Referat

Dato: 
Onsdag, 12. februar 2020 - 8:00
Udvalg: 
Økonomiudvalget
Sted: 
Mødelokale 2A - Rådhuset i Støvring, Hobrovej 110, 9530 Støvring
28. Godkendelse af dagsorden

Print 00.01.00-P35-9-19
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Leon Sebbelin og Lars Hørsman deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag:

Ingen bilag.

29. Udpegning af medlemmer til Erhvervsudviklingsrådet

Print 00.01.00-A30-4-18
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet.

Byrådet skal, jf. vedtægter for Rebild Erhvervsudviklingsråd, udpege 5 erhvervsrepræsentanter til rådet for den næste to-årige periode.

Sagsfremstilling

Rebild Kommunes Erhvervsudviklingsråd består i henhold til vedtægterne af 2 politikere udpeget for en 4 årig periode samt 10 erhvervsfolk valgt/udpeget for en 2 årig periode. Byrådet skal, jf. vedtægter for Rebild Erhvervsudviklingsråd, udpege 5 erhvervsrepræsentanter til rådet for en toårig periode, der løber frem til årsmødet 2022.

Byrådets repræsentanter i Erhvervsudviklingsrådet er borgmester Leon Sebbelin og byrådsmedlem Jeppe Ugilt, som fungerer byrådets valgperiode ud.

Årsmødet blev afholdt den 5. februar 2020. På årsmødet blev der valgt 5 repræsentanter til erhvervsudviklingsrådet:

Rene Thomasberg, Lars Pedersen & Søn

Kim Neumann Sørensen , Dansk El & Energi ApS

Mette Bonderup, Comwell Sport Rebild Bakker og Comwell Aalborg

Stefan Berg, Global Tools

Brith Lund Jørgensen, Business Park Nord

og som suppleanter:

Marianne Westergaard, Jutlander Bank

Bente Kirkegaard Pedersen, Rold Storkro

Herefter udpeger Byrådet 5 medlemmer, jfr vedtægterne.   

Første konstituerende møde afholdes den 5. marts 2020 kl. 08.00 - 09.30 i Business Park Nord i Støvring.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at byrådet udpeger 5 erhvervsrepræsentanter til Erhvervsudviklingsrådet.

Beslutning

Oversendes til byrådet.

Leon Sebbelin og Lars Hørsman deltog ikke i behandlingen af sagen.

30. Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget

Print 00.01.00-A00-16-19
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.

Emner til dagsordenen til fællesmøde med Hovedudvalget.

Sagsfremstilling

To gange om året holder Økonomiudvalget fællesmøde med Hovedudvalget.

Det blev på fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget i 2019 aftalt, at Økonomiudvalget forud for fællesmøde med Hovedudvalget skal beslutte, hvilke punkter udvalget ønsker at drøfte med Hovedudvalget.

Der er beklageligvis sket en fejl, som betyder at Økonomiudvalgets punkter til drøftelse med Hovedudvalget først bliver fastsat den 12. februar 2020 umiddelbart før fællesmødet med Hovedudvalget.

Medarbejdersiden har indmeldt følgende ønsker til punkter:

 1. Konsekvenser af indkøbsstop i 2019
 2. FN's verdensmål - hvor er vi lige nu?
 3. Byrådets budgetlægning
 4. Vision - politikker - kontrakter

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget træffer beslutning om punkter, som ønskes drøftet med Hovedudvalget senere på dagen.

Beslutning

Økonomiudvalget er dækket ind af de punkter, medarbejderne har anmeldt.

Leon Sebbelin og Lars Hørsman deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag:

Ingen bilag.

31. Første opfølgning på budget 2020

Print 00.15.00-S00-1-20
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet


Efter forespørgsel fra Økonomiudvalget følger her en første pejling på overholdelse af budget 2020.

Samlet for 2020 er vurdering pt., at der for de fleste politikområder forventes at være balance mellem budget og opgaver i 2020. Dog er nogle områder udfordret af udsigt til overførsel af betydelige underskud og overskud fra 2019. 

Sagsfremstilling

Denne økonomivurdering skal betragtes som en foreløbig pejling på 2020. Eftersom vurderingen er udarbejdet i januar, er der ingen forbrugsdata for 2020. Vurderingen er baseret på forbrug i 2019 samt de kendte udfordringer og udvikling i 2020, der ikke er medtaget i budget 2020, enten fordi de ikke var kendte på budgettidspunktet, eller fordi de ikke er medtaget i tilstrækkelig grad.

I nedenstående tabel er der anvendt pile som indikator for udfordringer på udvalg/sektor-niveau. En grøn pil er udtryk for, at der for nuværende ikke vurderes budgetoverskridelser. En rød pil er omvendt udtryk for, at her bliver budgettet presset.

Endelig er vurdering set både i forhold til oprindelig 2020 og budget 2020 inkl. forventede overførsler fra 2019. Der er enkelte områder, der med overførselsreglerne bliver udfordret på budgetoverholdelsen, ligesom servicerammen bliver udfordret af positive overførsler, da der i det oprindelige budget for 2020 kun er luft på ca. 4 mio. kr. op til servicerammen.

Vurderingen er som nævnt på sektorniveau, der vil derfor være delområder på de enkelte sektorer, der er udfordret, men på nuværende tidspunkt er det vurderet, at det kan rummes i andre områder på samme sektor.

Samlet for 2020 er vurderingen pt., at der for de fleste politikområder forventes at være balance mellem budget og opgaver i 2020. Dog forventes arbejdsmarkedsområdet udfordret, da ledigheden pt. er højere end forventet, og da der i sidste del af 2019 blev tilkendt flere førtidspensioner end forudsat ved budgetlægningen for 2020.

Forbrugsstoppet i 2019 må samtidig forventes at presse udgifterne op på de områder, der har opsparet midler i 2019.

Se bilag for yderligere beskrivelse af områderne.  

Økonomi

I forhold til overholdelse af servicerammen er det væsentlig at være opmærksom på, at servicerammen er det oprindeligt vedtagne budget for 2020. Hvis kommunen under ét overholder det oprindelige budget i 2020, er der, alt andet lige, mulighed for at anvende op til 4 mio. kr. af eventuelle positive overførsler (overskud) fra regnskab 2019, ellers er der mulighed for, at der udløses sanktion. Sanktionen udløses, hvis Rebild kommune og alle kommuner under ét overskrider den serviceramme, der blev aftalt i Økonomiaftalen med Regeringen.

For regnskab 2019 er der stadig usikkerhed om, servicerammen overholdes for kommunerne under ét, men de seneste meldinger fra KL indikerer, at kommunerne er tæt på aftaleoverholdelse. Mange kommuner har ligesom Rebild vedtaget forskellige former for forbrugsstop i 2019, for at undgå sanktion og bidrage til samlet aftaleoverholdelse. Det vurderes derfor, at der samlet set, som i Rebild Kommune, kommer et stort pres på servicerammen i 2020.

Med henblik på at overholde servicerammen og undgå eventuel sanktion er det forvaltningens anbefaling, at det indstilles til alle budgetansvarlige, at det er afgørende, at de overholder deres oprindeliglig budget for 2020 og, at eventuelle positive budgetoverførsler (opsparede midler) ikke anvendes, medmindre der er indgået kontraktmæssige bindinger i 2019, der forudsætter betaling i 2020. Ved uopsættelige udfordringer kan det aftales centerchef, som drøfter med direktionsniveauet at anvende de opsparede midler.

Hvis det hen over året viser sig, at der bliver mere luft i forhold til overholdelse af servicerammen, kan der åbnes mere op for anvendelse af de opsparede midler.  

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

at fagudvalgene tager ØKV til efterretning og
at Økonomiudvalget beslutter, at det er det oprindelige budget for 2020, der skal overholdes, dog således at opsparede midler kan anvendes, hvis der i 2019 er indgået uopsigelige aftaler eller hvis direktionen dispenserer på grund af uopsættelighed. Arbejdsmarkedsudvalget, 4. februar 2020, pkt. 6:

Godkendt som indstillet.Sundhedsudvalget, 4. februar 2020, pkt. 16:

Taget til efterretning.Børne- og Familieudvalget, 5. februar 2020, pkt. 10:

Indstilles godkendt.

Udvalget vil følge økonomivurderingerne nøje og have stor opmærksomhed på budgetoverholdelse.

Tommy Degn deltog ikke i behandlingen af sagen.Teknik- og Miljøudvalget, 5. februar 2020, pkt. 24:

Taget til efterretningKultur- og Fritidsudvalget, 5. februar 2020, pkt. 14:

Kultur- og Fritidsudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget.

Beslutning

Godkendt idet sagen genoptages i april sammen med overførselssagen.

Leon Sebbelin og Lars Hørsman deltog ikke i behandlingen af sagen.

32. Bevillingsmæssige korrektioner budget 2019

Print 00.32.10-A00-1-19
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet.

I forbindelse med regnskabsafslutningen 2019 skal der foretages en godkendelse af årets bevillingsmæssige korrektioner - også kaldet tekniske reguleringer.

De bevillingsmæssige korrektioner løber samlet set op i 7,1 mio. kr., som påvirker kassen negativt.

Sagsfremstilling

I henhold til tidligere beslutninger foretages der i forbindelse med regnskabsafslutningen en godkendelse af årets bevillingsmæssige korrektioner (tekniske reguleringer).

Nedenfor er der en oversigt over de tekniske korrektioner, som følger af de politisk vedtagne tildelingsmodeller og regler, og som fordrer en bevillingsmæssig beslutning i Byrådet.

Der er tale om områderne dagplejen, daginstitutionerne, SFO’erne og skolerne, hvor der i løbet af budgetåret har været aktivitetsændringer. Det sker bl.a. som følge af budgettildelingsmodellerne på institutionsområderne, der er børne- og elevtalsafhængige.

Den bevillingsmæssige korrektion for øget åbningstid i SFO'erne er som følge af byrådets behandling af ny aftale om folkeskolereformen den 25. april 2019.

De tekniske korrektioner er løbende korrigeret i de respektive områders budgetgrundlag og har været en del af de løbende økonomivurderinger.

Økonomi

Samlet set indebærer de bevillingsmæssige korrektioner, at der godkendes en positiv tillægsbevilling på 7.071.000 kr., således at kassen påvirkes negativt med 7.071.000 kr.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for byrådet anbefaler

at de bevillingsmæssige korrektioner på 6.764.000 kr. godkendes,
at kompensation for øget åbningstid i SFO'er på 307.000 kr. godkendes

Beslutning

Indstilles godkendt.

Leon Sebbelin og Lars Hørsman deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag:

Ingen bilag.

33. Decisionsskrivelser - Udlændinge- og Integrationsministeriet, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Print 00.32.00-K01-1-19
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet.

Byrådet har den 29. august 2019 godkendt revisionsberetning nr. 13 vedrørende årsregnskabet for 2018.

Sagsfremstilling

Rebild Kommune har på baggrund af indsendte revisionsberetning modtaget decisionsskrivelser fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Konklusion på decisionsskrivelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet:

Ministeriet noterer med tilfredshed, at revisor ikke har forbehold eller revisionsbemærkninger på Udlændinge- og Integrationsministeriets område og at det er revisors opfattelse, at personsager generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler. Dog finder ministeriet det ikke tilfredsstillende, at ministeriet har fundet fejl og mangler i de udvalgte sager, men ministeriet noterer, at Rebild Kommune selv har fokus på området på baggrund af kommunens eget ledelsestilsyn.

Konklusion på decisionsskrivelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen:

Styrelsen noterer, at Rebild Kommunes forvaltning og udbetalinger indenfor ministeriets område ikke har givet revisionen anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger.

Konklusion på decisionsskrivelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering:

Styrelsen noterer sig, at revisor ikke har forbehold eller revisionsbemærkninger på Beskæftigelsesministeriets område. Styrelsen noterer sig resultatet af revisors gennemgang, hvor der alene er fundet enkeltstående fejl på udvalgte områder - generelt er det dog Styrelsens opfattelse, at Rebild Kommune har etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange på personsagsområderne.

Decisionsskrivelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er vedlagt som bilag.

Økonomi

Ingen økonomi eller bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Familieudvalget og Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at tage decisionsskrivelserne fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til efterretning. Arbejdsmarkedsudvalget, 4. februar 2020, pkt. 8:

Indstilles godkendt.Børne- og Familieudvalget, 5. februar 2020, pkt. 14:

Indstilles godkendt.

Tommy Degn deltog ikke i behandlingen af sagen.Teknik- og Miljøudvalget, 5. februar 2020, pkt. 25:

Taget til efterretning

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Leon Sebbelin og Lars Hørsman deltog ikke i behandlingen af sagen.

34. Offentliggørelse af byrådsmedlemmers honorarer for 2019

Print 81.14.10-A50-1-20
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.

Den årlige offentliggørelse af byrådsmedlemmers honorarer.

Sagsfremstilling

I Lov om kommunernes styrelse er der regler for offentliggørelse af byrådsmedlemmers honorarer. Loven indebærer, at et medlem af byrådet, der udfører andre offentlige hverv end medlemskab af byrådet skal oplyse størrelsen af det honorar, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet.

Med andre offentlige hverv menes hverv, der udføres efter valg eller forslag af kommunen eller fra KL (herunder også KKR).

Byrådet skal herefter offentliggøre disse honorarer på kommunens hjemmeside.

Forvaltningen har i den forbindelse anmodet byrådets medlemmer om selv at indberette de modtagne honorarer for 2019.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager den samlede oversigt til efterretning som efterfølgende offentliggøres på hjemmesiden

Beslutning

Taget til efterretning.

Leon Sebbelin og Lars Hørsman deltog ikke i behandlingen af sagen.

35. Studieture til udlandet for politikere og ansatte for 2019

Print 00.01.00-P00-1-20
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.

Den årlige offentliggørelse af studieture til udlandet for politikere og ansatte.

Sagsfremstilling

Retningslinjer vedrørende studieture til udlandet er godkendt af byrådet den 29. marts 2007 og er gældende for alle studieture til udlandet for politikere og ansatte i Rebild Kommune, der foretages enten som led i byrådsarbejdet eller som led i ansættelsesforholdet ved Rebild Kommune.

Retningslinjerne er opstillet med det formål at sikre gennemsigtighed i kommunens studie- og rejseaktivitet. Der skal hvert år udarbejdes en opsamling til Økonomiudvalget.

Der er udarbejdet en samlet oversigt over de personer, der har været på studieture til udlandet i 2019.

Listen er baseret på decentrale indberetninger.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager den samlede oversigt til efterretning som efterfølgende offentliggøres på hjemmesiden.

Beslutning

Taget til efterretning.

Leon Sebbelin og Lars Hørsman deltog ikke i behandlingen af sagen.

36. Fravigelse af gæsteprincippet

Print 06.00.00-P00-1-20
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.

Der ønskes stillingtagen til om Rebild Kommune skal fravige gæsteprincippet ved vederlagsfrit skal deklarere Rebild forsynings ledninger på Rebild Kommunes ejendom.

Sagsfremstilling

Rebild Forsyning har i flere konkrete sager rettet henvendelse til Rebild kommune med henblik på at indgå aftale om en vederlagsfri fravigelse af gæsteprincippet, for forsyningsledninger på Rebild Kommunes grunde. Forsyningsledningerne som Rebild Forsyning primært mener skal tinglyses vederlagsfrit omfatter de forsyningsledninger, som har været etableret før Rebild Forsyning blev udskilt som et særskilt forsyningsselskab i juni 2010.

Gæsteprincippet defineres, som den regel der finder anvendelse, når der vederlagsfrit er givet tilladelse til placering af en ledning på en ejendom. Reglen indebærer, at ledningsejeren som "gæst" på ejendommen skal betale for en eventuel flytning af ledningen, hvis ejendommens ejer ønsker at ændre anvendelsen af det areal hvor ledningen er placeret, ligesom ledningsejer skal betale for retablering af ejendommen ved nedgravning til ledningen.

I forbindelse med Rebild Forsynings udskillelse fra Rebild Kommune indgik parterne en overdragelsesaftale, hvoraf følgende fremgår: "Overdragelsen omfatter de aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser, kendte som ukendte, herunder eventualforpligtelser og historiske forpligtelser, der udgør Vand- og Spildevandsforsyningen, der hidtil har været drevet af Kommunen..."

Det har således været intentionen ved udskillelse af Rebild Forsyning fra Rebild Kommune, at alle forpligtelser mv. skulle overgå til Rebild Forsyning, herunder også ledninger liggende på gæsteprincippet. Der er derfor ikke aftalt nogen bedre ret for Rebild Forsyning end Rebild Kommune havde før udskillelsen.

Holbæk Kommune har i forbindelse med en lignende sag fået Advokatfirmaet Bech-Bruun til at lave en vurdering af kommunens retsstilling i forhold til forsyningsselskaber med ledningsanlæg på ejendomme tilhørerende kommunen, når der ikke er tinglyst ledningsdeklarationer, som konkluderer at:

"Det vurderes, at Kommunen ikke er generelt forpligtet til at indgå aftale eller tinglyse deklaration om, at gæsteprincippet skal være fraveget, for så vidt angår Holbæk Forsynings ledninger på Kommunens ejendomme.

Tværimod er udgangspunktet, at gæsteprincippet er gældende, og der er ikke i retspraksis nogen støtte for, at andet skal gælde for ledninger, der ikke oprindeligt har været "gæster".

Da en deklaration om fravigelse af gæsteprincippet i de fleste tilfælde vil medføre en værdiforringelse af den ejendom, deklarationen tinglyses på, vil Kommunens eventuelle accept af en fravigelse af gæsteprincipppet - hvis der ikke samtidig modtages fuld økonomisk kompensation - kunne være i strid med den forpligtigelse, som Kommunen i henhold til kommunalfuldmagten er underlagt, om økonomisk forsvarlig forvaltning.

Heraf følger imidlertid også, at Kommunen efter en konkret vurdering lovligt kan acceptere aftaler om fravigelse af gæsteprincippet mod vederlag eller en erstatning med mindre der opnås enighed om, at rettighedsafståelsen skal være erstatningsfri, fx. fordi det vurderes, at det pågældende indgreb ikke medfører et økonomisk tab for Kommunen.

Særligt for ledninger i vejarealer anbefales det, at Kommunen - uden at acceptere principielle bindinger - i forbindelse med nedlæggelsen af en vej konkret tager stilling til, hvilke rettigheder, Kommunen vil medvirke til at sikre for ledninger i det nedlagte vejareal. Også her gælder det, at en eventuel fravigelse af gæsteprincippet har betydning for værdien, hvis kommunen vil afstå arealet.

Sammenfattende anbefales det således, at Kommunen forbeholder sig retten til i et hvert konkret tilfælde at beslutte, om Kommunen vil acceptere en fravigelse af gæsteprincippet og i givet fald, om Kommunen vil forlange kompensation herfor."

Forvaltningen ønsker på denne baggrund en generel politisk godkendelse til at gå i dialog med Forsyningen omkring kommunale ejendomme med henblik på en konkret vurdering af hvorvidt:

 • Kommunen kan acceptere en fravigelse af gæsteprincippet på et konkrete areal.
 • Såfremt gæsteprincippet fraviges, om fravigelsen har økonomisk betydning for værdien af ejendommen, og herved om der skal kræves kompensation samt størrelsen heraf.

Såfremt forvaltningen vurderer, at gæsteprincippet kan fraviges, og det samtidig vurderes, at dette medfører en forringelse af ejendommens værdi, og der derved skal kræves kompensation herfor, ønsker forvaltningen en generelt politisk beslutning om, at kompensationen og størrelsen heraf skal politisk godkendes i den enkelte sag.

Af muligheder for fastsættelse af kompensationens størrelse er følgende:

 • Der indgås en frivillig aftale med forsyningen.
 • Ekspropriation til rådighedsindskrænkning. Der nedsættes en taksationskommission til fastsættelse af erstatningens størrelse.
 • Retssag / Voldgift

Økonomi

Hvis Rebild kommune indgår aftale om fravigelse af gæsteprincippet for forsyningsledninger på kommunale grunde, kan det betyde en værdiforringelse af de enkelte ejendomme. Derfor er det væsentligt at kommunen foretager en konkret vurdering af, om aftalen ønskes indgået samt hvilken økonomisk betydning indgåelsen af aftalen har for Kommunen.

En økonomisk konsekvens kan være at Rebild Kommune får en ekstra omkostning hvis en forsyningsledning på kommunal jord skal flyttes ved udvidelse af en kommunal bygning. En anden konsekvens kan være, at værdien af ejendommen ved et salg forringes. Rebild Forsyning vil med en tinglyst deklaration kunne kræve at udgiften til omlægning af en forsyningsledning skal afholdes af Rebild kommune. Dette betyder at aftaler om fravigelse af gæsteprincippet, som vurderes konkret at medføre et økonomisk tab for Kommunen, skal i medfør af reglerne om økonomisk forsvarlig forvaltning, søges kompenseret fuldt ud.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget træffer principbeslutning om, at forvaltningen kan aftale fravigelse af gæsteprincippet med Forsyningen om kommunale ejendomme,

 • når ledningen er placeret på ejendomme, hvor der med stor sandsynlighed ikke skal opføres bebyggelse (fx. fællesarealer til grundejerforeninger). Denne fravigelse kan aftales uden betaling af erstatning. Borgmesteren bemyndiges til at træffe denne beslutning.
 • når ledningen er placeret på ejendomme, hvor der med stor sandsynlighed skal bygges, men hvor ledningens placering ikke får betydning for bygningens placering, fx. hvor ledningen er placeret langs vejen. Denne fravigelse skal aftales mod betaling af erstatning, som Økonomiudvalget skal godkende.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget træffer principbeslutning om, at fravigelse af gæsteprincippet med Forsyningen om kommunale ejendomme, når ledningen er placeret sådan på ejendomme, at de med stor sandsynlighed vil skulle flyttes inden ejendommen kan bebygges kræver godkendelse af Økonomiudvalget.

Beslutning

Gæsteprincippet fastholdes.

Leon Sebbelin og Lars Hørsman deltog ikke i behandlingen af sagen.

37. Cykelsti Nibevej - Valg af udbudsform

Print 05.00.00-P20-8-19
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet.

Center Plan, Byg og Vej skal have udbudt den dobbeltrettede cykelsti på Nibevej og der skal træffes beslutning om udbudsform for arbejdet.

Sagsfremstilling

Anlæggelsen af den dobbeltrettede cykelsti på Nibevej mellem Gl. Viborgvej og Volstrupvej skal udbydes til en ekstern entreprenør.

Byrådet har på møde den 25. april 2018 tidligere truffet beslutning om, at cykelstien på Nibevej skal udbydes som en indbudt licitation, med laveste pris som tildelingskriterie. Center Plan, Byg og Vej ønsker at ændre denne beslutning og udbyde projektet i en offentlig licitation med tildelingskriteriet laveste pris, for at flere entreprenører kan få mulighed for at byde på opgaven.

I henhold til indkøbs- og udbudspolitikken skal bygge- og anlægsydelser med en værdi på mellem 3 mio. kr. og tærskelsværdien for udbud efter udbudsloven (2016: ca. 38 mio. kr.) udbydes i offentlig licitation, dog kan der efter økonomiudvalgets godkendelse anvendes begrænset licitation. Ved offentlig licitation med laveste pris som tildelingskriterie, kan alle virksomheder med forskellige kompetencer og erfaring byde ind på opgaven.

Cykelstien er på Rebild kommunes udbudsplan for 2020 og forvaltning vil efter licitationen indgå kontrakt med den vindende entreprenør, hvorefter anlægsarbejdet opstartes.

Økonomi

Der er afsat 8,76 mio kr. til projeket, hvor der indtil videre har været afholdt udgifter til rådgiverydelser.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for byrådet anbefaler at cykelstien kan udbydes i offentlig licitation.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Leon Sebbelin og Lars Hørsman deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag:

Ingen bilag.

38. Overtagelse af areal under Terndrup Svømmehal

Print 05.01.22-P00-1-19
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.

Der skal tages stilling til arealoverførsel og overtagelse af areal i sammenhæng med en igangværende sag vedrørende adgangsvejen til Terndrup Skole efter til- og ombygning af skolen og SFO’en.

Sagsfremstilling

I forbindelse med opførelse af en mellembygning som forbinder idrætshallen og svømmehallen i Terndrup, blev der i byggetilladelsen fra 2015 (se bilag 1) stillet krav om matrikelsammenlægning, da bygningen opførtes hen over eksisterende skel, se kort på bilag 2.

Forvaltningen har et igangværende projekt vedrørende adgangsvejen til Terndrup Skole med nedlæggelse af vejarealer, matrikelsammenlægning samt udskillelse af parkeringsarealer i forbindelse med til- og ombygning af Terndrup Skole og SFO, ligeledes fra 2015. Heri indgår også, at Den selvejende Institution Terndrup Idrætscenter (TIC) afgiver arealer til offentlige vej- og parkeringsarealer.

Der opnås økonomiske fordele ved at udføre disse to projekter samtidig.

Rebild Kommune ejer matr. nr. 11bø Terndrup By, Lyngby,  hvorpå Terndrup Skole, idrætshallen og en del af mellembygningen er beliggende.

TIC ejer matr. nr. 3bs Terndrup By, Lyngby, hvorpå svømmehallen og resten af mellembygningen er beliggende. TIC ejer også idrætshallen og lejer arealet, den ligger på, af kommunen.

Vilkåret i byggetilladelsen om matrikelsammenlægning kan opfyldes ved at arealet under svømmehallen og resten af mellembygningen overføres til Rebild Kommune.

Ved denne løsning udvides matrikel 11bø således, at det nye skel stort set vil følge svømmehallens og mellembygningens fysiske afgrænsninger, se bilag 3.

Rebild Kommune vil så fremadrettet eje de arealer, bygningerne ligger på, mens TIC vil stå som ejer af idrætshallen, mellembygningen og svømmehallen. Og TIC skal leje arealerne af kommunen.

Sagen forudsætter også godkendelse fra TIC’s repræsentantskab og bestyrelse.

Denne model er også anvendt ved Støvring Hallerne, hvor kommunen ejer arealerne, Den selvejende Institution Støvring Hallerne ejer bygningerne og lejer så arealerne af kommunen.

Selve arealoverførslen skal ske i en matrikulær sag. Der skal oprettes selvstændige blade i tingbogen for svømmehallen og mellembygningen som bygninger på lejet grund. Der skal udarbejdes lejekontrakt på arealerne, som skal godkendes af Byrådet og TIC samt tinglyses. Endvidere skal der overflyttes eksisterende lån fra ejendommen, hvor svømmehallen er beliggende, til bygningen på lejet grund. Nogen af disse opgaver skal og andre kan udføres af et landinspektørfirma.

Økonomi

På anlægskontoen for adgangsvejen til Terndrup Skole er et restbeløb på 136.000 kr, der forventes at kunne dække udgifterne til begge projekter, som derved kan afsluttes.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

 • At Økonomiudvalget godkender overtagelse af ca. 1.400 kvm af matr. nr. 3bs Terndrup By, Lyngby fra TIC, som arealoverføres til Rebild Kommunes matr. nr. 11bø Terndrup By, Lyngby,
 • At borgmesteren bemyndiges til at foretage det nødvendige i sagen, herunder at underskrive lejekontrakt samt afslutte handlen.
 • At sagen skal forelægges Økonomiudvalget igen, såfremt udgifterne til projektet vedrørende hallerne ikke kan afholdes indenfor restbeløbet på anlægskontoen for adgangsvej til Terndrup Skole.

Beslutning

Godkendt.

Leon Sebbelin og Lars Hørsman deltog ikke i behandlingen af sagen.

39. Detailhandelsanalyse - fastlæggelse af omfang

Print 01.02.03-P15-1-19
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

I forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan 2021 skal emnet detailhandel revideres. I den forbindelse skal byrådet tage stilling til, om der skal udarbejdes en detailhandelsanalyse, og i givet fald tage stilling til omfanget af den.

Sagsfremstilling

I Planstrategi 2019 blev det besluttet hvilke dele af kommuneplanen, der skal revideres - herunder afsnittet om detailhandel.

Forvaltningen har indhentet 3 tilbud på detailhandelsanalyser, og inden der tages endelig stilling til tilbuddene, skal der træffes beslutning om, hvorvidt kommunen ønsker udarbejdet en analyse, samt omfanget deraf.

En detailhandelsanalyse er med til at kvalificere arbejdet med detailhandel i kommuneplanen og i de projekter, der arbejdes med i de enkelte byer, som også har relevans for detailhandlen, f.eks. omdannelse af Støvring midtby. Detailhandelsanalysen giver et overblik over udviklingen af detailhandlen mht. antallet af butikker, butiksarealer, omsætning og handelsbalancer. Det beregnes, hvor meget butiksareal, der er grundlag for at udlægge i kommuneplanen, og der gives anbefalinger om, hvordan detailhandlen kan udvikle sig i kommunen. Herunder anbefalinger om der skal ændres på centerstrukturen (bymidter, lokalcentre og områder til pladskrævende varegrupper), hvilket fremadrettet kan bruges til at give de bedste forudsætninger for at understøtte detailhandlen i kommunens handelsbyer. Anbefalingerne vil sandsynligvis være forskellige alt efter byens størrelse og grundlag for at kunne tiltrække butikker. Det skyldes, at nogle byer potentielt kan bruge detailhandlen til at understøtte bylivet, hvor detailhandlen i andre byer er mere begrænset, og i højere grad opfylder en handelsfunktion i byen. I byer med bymidter vil der ligeledes ske en kortlægning af kundeorienterede servicefunktioner (fx frisører, klinikker og caféer), da de funktioner er med til at understøtte livet i bymidten, selvom øvrig detailhandel måske er nedadgående.

Kommunen har fået henvendelser vedr. udvalgsvarebutikker udenfor bymidten i Støvring. De kan etableres, hvis der udlægges et aflastningsområde i den nordlige del af Støvring. Derfor skal der tages stilling til, om detailhandelsanalysen skal behandle muligheder for og konsekvenser af et aflastningsområde i Støvring. Et aflastningsområde vil på den ene side kunne give mulighed for at etablere butikker, som ellers vil have svært ved at indpasse sig i bymidten. På den anden side vil aflastningsområdet også kunne få konsekvenser for de butikker, der er i bymidten i dag. Derfor er det nødvendigt, at en evt. beslutning om at udlægge et aflastningsområde sker på et oplyst grundlag.

Kommunen har også fået henvendelser om etablering af netbutikker med showrooms f.eks. i erhvervsområderne. Efter planloven blev ændret i 2017, er der givet nye muligheder for at etablere netbutikker med showrooms udenfor de områder, der er udlagt til detailhandel, så længe de har en begrænset kundetilstrømning. Det er svært at administrere begrebet "en begrænset kundetilstrømning" og at vurdere konsekvenserne for bymidten, hvis der etableres en netbutik udenfor centerstrukturen. Derfor skal der tages stilling til, om der som en del af detailhandelsanalysen skal udarbejdes retningslinjer for, hvornår netbutikker kan etableres udenfor centerstrukturen. Det er hensigten, at internetbutikker med en begrænset kundestilstrømning kan understøtte muligheden for, at iværksættere kan etablere sig med sin internetbutik i små og større byer, uden at det enten går ud over bymidtelivet eller den rummelighed, der er til butiksformål i detailhandelsområderne.

I den sydlige del af Støvring har kommunen fået en henvendelse om etablering af en enkeltstående dagligvareforretning. Det vil bryde med det hidtidige princip om, at dagligvareforretninger skal placeres i bymidten, men kan modsat være med til at sikre en hensigtsmæssig dagligvareforsyning i den sydlige del af Støvring, hvor der allerede er sket en massiv udbygning, og hvor der også fremadrettet er mulighed for byudvikling. Derfor skal der tages stilling til om det ønskes, at detailhandelsanalysen belyser muligheder og konsekvenser af en dagligvareforretning, der ligger udenfor bymidten.

Derudover tilbyder rådgiverne forskellige optioner, som kan tilkøbes, hvis det vurderes, at de giver værdi til arbejdet med detailhandel.

Detailhandelsanalysen vil i sidste ende udgøre et beslutningsgrundlag, så der kan tages stilling til, hvordan detailhandlen skal udvikle sig i kommunen.

Økonomi

Da der ikke er taget endelig stilling til omfanget af detailhandelsanalysen, kan der ikke sættes en præcis pris på arbejdet. Det kan forventes, at analysen med alle de nævnte konsekvensvurderinger, vil ligge i omegnen af 250.000 kr. Økonomien er indregnet i kommuneplanens budget og finansieres fra kommuneplankontoen.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler

at der igangsættes en detailhandelsanalyse
at detailhandelsanalysen også omfatter vurdering af aflastningsområde, netbutikker og en enkeltstående dagligvareforretningTeknik- og Miljøudvalget, 5. februar 2020, pkt. 27:

Godkendt

Beslutning

Indstilles godkendt.

Leon Sebbelin og Lars Hørsman deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag:

Ingen bilag.

40. Forslag til lokalplan nr. 322 for et boligområde på Råbjergvej i Sørup

Print 01.02.00-P16-14-18
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Byrådet vedtog i december 2018 kommuneplantillæg nr. 11, der udvidede kommuneplanrammen for boligområdet Råbjergvej i Sørup. På baggrund heraf, er der udarbejdet et forslag til lokalplan nr. 322 for det nye boligområde. Der skal tages stilling til, om planforslaget skal sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Beskrivelse af lokalplanforslag

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for en udvidelse af parcelhusområdet Råbjergvej med ca. 16 parcelhusgrunde.

Lokalplanområdet er ca. 2,3 ha stort.

I planlægningen har der været et særligt fokus på, at udvidelsen sker med respekt for de eksisterende boliger. Lokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser er lavet med udgangspunkt i de eksisterende lokalplaner og bebyggelse. Lokalplanområdet ligger lidt højere end de eksisterende boliger, hvorfor den maksimale etageantal er begrænset ved parcellerne, som ligger nærmest de eksisterende boliger.

Regnvand fra tage, befæstede arealer m.v. skal nedsives på egen grund.

Regnvand fra vejareal skal nedsives i lokalplanområdet. Græsrabatter kan bruges til vandrender, hvorved der vil ske en vis nedsivning inden det overskydende regnvand ledes til et nedsivningsanlæg.

Ejerne af de nye grunde skal være medlem af grundejerforeningen for hele Råbjergvej.

Det forventes, at den nye vej og stien til Ingerdalsvej udlægges som en privat fællesvej. Da den eksisterende vej Råbjergvej er en kommunal vej, overdrages vedligeholdelsesforpligtigelsen af vejen og stien ikke til grundejerforeningen for Råbjergvej. Den fremtidige vedlige- og renholdelse af vejen, stien og anlæg til nedsivning af vejvand overlades til de tilstødende grundejere (grundejerne i lokalplanområde nr. 322) efter privatvejsloven f.eks. gennem et vejlaug.

Miljøvurdering

Planen er omfattet af Miljøvurderingsloven. Der er foretaget en screening af planforslagets mulige indvirkning på miljøet. På den baggrund er det vurderet, at der ikke skal laves en miljøvurdering.

Økonomi

Lokalplanområdet er privatejet. Efter planlovens § 47 a kan ejere af arealer, der overføres til byzone, inden 4 år efter overførslen kræve arealet overtaget af Rebild Kommune mod erstatning, når forudsætningerne i § 47 a er opfyldt.

Der vil være udgifter forbundet med byggemodning af området.

Der er mere end 2,5 km fra lokalplanområdet til Karensmindeskolen, hvorfor børn i 0.-3. klasse er berettiget til skolekørsel.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor økonomiudvalget og byrådet anbefaler, at forslag til lokalplan nr. 322 sendes i offentlig høring i 4 ugerTeknik- og Miljøudvalget, 5. februar 2020, pkt. 28:

Godkendt

Beslutning

Indstilles godkendt.

Leon Sebbelin og Lars Hørsman deltog ikke i behandlingen af sagen.

41. Revidering af kvalitetsstandarder - efter høring

Print 27.00.00-P23-1-18
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Sundhedsudvalget besluttede på møde d. 5. november 2019, at kvalitetsstandarderne vedr. nødkald, madservice, medicindispensation og hjælpemidler skal revideres.

De fire reviderede kvalitetsstandarder har været i høring hos Ældrerådet, Handicaprådet og SektorMED Pleje og Omsorg.

Sagsfremstilling

Sundhedsudvalget besluttede på møde d. 5. november 2019, pkt. 130, på baggrund af gennemgang af visitationsreglerne på ældreområdet, at kvalitetsstandarderne vedr. nødkald, madservice, medicindispensation og hjælpemidler revideres.

Som opfølgning på orienteringen til Sundhedsudvalget på samme møde om forskelligartet serviceniveau hos "nye" og "kendte" borgere, vil forvaltningen desuden arbejde ud fra et ensartet serviceniveau i overensstemmelse med den rehabiliterende tilgang, som lovgivningen fastsætter.

Kvalitetsstandarderne er vedlagt som bilag, og alle tilføjelser er markeret med gult.

Nødkald

I kvalitetsstandarden for nødkald er det tilføjet, at nødkald bevilges til borgere, som ikke er i stand til at tilkalde hjælp på anden vis.

Herudover er der tilføjet, at det vurderes ved behov, om borgerne kan anvende nødkaldet relevant.

Madservice

I kvalitetsstandarden for madservice er der tilføjet, at borgerne skal være helt eller delvist ude af stand til at bestille mad for at få bevilget madservice.

Hjælpemidler

Kvalitetsstandarden for hjælpemidler er ny og hele kvalitetsstandarden skal derfor politisk godkendes. Kvalitetsstandarden ændrer ikke på det nuværende serviceniveau for bevilling af hjælpemidler, men den er udarbejdet for at gøre det tydeligt for borgerne, hvilken service de kan forvente.

Sygepleje

I kvalitetsstandarden for sygepleje er der tilføjet, at hvis sygeplejersken skønner, at borgerne kan komme på sygeplejeklinikkerne, vil de modtage sygepleje der. Dette er en konsekvensrettelse af tidligere beslutning i Sundhedsudvalget d. 8. januar 2019, pkt. 10, som er tilføjet i kvalitetsstandarden. Herudover er der foretaget mindre rettelser i kvalitetsstandarden bl.a. som følge af oprettelse af Akuttilbud Rebild (disse rettelser er ikke markeret med gult).

Økonomi

Ændringerne i kvalitetsstandarderne er ikke i sig selv udgiftsreducerende, men vil sikre en mere optimal anvendelse af ressourcer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget sender kvalitetsstandarderne i høring hos Handicaprådet, Ældrerådet og SektorMED Pleje og Omsorg.

Beslutning

Sundhedsudvalget, 3. december 2019, pkt. 139:

Venstre, Konservative, Socialdemokratiet og Den sociale fællesliste godkendte indstillingen.

Dansk Folkeparti ønsker ikke standarderne sendt i høring i denne udgave.

Fortsat sagsbehandling

Bemærkninger efter høring

De fire reviderede kvalitetsstandarder har været i høring hos Ældrerådet, Handicaprådet og Center Pleje og Omsorg. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Sammenfatning af Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet har følgende bemærkning til kvalitetstandarden for sygepleje:
Ældrerådet ønsker, at forvaltningen under Serviceniveau udskifter ordet skønner med i samråd med borgeren eller i dialog med borgeren.

Forvaltningens bemærkninger til Ældrerådets høringssvar:
Vurderingen af hvorvidt en borger kan komme på en sygeplejeklinik, er altid foretaget ud fra en dialog med pågældende borger. Dette er en generel forvaltningsretlig forpligtelse, og skal ikke særskilt fremhæves i en kvalitetsstandard.
Formuleringen er en konsekvensrettelse som følge af tidligere beslutning i Sundhedsudvalget d. 8. januar 2019, pkt. 10; hvori det fremgår ” At sygeplejen fremadrettet får kompetence til at beslutte, hvilke borgere der skal have besøg i eget hjem i forbindelse med sygeplejeydelser og hvilke borgere, der kan og skal komme på sygeplejeklinikkerne.”

Sammenfatning af Handicaprådets høringssvar:
Handicaprådet har følgende bemærkninger til kvalitetsstandarden for madservice:
DH Rebild savner en beskrivelse af, hvordan man sikrer kvaliteten af madservicen. Vi mangler en beskrivelse af egenkontrollen, det er vigtigt at pointere, at en leverandør ikke kan auditere sig selv. Vi kunne foreslå årlige brugeranalyser, hvor der blev målt på kvaliteten af ydelsen og som gerne skulle vurderes af kommunens ernæringsenhed. Her skulle der også være en vurdering af behovet for opfølgning. Vi foreslår også stikprøvekontroller samt årlige dialogmøder med leverandørerne, hvor der også skulle følges op på, at aktuelle ernæringsråd bliver fulgt. Vi henviser til følgende; Leverandørerne er forpligtet til at gennemføre kvalitetsopfølgning for at opfylde kvalitetsmålene og arbejde ud fra Rebild Kommunes værdigrundlag og målsætninger. Leverandøren skal således følge op på din oplevelse af kvaliteten af ydelsen minimum en gang årligt.

Handicaprådet har følgende bemærkninger til kvalitetsstandarden for hjælpemidler:
DH Rebild savner en beskrivelse af hvem og hvordan den konkrete individuelle vurdering af hjælpemidler foretages. Vi kunne ønsker en beskrivelse af faglighed samt ikke mindst en tilkendegivelse af inddragelse af personale omkring den berørte borger og i høj grad de pårørende, når det drejer sig om særlige sårbare borgere med lavt funktionsniveau eller manglende selverkendelse.
Herudover mangler DH Rebild en nærmere beskrivelse af hvordan relevant hjælp indtænkes, når der kun kan søges digitalt om hjælpemidler, herunder henvisning til kommunikationsafsnittet i handicappolitikken.

Forvaltningens bemærkninger til Handicaprådets høringssvar:
Vedr. Handicaprådets bemærkninger til kvalitetsstandard
for madservice, er de nævnte punkter omfattet af kravspecifikationen til leverandørerne, og indeholdt i de kontraktuelle forhold til disse; hvorfor emnerne ikke specifikt er hjemhørende i en kvalitetsstandard.
Emnet vedr. kvalitetsopfølgning fremgår desuden af den generelle indledning til alle kvalitetsstandarder omfattet af Borgervisitationens myndighedsområde. Se link her: https://rebild.dk/sites/default/files/wysiwyg_media_files/kvalitetsstandarder_cpo_2017_incl._bpa.pdf
Forvaltningen vil dog på baggrund af det afgivne høringssvar, foretage en fornyet vurdering af om leverandørkontrakter og kravspecifikationer fuldt ud tilgodeser det italesatte behov for kvalitetsopfølgning og brugertilfredshed.
Vedr. Handicaprådets bemærkninger til kvalitetsstandard for hjælpemidler er de nævnte punkter omkring hvilken enhed, der er bevilgende myndighed, omfattet af den generelle indledning til alle kvalitetsstandarder omfattet af Borgervisitationens myndighedsområde. Se link her: https://rebild.dk/sites/default/files/wysiwyg_media_files/kvalitetsstandarder_cpo_2017_incl._bpa.pdf
Vedr. Handicaprådets bemærkninger til digital ansøgning står Borgervisitationen altid til rådighed med udstrakt hjælp til borgerne ifm ansøgning, ud fra borgernes individuelle ressource og begrænsning. Dette er en generel forvaltningsretlig forpligtelse, og skal ikke særskilt fremhæves i en kvalitetsstandard.

Sammenfatning af SektorMED Pleje og Omsorgs høringssvar:
SektorMED CPO har følgende bemærkninger til kvalitetsstandarden for sygepleje:
I den tilføjede, markerede sætning foreslår SektorMED, at der i stedet for "sygeplejersken skønner" kommer til at stå "Hvis sygeplejersken ud fra en sygeplejefaglig vurdering vurderer, at du kan komme på sygeplejeklinikkerne, vil du modtage sygepleje der".
SektorMED ønsker, at der i stedet for "doseringsæsker til 14 dage" kommer til at stå "så skal du selv købe doseringsæsker til minimum 15 dage".
SektorMED fremhæver, at der i stedet for "Akuttilbud Rebild" skal stå "Akut- og Rehabiliteringstilbud Rebild".

Forvaltningens bemærkninger til SektorMEDs høringssvar:
Forvaltningen har for det indholdsmæssige taget SektorMEDs bemærkninger til efterretning, og tilrettet kvalitetsstandarden for sygepleje i overensstemmelse hermed.
Se kvalitetsstandarden bilagt for de foretagede rettelser.

Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget godkender de reviderede kvalitetsstandarder.


Sundhedsudvalget, 7. januar 2020, pkt. 7:

Godkendt.

Sundhedsudvalget kvitterede for de modtagne gode høringssvar.


Administrativ bemærkning:

Kvalitetsstandarderne blev godkendt i Sundhedsudvalget d. 7. januar 2020. Kvalitetsstandarderne sendes hermed til godkendelse i Økonomiudvalget og i Byrådet.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget og Byrådet godkender de reviderede kvalitetsstandarder.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Leon Sebbelin og Lars Hørsman deltog ikke i behandlingen af sagen.

42. Ankestyrelsens høring vedr. kommunens brug af eksterne konsulenter på socialområdet

Print 17.00.00-G01-1-20
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet.

Ankestyrelsen har fremsendt høringer vedr. Rebild Kommunes brug af eksterne konsulenter indenfor socialområdet. Ankestyrelsen ønsker svar fra byrådet senest den 1. marts. Nærværende sag indeholder forvaltningens forslag til svar på høringen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Ankestyrelsen har den 20. december 2019 udsendt en høring vedrørende kommuners brug af eksterne konsulenter indenfor socialområdet (vedlagt som bilag). Baggrunden er en henvendelse fra Social- og Indenrigsministeriet, der efter en række pressehistorier om anvendelsen af konsulenter på socialområdet, har sat spørgsmålstegn ved lovligheden i denne praksis. Høringen skal afdække, hvorvidt der er grund til en egentlig tilsynssag i kommuner, der har benyttet sig af denne type konsulentydelser.

Høringen indeholder en række konkrete spørgsmål til kommunens anvendelse af eksterne konsulenter. Efter fremsendelse af høringen har styrelsen den 9. januar fremsendt en supplerende høring med yderligere spørgsmål (vedlagt som bilag). Styrelsen anmoder om en udtalelse fra byrådet i forhold til de fremsendte spørgsmål senest 1. marts.

Forslag til svar på ankestyrelsens henvendelse

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til et svar fra byrådet, der er vedlagt sagen som bilag. Af svaret ses det overordnet, at Rebild Kommunes anvendelse af eksterne konsulenter på socialområdet har været af et begrænset omfang, idet det konkret har ført til ændringer i 7 sager (yderligere en sag afventer endelig handling). De eksterne konsulenter har bidraget med nye faglige perspektiver i forhold til nogle på forhånd udvalgte sager, og al myndighedsbehandling og afgørelse er foretaget af kommunens myndighedsrådgivere.

Samtidig har anvendelsen af konsulenter været indskrænket specifikt til sager indenfor voksen-handicapområdet, hvor anvendelsen er sket som led i realiseringen af den politisk vedtagne økonomiske handleplan. Handleplanen har bl.a. haft fokus på at flytte borgere fra passiv offentlig omsorg til en højere grad af egenmestring og fra stationær behovsvurdering til udviklingsorienteret behovsvurdering. Dette har dels skullet medvirke til en højnelse af borgernes livskvalitet, dels til en opbremsning af udgiftsstigning indenfor et område med et stadigt stigende behovs- og udgiftspres.

Aflønning af de benyttede eksterne konsulenter
Noget af det der er i fokus i Ankestyrelsens høring er, hvorvidt de aftaler, der er indgået med de eksterne konsulenter, er indgået med baggrund i en resultatlønningsmodel eller med baggrund i et såkaldt "no-cure-no-pay"-princip, og i så fald om dette har kunnet påvirke konsulenternes ageren i de berørte sager. De to aftaler med de benyttede konsulenter er begge indgået med baggrund i “no cure no pay”-princippet.

Det ene konsulentfirma fik indledningsvist fremsendt 34 sager til et overordnet gennemsyn med henblik på en vurdering af potentiale for at foretage ændringer i indsatserne. Sagerne lå alle inden for samme målgruppe (borgere med ophold på midlertidige boformer - LSS § 107) og var på forhånd udvalgt af myndighedsrådgiverne. Ud af disse 34 sager vurderede myndighedsrådgiverne, at der skulle kigges nærmere på de 16 sager, mens de øvrige 18 sager blev henlagt.
Af disse 16 sager blev seks henlagt efter yderligere undersøgelser, idet det blev vurderet af myndighedsrådgiverne, at der ikke var basis for ændringer. Herefter blev der arbejdet videre med de sidste 10 sager. De tre af disse sager blev henlagt efter yderligere undersøgelser, mens seks sager førte til reelle ændringer og en sag blev anket. I forhold til sidstnævnte har Rebild Kommune efterfølgende fået medhold ift. den foreslåede ændring, hvorfor samarbejdet samlet ventes at føre til ændringer i syv sager.
Konkret ift. aflønning er det pågældende konsulentfirma blevet aflønnet med en fast timeaflønning for arbejdet med de 16 sager, som af myndighedsrådgiverne blev udvalgt til yderligere undersøgelse.

I samarbejdet med det andet eksterne konsulentfirma, der har medført ændring i én konkret sag (ud af de tre sager som firmaet fik til gennemsyn), udgøres aflønningen ved 10 procent af en eventuelt opnået besparelse. Reduceringen af den økonomiske belastning i denne sag er udelukkende sket som en forhandling omkring særydelser med Region Midt og har ingen betydning haft for den konkrete borger.


Forvaltningen er dog opmærksom på det potentielt uhensigtsmæssige i en sådan aflønningsmetode, hvorfor der for nuværende ikke vil blive indgået yderligere aftaler af denne type. 

Samlet er det forvaltningens vurdering, at Rebild Kommunes anvendelse af eksterne konsulenter indenfor det sociale område er sket på en etisk og fagligt ansvarlig måde, og at anvendelsen af konsulenterne har bidraget til indfrielsen af målsætningerne i den politisk vedtagne handleplan for voksen-handicapområdet, både fagligt og økonomisk.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager svaret på Ankestyrelsens høring til efterretning.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at svaret på Ankestyrelsens høring godkendes.Sundhedsudvalget, 4. februar 2020, pkt. 17:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Leon Sebbelin og Lars Hørsman deltog ikke i behandlingen af sagen.

43. Forslag om revision af venskabsbypolitik

Print 00.05.01-A00-1-18
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Rebild Kommunes Venskabsbypolitik blev udarbejdet i 2007. Venskabsbyarbejdsgruppen har udarbejdet et forslag til en revision på baggrund af erfaringerne fra samarbejdet med venskabsbyerne.

Sagsfremstilling

Rebild Kommune har to venskabsbyer, nemlig Jiaxing i Kina og Gelenau i Tyskland.

Forbindelsen til Jiaxing varetages af Borgmesterkontoret, og samarbejdet med Gelenau varetages af Venskabsbyarbejdsgruppen.

Venskabsbyarbejdsgruppen består af et medlem udpeget af hvert parti eller liste i byrådet samt af et medlem udpeget af henholdsvis Landsbyrådet, Kulturrådet, Fritidsrådet og Ældrerådet. Den seneste politiske behandling af Venskabsbyarbejdsgruppens sammensætning er vedlagt som bilag.  

Indhold

Forslaget i sin helhed er vedlagt som bilag. Her enkelte uddrag:

Formål:

Rebild Kommune vil bruge de internationale aktiviteter til at udveksle erfaringer og ideer med de udenlandske kommuner. Det primære formål vil være at give foreningslivet, samt børn og unge og ældre i kommunen en international dimension i deres virke. Venskabsbysamarbejdet skal indebære en bred social og kulturel udveksling med fokus på særlige områder.

• Undervisning og kultur.

• Turisme, fritid og sport.

• Erfaringsudveksling på politisk og administrativt niveauer.

Ambitionsniveau

Rebild Kommune vil anlægge et realistisk ambitionsniveau, så der er en god chance for at indfri de ønskede målsætninger. Den internationale indsats skal tilpasses de ressourcer, der kan afses til arbejdet. Rebild Kommune ønsker især at prioritere:

 • Kultur og fritid
 • Foreningslivet
 • Børne og unge området
 • Ældreområdet

Og stræbe efter:

At bidrage til et aktivt medborgerskab og mellemfolkeligt samarbejde.

At give borgere, børne-ungeområdet, ældreområdet, foreninger, organisationer, mulighed for at indgå i samspil og kontakt med hinanden.

Ændringerne i hovedtræk

Generelt afspejler udkastet til revideret Venskabsbypolitik de konkrete erfaringer, som Venskabsbyarbejdsgruppen har gjort sig siden vedtagelsen af den oprindelige Venskabsbypolitik.

Den nye politik ændrer ikke ved muligheden for, at Rebild Kommune på et tidspunkt vælger at ændre antallet af venskabsbyer. 

Det indledende afsnit henviser fortsat til Byrådets vision, og er tekstmæssigt skærpet. Konkret fremhæves Rebilds egne styrkepositioner: den smukke natur, den centrale beliggenhed og den kulturelle mangfoldighed.

Venskabsbyarbejdsgruppen har ændret det hidtidige fokus på samarbejde med erhvervslivet. Valget er en konsekvens af de seneste 13 års erfaringer, hvor det har vist sig, at venskabsbysamarbejdet ikke har omfattet erhvervsfremme.

Ældreområdet er som noget nyt kommet med i den reviderede udgave. Denne ændring afspejler også de erfaringer, som venskabsbyarbejdsgruppen har gjort i de senere år. Man har desuden valgt at erstatte "folkeskole" og "folkeskoleområdet" med det bredere "børne- og ungeområde".

Desuden er den tidligere hensigt om at arbejde for at udveksle administrative medarbejdere med henblik på at hente inspiration fra venskabskommunen udeladt, ligesom det ikke længere nævnes, at man "på længere sigt vil tage initiativ til større EU-projekter med udgangspunkt i venskabsbyerne". Dette igen på basis af de hidtidige erfaringer.

Forvaltningens bemærkninger

Byrådet besluttede på sit møde den 27. juni 2019 at nytænke og forenkle kommunens politikker, således at antallet af politikker fremadrettet reduceres fra de nuværende 28 politikker til fem overordnede politikker. Som konsekvens af denne beslutning, foreslår forvaltningen, at Venskabsbypolitikken ændrer status fra politik til strategi. Forvaltningen vurderer endvidere, at de beskrevene særlige fokusområder i handleplanen ligger fint i forlængelse af Byrådets Vision samt den kommende politik for Oplevelser, fritid og fællesskaber.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at Venskabsbypolitikken godkendes, og at den samtidig ændrer status fra Venskabsbypolitik til Venskabsbystrategi.Kultur- og Fritidsudvalget, 5. februar 2020, pkt. 16:

Indstillet godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Leon Sebbelin og Lars Hørsman deltog ikke i behandlingen af sagen.

44. Orientering

Print 00.01.00-P35-9-19
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Leon Sebbelin og Lars Hørsman deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag:

Ingen bilag.

45. Lukket punkt: Deklarering af ledning

Print 82.00.00-G00-5-19
Økonomiudvalget

Bilag:

Ingen bilag.

46. Lukket punkt: Ekspropriationsbeslutning - Cykelstier langs Nibevej

Print 05.00.00-P20-8-19
Økonomiudvalget

Bilag:

Ingen bilag.

47. Lukket punkt: Evt. salg af ejendomme

Print 82.01.00-Ø54-2-20
Økonomiudvalget

Bilag:

Ingen bilag.

48. Lukket punkt: Støvring Ådale - Markedsanalyse og realiseringsstrategi

Print 01.00.05-A00-1-19
Økonomiudvalget

Bilag:

Ingen bilag.

49. Lukket punkt: Ombytning af kvoter

Print 03.02.00-G01-1-19
Økonomiudvalget

Bilag:

Ingen bilag.

50. Lukket punkt: Optagelse af lån

Print 00.34.00-G01-1-17
Økonomiudvalget

Bilag:

Ingen bilag.

51. Lukket punkt: Ekspropriation for virkeliggørelse af lokalplan nr. 323 Boligområde ved Strandvejen, Haverslev

Print 01.04.00-P00-88-19
Økonomiudvalget

Bilag:

Ingen bilag.

Menu