Hjemmeundervisning

Blyanter
Hvis du ønsker selv at sørge for undervisning af dit barn, skal det meddeles skriftligt til kommunen, som også fører tilsyn med hjemmeundervisning.

Hjemmeundervisning

I Danmark er der undervisningspligt for alle børn i den undervisningspligtige alder. Der er derimod ikke skolepligt, hvilket betyder, at forældre eller værge har ret til selv at undervise deres barn/børn, hvis de ønsker det. Forældrene eller værgen påtager sig derved ansvaret for undervisningen og skal sørge for, at den undervisning, som barnet/børnene modtager, står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. 

Den undervisningspligtige alder indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år og ophører den 31. juli ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin. Undervisningspligten ophører dog senest det kalenderår, hvor den unge fylder 17 år eller har afsluttet uddannelse, der er ligestillet med grundskolen. 

Børnene kan indstilles til folkeskolens afsluttende prøver uden at have fulgt undervisningen ved disse skoler. 

Du kan få yderligere information om praksis for hjemmeundervisning i Rebild Kommune i informations-pjecen

Hjemmeundervisning i udlandet

Hvis I rejser ud af landet i en kortere eller længere periode, findes der relevant information og vejledning om undervisning i dansk hos undervisningsministeriet

Specialpædagogisk rådgivning i hjemmet

I det tilfælde, hvor du som forælder er godkendt til at træne dit barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i hjemmet, kan du modtage specialpædagogisk rådgivning i hjemmet om undervisning af barnet. Denne rådgivning er gratis. Ved behov herfor bedes du tage kontakt til kommunens PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning). 

Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med hjemmeundervisningen. I Rebild Kommune er det distriktskolen, der varetager tilsynet. Hvis et tilsyn vurderer, at undervisningen ikke har været forsvarlig, vil forældrene få besked om, at der skal afholdes en ny prøve efter tre måneder. Hvis undervisnigen fortsat skønnes mangelfuld efter denne test, skal børnene modtage undervisning i en folkeskole eller en anden skole, hvor undervisningspligten kan opfyldes. Hvis tilsynet vurderer, at undervisningen er forsvarlig, kan der fritages for tilsynet. 

Meddelse om hjemmeundervisning

Hvis du som forælder ønsker selv at sørge for undervisning af dit/dine børn i den undervisningspligtige alder, skal det meddeles til kommunen, før hjemmeundervisningen begynder. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om hvilke børn, der skal have hjemmeundervisning, hvor undervisningen foregår, og hvem der skal undervise børnene. Du underretter kommunen ved at udfylde anmeldelses-skemaet og sender det til:

Rebild Kommune
Center Børn og Unge
Hobrovej 110
9530 Støvring

Blanketten kan også sendes elektronisk via E-boks.  

 

 

 

Menu