Vandforsyning

Vandværk-colourbox.dk
Vi fører tilsyn med vandværker og boringer, sikrer at vandkvaliteten er tilfredsstillende, og giver tilladelse til nye boringer og indvindinger. I samarbejde med vandværkerne er der udarbejdet vandforsyningsplan 2013 – 2023.

I Rebild Kommune er der 47 almene vandværker. Et alment vandværk har til formål at forsyne mindst ti ejendomme med drikkevand.

I forhold til de almene vandværker, er det blandt andet vores opgave at:

  • føre teknisk tilsyn med vandværkerne - I Rebild Kommune er det besluttet, at det skal ske hvert femte år.
  • sikre at vandkvaliteten er tilfredsstillende
  • give tilladelser til nye boringer og indvinding fra disse samt til større forandringer på vandværket
  • godkende vandværkernes regulativer og takstblade.

Vandværkernes regulativer regulerer forholdet mellem vandværket og forbrugeren. Du kan få dit vandværks regulativ ved at henvende dig til vandværket.

Vandværkernes takstblade

Alle vandværker skal have et takstblad, der årligt er godkendt af kommunen. I takstbladet kan du finde oplysninger om, hvad det koster at blive tilsluttet vandværket, og hvad det koster at få vand fra vandværket. Du kan få dit vandværks takstblad ved at henvende dig til vandværket.

I Rebild Kommune er der ca. 57 ikke-almene vandværker - ca. 1350 anlæg - der forsyner en-to ejendomme og 89 boringer, der bruges til markvanding. Et ikke-alment vandværk forsyner mellem tre-ni ejendomme.

I forhold til disse, er det blandt andet kommunens opgave at:

  • føre tilsyn med vandværkerne og boringerne
  • sikre at vandkvaliteten er tilfredsstillende
  • give tilladelse til nye boringer og indvindinger.

I Rebild Kommune er det besluttet, at vandet fra et ikke-alment vandværk og fra en privat boring/brønd skal analyseres hvert femte år i form af en forenklet kontrol. Der kan dog være tilfælde, hvor der skal udtages ekstra prøver, for eksempel hvis vandværket forsyner en børnehave, dagplejer eller en fødevarevirksomhed.

Regulativer

Regulativet fastsætter det almene vandværks forpligtelser overfor dig som forbruger og forbrugerens forpligtelser over for vandværket. Det fungerer som en slags handelsbetingelser.

Det er et krav i vandforsyningsloven, at alle almene vandværker skal have et regulativ. Regulativet skal godkendes af kommunen, inden det er gyldigt.

Regulativet indeholder en lang række bestemmelser om f.eks. takster, medlemskab, placering af målere, vandspild, klager, brandhaner og opretholdelse af vandtryk.

Rebild kommunes Vandråd har udarbejdet et fælles regulativ for de almene vandværker i samarbejde med Rebild Kommune. Det er ikke alle vandværker, som har valgt at tilslutte sig det fælles regulativ. Her kan du se, hvilke vandværker, der er tilsluttet fællesregulativet . Øvrige vandværker har deres eget regulativ. Hvis du vil se deres regulativ skal du kontakte det pågældende vandværk

Fælles regulativ for Rebild Kommune

 

Menu