Referat

Dato: 
Torsdag, 2. april 2020 - 16:30
Udvalg: 
Økonomiudvalget
Sted: 
Skype-møde
102. Godkendelse af dagsorden

Print 00.01.00-P35-9-19
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender dagsordenen.Økonomiudvalget, 2. april 2020, pkt. 102:

Godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag:

Ingen bilag.

103. Fremrykning af vedligeholdelsesopgaver på kommunale bygninger

Print 82.07.00-A26-1-20
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Grundet den aktuelle situation som landets håndværkere og entreprenører står i som konskevens af COVID-19, foreslår forvaltningen at igangsætte en række nye vedligeholdelsesopgaver på kommunale bygninger indenfor en samlet ramme på 8 mio kr. Det indstilles endvidere at iværksætte energibesparende tiltag på en børnehave og 4 skoler omfattende udskiftning til LED belysning, som finansieres ved optagelse af energilån. Endelig foreslås en ændring i tidligere vedtaget prioriteret rækkefølge for Helhedsorienteret energi- og bygningsrenovering.

Sagsfremstilling

KL har d.26.3. indgået en delaftale med regeringen om tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19. Aftalen indeholder bl.a. fremrykning af anlægsinvesteringer til 2020 for op til 2,5 mia. kr. Aftalen betyder, at anlægsloftet for 2020 bortfalder. På den baggrund er det undersøgt, hvilke bygge- og anlægsprojekter som kunne fremrykkes i Rebild kommune.

Det er muligt at fremrykke og igangsætte en bred vifte af vedligeholdelsesopgaver på de kommunale bygninger. Der er tale om kendte opgaver, som grundet en stram prioritering i vedligeholdelsesopgaverne ikke er planlagt til udførelse i 2020. Disse arbejder kan med fordel igangsættes hurtigst muligt, og vil ikke kræve en lang projektproces. Der er tale om vedligeholdelsesopgaver udover de allerede planlagte for 2020.

Det skal understreges, at der ikke er tale om større anlægsopgaver, som vil kræve en længere proces, projektering og evt. godkendelse/tilladelse i form af byggetilladelse eller lign.

Der kan peges på følgende overordnede vedligeholdelsesopgaver, der vil kunne fremskyndes:

 • Afrensning af tag og facader (mos og alger)
 • Murværk
 • Facadepartier og fuger
 • Tagarbejder (inkl. kviste, stern og underbeklædning mv.)
 • Gulvbelægning
 • Tekniske installationer
 • Malerarbejde (når vejret tillader det)
 • Asfaltarbejder
 • Belægningsarbejder

Det drejer sig om samlede opgaver for 8 mio. kr. ekskl. moms.

Opgaverne berører en bred vifte af faggrupper, de er fordelt over en lang række af Rebild Kommunes skoler, daginstitutioner og kulturbygninger, og i stort omfang vil de kunne udføres af lokale entreprenører. Rebild Kommunes ældrecentre er ikke omfattet af ovenstående opgaver, både grundet behov for samarbejde og koordinering med administratorerne for ældrecentrene og selvfølgelig grundet den nuværende sundhedssituation, hvor byggeaktivitet på ældrecentrene må frarådes.

Størstedelen af ovennævnte opgaver kræver ikke en større udbudsrunde, men kan igangsættes efter forudgående dialog og aftale med den enkelte lokale entreprenør. Der vil også være nogle opgaver, som vil være oplagte at indhente op til 3 tilbud for at sikre, at arbejderne konkurrenceudsættes mest muligt. Dette gælder primært simple regulære opgaver med en størrelse på over 300.000 kr.

Vedligeholdelsesopgaver på kommunens ejendomme finansieres fra driftskontoen "ejendomme sekretariatet", hvor alle midler for 2020 allerede er prioriteret. En igangsættelse af ovennævnte nye opgaver kræver det derfor tilførelse af nye midler. Det foreslås desuden, at forvaltningen varetager disponering og prioritering af vedligeholdelsesopgaverne, sådan som det også er normal procedure.

Det skal i øvrigt bemærkes, at flere faggrupper risikerer at blive ramt af mangel på materialeleverancer i løbet af kort tid, som følge af fabrikslukninger i flere lande. Derfor er det væsentligt, at forvaltningen har mulighed for løbende at disponere og prioritere blandt de opgaver, der skal løses.

Energibesparende tiltag

Som følge af covid19 og den nye situation på bygge- og anlægsområdet har forvaltningen besluttet at screene flere bygninger for ny LED belysning:

 • Børnehaven Skovtrolden i Skørping er allerede screenet for udskiftning af belysning til LED med dagslysstyring. Samlet pris 155.000 kr. med tilbagebetalingstid på 13 år, som indstilles til finansiering med energilån, der ikke belaster lånerammen. 
 • Sortebakkeskolen screenes mandag uge 14 for udskiftning af belysning til LED med dagslysstyring
 • Kilden Bælum screenes mandag uge 14 for udskiftning af belysning til LED med dagslysstyring
 • Øster Hornum skole screenes mandag uge 14 for udskiftning af belysning til LED med dagslysstyring
 • Haverslev Skole screenes mandag uge 14 for udskiftning af belysning til LED med dagslysstyring

Rapport og beregninger på de sidste 4 skoler forventes klar onsdag d.1. april, hvorefter disse vil kunne behandles sammen med Børnehaven Skovtrolden på ØK-mødet d.2.4., forudsat tilbagebetalingstiden er acceptabel. Forvaltningen fremsender rapport/beregninger på disse 4 skoler til ØK d.1.4.

Forslag om ændring i prioriteret rækkefølge for Helhedsorienteret energi- og bygningsrenovering.

Nedenstående projekter blev besluttet igangsat på ØK 22.05.2019:

Pkt. 1 - Læringscenter Himmerland - tagudskiftning (projektet er gennemført)

Pkt. 2 - Skørping Skole - ventilation (Lilleskolen) (projektet er gennemført)

Pkt. 3 - Karensmindeskolen - vinduesudskiftning (projektet er gennemført)

Pkt. 4 - Døgnrytmebelysning ældrecentre - 1,5 mio kr., foreslås nu udsat til 2021

Pkt. 5 - Børnetandplejen Nørager - Tagudskiftning - 750.000 kr. foreslås nu fremrykket til 2020

Pkt. 6 - Skørping skole - Facadepartier 70'er fløj - 750.000 kr. foreslås nu fremrykket til 2020ved

Grundet COVID-19 og forsigtigheden omkring byggeaktiviteter på ældrecentrene samt den lidt længere proces ved døgnrytmebelysningen foreslås rækkefølgen ændret, jævnfør ovenstående pkt. 4-6.

Økonomi

Det anbefales, at der afsættes en pulje på kr. 8 mio. kr. (tillægsbevilling), til ekstraordinær vedligeholdelse i 2020 jf. sagsfremstilling, samt en bevilling til energibesparende investeringer.

Det søges at dække finansieringen af de 8 mio. kr. af via ansøgning til den nye lånepulje, regeringen afsætter til formålet, samt via ikke forbrugte anlægsmidler fra regnskab 2019. Ligeledes kommer regnskab 2019 til politisk behandling i april, herunder overførsel ikke forbrugte anlægsmidler fra regnskab 2019 til 2020. I den forbindelse kan der politisk prioriteres, at anvise finansiering til formålet.

Energibesparende investeringer anbefales finansieret via kommunens automatiske låneadgang til energibesparende foranstaltninger

Energibesparende tiltag, LED belysning.

Børnehaven Skovtrolden, ialt 155.000 kr. (tilbagebetalingstid 13 år) finansieres gennem energilån.

Beløb for nedenstående energibesparende projekter er tilføjet indstillingen d.1.4. - Også disse projekter finansieres gennem energilån:

Sortebakkeskolen, ialt 1.400.000 kr. (tilbagebetalingstid 15 år)

Kilden Bælum, ialt 700.000 kr. (tilbagebetalingstid 15 år)

Øster Hornum skole, ialt 660.000 kr. (tilbagebetalingstid 12 år)

Haverslev Skole, ialt 590.000 kr. (tilbagebetalingstid 14 år)

Ændring af prioriteret rækkefølge for helhedsorienteret energi- og bygningsrenovering uden økonomiske konsekvenser.

Døgnrytmebelysning til ældrecentre udskydes fra 2020 til 2021 og istedet fremrykkes tagudskiftning på børnetandplejen i Nørager og facaderenovering på Skørping skole til 2020.

Generelle økonomiske forhold

Fremrykning og igangsætning af allerede budgetlagte anlægsarbejder kan i indeværende budgetår igangsættes, når byrådet træffer beslutning om at frigive det budgetlagte beløb.

Projekter under 0,5 mio. kr. frigives ved budgettets vedtagelse, jf. den økonomiske politik og kræver ingen yderligere politisk behandling.

Anlægsprojekter der fremrykkes fra andre budgetår, kræver Byrådets godkendelse.

Ikke-forbrugte anlægsbeløb i regnskab 2019 behandles i overførselssag på de politiske møder i april, og kan i den forbindelse godkendes og eventuel frigives.   

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalg træffer beslutning om

at godkende at døgnrytmebelysning på ældrecentre udskydes til 2021, og tagudskiftning på Børnetandplejen i Nørager og facaderenovering på Skørping skole fremrykkes til 2020.
at der bevilges en tillægsbevilling på kr. 8 mio. kr. til ekstraordinær udvendig bygningsvedligeholdelse i 2020
at finansieringen søges tilvejebragt via lånepulje og ikke forbrugte anlægsmidler i regnskab 2019
at forvaltningen disponerer og prioriterer anvendelsen af bevillingen
at energibesparende investeringer bevilges som tillægsbevilling.
at energibesparende investeringer lånefinansieres inden for den automatiske låneadgang.
at alle anlægsbeløb frigives

Beslutning

Godkendt.

104. Fremrykning af investeringer på anlægs- og driftsområdet

Print 00.01.00-A26-4-20
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.

Grundet den aktuelle situation som landets håndværkere og entreprenører står i som konsekvens af Covid 19, forslår forvaltningen at igangsætte en række investeringer på anlægs- og driftsområdet.

Sagsfremstilling

KL har d. 26.3-2020 indgået en delaftale med regeringen om tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19. Aftalen indeholder bl.a. fremrykning af anlægsinvesteringer til 2020 for op til 2,5 mia. kr. Aftalen betyder, at anlægsloftet for 2020 bortfalder. På den baggrund er det undersøgt, hvilke anlægs- og driftsopgaver som kan fremrykkes inden for det tekniske område, herunder vej, renovation og nedrivninger. Der er tale om kendte opgaver, som først var planlagt til udførelse sidst i 2020 eller i 2021, men som forslås fremrykket til nu, samt nye opgaver, som ikke tidligere har været planlagte, men hvor der er et behov for at få dem lavet nu.

Yderligere har vi vurderet fremrykning af relevante anlægsopgaver, såsom cykelstiprojekterne, Klepholmbroen og lign. Her udnytter vi imidlertid allerede tilgængelige ressourcer maksimalt og det er ikke muligt at fremrykke disse projekter yderligere, pga processerne i projekterne med undersøgelser, ekspropriationer, udbud m.m.

Der kan peges på følgende anlægs- og driftsopgaver, der er planlagt sat i gang i løbet af året, men som kan sættes i gang med det samme:

Udbud autoværn:                                                        0,3 mio. kr.

Udbud Striber:                                                            0,6 mio. kr.

Byggemodning Porsborgparken:                                  1,05 mio. kr.

Nedrivning af 5 ejendomme:                                        0,9 mio. kr.

Slidlagsarbejde:                                                         8,0 mio. kr.

Renovering af broer og bygværk:                                  0,45 mio. kr. fra i år, plus 1.848.891 overført fra tidligere år.

Det drejer sig om opgaver for i alt 13,1 mio. kr.

Der kan peges på følgende anlægsopgaver, der ikke har været planlagte, men hvor behovet er der nu:

Projektering og byggemodning i Haverslev (erhvervsområde) :     1,7 mio. kr.

Projektering og byggemodning Støvring Nord (erhvervsområde):  1,7 mio. kr 

Det drejer sig om opgaver for 3,4 mio. kr.

(Finansieres over Køb og Salg kontoen, hvor nogle af erhvervsgrundene er solgt, samt for fremtidigt salg):

Der kan peges på følgende anlægs- og driftsopgaver, der vil kunne fremrykkes fra 2021 og 2022 til 2020:

Renovering af broer og bygværker:                           1,0 mio. kr.

Slidlagsarbejde:                                                     4,0 mio. kr.           

Samlet set betyder det  5 mio. kr. i alt der skal fremrykkes fra 2021 og 2022 til 2020.

I forbindelse med vores broer og bygværker, har vi en del, der trænger til renovering. Det vil derfor være rigeligt med projekter at sætte i gang.

I forbindelse med slidlagsarbejdet er der afsat 8 mio. kr. i 2020. Det besluttedes på byrådet den 26. marts 2020, at der skulle laves en rammeaftale på slidlagsarbejdet der løb i 2 år, med option på 2x12 mdr. Ønskes dette bibeholdt, men samtidig ønsker at fremrykke lidt af investeringen for 2021 og 2022 til 2020, kan en model være, at der laves en rammeaftale på 6 mio. kr. og de resterende 2 mio. kr. der er sat af hvert år, fremrykkes til 2020, således at der udover de 8. mio. kr. til slidlagsarbejde i år, opnås 4 mio. kr. ekstra i 2020 (2 mio. kr. fra både 2021 og 2022).    

Økonomi

Fremrykning og igangsætning af allerede budgetlagte anlægsarbejder kan i indeværende budgetår igangsættes, når byrådet træffer beslutning om at frigive det budgetlagte beløb.

Anlægsprojekter der fremrykkes fra andre budgetår, kræver Byrådets godkendelse.

Ikke-forbrugte anlægsbeløb i regnskab 2019 behandles i overførselssag på de politiske møder i april, og kan i den forbindelse godkendes og eventuel frigives.

Der er udarbejdet et groft anlægsoverslag på vejene i erhvervsområdet ved Haverslev og i Støvring Nord, som lyder på samlet 3,4 mio. kr. Overslaget indeholder udgifter til rådgiver, landinspektør, forsyningsledninger, belysning, afvanding, etablering af vejen, samt uforudsete udgifter.

Der er ikke afsat midler på investeringsoversigten til at anlægge veje i forbindelse med salg af erhvervsjord. Det er tidligere forudsat finansieret af indtægter fra de konkret salg. Udgiften foreslås derfor finansieret af salgsindtægter fra erhvervsgrundene.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og byråd anbefaler anlægsbeløb afsat i Budget 2020  på 11,3 mio. kr. frigives
at projekterings og byggemodningsprojekter på 3,4 mio. kr., finansieres af budgettet til køb og salg af Jord
at projekterings og byggemodningsprojekter på 3,4 mio. kr. frigives
at investeringerne til slidlagsarbejde og renovering af broer og bygværker på 5 mio. kr. for 2021 og 2022 fremrykkes til 2020. (tillægsbevilling)
at beløbet på 5 mio. kr. frigives

Der vil foreligge indstilling fra Teknik- og Miljøudvalget på mødetTeknik- og Miljøudvalget, 2. april 2020, pkt. 65:

Indstilling godkendt, med den tilføjelse at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og byråd anbefaler;

- at der gives en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til sløjfning af ikke brugbare brandhaner for at minimere sikkerhedsrisiko for drikkevandsforsyningen og at beløbet frigives.

Beslutning

Godkendt som indstillet af TMU, idet forvaltningen bemyndiges til at søge lånedispensationer jf. de nye lånemuligheder regeringen ekstraordinært har besluttet, at stille til rådighed for kommuner med lav likviditet.

Og idet puljen ”Vejrenovering, forskønnelse og trafiksikkerhed” tilføres 2 mio. kr. og at beløbet frigives til forvaltningens disponering med forbehold for TMUs godkendelse af denne procedure.

Bilag:

Ingen bilag.

Menu