Årsrapport og handlingsplan

Foto:Helle Vibeke Andersen
Årsrapport og handlingsplan for Erhverv og Turisme i Rebild Kommune

Årsberetning 2018

Business Rebild har fortsat haft stort fokus på at udvide markedsføringen af vores mange indsatser. Både overfor de etablerede virksomheder og iværksættervirksomhederne. 

Samtidig har der været stort fokus på at brande Rebild Kommunes attraktive erhvervsgrunde og på at udnytte den synergi, der ligger i at have et naturskønt område, hvor udbuddet af oplevelser og events er stort kombineret med attraktive bosætningsområder. En ekstern analyse bekræfter, at det alle er parametre, der betyder meget i virksomhedernes beslutninger om, hvor de vil etablere sig. Med det udgangspunkt har vi eksponeret målgruppen for en målrettet erhvervskampagne, bl.a. via erhvervsfilm, tilstedeværelse i Aalborg Lufthavns afgangshal, LinkedIn kampagner og netværksskabelse. 

Igen i år har vores helhedsorienterede erhvervsservice fået endnu større fokus med en ambition om, at nå bredere ud og bidrage til, at Rebild Kommunes virksomheder oplever et proaktivt bidrag til deres vækst og udvikling. Vi har derfor haft stor fokus på 1:1 møder med virksomhederne. 

Iværksætteriet blomstrer fortsat i kommunen, hvor inkubationsmiljøet Kickstart Rebild er flyttet i større lokaler, og Rebild ErhvervsInvest har afholdt succesfulde pitch. Dette er alt sammen noget, der understøtter, at Rebild Kommune har nogle unikke tilbud til nyetablerede vækstvirksomheder. Samtidig bidrager disse tilbud til, at vi differentierer os fra øvrige tilbud.

I 2018 har der samlet set været 224 1:1 møder med forskellige virksomheder, hvoraf mange er blevet til flere efterfølgende møder. Derudover har vi været repræsenteret på messer og ved netværksarrangementer. Vi har selv faciliteret fem forskellige lokale netværk indenfor forskellige brancher og temaer. På turismesiden har vi i 2018 fortsat haft vækst i afholdelsen af events fordelt over hele året og havde ikke mindre end 56 events, hvoraf mange kunne melde om udsolgt. Det er til stor gavn og kommerciel værdi for vores turismeerhverv, men også en meget vigtig indsats i relation til branding og markedsføring af hele vores destination. En indsats der også er med til at skabe bosætning. 

I 2018 åbnede Rebild Bakker ruten, som er den eneste vandrerute i DK certificeret af Deutsche Wanderinstitut og Dansk Vandrelaug. Ligeledes blev introduktionen til Gastronomisk kvalitetssti en stor succes, som var helt udsolgt. Stien er udviklet i samarbejde med tre lokale restauranter, Naturstyrelsen samt Dansk Vandrelaug. Vandring er et område, vi ser mange nye potentialer i både nationalt og internationalt. Samtidig oplever vi stigende interesse for guidede ture, og har i tæt samarbejdet med Rebild Guidelaug udviklet flere nye koncepter, som melder udsolgt. Ligeledes har der været en fokuseret indsats på at opbygge netværk på tværs af aktører og turismeerhvervet. Her er der blevet udviklet kompetence-udviklingsforløb inden for forskellige områder/tematikker, som erhvervet har kunne tilmelde sig.

Vi har ligeledes haft fokus på at gøre vores markedsføring mere visuel og levende og har fået produceret flere nye film, som skal brandes i 2019. Der er defineret og implementeret en SoMe strategi, som har bragt os tættere på målgruppen. Sidst men ikke mindst er dele af RebildPortens hjemmesiden nu tilgængelig på både tysk og engelsk og dermed klar til international eksponering.

RebildPorten er i dag omdrejningspunkt for alle aktiviteter i destinationen Rebild, og vi oplever fortsat tilgang af besøgende fordelt over hele året. Herfra serviceres de mange turister og besøgende dagligt, og her skabes udviklingsprojekter, markedsføring/branding, koordinering og afholdelse af de mange events. Herfra drives samtidig netværk og den tætte dialog med erhvervet. Det opleves som en stor styrke, at tingene nu er forenet, og der skabes synergi på tværs af de mange indsatser. 

Vi afslutter 2018 med stor optimisme og ser mange spændende potentialer for 2019 for både vores erhvervs- og turismeindsatser i Rebild.

Læs hele årsberetningen 2018 her.

Handlingplaner 2019

Handlingsplan Erhverv 2019

Byrådet har i 2018 vedtaget Vision 2030 for Rebild Kommune. Visionen fremhæver følgende mål for den lokale erhvervsudvikling frem mod 2030: Vi har fortsat Nordjyllands bedste erhvervsklima. Det er med til at skabe jobs og udvikling.

Handlingsplan 2019 udpeger, med afsæt i Vision 2030, indsatsområder og måltal for erhvervsfremmeindsatsen i 2019. Handlingsplan 2019 er udarbejdet i samarbejde mellem Erhvervsudviklingsrådet og Business Rebild. I realiseringen af handlingsplanen er Business Rebild udførende, mens Erhvervsudviklingsrådet fungerer som sparringspartner og ambassadør for arbejdet. Rådet kan desuden tage initiativ til udviklingstiltag, der understøtter erhvervsudviklingen i kommunen. Det vil - såfremt behovet opstår - være muligt at iværksætte tiltag, der ikke er beskrevet i handlingsplanen. I sådanne tilfælde vil der blive foretaget en afvejning af, hvorvidt initiativet kan udmøntes inden for de eksisterende rammer, eller om det nødvendiggør en anderledes prioritering inden for et eller flere af de beskrevne indsatsområder.

Et stærkt erhvervsklima
At sikre de bedste rammer for vækst og udvikling af erhvervslivet i Rebild Kommune, er fortsat det overordnede og langsigtede formål for Business Rebild. Derfor vil Erhvervsudviklingsrådet og Business Rebild bl.a. have fokus på at skabe gode rammer for samarbejdet på tværs af kommunale afdelinger og den konstruktive dialog mellem erhvervslivet og kommunen.

Nordjyllands mest attraktive erhvervskommune. Pr. 1. januar 2019 er Væksthus Nordjylland afløst af Erhvervshus Nordjylland. Erhvervshus Nordjylland er kompetencecenter med specialiseret rådgivning & vejledning af virksomhederne i Region Nordjylland. Indgangen til Erhvervshusene for virksomhederne er det lokale erhvervskontor, som er forbindelsesled til Erhvervshus Nordjylland. Business Rebilds funktion er at være den lokale, nærværende sparringspartner for Rebilds erhvervsliv og iværksættere. Hertil at tilbyde direkte og konkret vejledning i forhold til støtte- og rådgivningsmulighederne. Det er ambitionen, at Rebild Kommune skal være Nordjyllands mest attraktive erhvervskommune  - en ambition der kræver mod, nærvær, udvikling, løsningsorientering og tværfagligt samarbejde - for at imødekomme de krav og forventninger erhvervet har.

Handlingsplan Erhverv 2019

Handlingsplan Turisme 2019

Rebild i øjenhøjde

Vision – Rebild 365
Rebild Kommune ligger i hjertet af Himmerland og er beriget med skove, søer og kilder. Med Rold Skov som nærmeste nabo er skoven og naturen en unik del af vores DNA og vi ønsker at møde vores gæster i øjenhøjde og give dem oplevelser i unikke rammer. Vi har fokus på udvikling af både egne og erhvervslivets turismeprodukter og ønsker så vidt muligt at inddrage lokale samarbejdspartnere i fælles projekter og markedsføring ud fra devisen; sammen er vi stærkere. 

Mission - Turisten i centrum
RebildPorten blev indviet i 2013 og er i dag en levende portal med daglige gæster, møder og medarbejdere. Vi er sat i verden for at servicere, formidle og ikke mindst udvikle turismen i Rebild. Vi arbejder altid med gæsten i centrum og vores unikke natur og historie er med til at definere de overordnede arbejdsrammer. Dedikerede medarbejdere med kompetencer inden for turisme, event, markedsføring og kommunikation er med til at sætte barrieren højt både internt og eksternt, og vi arbejder i samme retning på at gøre Rebild til en attraktiv destination med besøg af både kortere og længere varighed fordelt over hele året.

Strategi 2019
RebildPorten støtter op om byrådets vision 2030 – ’Et aktivt liv sammen’. Vi tænker visionen ind både på længere sigt og i det daglige arbejde. Som aktiv formidler omkring fyrtårnene Rold Skov, Rebild Bakker og Regan Vest er disse en del af vores pejlemærker. Derudover arbejder vi bl.a. løbende på udvikling af turismenetværk, kultur- og outdoor produkter, tiltrækning og fastholdelse af events, RebildPorten som udstillingsportal og ikke mindst den daglige servicering af gæster i RebildPorten.

I 2019 fortsætter den digitale udvikling på de respektive online platforme bl.a. med opbygning af ny hjemmeside.  Rebildporten.dk skal afspejle vores DNA og indsatsområder og udvikles i tæt sampil med de valgte indsatsområder for året. 

Mere konkret arbejder RebildPorten målrettet med turisme ud fra en overordnet paraply, der hedder ’outdoor’. Første indsatsområde tager afsæt i det store grundlæggende arbejde, hvor vi arbejder på tværs af alle indsatsområderne. Dernæst følger to store indsatsområder hhv. ’Ud i naturen’ og ’Hemmeligheder i bakkerne’. Til at understøtte disse indtænker vi ‘de gode historier’, guider og events inden for begge indsatsområder, og disse foldes yderligere ud i konkrete handlinger for 2019. 

Handlingsplan Turisme 2019

Menu