Referat

Dato: 
Torsdag, 26. marts 2020 - 17:00
Udvalg: 
Økonomiudvalget
Sted: 
Skype-møde
79. Godkendelse af dagsorden

Print 00.01.00-A00-17-19
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Administrativ bemærkning:

Økonomiudvalget træffer jfr. byrådets beslutning indtil videre alle beslutninger på byrådets vegne. Der henvises til bilag på punkt 80.

Beslutning

Godkendt.

Bilag:

Ingen bilag.

80. De stående udvalgs opgaver

Print 00.01.00-A00-4-20
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet har ved skriftlig  procedure i henhold til Bekendtgørelse fra Indenrigsministeriet vedtaget borgmesterens forslag om, at Økonomiudvalget ind til videre overtager Byrådets kompetencer.

I Bekendtgørelsen indebærer en sådan beslutning, at Økonomiudvalget også overtager de stående udvalgs kompetence, medmindre Økonomiudvalget beslutter andet. Borgmesteren har i sit forslag til byrådet jfr. det vedlagte understreget, at det anbefales Økonomiudvalget at vedtage, at udvalget ikke overtager de stående udvalgs kompetencer.

Forvaltningen finder i forhold til smittespredning heller ingen grund til at standse de stående udvalgs arbejde, idet fagudvalgenes møder kan afholdes som Skype-møder. Det anbefales, at dette bliver den faste procedure ind til videre.

Det vil derudover bidrage til øget kvalitet i beslutningsprocessen, at en lang række sager som sædvanligt starter i fagudvalgene, og at mange sager finder deres endelige afgørelse her.

Beslutning

Godkendt.

81. Helhedsorienteret sagsbehandling - Årsrapport 2019

Print 32.45.04-G01-1-16
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Der er udarbejdet rapport for arbejdet med helhedsorienteret sagsbehandling i 2019. Årsrapporten indeholder oplysning om kontrolarbejdets indsatser og resultater i 2019. Den helhedsorienterede kontrol omfatter kontrol med udbetaling af sociale ydelser, og indsatsen er med til at forebygge, at der ikke foregår socialt bedrageri.

Sagsfremstilling

Kontrolarbejdet for 2019 har medført en fremadrettet besparelse på i alt 2.462.028 kr. og et tilbagebetalingskrav på 104.967 kr. Heraf er 1.869.480 kr. den kommunale besparelse. Stillingen som kontrolmedarbejder har været vakant i starten af 2019.

I 2019 er besparelse og tilbagebetalingskrav primært opnået ved sager indenfor kontanthjælp.

I tabellen nedenfor ses resultatet af de besparelser og tilbagebetalingskrav, der er opnået i 2019, fordelt på ydelse:

Type af ydelser

Tilbagebetalingskrav

Fremadrettet beløb

Total

% af samlet sum

Kontanthjælp

103.792

1.930.580

2.034.372

78,59%

Sygedagpenge

0

153.887

153.887

5,94%

Økonomisk friplads

0

96.277

96.277

3,72%

JAF & Ressourceforløb

0

41.498

41.498

1,61%

Fleksløntilskud

1.175

231.179

232.354

8,98%

Boligstøtte

0

8.607

8.607

0,33%

Børnetilskud

0

21.596

21.596

0,83%

Samlet sum

104.967

2.462.028

2.588.591

100,00%

Kommunal andel

83.974

1.785.506

1.869.480

72,22%

Der er belyst i alt 52 sager med provenu og 170 sager uden i 2019.

I 2020 er endnu en kontrolmedarbejder ansat, og kontrolgruppen vil i år bl.a. fokusere på følgende tiltag:

  • Kontrolkampagne fra Udbetaling Danmark om usædvanligt sygefravær
  • Virksomhedskontroller - Rebild Kommune har indgået en aftale med kontrolgrupperne i Mariagerfjord og Jammerbugt kommuner om at bistå hinanden ved virksomhedskontroller, da kommunale kontrolmedarbejdere igennem en årrække ikke har været inviteret som en del af SKATs udkørende virksomhedskontroller.
  • Projekt om økonomisk friplads

Kontrolkampagnen om usædvanligt sygefravær er interessant, da der årligt er flere end 600.000 sager om sygedagpenge på landsplan. I 2018 blev der f.eks. udbetalt 11.588.350.313 kr. i sygedagpenge eller sygedagpengerefusion.

Økonomi

Der var i 2019 budgetteret med en besparelse på 1,0 mio. kr. Der er realiseret 1,8 mio.kr. Resultatet er indarbejdet i de løbende økonomiske vurderinger. Der er i 2020 budgetteret med en forventet besparelse på 2,0 mio.kr., da der er ansat endnu en kontrolmedarbejder.

Beslutning

Taget til efterretning.

82. Indsamling af madaffald

Print 07.01.00-P00-2-14
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Rebild Kommune skal træffe beslutninger om indkøb af beholdere til husholdningsaffald og indsamling af dagrenovation og genbrug. Beslutningerne afhænger af, hvordan ordning for indsamling af madaffald tilrettelægges.

Sagsfremstilling

Indsamling af madaffald

Fra 2023 stiller EU’s affaldsdirektiv krav om separat indsamling af madaffald ved hussstanden i samtlige kommuner. Et krav der har betydning for hvilken type beholder der skal indsamles i, hvilke biler der kan stå for indsamlingen, og hvordan madaffaldet skal håndteres efter indsamlingen.

Miljøstyrelsen har lavet et udkast om fælles branchestandarder for sortering og indsamling af husholdningsaffald. Her peger Miljøstyrelsen kun på én fælles branchestandard til indsamling af madaffald, nemlig indsamling af madaffald i en to-delt beholder sammen med restaffald. Madaffald kan også indsamles i en selvstændig beholder eller i en fælles beholder sammen med andre fraktioner, hvor hver fraktion har sin specielle posefarve; fx grøn til madaffald og sort til restaffald. Poserne fra sådan en løsning, skal efterfølgende sorteres efter farve på et optisk sorteringsanlæg (en anlægstype som udvalget besøgte på udvalgets studietur til Sydsverige i 2018).  

Indsamling af madaffald i separat eller i to-delt beholder samt den efterfølgende behandling af madaffaldet er efterhånden en velafprøvet indsamlings- og behandlingsmetode i Danmark, med flere eksisterende anlæg rundt i landet til den efterfølgende behandling. Nøgletal fra 2018 viser at 35 kommuner indsamler madaffald ved husstanden, hvoraf 24 kommuner indsamler i to-delte beholder, mens 9 kommuner indsamler i separat sæk eller beholder.

Der eksisterer i dag endnu ikke et optisk sorteringsanlæg i Danmark til farveseparering af indsamlede poser. Aalborg kommune er i gang med at undersøge mulighederne, inkl. økonomi, for opførelse af et farvesepareringsanlæg ved I/S RenoNord i Aalborg. En undersøgelse som Rebild Kommune, i et mindre omfang, er en del af, jf. orientering på TMU 4. september 2019.

Forvaltningen anbefaler, at indsamlingen af madaffald i Rebild Kommune følger Miljøstyrelsens fælles branchestandard med indsamling i to-delt beholder sammen med restaffald. Dette vil sikre den største grad af fleksibilitet med hensyn til indsamling og efterfølgende håndtering og afsætning.

Indsamling af madaffald i samme beholder som restaffald har den fordel, at det kun er en bil der skal køre indsamlingsruten og dermed mindst mulig belastning af veje og borgere.

Ændring af tømningsfrekvens og standardmateriel

I Rebild Kommune tømmes der i byzoner hver uge og i landzoner hver 14. dag. Mange kommuner har ved opstart på indsamling af madaffald ændret tømningsfrekvensen fra tøming hver uge til hver 14. dag. På denne måde spares også kørsel med skraldebilerne. Mariagerfjord Kommune indførte 14 dages tømning overalt i 2016, og det fungerer godt. Aalborg, Vesthimmerland, Hjørring og Viborg tømmer også dagrenovation eller restaffald samt madaffald hver 14. dag.

Hvis tømningsfrekvensen ændres, vil alle husstande i byzoner skulle have noget andet materiel til rådgihed. Der vil være brug for mere plads, når affaldet ikke hentes så ofte. Det materiel Rebild Kommune vælger at tilbyde betyder meget for, hvor god sorteringen bliver. De allerfleste enfamilieboliger i byzoner har i dag 140 L til dagrenovation pr. uge. Når disse ændres til 14 dages tømning, anbefales det at den nye standardordning bliver en 240 L beholder med skillevæg, opdelt med 60 % til restaffald og 40 % til madaffald. Det betyder lidt mindre plads til affaldet, end der er til rådighed i dag, men erfaringer viser at udsortering af madaffald medfører øget udsortering af andre fraktioner også. Folk bliver mere bevidste om, hvordan de afleverer affaldet. For eksempel har Frederikshavn opnået 150 tons mere glas efter de indførte ordning for madaffald og de oplever også større mængder papir. De adresser, der ikke kan nøjes med standardcontaineren, kan altid tilmelde ekstra kapacitet.

Samarbejde med Mariagerfjord Kommune

Rebild Kommunes kontrakt på levering af husstandscontainere udløber med udgangen af august 2020. Udbud af affaldsbeholdere fremgår af udbudsplanen, som blev godkendt af Byrådet på møde de. 18. december 2019. Derudover udløber Rebild Kommunes kontrakt på indsamling af dagrenovation i april 2021, med mulighed for forlængelse én gang med op til 24 måneder.

Rebild Kommune arbejder i øjeblikket sammen med Mariagerfjord Kommune om et fælles udbud af indkøb af af husstandscontainere og indsamling af dagrenovation og genbrug i overensstemmelse med den godkendte udbudsplan for 2020.

Fordelene ved et samarbejde, er blandt andre en driftsmæssig gevinst i form af delt arbejdsbyrde, bedre mulighed for sparring og formentlig bedre priser ved at kontrakten får et større omfang.

Ulemper ved samarbejdet kan være at Rebild kommune ikke fuldt udnytter optioner på forlængelse af de nuværende kontrakter på indsamling. For at harmonere med Mariagerfjords kontraktudløb, vil Rebild kun skulle forlænge med 6 måneder. Derudover kan opgavens større omfang medføre, at udbuddet passer bedst til store, måske udenlandske, renovationsselskaber frem for lokale vognmænd. 

Beslutning

Godkendt.

Bilag:

Ingen bilag.

83. Behandling af dagrenovation

Print 07.04.04-Ø54-1-15
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Udvalget skal indstille til Byrådet, om Rebild Kommune enten skal forlænge kontrakt med Aars Fjernvarme, indgå en aftale med Reno-Nord eller lave et nyt udbud vedrørende behandling af dagrenovation og forbrændingsegnet affald.

Sagsfremstilling

I 2015 udbød Rebild Kommune opgaven med forbrænding af affald efter udtræden af affaldsselskaberne RenoVest I/S og Fællesforbrændingen I/S. Det drejer sig om 2/3 af mængden af indsamlet dagrenovation samt brændbart fra genbrugspladserne, svarende til mængden fra de to gamle kommuner Støvring og Nørager. Med den sidste 1/3 af affaldet (fra den gamle Skørping Kommune) er Rebild Kommune interessent i I/S Reno-Nord som minimum indtil udgangen af 2022, hvor anlægget er gældfrit.

Aars Fjernvarme vandt udbuddet i 2015 på tildelingskriteriet laveste pris, beregnet som pris for forbrænding samt pris for transport til anlæg. Aars Fjernvarme havde således en samlet tilbudssum på kr. 2,7 mio, mens I/S Reno-Nord opgav listepriser, og en samlet tilbudssum på kr. 3,7 mio.

I 2018 udløb denne kontrakt, og man skulle vælge om den skulle forlænges. I den forbindelse modtog Rebild Kommune en henvendelse fra Reno-Nord med forslag om et udvidet samarbejde 2019-2022, hvor Rebild Kommune kunne indtræde som fuld interessent som minimum til udgangen af 2022. Det vil sige en aftale om at alt farligt affald, deponiaffald og affald til forbrænding behandles af Reno-Nord i den periode. Dette ville medføre en økonomisk gevinst, idet I/S Reno-Nord tilbyder at "det nye affald" forbrændes til markedsprisen, der er lavere fordi den ikke indeholder afbetaling af gæld.

I 2018 valgte Byrådet at forlænge aftalen med Aars Fjernvarme i 1 x 2 år, til 31. december 2020. Aftalen udløber således med udgangen af i år, og det skal besluttes hvad vi gør herefter. Tilbuddet fra I/S Reno-Nord er fortsat gældende og det blev godkendt på selskabets bestyrelsesmøde 3. februar 2020, at det gælder på samme vilkår som tilbudt i 2018. Rebild kan således vælge at indtræde i I/S Reno-Nord i perioden 2021-2022 og opnå en årlig besparelse på det forbrændingsegnede affald. En beregning med udgangspunkt i mængderne for 2019 viser en besparelse på godt 750.000,- for dagrenovation og knap 65.000,- for brændbart fra genbrugspladserne pr. år.

I/S Reno-Nord har nye vedtægter under udarbejdelse, som giver mulighed for udtræden på affaldsbehandlingsområder, der er frie for gæld eller tilsvarende forpligtelser. Ved indtræden i Reno-Nord for perioden 2021 - 2022 får Rebild kommune derfor mulighed for at vurdere om det efter 2022 vil være attraktivt at fortsætte forbrændingssamarbejdet med Reno-Nord eller om man ønsker at udtræde og benytte andre muligheder. .Reno-Nord forventer at selskabet efter 2022 vil kunne tilbyde en meget lav behandlingspris – i størrelsesordenen 400 kr/ton (2020 prisniveau og alt andet lige) på forbrændingsegnet affald.

Alt farligt affald og deponiaffald fra hele kommunen behandles af Reno-Nord i dag, og vi forventer ikke ændrede priser for de affaldstyper.

Udnyttelse af optionen fra RenoNord har ikke indflydelse på Rebild kommunes stilling i forbindelse med beslutningen i forhold til tilhørsforhold i 2022.

Skraldebilerne i Rebild Kommune kører i dag direkte fra indsamling til aflæsning i silo. Samarbejdet med Aars varmeværk har kørt tilfredsstillende. Den mængde varme der produceres på Aars varmeværk, fra Rebild kommunes dagrenovation, svarer nogenlunde til den varmemængde som Aars Varmeværk leverer tilbage til Rebild kommune, til forbrugerne i Suldrup og Haverslev. Opgaven blev i 2015 udbudt som en kontrakt på 3 år med en option på forlængelse på 2 x 2 år. Kontraktlængden med optioner blev valgt, så en fuld udnyttelse vil harmonere med den tid, Rebild Kommune har tilbage som interessent i Reno-Nord.

Forvaltningen anbefaler at Rebild Kommune går efter besparelsen ved forbrænding på Reno-Nord, eller forlænger aftalen med Aars Fjernvarme. 

Økonomi

Der kan opnås en besparelse, på det takstfinansierede område, på forbrænding af dagrenovation og brændbart fra genbrugspladserne på godt 800.000 kr. pr. år.

Beslutning

For godkendelse af indstillingen stemte 5 (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Jeppe Ugilt)

Imod stemte 2 (Konservative og Bente Søgaard)

Godkendt

Konservative og Bente Søgaard ønskede at godkende med en præcisering af, at hele Rebild Kommunes affaldsforbrænding sendes i udbud med virkning fra 2023.

84. Vedtagelse af delvis ophævelse af lokalplan nr. 147

Print 01.02.05-P16-4-19
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Forslag til delvis ophævelse lokalplan nr. 147 har været fremlagt i 4 uger. Kommunen har modtaget 2 høringssvar til forslaget. Der skal tages stilling til, om ophævelsen skal vedtages.

Sagsfremstilling

Ejeren af Bavnebakken 4 i Støvring har anmodet om, at lokalplan nr. 147 ophæves for ejendommen. Området vil herefter administreres efter kommuneplanen og bygningsreglementet. Ejeren ønsker en ophævelse af lokalplanen, for at kunne ombygge den eksisterende bebyggelse på ejendommen til 8 lejeboliger. Forvaltningen foreslår, at lokalplanen ophæves for et større område på vestre side af Bavnebakken.

Området er i Kommuneplan 2017 omfattet af rammeområde 09.C2, som udlægger arealet til centerformål i form af butikker, kontorer, klinikker og tilsvarende serviceerhverv, samt helårsbeboelse og offentlige formål.

I høringsperioden er der indkommet 2 høringssvar. Bane Danmark oplyser, at de ikke har bemærkninger til ophævelsen.

Fremtidig etageantal

Høringssvaret giver udtryk for en bekymring for, om der kan bygges i 2 etager eller mere på Bavnebakken 6-20.

Der ligger parcelhuse i 1 eller 1,5 plan på Bavnebakken 6-20. Lokalplanen giver i dag mulighed for at opføre bebyggelse i 2 etager og med en bygningshøjden på 8,5 m. Kommuneplanrammen og bygningsreglementet regler for byggeret fastsætter også etageantallet til maks 2. etager og bygningshøjden til maks. 8,5 m. Dermed ændres der ikke på reguleringen af etageantal og højde ved at ophæve lokalplanen. 

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Godkendt.

85. Frigivelse af anlægsmidler til forundersøgelser ved byggemodning Haverslev

Print 13.06.04-P20-3-19
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Frigivelse af anlægsmidler til forundersøgelser i forbindelse med byggemodning i Haverslev.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 22/01-2020 lokalplanen for boliger i Haverslev.

Til byggemodningen er det nødvendigt, at få foretaget forundersøgelser. Forundersøgelser dækker her over: Landinspektør, geotekniske undersøgelser og arkæologiske forundersøgelser. Det er estimeret at det er nødvendigt med 350.000 kr., for at kunne få foretaget forundersøgelserne for hele arealet. Lodsejer er varslet, således forundersøgelserne kan påbegyndes umiddelbart efter byrådet har frigivet anlægsmidlerne.

Beslutning

Godkendt.

Bilag:

Ingen bilag.

86. Forslag til lokalplan nr. 324 for forbud mod boliger i erhvervsområder.

Print 01.02.00-P16-2-19
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

I dag er der i en række af kommunens erhvervsområder en gældende lokalplan, som giver mulighed for at etablere boliger i tilknytning til erhverv. For at fjerne potentielle fremtidige miljøkonflikter er der udarbejdet en lokaplan, som fjerner muligheden for, at etablerer boligbebyggelse i disse områder. Der skal tages stilling til, om planforslaget skal sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget er uarbejdet på baggrund af et ønske om at fjerne muligheden for, at etablere nye boliger i en række af erhvervsområderne i kommunen. Lokalplanen dækker flere dele af kommunen. De erhvervsområder som er omfattet af lokalplanen, ligger i Bælum, Nørager, Ravnkilde, Støvring, Suldrup, Sørup, Terndrup og Øster Hornum.

Beskrivelse af lokalplansforslag

I planlægningen har der været et særligt fokus på fremtidige forhold for erhverv, og derfor fjernes muligheden for, at etablere boliger i de erhvervsområder, som er omfattet af den nye lokalplan. Bestemmelsen i de gældende lokalplaner, der giver mulighed for etablering af nye boliger, er med til at begrænse virksomhedernes tilladelige niveauer af f.eks. støj, lugt eller lignende. Den har desuden været med til at begrænse virksomhedernes udvidelses muligheder, men også haft konsekvenser for den aktuelle drift. Ved at fjerne den bestemmelse fra de gældende lokalplaner, er det med til at forebygge de potentielle fremtidige miljøkonflikter, der kan opstå mellem erhverv og boliger.

Den nye lokalplan fastlægger, at der ikke må opføres eller etableres nye boliger i lokalplanområdet. Lokalplanen regulerer kun fremtidige forhold, og eksisterende lovlige boliger indenfor områderne kan derfor fortsat opretholdes. Eksisterende boliger må dog ikke tilbygges eller nedrives for at genopføre dem. Samtidig ændrer lokalplanen ikke ved de øvrige bestemmelser i de eksisterende lokalplaner.

Miljøvurdering

Planen er omfattet af Miljøvurderingsloven. Der er foretaget en screening af planforslagets mulige indvirkning på miljøet. På den baggrund er det vurderet, at der ikke skal laves en miljøvurdering.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Beslutning

For godkendelse som indstillet stemte 4 (Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti)

Imod stemte 3 (Venstre og Konservative)

Godkendt  

Venstre og Konservative ønskede ingen begrænsninger for eksisterende boliger samt mulighed for nybyggeri på erhvervede ubebyggede grunde i 2 år.

87. Vedtagelse af lokalplan nr. 269 T1 – Tillæg 1 til lokalplan 269 for Centerområde, Nyt rådhus, Støvring

Print 01.02.00-P16-11-19
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Der skal tages stilling til, om forslag til lokalplan nr. 269 T1 skal vedtages

Sagsfremstilling

Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for ny bebyggelse til kulturskolens aktiviteter ved højskolens hovedbygning i Støvring.

Lokalplanområdet er ca. 0,6 ha stort, og ligger ved rådhuset i Støvring, lige nord for højskolens hovedbygning.

Lokalplanen er udarbejdet som et tillæg til den eksisterende lokalplan 269, og derfor indeholder denne lokalplan enkelte bestemmelser, der supplerer den eksisterende lokalplan inden for dette lokalplanområde. Øvrige bestemmelser reguleres fortsat af lokalplan 269.

Forslag til lokalplanen har været i høring fra d. 27. januar til d. 10. februar 2020. I høringsperioden er der ikke indkommet nogle høringssvar og der er derfor ikke foretaget ændringer i lokalplanforslaget.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Beslutning

Godkendt.

88. Endelig vedtagelse af varmeprojekt for nyt boligområde ved Strandvejen, Haverslev

Print 13.03.00-P16-1-19
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Cowi har på vegne af Aars Fjernvarme indsendt et udkast til projektforslag, med henblik på at forsyne det nye boligområde ved Strandvejen i Haverslev med fjernvarme. Varmeprojekter kræver kommunens godkendelse jf. projektbekendtgørelsens § 3, stk. 1.

Center Plan, Byg og Vej har sendt projektforslaget i høring ved grundejer, samt HMN Gasnet. Der er ikke modtaget høringssvar imod projektforslaget.

Projektforslaget konkluderer, at det samfundsøkonomisk, selskabsøkonomisk og forbrugerøkonomisk er bedre med fjernvarme frem for individuelle varmepumper.

Sagsfremstilling

Projektforslag har til formål at belyse, om de samfundsøkonomiske hensyn taler for at tilkoble området til fjernvarmen, samt at forsyning af området ikke giver negative virksomhedsøkonomiske eller brugerøkonomiske ændringer. Projektforslagets gennemførelse kræver etablering af ledningsnet til forsyning af området.

Beregningerne i projektforslaget viser en forbedring af samfundsøkonomien, selskabsøkonomien og brugerøkonomien frem for individuelle varmepumper.

Projektforslaget viser en forbedret samfundsøkonomi på ca. 1,8 mio. kr. ekskl. moms over 20 år ved fjernvarme frem for individuelle varmepumper.

Projektforslaget viser et selskabsøkonomisk overskud på ca. 1,5 mio. kr. ekskl. moms over 20 år for Aars Fjernvarme ved forsyning af området med fjernvarme. Overskuddet vil tilfalde forbrugerne jf. hvile-i-sig-selv princippet.

For de forbruger der indgår i projektet, er der en økonomisk fordel på ca. 3.200 kr./år inkl. moms for et parcelhus ved tilslutning til fjernvarme, frem for individuel forsyning med luft til vand varmepumper. Økonomien vil dog afhænge af størrelsen på husene, samt udførelsen af byggeriet.

Projektforslaget viser en mindre stigning i udledningen af CO2-ækvivalenter med ca. 575 tons over 20 år ved fjernvarme frem for individuelle varmepumper. Den største del af CO2 emissionerne ved fjernvarmeforsyningen kommer fra kvoteomfattet affaldsforbrænding.

Projektforslaget var sendt i høring hos grundejer og HMN Gasnet fra den 9. januar 2020 til den 6. februar 2020. I høringsperioden er der modtaget høringssvar fra HMN Gasnet, hvor de skrev at de ingen bemærkninger havde.

Økonomi

Varmeværket kan søge kommunal garanti til evt. transmissionsledninger frem til udstykningsområdet. Fjernvarmeværket opkræver byggemodningsbidraget af udstykker til dækning af de faktiske omkostninger, til etablering af det nye distributionsnet i projektområdet. Investeringen i stikledninger og målere mm. sker i takt med tilslutningen, som de mener kommer til at forløbe over fire år.

Beslutning

Godkendt.

89. Anmodning om ophævelse af lokalplan nr. 209

Print 01.02.00-P16-4-20
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Ejeren af Bælumvej 7A i Terndrup har anmodet om, at lokalplan nr. 209 aflyses for ejendommen. Ejendommen vil herefter alene administreres efter kommuneplanen og bygningsreglementet. Lokalplanen kan aflyses efter planlovens § 33, stk. 1, nr. 2 uden at der udarbejdes en ny lokalplan.

Ejeren ønsker en aflysning af lokalplanen, for at kunne ombygge det eksisterende énfamiliehus til et tofamiliehus (hus der er opdelt i 2 boliger med vandret lejlighedsskel).

Der skal tages stilling til, om ophævelsen af lokalplanen skal sendes i 4 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Lokalplan nr. 209 gælder kun for ejendommen Bælumvej 7A. Lokalplan nr. 209 udlægger ejendommen til dobbelt- og rækkehuse i 1 etage. Der kan ikke meddeles dispensation til omdannelse af den eksisterende bolig til et tofamiliehus, da det vil stride mod planens principper.

Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme 12.B90, som udlægger ejendommen til boligområde. Kommuneplanramme 12.B90 giver mulighed for byggeri i 2 etager. På de tilgrænsende ejendomme er der også mulighed for byggeri i 2 etager.

Forvaltningen foreslår, at lokalplan nr. 209 aflyses. Lokalplan nr. 209 er udarbejdet for et konkret projekt med 6 mindre rækkehuse på 90-100 m2. Projektet er aldrig blevet til noget, og den nuværende ejer ønsker ikke at realisere lokalplanen. Ejeren ønsker ikke at nedrive den eksisterende bolig for at erstatte den med 2 rækkehuse, men vil hellere ombygge den til et tofamiliehus.

Forvaltningen vurderer, at det kan være svært at indpasse mere end i alt 4 boliger på ejendommen. Lokalplan nr. 209 kræver, at hver grund skal være mindst 300 m2. Hele området er ca. 2000 m2 hvoraf en del vil gå fra til vejareal. Skal hver grund være 300 m2, kan det være svært, at opføres mere end 4 rækkehuse. Ombygges den eksisterende bolig til et tofamiliehus vil der f.eks. kunne udstykkes en parcelhusgrund eller et dobbelthus.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Beslutning

Godkendt.

90. Slidlagsarbejder 2020, 2021, 2022

Print 05.01.08-P20-2-20
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Der skal tages stilling til udbudsformen for det kommende slidlagsarbejde.

Sagsfremstilling

De seneste år har Center Plan, Byg og Vej udbudt slidlagsarbejderne i Rebild kommune på årlig basis. Asfaltmarkedet er presset i øjeblikket og med udgangspunkt i de lave priser som kommunen fik på slidlag i 2019, vil det være økonomisk optimalt at lave en længerevarende kontrakt med fastlåste priser de kommende år. Kontraktformen er et rammeudbud, hvor der udbydes en række veje i år, og priserne fra i år danner herefter grundlag for prissætningen de kommende år, såfremt optionerne fra kommunens side effektueres.

Vejene der udpeges til slidlag sker ud fra Vejdirektoratets tilstandsregistrering og ved kommunes tilsyn.

Fordelene ved en rammeaftale er følgende:

-          Faste lave priser de næste 3 år (regulering iht. prisindekset er uundgåeligt)

-          Fuld råderet over, hvilke veje der skal have nyt asfalt

-          Der skal ikke udarbejdes udbudsmateriale de næste 3 år.

-          Samarbejde og dialog med asfaltentreprenør vedr. tekniske løsninger

Rammerne for udbuddet er beskrevet i udbudsmaterialet, som er lagt til juridisk gennemgang. Udbuddet kræver, at der er stillet en forventning om et fast budget til asfaltarbejde de kommende år, dog med et forbehold om, at der fra kommunalbestyrelses side kan ske en ændring på det pågældende område.

Økonomi

Der er i investeringsoversigten for 2020-2023 afsat 3,0 mio. kr. på anlæg i 2020-2021 og 5,0 mio. kr. på anlæg i 2022. Derudover er afsat 5 mio. kr. på vejvedligeholdelseskontoen for 2020-2021 og 3,0 mio. kr. i 2022. I alt er den årlige ramme på kr. 8,0 mio. kr. for perioden 2020-2022.

Beslutning

Godkendt.

Bilag:

Ingen bilag.

91. Frigivelse af anlægsmidler, Hanehøjvej

Print 05.04.06-P20-1-19
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

I forbindelse med planlægningen for etablering af dobbeltrettet cykelsti langs Hanehøjvej i Skørping, planlægges opstartet ekspropriationsforretning. Der anmodes derfor om frigivelse af midler, til det indledende arbejde.  

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede d. 21. november 2019, at der skal eksproprieres for realisering af cykelstianlæg langs Hanehøjvej i Skørping, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler.

Den 14. februar 2020 blev der afholdt møde med lodsejere med henblik på om muligt at indgå frivillige aftaler. Der er pt. givet mundtlige tilsagn fra 2 af de 5 berørte lodsejere. Forventningerne hos de resterende lodsejere til erstatningsstørrelser, er langt fra kommunens overslag, og administrationen vurderer ikke, at det vil være muligt at indgå forlig i sagen. Derfor påbegyndes ekspropriationsforretning med indkaldelse til åstedsforretning.

Cykelstien etableres i 2,5 meters bredde i syd- og østsiden af Hanehøjvej. Af hensyn til trafikafviklingen udvides Hanehøjvej fra 4,5 meter til 5,5 meter. Kørebane og cykelsti adskilles af én 1 meter bred rabat. (se vedhæftede oversigtstegning)

Det overvejes at etablere støttemur på strækningen gennem skovbevoksningen for at minimere behovet for at fælde træer, og reduceres arealbehovet i skovområdet (fra ca. 680 m2 til ca. 230 m2). Længden af støttemuren er ca. 120 meter og vil have en maks. højde på 1,5 meter (se vedhæftede bilag) Grundejerforeningen Hanevang har tidligere fremsendt forslag til projektudformning, hvor det påpeges at man ikke ønsker støttemur, ud fra et hensyn om at bibeholde indtrykket af skov.

Der bliver endvidere behov for en ca. 1 meter høj støttemur, over en ca. 50 meter lang strækning, nord for Præstegårdsheden for at holde projektet indenfor vejarealet. Støttemuren bliver ikke synlig for naboer eller brugere af vejen.  

Økonomi

Anlægsoverslaget for det samlede cykelstiprojekt er vurderet til 4,71 mio. kr. Meromkostningen til etablering af støttemur vil overslagsmæssigt koste 0,25 mio. kr, hvilket pt. vurderes, at kunne indeholdes i den økonomiske ramme for projektet, dog med forbehold for udgifterne til arealerhvervelser.

Beslutning

For godkendelse stemte 6 (Venstre, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative, Socialistisk Folkeparti)

Imod stemte Socialdemokraterne.

Godkendt

Socialdemokraterne ønskede en mere fremtidssikret løsning.

92. Ansøgning om opnormering af Børnehuset Aavangens vuggestue

Print 28.03.04-G01-5-20
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Ansøgning om opnormering fra 10 til 14 vuggestuepladser i Børnehuset Aavangen.

Sagsfremstilling

Ansøgning

Bestyrelsen og dagtilbudsleder fra Børnehuset Aavangen har sendt en ansøgning om opnormering i vuggestuen fra de nuværende 10 børn til 14 børn hurtigst muligt (ansøgningen er vedlagt som bilag).

I 2017 og 2018 var der i gennemsnit henholdvis 11,2 og 13,5 børn indskrevet i vuggestuen i Børnehuset Aavangen. I 2019 er gennemsnittet steget til 14,2 børn. I foråret 2019 blev der søgt og givet midlertidig dispensation til at konvertere 6 børnehavepladser til 3 vuggestuepladser, fordi det var fuld belægning på alle dagplejepladser og vuggestuepladser i distriktet. Derfor blev vuggestuedelen midlertidigt godkendt til 13 børn (15 inkl. vip). Den midlertidig opnormering er givet med udgangspunkt i styrelsesvedtægten, hvor børnehavepladser kan konverteres til vuggestuepladser, hvis der er over 10 ledige børnehavepladser i det kommende år.

En permanent opnormering af vuggestuen fra 10 til 14 børn giver, med vip på 15 % procent, mulighed for at indskrive 16 børn mod de nuværende 12 børn.

Kapacitet/Behov

Pladserne i dagplejen er fuldt belagt frem til vinter 2020. Der er pr. 1. april 2020 ansat en yderligere dagplejer, samtidig med at der er en dagplejer, der skal på barsel til april. Det er vanskeligt at rekruttere yderligere dagplejere i distriktet jf. ansøgningen. Det betyder, at der pr. 1. februar er fem fuldt belagte dagplejere i distriktet (med undtagelse af én plads ved dagplejer, der skal på barsel til april) og 15 børn i vuggestuen.  

Antallet af indmeldte børn i 2019 og frem til sommeren 2020 inkl. venteliste i dagpleje og vuggestue samlet set har været stigende (se nedenfor). Med 26 (28 inkl. vip) pladser til 0-2 årige børn i distriktet har der været behov for opnormering med op til 7 pladser pr. måned i hele 2019 med undtagelse af juni og juli '19.

Endvidere er børnetalsprognosesn for børn i alderen 0-2 år for Aavangens distrikt stigende over de næste par år og udligner sig fremadrettet omkring de 100 børn for de kommende knap 10 år (se udsnit i nedenstående tabel). Behovet for at øge kapaciteten er derfor aktuelt nu og fremadrettet.  

Børnetalsprognose for Terndrup/Kapacitetsbehov

2019

2020

2021

2022

2023

0-2 års

91

102

105

101

101

Kapacitetsbehov v. 31 %

28

32

33

31

31

Kapacitetsbehov v. 39 %

35

40

41

39

39

(De henholdsvis 31 % og 39 % er det laveste og højeste kapacitetesbehov fra de forgangne tre år)

Faciliteter

Kommunens byggesagkyndige har vurderet de fysiske rammer for opnormeringen. Den byggesagkyndige vurderer ikke, at der er nogen udfordringer i at opnomere vuggestuen fra 10 til 14 børn - hverken arealmæssigt eller i forhold til faciliteterne.

Jf. styrelsesvedtægten garanteres der plads i distriktet. Der er dog også taget højde for børnetalsprognose og kapacitetsbehov for Kildens distrikt, som geografisk omkranser Børnehusets Aavangens distrikt. Kildens distrikt oplever også en stigning i børnetal jf. børnetalsprognosen og med de nuværende hhv. tre dagplejere i Blenstrup og to dagplejere i Bælum er der ikke tomme pladser efter forår/sommer 2020. En opnormering af vuggestuen i Børnehuset Aavangen forventes derfor ikke at have en negativ betydning for Kildens distrikt udnyttelse af kapaciteten (Børnetalsprognose og kapacitetsbehov for hhv. Bælum og Blenstrup ses nedenfor).

Børnetalsprognose for Blenstrup og kapacitetsbehov

2019

2020

2021

2022

2023

Antal 0-2 årige jf. prognose

24

23

25

26

26

Kapacitetsbehov v. 47 %

11

11

12

12

12

Kapacitetsbehov v. 56 %

13

13

14

14

15

(De henholdsvis 47 % og 56 % er det laveste og højeste kapacitetsbehov fra de forgange tre år)

Børnetalsprognose for Bælum og kapacitetsbehov

2019

2020

2021

2022

2023

Antal 0-2 årige jf. prognose

35

39

42

46

47

Kapacitetsbehov v. 30 %

11

12

13

14

14

Kapacitetsbehov v. 37 %

13

14

15

17

17

(De henholdsvis 30 % og 37 % er det laveste og højeste kapacitetsbehov fra de forgange tre år)

Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om evt. opnormering jf. kompetenceplan for de kommunale dagtilbud, og opnormering medfører justering af kapaciteten i styrelsesvedtægten for dagtilbud, bilag 4 "Dagtilbudsstruktur" (vedlagt sagen som bilag).

Økonomi

Nettotildeling pr. barn i vuggestue er efter forældrebetaling 81.474 kr. Nettotildeling pr. barn i dagpleje er 68.981 kr. Der er således en merudgift ved en vuggestueplads i forhold til en plads ved en dagplejer på 12.493 kr. netto pr. barn. Reelt har vuggestuen i 2019 været opnormeret pga. efterspørgsel fra forældre og manglende pladser i dagplejen. Finansieringen af merudgiften er inden for rammerne af tildelingsmodellerne på området, som regulerer de konkrete institutioner i forhold til faktisk børnetal.

Beslutning

Godkendt.

93. Koordineret pasning i dagplejen - efter høring

Print 28.09.00-P20-1-15
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Forslag om koordineret pasning i dagplejen i sommerferien i ugerne 29 og 30 med henblik på at øge kapacitetsudnyttelsen.

Sagsfremstilling

Baggrund

I dag koordinerer den enkelte dagplejer selv med kolleger og leder, hvornår de afvikler ferie i hele sommerferieperioden. Det medfører, at ferieugerne for dagplejere placeres både i og uden for de gængse ferieperioder, hvor der erfaringsmæssigt er et lavt behov for pasning. I dag har daginstitutionerne såkaldt koordineret pasning i uge 29 og 30 i sommerferien. Det betyder, at distrikterne i ferieperioder koordinerer pasning i forhold til det aktuelle pasningsbehov.

Koordineret pasning/minimums-åbnet

Med henblik på at øge kapacitetsudnyttelsen og forbedre serviceniveauet i dagplejen fremstilles et forslag fra forvaltningen om, at dagplejen fremadrettet har koordineret pasning i ugerne 29 og 30 på samme vis, som daginstitutionerne har det i dag.

Koordineret pasning for dagplejen i uge 29 og 30 vil betyde, at dagplejerne i højere grad vil skulle afvikle ferie i ferieperioder, hvor forældrene normalvis har et mindre behov for pasning. På den måde udnyttes dagplejens kapacitet bedre, og forældrene og børn vil opleve et mindre behov for gæstepleje, hvis dagplejere og børn afholder ferie samtidigt.

Dagplejen har allerede såkaldt "minimums-åbent" fredag efter Kr. Himmelfartsdag og i dagene mellem jul og nytår. Det betyder, at pasningen koordineres for hele kommunen, således den fornødne kapacitet etableres ved dagpleje og/eller i gæstehus på tværs af kommunens distrikter. "Koordineret pasning" i dagplejen i uge 29 og 30 vil derimod i praksis betyde, at pasningen koordineres internt i distriktet. På forrige møde i børne- og familieudvalget blev der tilføjet en bemærkning til forslaget, om at pasningen kan koordineres på tværs af distrikter ved behov herfor.

Med baggrund i ovenstående forslås det, at dagplejen med virkning fra sommerferien 2020 har koordineret pasning i uge 29 og 30 med mulighed for koordinering på tværs af distrikter ved behov. Forslaget medfører en ændring i styrelsesvedtægten for dagtilbuds bilag 4. Ændringsforslaget er vedlagt sagen som bilag.

Høringssvar

Forslaget om koordineret pasning i uge 29 og 30 i dagplejen med mulighed for koordinering på tværs af distrikter ved behov har nu været sendt i høring i dagtilbud (se høringsmateriale i bilag), og der er indkommet ni høringssvar. De indkomne høringssvar er vedlagt sagen som bilag.

Overordnet er høringssvarene positive over for koordineret pasning i dagplejen i sommerferieugerne 29 og 30. Der gives udtryk for, at det er okay med de samme regler på tværs af dagtilbudsformer, og at en indføring af koordineret pasning i dagplejen ses som en harmoniering af det samlede dagtilbud. Der stilles i nogle høringssvar spørgsmål ved effekten af koordineret pasning, da de vurderer, at dagplejerne allerede koordinerer pasningen fleksibelt internt. To høringssvar fremhæver, at det skaber mindre fleksibilitet for dagplejerne i forhold til at kunne koordinere egen ferie med dagplejerens egne familie. Vurderingen er her, at tiltaget vil gøre arbejdet som dagplejer mindre attraktivt, og derfor vil være et tiltag, der kan det være med til at øge de oplevede udfordringer med at rekruttere nye dagplejere. Et høringssvar fremhæver, hvordan muligheden for at koordinere på tværs af distrikter er positiv. To høringssvar lægger vægt på, at koordineret pasning vil gøre det nemmere at styre driften og kapaciteten, og at der er et økonomisk håb om, at der kan afvikles mere ferie uden brug af gæstepleje. Her ses der store fordele ved koordineret pasning i uge 29 og 30, og endelig er der et høringssvar, som er enig i forslaget som udsendt og fremfører, at det bør overvejes, om der kan være koordineret pasning i dagplejen i flere perioder.

Fem ud af de ni høringssvar problematiserer, at forslaget om koordineret pasning i sommerferieugerne skal træde i kraft fra sommerferien 2020 og ønsker i stedet opstart i år 2021. Der er mange, der allerede har eller har været i gang med at planlægge og koordinere pasning for den kommende sommerferie. To høringssvar bakker op om koordineret pasning allerede fra sommeren 2020 og to forholder sig ikke til opstartstidspunktet.

Forvaltningens kommentar

Der er en overvejende opbakning i høringssvarene til forslaget om koordineret pasning i uge 29 og 30 i dagplejen med tilføjelsen om mulighed for koordinering på tværs, hvor der er behov. Der er dog en mindre overvægt af høringssvar, der fremhæver, at forslaget først bør træde i kraft fra sommeren 2021, da der på nuværende tidspunkt er flere steder, hvor sommerferien er planlagt eller er langt i planlægningen. Derfor anbefaler forvaltningen, at forslaget om koordineret pasning i uge 29 og 30 vedtages i dagplejen med mulighed for koordinering på tværs af distrikter ved behov, men at det bliver op til det enkelte distriks bestyrelse at beslutte, om forslaget vedtages med ikrafttræden fra sommeren 2020 eller 2021. Det betyder, at muligheden for koordinering på tværs af distrikter ved behov bliver indskrænket i sommeren 2020, da det ikke være muligt at koordinere med alle distrikter. Fra sommeren 2021 vil alle distrikter være mulige at koordinere med ved behov og forslaget vil være trådt i kraft i hele kommunen.

Økonomi

Det vil være positivt for dagplejens økonomi, da dagplejerne med forslaget i højere grad vil afvikle ferie, hvor der er et lavt behov for pasning og dermed mindskes brugen af gæstepleje.

Beslutning

Godkendt.

94. Politisk aftale om udmøntning af 500 millioner kroner til mere pædagogisk personale

Print 00.32.00-S00-3-20
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Regeringen og støttepartierne har indgået aftale om at tilføre kommunerne 500 millioner kroner til mere pædagogisk personale i landets daginstitutioner. Midlerne blev afsat i finansloven for 2020, og med den netop indgåede aftale påbegyndes det normeringsløft, der skal føre til lovbundne minimumsnormeringer. Rebild Kommunes andel udgør 3,1 mio. kr. i 2020.

Sagsfremstilling

Der skal være mere pædagogisk personale i landets vuggestuer og børnehaver, så børnene kan få en bedre hverdag. Regeringen har sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet aftalt at udmønte de 500 millioner kroner i 2020, der med finansloven blev afsat til bedre normeringer. Aftalen er, at det tal stiger til 1,6 milliarder kroner i 2025, så kommunerne løbende kan begynde at hæve normeringerne. Midlerne skal bruges til at ansætte pædagogisk personale i vuggestuer og børnehaver. De afsatte midler muliggør ansættelse af mindst 1.050 fuldtidsansatte pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere i daginstitutionerne. Aftaleparterne har ønsket at lave en hurtig og ubureaukratisk udmøntningsmodel. Derfor tildeles kommunerne pengene direkte uden forudgående ansøgning. Det bliver et krav, at midlerne ligger ud over de allerede vedtage kommunale budgetter for 2020.

Midlerne i 2020 bliver fordelt imellem kommunerne efter, hvor mange 0-5 årige børn kommunen forventes at have. Endeligt tilsagn om midler forventes afgivet hurtigst muligt i løbet af marts 2020 sammen med en tilskudsvejledning for puljen. Rebild Kommunes andel er opgjort til at udgøre 3,1 mio kr. i 2020 jævnfør vedlagte opgørelse.

Midlerne fra puljen til pædagogisk personale i 2020 indgår, i lighed med andre statslige puljemidler på dagtilbudsområdet, ikke i beregningsgrundlaget for fastsættelsen af henholdsvis kommuners tilskud til privatinstitutioner og private pasningsordninger samt forældres egenbetaling, jf. blandt andet dagtilbudslovens § 31 stk. 3. Der sker dermed ingen ændring i forældrebetalingen eller tilskuddet til de private tilbud i 2020 som følge af udmøntning af puljen.

Puljen er afsat til ansættelse af pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere i daginstitutioner, og dagplejen er derfor ikke omfattet.

Kommunerne skal aflægge et særskilt revisionspåtegnet regnskab for anvendelsen af tilskuddet.  

Økonomi

Aftalen om mere pædagogisk personale er opgjort til 3,1 mio. kr. til Rebild Kommune. I budgetaftalen for 2020 fremgår, at nye finanslovsmidler til løft af kernevelfærden udmøntes fuldt ud.

Fordelingen af puljen mellem kommunes daginstitutioner vil ske efter budgetteret børnetal for 2020.

Beslutning

Godkendt med udmøntning der følger tilskudsvejledning.

95. Anmodning fra Lars Hørsmann om optagelse af punkt på byrådets dagsorden - Rytters Plads

Print 00.01.00-P00-5-20
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Lars Hørsmann anmoder om, at følgende punkt optages på byrådets dagsorden:

"Det er nok for sent at få et punkt på, men synes vi har noget meget presserende.

Rytter Plads er på regionens fagudvalg samtidig med at vi har møde.

Regionens forvaltning indstiller at Rytters plads ikke skal tages med i prioritering.

Der synes jeg at vi som byråd/ØK skal sende et kraftigt signal om at den skal prioriteres.

Dels grundet de ting der er kommet frem omkring grundvandssikring, men også for byudviklingen i Skørpings skyld.

Jeg mener vi skal lave fælles skriv, og hvis jeg ikke kan nå at få det på ØK, så ønsker jeg det som punkt på næste byrådsmøde fra SF-Rebild.

Mvh

Lars"

Beslutning

Region Nordjylland har besluttet ikke at prioritere Rytters Plads i 2020 men først i 2021. Rebild Kommune havde gerne set, at det var prioriteret i 2020.

Bilag:

Ingen bilag.

96. Orientering

Print 00.01.00-A00-18-19
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Beslutning

Forvaltningen udarbejder oplæg til fremrykning af anlægs- og vedligeholdelsesarbejder. Der afholdes ekstraordinære møder i Teknik- og Miljøudvalget kl. 16 og Økonomiudvalget kl. 17 torsdag d. 2. april 2020.

Taget til efterretning.

Bilag:

Ingen bilag.

97. Mulighed for ekspropriation i naturprojekt

Print 01.05.18-P20-2-15
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Center Natur og Miljø har siden 2015 arbejdet med LIFE-proektet "Højmoser i Danmark", hvor vi vil forsøge at genoprette Hjorths Mose i Rold Skov til aktiv højmose.

Hjorths Mose ejes af to lodsejere, hvor det ikke har været muligt at opnå en frivillig aftale med den ene lodsejer om deltagelse i projektet.

Center Natur og Miljø ønsker derfor at påbegynde en ekspropriationsforretnning så projektet kan gennemføres i Hjorths Mose.

Sagsfremstilling

Center Natur og Miljø har siden 2015 arbejdet med LIFE-projektet "Højmoser i Danmark" der har til formål at genoprette mindre højmoser bl.a. i Rold Skov. Projektet er finansieret af EU.

Et af projektområderne er Hjorth's Mose på ca. 6,2 ha.

Indenfor projektområdet er der to ejere:

  • 0,35 ha hører til ejendommen Tustrupvej 2, 9520 Skørping. Projektområdet rammer to mindre matrikler nr. 18c og 18e Fræer by, Fræer på sammenlagt 0,61ha
  • 5,8 ha ejes af Lindenborg Gods A/S.

Projektet består i at vandstanden hæves i Hjorths Mose til det højeste niveau registreret i januar 2018 (via vandstandslogger opsat i mosen). Det svarer til at hæve vandspejlet i mosen med 11 cm. Det samlede areal der påvirkes i mosen forøges med 0,31 ha ved denne vandstandshævning. Derudover ryddes mosen for træer. Dette vurderes at være de tiltag, der skal til for på sigt at genoprette mosen til aktiv højmose.

Lindenborg Gods A/S er positive overfor genopretning af Hjorths Mose, og har underskrevet en frivillig aftale om deltagelse i projektet. I aftalen er det beskrevet, hvilken erstatning der gives for de rådighedsindskrækninger som ejer må tåle i forbindelse med at projektet gennemføres. Denne aftale tinglyses. Lindenborg Gods A/S efterspørger, at vi kommer videre med projektet.

Ejeren af Tustrupvej 2 har på et møde i maj 2016 tilkendegivet, at han var positiv overfor projektet, hvorefter Center Natur og Miljø gik videre med projektet, men det har efterfølgende ikke været muligt at opnå en frivllig aftale med ejeren af Tustrupvej 2, der med sine 0,35 ha (5,6% af projektområdet) blokerer for at projektet kan blive gennemført. Det er ikke muligt at lave afværgeforanstaltninger i forhold til hans matrikler. Lindenborg Gods A/S har tilbudt at købe de to matrikler, uden at man er blevet enige om en pris. 

Natura 2000-planen/-handleplan (2016-2021) for "Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø"

I Natura 2000-planen for 1. planperiode (2009-2015) beskrives det at arealet med aktiv højmose der inden for dette Natura 2000-område skal udviddes med 50-79ha. I de kommunale handleplaner (2009-2015 og 2016-2021) for Natura 2000-området, er det beskrevet, at Rebild Kommune vil forsøge at udvidde arealet med aktiv højmose med ca. 30 ha.

Inden for dette Natura 2000-område er naturtypen i moderat til ringe tilstand. Ringe artsindhold og afvanding er de vigtigste årsager til ugunstig tilstand, samt tilgroning med træer og buske.

Denne indsats ligger i fin tråd med byrådets fortsatte vision om at støtte op om FN's verdensmål:

FNs Verdens Mål nr. 15 - Livet på land

Delmål 15.5: tage omgående og væsentlig handling for at begrænse forringelsen af naturlige levesteder, stoppe tab af biodiversitet og, inden 2020 beskytte og forhindre udryddelse af truede arter

Højmosen er som naturtype truet i Europa og Danmark er (via Habitatdirektivet) forpligtiget til at genoprette/opretholde gunstig bevaringsstatus for naturtypen. For at opnå en gunstig bevaringsstatus skal tilstanden altså kort sagt være stabil eller i forbedring, samt overholde visse minimumskrav, som sikrer en langsigtet bevarelse.

Højmoser er en naturligt artsfattig naturtype, da kun få arter af planter og dyr kan leve i det næringsfattige og sure miljø, der findes her. Højmosen er derfor vigtig i en biodiversitets sammenhæng.

FNs Verdens Mål nr. 13 - Klimaindsats

Naturgenopretning af højmoser og andre våde arealer kan være med til at mindske klimaændringerne. Højmoser kan lagre store mængder af CO2. Dræning og afvanding af moserne frigiver store mængder af CO2 til atmosfærden, som bidrager til drifhuseffekten. Udledning af drivhusgasser reduceres når dræningen afbrydes og jorden igen bliver våd. Når tørvelaget i moserne efterhånden genopbygges kan tørven binde store mængder kulstof ved at optage CO2 fra luften.

Ekspropriation til naturprojekter

I denne type projektet forsøger Rebild kommune altid at opnå frivillige aftaler med lodsejerne. Da der ikke kan opnås en frivillig aftale med ejeren af Tustrupvej 2, ønsker Center Natur og Miljø at påbegynde en ekspropriationsforretning så projektet i Hjorths mose kan gennemføres. Center Natur og Miljø har i perioden foretaget overvågning, hydrologiske forundersøgelser, syns og skøn rapport mv., idet projektet anses for at være et vigtigt bidrag i genskabelsen af en aktiv højmode.

Kommunalbestyrelsen har hjemmel til ekspropiation med henblik på realisering af Natura 2000 planen i Naturbeskyttelseslovens § 60, stk. 3.

Økonomi

Udgifter til erstatning, køb eller ekspropriation ligger inden for rammerne af LIFE-projektet "Højmoser i Danmark".

Beslutning

Godkendt.

Bilag:

Ingen bilag.

98. Lukket punkt: Frigivelse af midler til totalrådgiver og forundersøgelser

Print 00.15.02-A00-1-18
Økonomiudvalget

Bilag:

Ingen bilag.

99. Lukket punkt: Licitationsindstilling - Bavnebakkeskolen

Print 82.00.00-G00-1-19
Økonomiudvalget

Bilag:

Ingen bilag.

100. Lukket punkt: Orientering om valg af entreprenør for lokalefællesskab på Ravnkilde Skole

Print 82.00.00-G00-8-19
Økonomiudvalget

Bilag:

Ingen bilag.

101. Evt. salg af Jernbanegade 8, 9610 Nørager

Print 13.06.02-Ø35-15-20
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Rebild Kommune købte og overtog ejendommen matr.nr. 1u Nøragergård Hgd, Durup, beliggende Jernbanegade 8, 9610 Nørager, pr. 1. oktober 2019. Oversigtskort er vedlagt. Ejendommen blev købt med henblik på nedrivning, og efterfølgende salg.

Ejendommen er nu nedrevet, og klar til salg.

Det er efter nedrivning oplyst følgende om ejendommen af sagsbehandleren i Plan, Byg og Vej:

"I forbindelse med salg af Jernbanegade 8, Nørager må det forventes, at der skal piloteres. Det er gammel mose og det vand som står midt på grunden, er grundvand og kan desværre ikke tilskrives den megen nedbør vi har haft. Da der er gravet meget kælder væk fra grunden, er hele arealet sunket. Jeg har bestilt entreprenøren til at fylde jord på skråningen, så den får en ca. 45º hældning i stedet for at stå lodret. Der vil blive sået græs senere. Det bliver noget bøvl at skulle slå, hvis der står vand midt på."

På møde den 12. december 2018, pkt. 183, blev det besluttet, at nedrivningsejendomme skal udbydes til salg uden mindstepris, og at borgmesteren er bemyndiget til at afslutte handler herom.

Økonomi

Omkostninger forbundet med ejendommen inden salg:

Køb af ejendom: 275.000,00

Omkostninger til køb 3.963,32

Nedrivning 733.800,00

Rådgivning til nedrivning 60.000,00

I alt 1.072.763,30

Beslutning

Jeppe Ugilt blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling

Et flertal på 4 (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti) besluttede, at ejendommen udbydes til salg uden mindstepris med ret til at forkaste alle tilbud.

Imod stemte 2 (Konservative og Bente Søgaard)

Bente Søgaard og Konservative ønskede arealet disponeret til parkeringspladser. 

Menu