen vedlægge referat fra den generalforsamling, hvor etableringen af de nedgravede beholdere blev besluttet.

Krav til placering

Følgende krav skal være opfyldt ved placering af beholderne:

 • Der må højst være 50 meter fra opgangsdør til nærmeste beholder. Det kan dog accepteres en afstand op til 200 meter fra opgang, hvis beholderen er placeret, hvor brugerne har deres daglige gang
 • Der må ikke være genstande, bygninger, ledninger eller beplantning henover beholderne. Køretøjets højde er typisk 4,0 meter. Kranens løftehøjde er ca. 8,0 meter
 • Der skal være mindst 0,8 meter fri passage uden om beholderne. Adgangsvejen skal være plan, uden kansten eller stigninger, som kan hindre kørestolsbrugere at komme helt hen til beholderne.
 • Beholderområderne skal være belyst i mørke perioder af hensyn til brugere og skraldemand
 • Køreveje og standplads skal være indrettet, så beholderen kan tømmes af en renovationsbil. Det betyder bl.a. at kørevejen skal være mindst 3,5 meter bred samt funderet til tung trafik, dvs. til trafik med et akseltryk på mindst 18 tons
 • Skal renovationskøretøjet vende på en vendeplads, skal der være tilstrækkelig plads til det. Længden på en renovationsbil er typisk 10 meter
 • Længste afstand fra beholder til bil er fire meter, målt fra centrum af lastbil til centrum af beholderen, når lastbilen holder vinkelret på beholderne. Dette for at sikre at kranen kan løfte beholderens vægt
 • Beholderne skal beskyttes mod påkørsel, hvis de står på køreareal
 • Beholderne skal placeres minimum 2,5 meter fra naboskel og minimum fem meter fra facader med vinduer og døre. Følg Brandteknisk Vejledning nr. 29.
 • Af sikkerhedsmæssige årsager bør der ikke være fortov, gang- eller cykelsti mellem renovationsbil og beholder. Det er vigtigt, at beholderen ikke skal løftes hen over biler eller lignende ved tømning.

I forbindelse med gravearbejde, skal der anmeldes jordflytning til kommunen. Er grunden kortlagt, dvs. der hvor kommunen har mistanke om eller kendskab til at jorden er forurenet, skal der gives en §8 tilladelse før gravearbejdet må påbegyndes.

Der skal indhentes tilladelse til at grave i vejarealer.

Det er udelukkende ejer, der er ansvarlig for anlægsprojektet og tilladelser, herunder undersøgelse af ledningsforhold på det sted, hvor man vil nedgrave systemet. Er der kloak eller vandledninger, der hvor placeringen ønskes, kan det fordyre etableringen væsentlig.

Dimensionering af beholdere

Antal og størrelse af beholderne afhænger af antal husstande, pladsforhold og anlægsøkonomi. Kapaciteten har også betydning for, hvor god driftsøkonomien bliver.

Rebild Kommune står evt. overfor at skulle udvide den nuværende indsamling af papir til flere genanvendelige fraktioner. Det er en god ide at vælge systemer, der kan ændres, fx opdeles, hvis indsamlingsordningerne ændrer sig.

Krav til de nedgravede beholdere

Kommunens krav til de nedgravede beholdere skal sikre, at de kan tømmes med standardgrej, at alle kan benytte beholderne og sortere korrekt, og at det genanvendelige affald ikke ødelægges af indtrængende vand.

 • Beholderne skal kunne tømmes med 1 eller 2 krogs system
 • Beholdernes låg skal være tætte, og det skal sikres, at der ikke kan trænge regnvand og overfladevand ind
 • Belægningerne omkring beholderne skal etableres, så der ikke trænger regn eller andet overfladevand ind i beholderne
 • Beholdere og poser skal være væsketætte, og fundamentet sikret mod grundvandsindtrængning
 • Beholderne skal mærkes med piktogrammer for den pågældende affaldstype
 • Indkastningshullet i beholderne skal være let tilgængeligt for kørestolsbrugere eller folk med rollator 

Vilkår vedrørende drift af beholderne

 • Indkøb, etablering og vedligeholdelse af nedgravede affaldsløsninger sker for boligforeningens egen regning. Rebild Kommune står udelukkende for tømningen af beholderne.
 • Foreningen er ansvarlig for, at der ikke opstår uhygiejniske forhold. Beholderne skal rengøres efter behov.
 • Foreningen varetager den daglige vedligeholdelse/rengøring/oprydning omkring de nedgravede beholdere.
 • Boligforeningen/ejerforeningen sørger for snerydning og saltning, når dette er nødvendigt, så skraldebilen og brugerne kan komme til beholderne.
 • Affald henstillet ved siden af beholderen håndteres af boligforeningen.
 • Skader forvoldt af skraldemanden som følge af forsømmelighed afholdes via skraldemandens erhvervsansvarsforsikring.
 • Skader, som følger af almindelig brug og slidtage, afholdes af boligforeningen.
 • Bemærk, at systemerne ikke må betjene erhverv

Sådan kommer du i gang

Kontakt leverandøren af den type nedgravede beholder, som I gerne vil have, og indgå en aftale om det videre forløb, herunder om leverandøren vil stå for etableringen.

Vær opmærksom på, at der kan gå op til ½ år fra I kontakter leverandøren til de nedgravede beholdere er etableret og klar til brug.

Gør leverandøren opmærksom på, at I skal søge om byggetilladelse hos Rebild Kommune.

Lav en beskrivelse af jeres projekt og husk at tage højde for, om der skulle være særlige brugergrupper, med særlige behov i jeres bebyggelse.

Indtegn den præcise placering af beholderne på et kort og husk at angive gåafstande regnet fra opgangsdør til beholdere.

Der skal også være en opgørelse af, hvor mange husstande de enkelte beholderopstillinger betjener.

Søg om tilladelse til etablering

I skal altid have tilladelse af kommunen til at etablere nedgravede beholdere.

Når I søger om tilladelse, skal ansøgningen indeholde:

 • et kort over boligområdet med en præcis angivelse af den ønskede placering af de nedgravede beholdere.
 • antal og størrelse på beholderne og de affaldsfraktioner de skal indeholde, samt antal husstande som skal benytte beholderne
 • længste gåafstand til beholderne
 • vedlægge referat fra den generalforsamling, hvor etableringen af de nedgravede beholdere blev besluttet, hvis I ønsker at placere beholderne på en privat vej

Selvbetjening:

Bygge- og miljøansøgning

Når du skal starte et byggeprojekt som for eksempel opførelse af en ny garage, tilbygning af udestue, nyt etageboligbyggeri, nyt enfamiliehus, nedrivning af maskinhus, så skal projektet ansøges eller anmeldes hos kommunen.

Det gælder også når du skal starte et miljøprojekt som etablering af jordvarmeanlæg, spildevandsanlæg i det åbne land, oprensning og udvidelse af sø, etablering af ny sø, indvindingsanlæg til drikkevand, indvinding af vand til markvanding eller anmeldelse af olietank.

Du skal logge ind med NemID på selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø, for at starte dit projekt. Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her. Du vil blive guidet hele vejen gennem dit projekt trin for trin. Via Byg og Miljø kan du undersøge, hvad der gælder af regler på en adresse eller matrikel. Du kan finde oplysninger om bl.a.

 • Kommune- og lokalplaner
 • By- og landzonebestemmelser
 • Byggelinjer, fredningslinjer mv.

Forhold som drikkevandsinteresser eller mistanke om jordforurening på stedet, bliver også vist. Desuden kan du se, hvilke regler og forhold der vil indgå i behandlingen af en konkret sag, du søger om tilladelse til.

Husk at have relevante tegninger og andre dokumenter klar i pdf-format, da de skal vedhæftes projektet. Du kan til enhver tid gemme din ansøgning og vende tilbage til den på et senere tidspunkt.

Du kan eventuelt læse vores guide inden du går i gang med udfylde din ansøgning. Der er en guide til at starte et nyt projekt og en til at eftersende oplysninger.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu