Referat

Dato: 
Onsdag, 22. januar 2020 - 15:15
Udvalg: 
Økonomiudvalget
Sted: 
Mødelokale 2A - Rådhuset i Støvring, Hobrovej 110, 9530 Støvring
24. Godkendelse af dagsorden

Print 00.01.00-P35-9-19
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag:

Ingen bilag.

25. Byggemodning i Haverslev

Print 13.06.04-P20-3-19
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet.

Lokalplan nr. 323 (boliger ved Strandvejen, Haverslev) blev fremlagt på byrådsmøde d. 10. oktober 2019 og er til politisk godkendelse i januar 2020. Under hensyntagen til den afsatte økonomiske ramme skal udvalget træffe beslutning om en etapeopdeling af projektet.  

Sagsfremstilling

Rebild Kommune har i dag ingen ledige grunde i Haverslev, hvorfor der er udarbejdet en lokalplan til et boligområde langs Strandvejen i Haverslev.

Der er til projektet afsat i alt 6 mio. kroner, hvoraf ca. 2 mio. går til arealerhvervelse. Det eksakte beløb til arealerhvervelsen fastlægges i forbindelse med ekspropriationsbeslutningen. Det samlede projekt er vurderet at koste 13,1 mio. kr, hvorfor det er nødvendigt at gennemføre dette i etaper.

Forvaltningen indstiller, at vej tilslutningen sker fra Strandvejen (se bilag (Gul = støjvold, Rød = belægningsskift/fartdæmpende foranstaltninger, Grøn = grønt område))

Der er set på, hvor langt man kan komme med første etape, hvis man tilslutter området fra Strandvejen, som vist på bilag. Der kan byggemodnes 8 grunde, og de nødvendige veje, stier og grønne områder kan anlægges for en naturlig videreudvikling af området.  

Der er undersøgt muligheden for at lave første etape med midlertidig tilslutning fra Mølhøjvangen, således man kan starte med at udbyde de mest attraktive grunde. Den øgede trafik vil dog genere de eksisterende beboere på Mølhøjvangen, og det kan vare flere år før etape 2 (og dermed tilslutningen til Strandvejen) igangsættes.

Derudover er det på grund af terrænet problematisk at begynde i den nordøstlige del af projektområdet, da kloakken skal kobles på ved Strandvejen. Det er derfor nødvendigt at grave hele traceet ned til Strandvejen for at få lagt ledningerne. Der kan ikke nedsives i området, så det er Rebild Forsyning, der skal sørge for afvandingen, men da der kan gå flere år før en etape 2 igangsættes, er det en stor omkostning at gøre klar til forsyning af hele området.  

Det vil derudover kræve en dispensation fra lokalplanen at lave adgangsvej andre steder end fra Strandvejen.

Der er også set på muligheden for at lave en tilslutning fra Kragelundsvej. Der gælder de samme udfordringer som ved tilslutning fra Mølhøjvangen, hvor det på grund af etapeopdelingen er problematisk med kloakeringen. Derudover er Kragelundsvej en 3,5 m bred vej, der i dag betjener 6 ejendomme. Forvaltningen er af den holdning, at det at øge trafikmængden på Kragelundsvej, ikke vil være en god løsning.

Det vil derudover kræve en dispensation fra lokalplanen at lave adgangsvej andre steder end fra Strandvejen. 

Økonomi

Der er i alt sat 6 mio. kr. af i budgettet til grundkøb, byggemodning og tilslutningsafgift.  

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget træffer beslutning om, at etape 1 startes fra bunden af Strandvejen. Teknik- og Miljøudvalget, 8. januar 2020, pkt. 7:

Morten Lem, Kim Edberg stemte for indstilling. Jeanette Sagan tog forbehold. Ole Frederiksen og Anna Oosterhof ønsker sagen oversendt til byrådet. Sagen oversendes til byrådet.Økonomiudvalget, 15. januar 2020, pkt. 6:

Genoptages på ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 22. januar 2020.

Lars Hørsman deltog ikke i behandlingen af sagen.

Administrativ bemærkning:

Supplerende oplysninger i sagen eftersendes.

Beslutning

Det indstilles, at byrådet træffer beslutning om at etape 1 startes øverst i den nordøstlige hjørne med vejadgang fra Standvejen under forudsætning af ejendomserhvervelse.

26. Evt. salg af Gl. Skørpingvej 118, Skørping

Print 13.06.05-Ø54-1-19
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har fået en konkret henvendelse om evt. salg af ejendommene matr.nr. 32h og 33g Skørping By, Skørping beliggende Gl. Skørpingvej 118, 9520 Skørping. Ejendommen er i lokalplan nr. 298 - Boligområde Gammel Skørpingvej udlagt til boligformål, herunder parcelhusbebyggelse samt fælles rekreative arealer. Arealet er vist på vedhæftede oversigtskort.

Ejendommen blev på Økonomudvalgsmøde den 21. november 2013 besluttet købt efter henvendelse fra tidligere ejer.

Ejendommen blev på Økonomiudvalgsmøde den 11. december 2019 besluttet udbudt til salg uden mindstepris.

Forvaltningen har modtaget følgende tilbud:

  • Niels Rask og Bent Amstrup tilbyder 75,25 kr. pr. m2 + moms, eller i alt kr. 3.659.999,50 + moms. Tilbuddet er afgivet uden forbehold.
  • Nord Capital ApS eller ordre tilbyder 29 kr. pr. m2 + moms, eller i alt kr. 1.409.342,00 + moms. Tilbuddet er afgivet uden forbehold.
  • NewApS tilbyder 25 kr. pr. m2 + moms, eller i alt kr. 1.214.950,00 + moms. Tilbuddet er afgivet med forbehold om normal funderingsklasse på grunden og at grunden kan udmatrikuleres i parcelhusgrunde og sælges til tredjemand.
  • Kristensen Group Holding A/S eller ordre tilbyder 46 kr. pr. m2 + moms, eller i alt kr. 2.235.508,00 + moms. Tilbuddet er afgivet med forbehold for, at køber kan opnå tilfredsstillende aftale om køb eller samarbejde med nabogrunden.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalger træffer beslutning om, hvorvidt ejendommen udbydes til salg i overensstemmelse med reglerne herom.

I bekræftende fald bedes Økonomudvalget beslutte om ejendommen skal udbydes med eller uden mindstepris, herunder evt. fastsætte mindstepris. Endvidere bedes Økonomiudvalget bemyndige borgmesteren til at afslutte handlen, hvis der fastsættes en mindstepris.Økonomiudvalget, 11. december 2019, pkt. 259:

Udbydes til salg uden mindstepris med budmulighed frem til 13. januar 2020 kl. 8.00.

Administrativ bemærkning:

Fristen for afgivelse af bud er rykket til den 20. januar 2020. Indkomne bud vil foreligge til mødet.

Indstilling pr. 22. januar 2020:

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget træffer beslutning om, at sælge ejendommen til højestbydende uden forbehold, samt bemyndiger borgmesteren til at afslutte handlen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag:

27. Evt. salg af Vesterbygade 36C, Blenstrup

Print 82.01.00-Ø54-2-19
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.

Til brug for fremtidssikring af muligheden for at udvide det eksisterende anlæg hos Blenstrup Varmeværk, er der fremsendt et købstilbud fra varmeværket om køb af matr. 7r, Blenstrup By, Blenstrup. Arealet er ejet af Rebild kommune.

Sagsfremstilling

Blenstrup Varmeværk ønsker at købe arealet bag deres nuværende bygninger med henblik på at fremtidssikre varmeværkets mulighed for at udvide deres eksisterende anlæg med andre energikilder, som eksempelvis solfangeranlæg, solceller, biomasse e.lign. Varmeværket forsyner i dag størstedelen af Blenstrup by.

Anbefalingen fra planafdelingen (se bilag) er at udlægge området til Teknikjord (må kun anvendes til tekniske anlæg)

Blenstrup Varmeværk har budt 17,00 kr./m2, hvilket med en matrikel på 7.635 m2 giver en samlet købspris på 129.795 kr.

Matriklen 7r Blenstrup By, Blenstrup er på nuværende tidspunkt ikke udbudt til salg. Ejendommen har tidligere været udlagt til erhvervsjord i lokalplan 3.3.2, men er blevet tilbageført til landzone pr. 5. juli 2013.

Økonomi

Købstilbud i alt ca. kr. 129.795

Købstilbud pr m2 kr. 17,00

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. at Økonomiudvalget træffer beslutning om at matrikel 7r Blenstrup By, Blenstrup skal udbydes til salg.

2. at Økonomiudvalget træffer beslutning om at matrikel 7r Blenstrup By, Blenstrup skal udbydes med eller uden mindste pris

3. at Økonomiudvalget træffer beslutning om at Borgmesteren er bemyndiget til at afslutte handlen.

Økonomiudvalget, 21. august 2019, pkt. 181:

Godkendt med udbud uden mindstepris.

Genoptagelse af sag

Forvaltningen har modtaget ét tilbud på ejendommen fra Blenstrup Kraftvarmeværk på 17,50 kr. pr. m2.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget sælger ejendommen til tilbudsgiver, og bemyndiger viceborgmesteren til at afslutte handlen.

Beslutning

Godkendt idet borgmesteren bemyndiges til at afslutte handlen.

Menu