Referat

Dato: 
Onsdag, 20. maj 2020 - 8:00
Udvalg: 
Økonomiudvalget
Sted: 
Skype-møde
136. Godkendelse af dagsorden

Print 00.01.00-P35-9-19
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Det bemærkes, at punkt 137-145 behandles som punkter i Økonomiudvalget, mens punkterne fra 146 og frem behandles som punkter i byrådet i form af nødstyret.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag:

Ingen bilag.

137. Økonomivurdering 1. kvartal 2020 - Økonomiudvalget

Print 00.15.00-S00-1-20
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.

Økonomivurderingen pr. 31. marts 2020 for Økonomiudvalget viser et forventet mindreforbrug på 21,3 mio. kr.

Sagsfremstilling

Denne økonomivurdering pr. 31. marts 2020 er, som alt andet, påvirket af corona situationen. Der er i vurderingen i et vist omfang taget højde for de udfordringer og merudgifter som vi kender til. Der er dog stadig mange ubekendte faktorer, som udviklingen i ledighed, genåbning af skoler, en ny bølge af smittespredning mv. De påvirker alle økonomien, det gælder både forbrug og den finansiering heraf, der formentlig bliver aftalt for kommunerne. Den vedhæftede vurdering skal derfor læses og forståes som et øjebliksbillede pr. 31. marts 2020 af økonomien på området.

Økonomivurderingen for Økonomiudvalget viser et mindreforbrug på 21,3 mio. kr., heri indgår overførsel af samlet mindreforbrug på 17,3 mio. kr. fra 2019. Det bemærkes at der i henhold til tidligere beslutning styres efter det oprindelige budget, således at de overførte midler ikke anvendes. Der er reelt ikke tale om et yderligere mindreforbrug, da det vurderede mindreforbrug indeholder budgetpuljen, der blev afsat i budget 2020 på 3 mio. kr. vedrørende det nye friplejehjem i Nørager + 1 mio. kr. i tekniske reguleringer, der vedrører alle øvrige områder. Samlet set er der således en forventning om at regnskabet svare til det oprindelige budget.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, som er vedlagt som bilag.

Endelig skal der for den økonomiske situation generelt henvises til punktet Budget 2021-2024 - indledende drøftelser, hvor der er en nærmere beskrivelse af den likviditetsmæssige udfordring for budget 2020 og fremad.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter økonomivurderingen

Beslutning

Drøftet.

Bilag:

138. Budget 2021-2024 Indledende drøftelser

Print 00.30.00-G01-1-20
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.

Det fremgår af budgetprocedure for 2021-2024, som blev godkendt på byrådsmødet (nødstyre) den 22. april 2020 pkt. 33, at fagudvalgene på møderne inden sommerferien kan starte de indledende drøftelser af udvalgenes budgetgrundlag og eventuelle budgetudfordringer.

Sagsfremstilling

I budgetproceduren for 2021-24 er der lagt op til, at udvalgene før sommerferien drøfter indholdsmæssige, og løbende nødvendige tilpasninger og prioriteringer af fagudvalgenes aktiviteter, inden for rammerne af det oprindelige budget. De indledende drøftelser kan eksempelvis være med henblik på at skabe et grundlag for et råderum indenfor udvalgets egen økonomiske ramme til politiske prioriteringer og til at imødegå udfordringer for 2021-24.

Til drøftelsen af udfordringer er udgangspunktet blandt andet resultatet af regnskab 2019, som blev behandlet på udvalgets april møde, samt økonomivurdering 1 for 2020, som behandles på nærværende møde. Herudover kan der på de forskellige udvalg være løbende sager, det er naturligt at drøfte i den tidlige budgetfase i udvalget.

I forhold til de overordnede rammer for budgetlægningen for 2021 kan det bemærkes at regnskab 2019 endte med et forbrug af likviditeten på knap 27 mio. kr. og en gennemsnitlig likviditet over 365 dage på 101,5 mio. kr. pr. 31.12.2019.

Budget 2020 blev i efteråret vedtaget med en likviditetsmæssig balance for året (bundlinje på nul). Ved regnskabsbehandlingen på aprilmøderne blev der besluttet overførsler på netto 15 mio. kr. på drift og 79 mio. kr. på anlæg. Hertil er der fremrykket anlæg og ekstraordinær vedligeholdelse for i alt 22 mio. kr. grundet Covid-19, som der dog er modtaget lånedispensation til.

Dette indebærer, at der uden eventuelle budgetmæssige udfordringer i 2020 er et betydeligt træk på kommunens likviditet. Den gennemsnitlige likviditet (set over 365 dage) er jf. ovenfor pr. 31.12.2019 opgjort til 101,5 mio. kr. Med en opsparing i uforbrugte midler på i alt 94 mio. kr. (15 + 79), er stort set hele kassebeholdningen disponeret til senere forbrug med udgangen af 2020.

Endelig er der Covid-19 situationen, der giver ekstra udgifter til minimering af smitte og smitterisiko, samt ikke mindst store merudgifter til den stigning der ses i ledigheden. Ekstraudgiften til den stigende ledighed er i ØKV1 skønnet til ca. 9 mio. kr., mens der endnu ikke er et skøn på øvrige COVID-19 relaterede udgifter. De samlede udgifter relateret til COVID-19 vil afhænge af hvor hurtigt og hvordan samfundet åbnes op igen, men der forventes et betydeligt beløb. Det kan blandt andet oplyses at kommunernes indkøbsfællesskab i sidste uge har opgjort fælles udgifter på 1 mia. kr., hvor Rebild Kommunes andel er ca 5 mio. kr. Hvor meget kommunerne kompenseres for i forhold til ekstra udgifter afventer økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen.

I forhold til de overordnede rammer kan det i den positive ende nævnes, at Rebild Kommune i den nyligt indgåede aftale om udligning får en gevinst på ca 22 mio. kr. i forhold til datagrundlaget, der ligger til grund for budget 2020. Det er ikke givet at kommunernes serviceramme øges tilsvarende den nye aftale. Det vil blive forhandlet i økonomiaftalen for 2021.

Byrådet besluttede på mødet den 22. april, at såfremt forholdene snarest normaliseres, vil det tilstræbes, at der afholdes temadrøftelse for byrådet, hvor indholdet fra det aflyste visionsseminar drøftes.

Det blev endvidere besluttet at udsende materialet, der blev udarbejdet til visionsseminaret vedrørende budgettet til byrådet. Der vil på mødet deltage en økonomikonsulent, der kort vil gennemgå det enkelte fagudvalgs materialer. Materialet er vedhæftet som bilag til denne sag.  

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter budgetgrundlag og udfordringer for 2021-24  Arbejdsmarkedsudvalget, 12. maj 2020, pkt. 34:

Drøftet.Sundhedsudvalget, 12. maj 2020, pkt. 52:

Sundhedsudvalget ønsker nærmere belysning af udfordringerne vedrørende lejetab, hjælpemidler, demensområdet samt rehabilitering til kronikere incl. investeringspotentialer. Forvaltningen udarbejder notater til kommende udvalgsmøde.

Herudover skal analysen på voksen specialområdet vedr. sager, indsatser i forhold til aktiviteter/ensomhed samt analysen vedrørende plejeboliger indgå i budgetdrøftelserne.Børne- og Familieudvalget, 13. maj 2020, pkt. 52:

Drøftet.Teknik- og Miljøudvalget, 13. maj 2020, pkt. 92:

Budgetudfordringer blev drøftetKultur- og Fritidsudvalget, 13. maj 2020, pkt. 46:

Kultur- og fritidsudvalget drøftede budgetudfordringer på baggrund af regnskab og ØKV1.

Der er øgede udgifter til afregning med andre kommuner på folkeoplysningsområdet. Kulturskolen vil få øgede driftsudgifter i forbindelse med ibrugtagning af tilbygning ved Højskolen i Støvring.

På kommende møde vil udvalget få et udkast til aftale med foreningen KulturenRebild om udgivelse bladet Derudaf til behandling. Såfremt der politisk godkendes en aftale, vil der være et behov finansiering af aftalen.

Beslutning

Drøftet.

139. Konkurrenceudsættelse af daglige bankforretninger og forlængelse af nuværende aftale

Print 15.23.07-S00-1-13
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.

Rebild Kommunes aftale om daglige pengeforretninger udløber 1. juni 2020. Der skal derfor tages stilling til en forlængelse af nuværende aftale og en eventuel fremtidig konkurrenceudsættelse af aftalen.

Kontraktværdien vurderes til at være under tærskelværdien for EU-udbud. I det der er tale om en opgave, hvis løsning kræver indgående kendskab til dansk ret, til at drive bankvirksomhed i Danmark og sidst et højt niveau af danske sprogkundskaber, vurderes kontrakten til ikke at have grænseoverskridende interesse. Et eventuelt udbud kan derfor ske, som en frivillig konkurrenceudsættelse af ydelser i henhold til udbudslovens § 193, stk. 1. nr. 3.

Sagsfremstilling

Da Rebild Kommunes aftale om daglige bankforretninger udløber anmoder forvaltningen Økonomiudvalget om bemyndigelse til at forlænge den nuværende aftale på samme samme vilkår, som er gældende i nuværende aftale. Det er i dag Danske bank, der er Rebild Kommunes primære bankforbindelse. Samarbejdet med Danske Bank om vores daglige bankforretninger har været velfungerende i hele perioden. Danske Bank har indvilget i, at forlænge den nuværende aftale med op til et år, alternativt at indgå en ny 2 årig aftale.

Rebild Kommunes bankforretninger har senest været i udbud i 2012. Økonomiudvalget har tilbage i 2018 drøftet muligheden for, at udbyde Kommunes bankforretninger.

Forvaltningen har vurderet at nedenstående model 1 eller model 2 vil være mest fordelagtige for Rebild Kommune

Model 1. Forhandling af ny aftale med nuværende leverandør

Direkte forhandling med nuværende leverandør, med påvisning af at tilbuddet, svarer til markedsvilkår.

Da der ikke er udbudspligt, er det muligt at forhandle en ny aftale. Denne løsning indebærer, at der ikke skal bruges ressourcer på udarbejdelse af udbudsmateriale, og til de transaktionsomkoster der er til eksempelvis implementering af nyt netbank system, udskiftning af betalingskort, ændring af mobilepay engagementer, uddannelse af personale i nyt system, oprettelses af helt nyt kontosystem m.m.

Model 2. Frivillig konkurrenceudsættelse af de daglige pengeforretninger

Frivillig konkurrenceudsættelse, som offentliggøres på kommunens hjemmeside og udbud.dk, hvor alle pengeinstitutter kan byde.

Hvis området konkurrenceudsættes skal der udarbejdes udbudsmateriale. Fordelen ved at konkurrenceudsætte opgaven er, at vi får prøvet markedsprisen.

Ved konkurrenceudsættelse vil udbudsmaterialet tage udgangspunkt i anbefalingerne hertil fra KL’s bankråd.

Det er ikke hensigtsmæssigt at skifte leverandør ved regnskabsårets afslutning på grund af afslutningen af regnskab, og da det er en tidskrævende proces, at udarbejde udbudsmateriale og gennemføre en udbudsproces, anbefaler forvaltningen, at den nuværende aftale forlænges til og med den 31.05.2021. Således at en eventuel ny leverandør vælges i foråret 2021, og med et overlap til nuværende leverandør, så vi i en periode har adgang til begge leverandører.

En foreløbig tidsplan for et udbud kunne se således ud:

0. Udarbejdelse af udbudsmateriale Juni - november 2020 (der er afsat relativ lang tid, da det forventes at udbudsmaterialet udarbejdes uden ekstern konsulenthjælp)

1. Udbudsmaterialet godkendes i ØK den 9. december 2020

2. Offentliggørelse primo januar 2021

3. Frist for spørgsmål ultimo januar 2021

4. Tilbudsfrist medio februar 2021

5. Behandling i ØK februar/marts 2021

6. Meddelelse om resultat februar/marts 2021

7. Implementering marts-maj 2021

8. Ikrafttræden 01.06.2021

Det vurderes samtidig, at det er en fordel at konkurrenceudsættelsen, som angivet ovenfor, først sker i januar 2021, da markedssituationen for nuværende er meget ustabil på grund af COVID-19 situationen.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget træffer besluning om enten at vælge

model 1 med direkte forhandling med nuværende leverandør om en ny aftale gældende fra 1. juni 2020 til 1. juni 2022 om de daglige pengeforretninger, eller

model 2 med frivillig konkurrenceudsættelse af de daglige pengeforretninger med henblik på, at indgå en 4 årig aftale og i givet fald,

at forvaltningen bemyndiges til, at forlænge nuværende aftale med 1 år.

Beslutning

Godkendt med model 1.

Bilag:

Ingen bilag.

140. Fravigelse af gæsteprincippet

Print 06.00.00-P00-1-20
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.

Der ønskes stillingtagen til om Rebild Kommune skal fravige gæsteprincippet ved vederlagsfrit skal deklarere Rebild forsynings ledninger på Rebild Kommunes ejendom.

Sagsfremstilling

Rebild Forsyning har i flere konkrete sager rettet henvendelse til Rebild kommune med henblik på at indgå aftale om en vederlagsfri fravigelse af gæsteprincippet, for forsyningsledninger på Rebild Kommunes grunde. Forsyningsledningerne som Rebild Forsyning primært mener skal tinglyses vederlagsfrit omfatter de forsyningsledninger, som har været etableret før Rebild Forsyning blev udskilt som et særskilt forsyningsselskab i juni 2010.

Gæsteprincippet defineres, som den regel der finder anvendelse, når der vederlagsfrit er givet tilladelse til placering af en ledning på en ejendom. Reglen indebærer, at ledningsejeren som "gæst" på ejendommen skal betale for en eventuel flytning af ledningen, hvis ejendommens ejer ønsker at ændre anvendelsen af det areal hvor ledningen er placeret, ligesom ledningsejer skal betale for retablering af ejendommen ved nedgravning til ledningen.

I forbindelse med Rebild Forsynings udskillelse fra Rebild Kommune indgik parterne en overdragelsesaftale, hvoraf følgende fremgår: "Overdragelsen omfatter de aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser, kendte som ukendte, herunder eventualforpligtelser og historiske forpligtelser, der udgør Vand- og Spildevandsforsyningen, der hidtil har været drevet af Kommunen..."

Det har således været intentionen ved udskillelse af Rebild Forsyning fra Rebild Kommune, at alle forpligtelser mv. skulle overgå til Rebild Forsyning, herunder også ledninger liggende på gæsteprincippet. Der er derfor ikke aftalt nogen bedre ret for Rebild Forsyning end Rebild Kommune havde før udskillelsen.

Holbæk Kommune har i forbindelse med en lignende sag fået Advokatfirmaet Bech-Bruun til at lave en vurdering af kommunens retsstilling i forhold til forsyningsselskaber med ledningsanlæg på ejendomme tilhørerende kommunen, når der ikke er tinglyst ledningsdeklarationer, som konkluderer at:

"Det vurderes, at Kommunen ikke er generelt forpligtet til at indgå aftale eller tinglyse deklaration om, at gæsteprincippet skal være fraveget, for så vidt angår Holbæk Forsynings ledninger på Kommunens ejendomme.

Tværimod er udgangspunktet, at gæsteprincippet er gældende, og der er ikke i retspraksis nogen støtte for, at andet skal gælde for ledninger, der ikke oprindeligt har været "gæster".

Da en deklaration om fravigelse af gæsteprincippet i de fleste tilfælde vil medføre en værdiforringelse af den ejendom, deklarationen tinglyses på, vil Kommunens eventuelle accept af en fravigelse af gæsteprincipppet - hvis der ikke samtidig modtages fuld økonomisk kompensation - kunne være i strid med den forpligtigelse, som Kommunen i henhold til kommunalfuldmagten er underlagt, om økonomisk forsvarlig forvaltning.

Heraf følger imidlertid også, at Kommunen efter en konkret vurdering lovligt kan acceptere aftaler om fravigelse af gæsteprincippet mod vederlag eller en erstatning med mindre der opnås enighed om, at rettighedsafståelsen skal være erstatningsfri, fx. fordi det vurderes, at det pågældende indgreb ikke medfører et økonomisk tab for Kommunen.

Særligt for ledninger i vejarealer anbefales det, at Kommunen - uden at acceptere principielle bindinger - i forbindelse med nedlæggelsen af en vej konkret tager stilling til, hvilke rettigheder, Kommunen vil medvirke til at sikre for ledninger i det nedlagte vejareal. Også her gælder det, at en eventuel fravigelse af gæsteprincippet har betydning for værdien, hvis kommunen vil afstå arealet.

Sammenfattende anbefales det således, at Kommunen forbeholder sig retten til i et hvert konkret tilfælde at beslutte, om Kommunen vil acceptere en fravigelse af gæsteprincippet og i givet fald, om Kommunen vil forlange kompensation herfor."

Forvaltningen ønsker på denne baggrund en generel politisk godkendelse til at gå i dialog med Forsyningen omkring kommunale ejendomme med henblik på en konkret vurdering af hvorvidt:

 • Kommunen kan acceptere en fravigelse af gæsteprincippet på et konkrete areal.
 • Såfremt gæsteprincippet fraviges, om fravigelsen har økonomisk betydning for værdien af ejendommen, og herved om der skal kræves kompensation samt størrelsen heraf.

Såfremt forvaltningen vurderer, at gæsteprincippet kan fraviges, og det samtidig vurderes, at dette medfører en forringelse af ejendommens værdi, og der derved skal kræves kompensation herfor, ønsker forvaltningen en generelt politisk beslutning om, at kompensationen og størrelsen heraf skal politisk godkendes i den enkelte sag.

Af muligheder for fastsættelse af kompensationens størrelse er følgende:

 • Der indgås en frivillig aftale med forsyningen.
 • Ekspropriation til rådighedsindskrænkning. Der nedsættes en taksationskommission til fastsættelse af erstatningens størrelse.
 • Retssag / Voldgift

Økonomi

Hvis Rebild kommune indgår aftale om fravigelse af gæsteprincippet for forsyningsledninger på kommunale grunde, kan det betyde en værdiforringelse af de enkelte ejendomme. Derfor er det væsentligt at kommunen foretager en konkret vurdering af, om aftalen ønskes indgået samt hvilken økonomisk betydning indgåelsen af aftalen har for Kommunen.

En økonomisk konsekvens kan være at Rebild Kommune får en ekstra omkostning hvis en forsyningsledning på kommunal jord skal flyttes ved udvidelse af en kommunal bygning. En anden konsekvens kan være, at værdien af ejendommen ved et salg forringes. Rebild Forsyning vil med en tinglyst deklaration kunne kræve at udgiften til omlægning af en forsyningsledning skal afholdes af Rebild kommune. Dette betyder at aftaler om fravigelse af gæsteprincippet, som vurderes konkret at medføre et økonomisk tab for Kommunen, skal i medfør af reglerne om økonomisk forsvarlig forvaltning, søges kompenseret fuldt ud.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget træffer principbeslutning om, at forvaltningen kan aftale fravigelse af gæsteprincippet med Forsyningen om kommunale ejendomme,

 • når ledningen er placeret på ejendomme, hvor der med stor sandsynlighed ikke skal opføres bebyggelse (fx. fællesarealer til grundejerforeninger). Denne fravigelse kan aftales uden betaling af erstatning. Borgmesteren bemyndiges til at træffe denne beslutning.
 • når ledningen er placeret på ejendomme, hvor der med stor sandsynlighed skal bygges, men hvor ledningens placering ikke får betydning for bygningens placering, fx. hvor ledningen er placeret langs vejen. Denne fravigelse skal aftales mod betaling af erstatning, som Økonomiudvalget skal godkende.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget træffer principbeslutning om, at fravigelse af gæsteprincippet med Forsyningen om kommunale ejendomme, når ledningen er placeret sådan på ejendomme, at de med stor sandsynlighed vil skulle flyttes inden ejendommen kan bebygges kræver godkendelse af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget, 12. februar 2020, pkt. 36:

Gæsteprincippet fastholdes.

Leon Sebbelin og Lars Hørsman deltog ikke i behandlingen af sagen.

Genoptagelse af sag:

Der er modtaget vedlagte henvendelse fra Rebild Vand og Spildevand A/S.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter henvendelsen.

Beslutning

Forvaltningens indstilling fra ØK 12. februar godkendes, idet alle sager om fravigelse af gæsteprincippet forelægges ØK.

141. Borgerinddragelsesfunktioner på ny hjemmeside

Print 00.13.00-A00-4-19
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.

Rebild Kommunes nuværende hjemmeside rebild.dk er 5 år gammel. Den tekniske del af siden kræver opdatering for at efterleve nutidens både tekniske og sikkerhedsmæssige krav. Kommunen har derfor investeret i en af de tekniske pakkeløsninger til opbygning af hjemmesider, der er blevet tilgængelige på markedet. Det giver mulighed for at implementere digitale borgerinddragelsesfunktioner. Økonomiudvalget skal tage stilling til, hvilke digitale borgerinddragelsesfunktioner, der skal arbejdes videre med og implementeres i forbindelse med fornyelsen af rebild.dk.

Sagsfremstilling

Baggrund

Rebild Kommunes nuværende hjemmeside rebild.dk er 5 år gammel. Den tekniske del af siden kræver opdatering for at efterleve nutidens både tekniske og sikkerhedsmæssige krav. Kommunen har derfor investeret i en af de teknisk pakkeløsninger til opbygning af hjemmesider, der er blevet tilgængelige på markedet og indgået aftale med firmaet Bellcom herom.

Det giver mulighed for at implementere digitale borgerinddragelsesfunktioner, der kan understøtte byrådets vision 2030 – ”Et aktivt liv – sammen”, herunder byrådets fokus på ”ny standard for inddragelse” af kommunens borgere. ØK skal derfor tage stilling til, hvilke digitale borgerinddragelsesfunktioner, der skal arbejdes videre med og implementeres i forbindelse med fornyelsen af rebild.dk 

Borgerinddragelsesfunktioner på den nye hjemmeside

I aftalen med Bellcom er der budgetteret med muligheden for at implementere borgerinddragelsesfunktioner på den nye hjemmeside. Blandt andet er der budgetteret med den lovpligtige høringsmulighed, som der er krav om i forbindelse med blandt andet byudviklingsprojekter, miljøgodkendelser og lignende. Borgerinddragelsesfunktioner er økonomisk inkluderet i aftalen med Bellcom i form af klippekort. Det betyder, at pengene ikke er fastlagt til en bestemt ydelse hos Bellcom. Klippekort giver kommunen fleksibilitet til at beslutte i processen, hvordan klippene skal anvendes eksempelvis til etablering af borgerinddragelsesfunktioner.

Dette skema viser fire borgerinddragelsesfunktioner, hvilke type borgerinddragelse de giver mulighed for, økonomien for etableringen og en beskrivelse af forventet ressourceforbrug ved drift.

Borgerinddragelsesfunktion

Typen af borgerinddragelse

Økonomi

Medarbejderressourcer

Borgerdialog - fra udvikling til høringer

En portal til lovpligtige høringer, hvor borgerne har mulighed for at komme med høringssvar direkte. Man kan vælge at bruge den til at inddrage borgerne tidligere i processen og ikke først ved den lovpligtige høring.

Borgeren skal identificere sig med NemID, før vedkommende kan anvende funktionen.

Er inkluderet i den aktuelle aftale med Bellcom via klippekort.

Det vil kræve medarbejderressourcer fra de enkelte fagcentre i forhold til høringer i samme omgang som nu (eks. lokalplaner).

Vælger man at udvide brugen til at inddrage borgerne tidligere end de lovpligtige høringer eller udvider udover det rent lovpligtige på andre områder, skal der bruges yderligere medarbejderressourser. Omfang vil afhænge af ambitionsniveau for tidlig borgerinvolvering.

Borgerforslag - borger til byråd

En borger kan stille forslag om, at byrådet behandler et givent emne. Hvis tilstrækkelig mange medborgere støtter forslaget, er byrådet forpligtiget til at behandle det.

Borgeren skal identificere sig med NemID, før vedkommende kan anvende funktionen – både for at stille et forslag og for at støtte et eksisterende.

Er inkluderet i den aktuelle aftale med Bellcom via klippekort, hvis funktionen prioriteres.

Brug af denne funktion udløser behov for administrative medarbejderressourcer til sagsbehandling omkring forslagene. Omfang vil afhænge af antal af fremsatte borgerforslag.

Borgeridéer - idébank for alle

En borger kan lægge en idé op, som alle kan se (eks: "Forskønnelse af rundkørslen i XX"). Alle kan kommentere, videreudvikle eller komme med løsningsforslag. Forvaltningen: ”Det er allerede planlagt/ikke på budgettet lige nu” – eller – borgere: ”Vi er en gruppe frivillige, der gerne vil plante blomster”.

Der er ingen krav til identifikation med NemID.

Er inkluderet i den aktuelle aftale med Bellcom via klippekort, hvis funktionen prioriteres.

Der skal være en central medarbejder der holder øje med dialogen, og som kontakter relevante fagcentre ved behov. Ressourcebehovet vil afhænge af, hvor meget kommunens borgere engagerer sig i at stille forslag.

Borgerbudget - fra byråd til borger

Funktionen giver borgere en mulighed for at bestemme, hvad en del af kommunens budget kan bruges til. Det kan være via en pulje (a la ”Sundhed for pengene”). Alternativt kan borgerne komme med forslag til og prioritere, hvad en mindre del kommunens budget bør bruges til. Denne funktion kan give borgerne adgang til at få indflydelse og tage ejerskab for nogle af de økonomiske beslutninger, der træffes i kommunen.

Borgeren skal identificere sig med NemID, før vedkommende kan anvende funktionen.  

Funktionen med borgerbudget kan etableres i en minimumsudgave gennem standardløsning via klippekort, hvis funktionen prioriteres.

Der vil være et behov for medarbejdere, der skal være tovholder på de budgetter, som lægges ud til borgerne.

Ved forslag til prioritering af budgetter skal det estimeres, hvad indkomne forsalg vil koste at realisere af medarbejdere med faglig viden om forslaget.

I drift vil forbruget af medarbejderressourcer være proportionelt med kommunens ambitionsniveau og hvor mange borgere, der anvender funktionerne. Derudover vil der i starten skulle bruges ca. et et kvart årsværk til udvikling af funktionerne og og definere rammer og retningslinjer for brugen af dem.

Borgerinddragelsesfunktionerne skal markedsføres. Hvis der skal skabes kendskab til mulighederne både eksternt og internt, vil en vurdering af medarbejderressoucer til denne opgave også være i størrelsesordenen et kvart årsværk i opstartsfasen, mindre efterhånden som borgerne kommer til at kende til systemerne.

Afhængig af kommunens ambitionsniveau vil der være et større eller mindre træk på administrative ressourcer til drift at borgerinddragelsesfunktionerne.

Hvad siger borgerne om borgerinddragelsesfunktioner på hjemmesiden?

I forbindelse med arbejdet med hjemmesidens struktur og indhold har der været afholdt fem borgerinterview. Borgerne blev her også spurgt ind til deres mening om borgerinddragelsesfunktioner på hjemmesiden, hvor de kunne få indflydelse, bidrage og deltage. Essensen af tilbagemeldingerne, at borgerne gerne vil inddrages mere i kommunens arbejde og beslutninger. Ikke mindst ønsker de sig tidligere inddraget og inviteret til dialog.

Økonomi

Borgerinddragelsesfunktionerne borgerdialog, borgerforslag, borgeridéer og borgerbudget er inkluderet i aftalen med leverandøren Bellcom og efterfølgende driftsbudget.  Der vil blive en forventelig behov for medarbejderressourcer at få funktionerne driftet, afhængig af ambitionsniveau

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget træffer beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med implementering af 'borgerforslag', 'borgeridéer' og/eller 'borgerbudget'.

Beslutning

Der arbejdes videre med portal til høringer med NemID.

142. Orientering

Print 00.01.00-P35-9-19
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag:

Ingen bilag.

143. Lukket punkt: Salg af ejendom

Print 82.02.00-G10-2-19
Økonomiudvalget

Bilag:

Ingen bilag.

144. Lukket punkt: Salg af ejendom

Print 82.01.00-Ø54-12-20
Økonomiudvalget

Bilag:

Ingen bilag.

145. Evt. salg af Jernbanegade 8 i Nørager til bypark

Print 13.06.02-Ø35-21-20
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.

Nørager Borger- og Håndværkerforening forespørger om der er mulighed for at købe nedrivningsgrunden Jernbanegade 8 i Nørager og omdanne den til bypark.

Sagsfremstilling

Nørager Borger- og Håndværkerforening forespørger om der er mulighed for at købe grunden Jernbanegade 8 i Nørager og omdanne den til bypark. Der har tidligere ligget en manufakturforretning på grunden, men bygningerne er nu fjernet. Grunden, der er udbudt til salg uden fastsat minimumspris, er i lokalplanen for området udlagt til center- og boligformål i form af butikker, kontorer, klinikker og offentlige formål.

Foreningen tilbyder at købe grunden for 25.000 kr. mod at foreningen selv skaffer nødvendige midler til parkens etablering og frivillige til at passe parken. Der ønskes en fortrydelsesret på 4 måneder, der skal bruges til at afklare, om der kan skaffes de nødvendige midler til parkens etablering og tilsagn fra frivillige til at passe parken.

Initiativtagerne har fået lavet et skitseprojekt for området, der vedhæftes. Af projektet fremgår, at der påtænkes etableret et parkområde og en parkeringsplads i den nordlige del af området.

Ansøgningen er vedhæftet.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter det modtagne tilbud.

Beslutning

Jeppe Ugilt blev erklæret inhabil, og deltog ikke i sagens behandling.

Tilbuddet antaget med ligelig deling af omkostningerne og standardvilkår i forhold til videresalg.

146. Ophør af nødstyre

Print 00.01.00-A00-4-20
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.

Nødstyret foreslås ophævet, når forbuddet mod forsamlinger hæves til 30 eller derover.

Sagsfremstilling

Folketingets partier har i enighed indgået vedlagte  ”Aftale om plan for genåbning af Danmark”. Det fremgår heraf, at forbuddet mod forsamlinger i næste fase fra den 8. juni 2020 vil blive hævet fra de nugældende 10 personer til 30-50 personer ”såfremt stigningen i smittede og indlagte ud fra en helhedsbetragtning ikke er større end ventet, og SSI’s ekspertsgruppes matematiske modeller bekræfter, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at påbegynde fase 3”.

Byrådet har ved skriftlig procedure den 23. – 24. marts 2020 besluttet at indføre nødstyre og overgivet byrådets kompetence til Økonomiudvalget. Det fremgår af reglerne for nødstyre, at det er Økonomiudvalget der skal beslutte ophøret af nødstyre.

Der vil jævnfør borgmesterens begrundelse for at foreslå nødstyret være grundlag for at bringe nødstyret til ophør, når forsamlingsforbuddet hæves til 30-50 personer. Hvis antallet bliver 30, vil et byrådsmøde kunne gennemføres fysisk med tilhørere i et lokale for sig. Hvis antallet bliver højere, vil der kunne gennemføres et fysisk møde med et begrænset antal tilhørere.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at nødstyret ophæves pr. 8. juni 2020 under forudsætning af, at forsamlingsforbuddet hæves til 30 personer eller derover.

Beslutning

Nødstyret ophævet.

147. Fremrykning af renoveringsopgaver på Rebild Kommunes bygninger

Print 82.07.00-A26-1-20
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.

Grundet den aktuelle situation som landets håndværkere og entreprenører står i som konsekvens af COVID-19, foreslår forvaltningen at fremrykke og igangsætte yderligere en række renoveringsopgaver på kommunale bygninger indenfor en samlet ramme på 8,0 mio kr.

Sagsfremstilling

KL har d.26.3. indgået en delaftale med regeringen om tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19. Aftalen indeholder bl.a. fremrykning af anlægsinvesteringer til 2020 for op til 2,5 mia. kr. Aftalen betyder, at anlægsloftet for 2020 bortfalder. På den baggrund er det undersøgt, hvilke bygge- og anlægsprojekter som kunne fremrykkes i Rebild kommune.

ØK har 02.04.2020 tilført 8,0 mio. kr. (tillægsbevilling) til en bred vifte af vedligeholdelses - og renoveringsopgaver på de kommunale bygninger.

Forvaltningen har pr. 07.05.2020 i varieret omfang igangsat renoveringsopgaver indenfor alle nævnte områder.

 • Afrensning af tag og facader
 • Murværk
 • Facadepartier og fuger
 • Tagarbejder
 • Gulvbelægning
 • Tekniske installationer
 • Malerarbejde
 • Asfaltarbejder
 • Belægningsarbejder

Forvaltningen har i løbet af april vurderet på hvilke øvrige renoveringsopgaver der kunne være aktuelle at løfte og har fundet yderligere renoveringsopgaver på de kommunale ejendomme for samlet 8,0 mio. kr. – Efter samme princip som de tidligere frigivet 8,0 mio. kr.

En væsentlig årsag til vi allerede nu fremkommer med denne anmodning er, at årstiden og perioden, hvor flere af arbejderne vil være relevante at udføre, vil være nu og de kommende måneder frem til efteråret. Der er dog også indeholdt indvendige renoveringsopgaver, som kan udføres uafhængig af vejrforholdene.

Opgaverne berører en bred vifte af faggrupper, de er fordelt over en lang række af Rebild Kommunes skoler, daginstitutioner og kulturbygninger, og i stort omfang vil de kunne udføres af lokale entreprenører. Rebild Kommunes ældrecentre vil kun være omfattet af opgaver i udvalgte områder, fx udvendige forhold og kælder/teknikrum - alt sammen i nøje samarbejde og koordinering med administratorerne for ældrecentrene, grundet den nuværende sundhedssituation.

Størstedelen af ovennævnte opgaver kræver ikke en større udbudsrunde, men kan igangsættes efter forudgående dialog og aftale med den enkelte lokale entreprenør. Der vil også være nogle opgaver, som vil være oplagte at indhente op til 3 tilbud for at sikre, at arbejderne konkurrenceudsættes mest muligt. Dette gælder primært simple regulære opgaver med en størrelse på over 300.000 kr.

Renoveringsopgaver på kommunens ejendomme finansieres fra driftskontoen "Ejendomme - Sekretariatet". En igangsættelse af ovennævnte nye opgaver kræver derfor tilførelse af nye midler. Det foreslås desuden, at forvaltningen fortsat varetager disponering og prioritering af renoveringsopgaverne, sådan som det også er normal procedure ved vedligeholdelsesopgaverne.

Det skal i øvrigt bemærkes, at flere faggrupper kan blive ramt af mangel på materialeleverancer, som følge af fabrikslukninger i flere lande. Derfor er det væsentligt, at forvaltningen har mulighed for løbende at disponere og omprioritere blandt de opgaver, der skal løses.

Økonomi

Det anbefales, at der afsættes yderligere en pulje på kr. 8,0 mio. kr. (tillægsbevilling), til ekstraordinær renovering i 2020 jf. sagsfremstilling.

Det søges at dække finansieringen af de 8,0 mio. kr. af via ansøgning til den nye lånepulje, regeringen afsætter til formålet.

Status renovering/vedligeholdelse 2020:

Pulje

Igangsat/i proces

Ordinære midler 2020

2,5 mio. kr.

2,0 mio. kr. (0,5 buffer til uforudsete)

Ekstra midler ØK 02.04.2020

8,0 mio. kr.

4,0 mio. kr.

Ekstra midler ØK 20.05.2020 (denne indstilling)

8,0 mio. kr.

Samlet for 2020, i alt.

18,5 mio. kr.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalg træffer beslutning om

at der bevilges en tillægsbevilling på 8,0 mio. kr. til ekstraordinær renovering i 2020

at finansieringen søges tilvejebragt via lånepulje

at beløbet hermed frigives

at forvaltningen disponerer og prioriterer anvendelsen af bevillingen

Beslutning

Indstilles godkendt idet der forudsættes tilsagn i lånepulje

Bilag:

Ingen bilag.

148. Ansøgning om kommunegaranti på 6,5 mio. kr. - Støvring Kraftvarmeværk

Print 00.34.00-Ø60-1-17
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet.

Støvring Kraftvarmeværk har fremsendt ansøgning om en garantiramme på 6,5 mio. kr. til forstærkning/renovering af forsyningsledning - Vestervænget til Fredensgade og transmissionsledning mellem Hulvejen og Høje Støvring.

Sagsfremstilling

Støvring Kraftvarmeværk har planlagt at udføre følgende arbejder:

Ledning mod Støvring Ådale:

Forstærkning/renovering af forsyningsledningen - Vestervænget til Fredensgade.

Udbygningen af Støvring Ådale foregår stadig i et hurtigt tempo. Det omtalte ledningstrace fra Vestervænget til Fredensgade skal derfor opdimensioneres til et større ledningsnet, for bl.a. at kunne forsyne det kommende centerområde.

Transmissionsledning - mellem Hulvejen og Høje Støvring:

Til forsyning af de kommende udvidelser i Høje Støvring. Ledningen etableres i en størrelse, så man på sigt vil kunne forsyne gasområderne syd for Hobrovej, herunder eksisterende boligmasse og industri.

Der er følgende økonomi i projektet:

Tidsplan for arbejdets udførelse:

Vestervænget til Fredensgade - uge 23 til 27 samt 32 til 37 2020.

Hulvejen til Høje Støvring - uge 37 til 47 2020.

Vi har fra Støvring Kraftvarmeværk fået oplyst, at investeringen er neutral for forbrugerøkonomien allerede ved tilslutning af ca. 100 boliger - og alene i Centerområdet forventes op mod 275 lejligheder/boliger. Det er således deres forventning at anlægsinvesteringen ret hurtig vil påvirke brugerøkonomien i positiv retning.

Økonomi

Der er vedlagt 3 års budgetter for Støvring Kraftvarmeværk, ligesom der er vedlagt de sidste 3 års regnskaber.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der meddeles garanti på 6,5 mio. kr. til projektet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

149. Samlet økonomivurdering pr 31. marts 2020

Print 00.15.00-S00-1-20
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet.

Hermed præsenteres en samlet økonomivurderingen pr 31. marts 2020.

Vurderingen viser et forventet merforbrug på driften på 12,3 mio. kr. ud af et budget på 1,7 mia. kr. og på anlæg forventes der et mindreforbrug på 58,4 mio. kr. ud af et budget på 175 mio. kr.

Sagsfremstilling

Denne økonomivurdering er, som alt andet, påvirket af corona-situationen. Der er i vurderingen i et vist omfang taget højde for de udfordringer og merudgifter, som vi lige nu kender til. Der er stadig mange ubekendte faktorer, som udvikling i ledighed, genåbning af skoler, en ny bølge af smittespredning mv. De påvirker alle økonomien, det gælder både forbrug og den finansiering heraf, der formentlig bliver aftalt for kommunerne. Vurdering skal derfor læses og forstås som et øjebliksbillede pr. 31. marts 2020.

Der arbejdes pt. på styringsmæssigt at isolere corona relaterede udgifter, således at de budgetansvarlige får et styringsgrundlag, der ikke er påvirket af coronaudgifter.

Af nedenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 12,3 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,4 mio. kr. på anlæg.

Regnskab 2019 endte med et likviditetstræk på 27 mio. kr. og i det oprindelige budget 2020 er der budgetteret med uændret likviditet (nul på bundlinjen), hertil kommer et langt større forbrug på anlæg end budgetteret og et merforbrug på driften. Selvom der optages yderligere lån til finansiering af fremrykkede anlæg, skal der forventes et betydeligt likviditetstræk i 2020.

I det foventede forbrug på anlæg indgår beslutningen om fremrykning af anlæg grundet corona-situationen.

På driften er der merforbrug på Arbejdsmarked, hvor det især skyldes dagpenge til forsikrede ledige, hvor ledigheden er stigende på grund af nedlukningen i Danmark. Merforbrug til førtids- og seniorpension skyldes dels, at der i sidste del af 2019 og her i 2020 er tilkendt langt flere førtidspensioner end forudsat, hertil kommer seniorpension, der blev vedtaget ultimo 2019 og dermed ikke er budgetlagt.

På Sundhedsudvalget skyldes merforbruget negative overførsler fra tidligere år, stigende udgifter til voksne med specialiserede behov samt større udgifter til medfinansiering af sundhedssektoren.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten, der er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at økonomivurderingen drøftes.   

Beslutning

Indstilles til drøftelse.

150. Gunderup Deponi - Udkast til årsregnskab 2019

Print 07.03.00-A00-1-14
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet.

Gunderup Deponi drives som et samarbejde mellem Mariagerfjord, Randers og Rebild Kommuner. Regnskab for deponiet skal godkendes af byrådene i de tre kommuner. 

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommune har, på vegne af I/S Gunderup Deponi, udarbejdet et regnskab dækkende perioden fra 1. januar 2019 til 31. december 2019.  

Siden 2014 er driften af det nedlukkede deponi i Gunderup blevet varetaget af et formaliseret samarbejde mellem Randers, Rebild og Mariagerfjord Kommuner. Samarbejdet, herunder samarbejdsaftalen, er godkendt af de respektive Byråd.

Samarbejdets forpligtelser vedrører blandt andet udgifter til følgende opgaver:

 • Retablering og slutafdækning af deponiet
 • Bortskaffelse af spildevand
 • Analyser af spildevand og grundvand
 • Drift og vedligehold af pumpesystem til spildevand

Forpligtelsen kan række 20 - 40 år frem i tiden, og samarbejdet skal være gældende indtil forpligtelserne ophører.

Da deponiet var aktivt, blev der afsat midler til at dække udgifterne til forpligtelserne. Udgifterne dækkes derfor af en økonomisk pulje på ca. 15,5 mio. kr. (ultimo 2019).  

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vurderer, at udkast til årsregnskab i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

I forlængelse af den politiske behandling af udkast til årsregnskab, vil regnskabet blive påtegnet af BDO, ledelsen og samarbejdsgruppen.

Regnskabet for 2019

I regnskabsåret 2019 er der konteret et driftsresultat på -326.057 kr mod et budgetteret driftsresultat på -862.031 kr. Regnskabet for 2019 afviger fra budgettet pga. følgende: 

 • Færre udgifter til slutafdækning.
 • Udgift til udskiftning af spildevandspumper mv. er udskudt til 2020.

Selvom deponiet er lukket, skal der fortsat opsamles spildevand samt udtages prøver af spildevand, grundvand mm. I en periode fra 2018 til juni 2021 vil der desuden blive udført en slutafdækning af deponiet.  

Samarbejdet Gunderup Deponi har udarbejdet en grafisk fremstilling af de forventede årlige udgifter fra 2020 til 2025. I de kommende to år forventer Gunderup Deponi øgede udgifter i forbindelse med slutafdækning og udskiftning af spildevandspumper mv. Herefter forventer Gunderup Deponi, at de årlige udgifter primært vil omfatte udgifter til bortskaffelse af spildevand og udgifter til analyser af spildevand og grundvand.

 

Økonomi

I regnskabsåret 2019 er der konteret et driftsresultat på -326.057 kr mod et budgetteret driftsresultat på -862.031 kr. Samarbejdets samlede beløb til afholdelse af udgifter i resten af deponiets levetid er pr. 31. december 2019, 15.526.309 kr.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler at udkast til årsregnskab godkendes.Teknik- og Miljøudvalget, 13. maj 2020, pkt. 93:

Godkendt

Beslutning

Indstilles godkendt.

151. Endelig godkendelse af tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2018-2029. Nyt boligområde i Sørup ved Råbjergvej

Print 06.00.05-P16-22-18
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Dette tillæg omhandler to nye kloakoplande i Sørup til spildevandsplanen. De nye kloakoplande udspringer af lokalplan 322 for et nyt boligområde på Råbjergvej i Sørup.

Sagsfremstilling

Kloakopland B06 - Råbjergvej

Kloakopland B06 - Råbjergvej er et nyt kloakopland i spildevandsplanen. Kloakoplandet udlægges som spildevandskloakeret og omfatter 17 ejendomme.

Spildevandet fra kloakoplandet tilsluttes det eksisterende spildevandssystem i Sørup, som herfra pumpes via Støvring til Aalborg Renseanlæg Vest.

Kloakopland B07 - Råbjergvejen (Vejarealet)

Kloakopland D07 - Råbjergvejen er et nyt kloakopland i spildevandsplanen. Kloakoplandet udlægges som et regnvandskloakeret og omfatter vejarealet i det nye lokalplansområde.

Regnvandet fra kloakoplandet håndteres via et grøftesystem langs vejen og opsamles i et nedsivningsbassin i et grønt område indenfor lokalplansområdet.

Høring af tillægget

Tillæg nr. 5 har været i 8 ugers høring og Rebild Kommune har ikke modtaget bemærkninger til tillægget.

Økonomi

Byggemodningen er en kommunal byggemodning.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler

at vedtage tillæg nr. 5 til offentliggørelse og
at der udpeges et medlem af udvalget til eventuel ekspropriation.Teknik- og Miljøudvalget, 13. maj 2020, pkt. 97:

Godkendt. Ole Frederiksen blev udpeget til eventuel ekspropriation

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag:

Ingen bilag.

152. Vedtagelse af lokalplan nr. 322 for et boligområde på Råbjergvej i Sørup

Print 01.02.00-P16-14-18
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Forslag til lokalplan nr. 322 har været fremlagt i høring i 4 uger. Kommunen har modtaget 2 høringssvar til planforslaget. Der skal tages stilling til, om planforslaget skal vedtages.

Sagsfremstilling

Lokalplanen giver mulighed for en udvidelse af parcelhusområdet Råbjergvej med ca. 16 parcelhusgrunde. Da der er tale om udvidelse af et eksisterende parcelhusområde, er der lagt særlig vægt på, at udvidelsen sker med respekt for de eksisterende boliger.

I høringsperioden er der indkommet et høringssvar fra Nordjyllands Historiske Museum. Museet har ikke indvendinger imod lokalplanen, men gør bare opmærksom på, at man med stor sandsynlighed kan støde på fortidsminder i området.

Herudover har grundejerforeningen for den eksisterende del af Råbjergvej indsendt et høringssvar. Høringssvaret vedrører etageantallet på parcel nr. 11 og 12; ejerskab og vedligehold af vej og nedsivningsanlæg; udseende af ikke solgte byggegrunde og at det sydlige mindre grønne område, tillægges parcel nr. 1 og 2. Grundejerforeningens forslag er refereret og kommenteret i vedlagte bilag nr. 5.

Forvaltningen vurderer ikke, at høringssvarene giver anledning til ændringer af lokalplanen.

Forvaltningen vurderer ikke, at indkigget fra parcel nr. 11 og 12 overstiger, hvad der må forventes i et parcelhusområde, selvom der kan være et vist indkig til naboerne.

Forvaltningen vurderer ikke, at det sydlige mindre grønne område bør tillægges parcelhusgrundene, da det kan pålægge yderligere restriktioner for DLG syd for lokalplanområdet.

Økonomi

Lokalplanområdet er privatejet. Efter planlovens § 47 a kan ejere af arealer, der overføres til byzone, inden 4 år efter overførslen kræve arealet overtaget af Rebild Kommune mod erstatning, når forudsætningerne i § 47 a er opfyldt.

Der vil være udgifter forbundet med byggemodning af området.

Der er mere end 2,5 km fra lokalplanområdet til Karensmindeskolen, hvorfor børn i 0.-3. klasse er berettiget til skolekørsel.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at forslag til lokalplan nr. 322 vedtages endeligtTeknik- og Miljøudvalget, 13. maj 2020, pkt. 98:

Godkendt

Beslutning

Indstilles godkendt.

153. Udbygning af Mariagerfjord renseanlæg - miljøkonsekvensrapport, efter offentlig høring

Print 09.00.04-P20-1-19
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Forsyningsselskaberne i Mariagerfjord, Vesthimmerland og Rebild har søgt om tilladelse til at lede spildevand til Mariagerfjord Renseanlæg. Der er foretaget miljøvurdering og der skal meddeles VVM-tilladelse til projektet.

Derfor præsenteres projektet nu med en enslydende sagsfremstilling i de tre kommuner. 

Sagsfremstilling

Anledning 

Forsyningsselskaberne Mariagerfjord Vand a|s, Rebild Vand & Spildevand A/S og Vesthimmerlands Forsyning har søgt om tilladelse til at lede spildevand fra Rebild og Vesthimmerlands Kommuner til Mariagerfjord Renseanlæg. Samtidig ønsker Mariagerfjord Vand at renseanlægget fremtidssikres til at kunne håndtere den stigende mængde spildevand fra især virksomheder i Mariagerfjord Kommune. Der er søgt om tilladelse til en udbygning af Mariagerfjord renseanlæg til 225.000 personækvivalenter (PE) og på sigt til 275.000 PE.

Et renseanlæg som bygges eller udvides med/til en kapacitet på mere end 150.000 PE, må ikke igangsættes før myndigheden efter en miljøvurdering skriftligt har meddelt tilladelse hertil (lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)).

Miljøvurderingen er nu er gennemført med inddragelse af offentligheden. De 3 omfattede kommuner, Rebild, Vesthimmerland og Mariagerfjord skal træffe afgørelse om, hvorvidt ansøgningen skal imødekommes.

Inddragelse

Rebild Byråd, Vesthimmerlands Byråd er sammen med Mariagerfjord Byråd parter i projektet og behandler sagen samtidig. Beslutningsgrundlaget er sikret enslydende i de tre kommuner.

Miljøkonsekvensrapporten har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger i perioden fra den 20. januar til den 16. marts 2020.

Der har i denne periode været afholdt 2 borgermøder.

Borgere, organisationer m.fl. har fremsendt en række bemærkninger og kommentarer til projektet, som efterfølgende er behandlet og kommenteret af fagenheden. Bemærkningerne og fagenhedens kommentarer fremgår af indsigelsesnotat 2 (bilag 1)

I forbindelse med debatfasen i sommeren 2019 indkom der ligeledes en række bemærkninger fra borgere, organisationer m.fl. Disse blev behandlet og kommenteret af fagenheden og der blev udarbejdet et indsigelsesnotat 1, som var vedlagt Byrådets dagsorden pkt. 217 den 19. december 2019. Notatet er vedlagt som bilag 2.

Ansøgning
Mariagerfjord Vand a|s, Rebild Vand & Spildevand A/S og Vesthimmerlands forsyning har søgt om tilladelse til at lede spildevand fra Rebild og Vesthimmerlands Kommuner til Mariagerfjord Renseanlæg i Hadsund. Samtidig ønsker Mariagerfjord Vand at renseanlægget fremtidssikres til at kunne håndtere den stigende mængde spildevand fra især virksomheder i Mariagerfjord Kommune. Der er søgt om tilladelse til en udbygning af Mariagerfjord Renseanlæg til i første omgang 225.000 personækvivalenter (PE) og på sigt til 275.000 (PE).

Mariagerfjord Vand a|s har meddelt, at såfremt ansøgningen fra de 3 vandselskaber ikke kan imødekommes, vil Mariagerfjord Vand søge om tilladelse til at udbygge Mariagerfjord Renseanlæg til 149.000 PE. Dette er nødvendigt for på sigt at kunne håndtere den stigende belastning på renseanlægget fra Mariagerfjord Kommune alene.


Bemyndigelse
Mariagerfjord Kommune har fået bemyndigelse fra Miljøstyrelsen til at gennemføre miljøvurderingen af det ansøgte projekt. Miljøstyrelsen er oprindelig VVM-myndighed, da projektet omfatter flere kommuner. Mariagerfjord Kommune er tovholder på opgaven, idet den største del af projektet ligger i Mariagerfjord Kommune.

Bilag 3 beskriver skematisk VVM-processen og tidsplanen herfor.

Miljøvurdering af projektet
VVM-processen til det ansøgte projekt blev igangsat med en debatfase, som forløb i maj og juni måned 2019.

De 3 forsyninger (via rådgivende firma Orbicon/WSP) har udarbejdet en Natura 2000 konsekvensvurdering og en Miljøkonsekvensrapport med udgangspunkt i de emner, som de 3 kommuner har anmodet forsyningerne om at belyse bl.a. via input fra offentligheden i debatfasen.

Bilag 4 er et -ikke teknisk- resume, som er et uddrag fra Miljøkonsekvensrapporten. Rapporten i sin helhed kan læses her : Mariagerfjord Kommunes hjemmeside; - projekter.

På hjemmesiden findes også øvrigt baggrundsmateriale. Blandt andet en rapport (Kontrolundersøgelser 2019), som viser resultaterne af undersøgelser foretaget i oktober 2019 i Kattegat af både sediment og vandkvaliteten omkring udløbet fra renseanlægget.

Miljøkonsekvensrapporten konkluderer, at projektet ikke vil have en væsentlige negativ påvirkning af de miljøforhold, som er undersøgt i rapporten. Det konkluderes ligeledes, at en forøgelsen af de udledte spildevandsmængder ikke vurderes at påvirke havmiljøet eller Natura 2000 områderne. Der vurderes heller ikke at være en væsentlig påvirkning af hverken badevandskvaliteten eller fiskeri ved den ansøgte øgede udledning.

Miljøkonsekvensvurderingen har været i offentlig høring i 8 uger i alle 3 kommuner.

Blandt offentligheden er der et stort ønske om en forlængelse af udløbsledningen. Konsekvenserne ved en forlængelse er ikke undersøgt i Miljøkonsekvensvurderingen. Dette beror på, at konklusionen i undersøgelserne viser, at der ikke er en faglig begrundelse for at forlænge udløbsledningen.

Skriftlig afgørelse
De 3 omfattede kommuner, Rebild, Vesthimmerland og Mariagerfjord skal på baggrund af den gennemførte miljøvurdering træffe afgørelse om, hvorvidt ansøgningen fra de 3 forsyninger om tilledning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland kan imødekommes. Ansøgningen omfatter desuden en udbygning af Mariagerfjord Renseanlæg, til at kunne rense spildevand op til 275.000 PE.

Et udkast til afgørelse blev forelagt de 3 Byråd i december 2019. Udkastet har desuden været en del af høringsmaterialet i den offentlige høring i februar/marts 2020.

Forslag til afgørelse fremgår af bilag 5


Vandområdeplanen for Kattegat.
Mariagerfjord Renseanlæg udleder renset spildevand til Vandområdeplanens opland 222 Kattegat og Aalborg Bugt. Vandområdets miljømål er god økologisk tilstand senest 22. december 2021.

Den aktuelle miljøtilstand er i dag dårlig på grund af manglende udbredelse af ålegræs. Udbredelsen af havplanten ålegræs er en af de parametre, som Miljøstyrelsen anvender til at fastslå, hvorvidt miljøtilstanden er opfyldt.

Mariagerfjord Kommune har været i dialog med Miljøstyrelsen for at få afklaret, om en kommende merudledning fra renseanlægget til vandområdet vil være i strid med vandområdeplanerne. Miljøstyrelsen har meddelt, at der ikke kan tillades nogen merbelastning af næringssalte til vandområdet. Miljøstyrelsen har samtidig angivet, at hvis kommunen kan dokumentere, at der sker en tilsvarende nedgang i næringssaltbelastningen fra andre kilder, kan en mertilledning fra renseanlægget ske med baggrund heri.

Beregningerne viser, at effekten af at nedlægge renseanlæg i Rebild og Vesthimmerlands Kommuner samt en skærpelse af kravene til udledningen af kvælstof fra det udbyggede Mariagerfjord Renseanlæg, vil få regnskabet til at balancere, således at kravene i Vandområdeplanen kan opfyldes.

Kravet til udledningen fra Mariagerfjord Renseanlæg skal følgelig skærpes til 4,6 mg kvælstof pr liter i sommerperioden (15. marts til 14. oktober), hvor kravet i dag er på 6 mg/l. Kravet til kvælstof i vinterperioden (15. oktober til 14. marts) vil være uændret på 8 mg/l.

Mariagerfjord Vand a|s har tilkendegivet, at en skærpelse af udlederkravet til kvælstof til det udbyggede anlæg kan overholdes inden for det planlagte projekt.

Såfremt forsyningernes ansøgning ikke godkendes, vil en merudledning som følge af en udvidelse af Mariagerfjord Renseanlæg på 149.000 PE komme i konflikt med overholdelse af Vandområdeplanens målsætning om god økologisk tilstand. Det skal således sandsynligvis findes kompenserende tiltag, der reducerer udvaskningen af kvælstof og fosfor andre steder end på renseanlægget.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler at der meddeles VVM-tilladelse til udvidelse af Mariagerfjord Renseanlæg til en kapacitet på 275.000 Personækvivalenter.Teknik- og Miljøudvalget, 13. maj 2020, pkt. 99:

Godkendt

Beslutning

Indstilles godkendt.

154. Forslag til lokalplan nr. 335 for et sundhedshus i Støvring Ådale

Print 01.02.00-P16-5-20
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

På baggrund af Rammelokalplan nr. 312 og den tilhørende designmanual er der udarbejdet et forslag til lokalplan nr. 335. Der skal tages stilling til, om planforslaget skal sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for opførelse af et sundhedshus, som bl.a. indeholder et kommunalt sundhedscenter, samt privatpraktiserende læger, tandlæger m.v. Der er ikke mulighed for boliger. Lokalplanen er for første etape af centerområdet i Støvring Ådale omfattet af lokalplan nr. 312.

Lokalplanområdet er kun ca. 3.000 m2 stort. Lokalplanen omfatter kun byggefeltet til sundhedshuset, samt arealet mellem byggefeltet og vejene Støvring Ådale og Rådyret. Lokalplanområdet er således afgrænset af vejene mod vest og syd, og det kommende torv og parkeringsplads mod nord og øst.

Da lokalplan nr. 335 stort set kun indeholder byggefeltet til sundhedshuset, vil langt hovedparten af de tilhørende parkeringspladser blive placeret udenfor lokalplanområdet. Lidt under halvdelen vil blive anlagt på kommunens areal vest for vejen Støvring Ådale (udenfor fredskoven), og den resterende del vil blive anlagt lige øst for sundhedshuset.

For at kunne anlægge det påkrævede antal parkeringspladser, forventes det ikke, at regnvandsbassinet vist på illustrationsplanen i rammelokalplan nr. 312 etableres. Forsinkelse af regnvand håndteres i stedet udenfor centerområdet ud over den del, som kan håndteres inde i området ved de åbne kanaler, regnbede m.v. Større regnskyl ud over servicemålet – op til en 100-års hændelse – skal dog stadig håndteres indenfor centerområdet.

Lokalplanen kræver, at der sikres areal til 1 cykelparkeringsplads per 50 m2 etageareal. Det er dog kun et krav, at halvdelen etableres inden ibrugtagning af bygningen, da der ikke forventes behov for så mange cykelparkeringspladser før der kommer flere aktiviteter omkring torvet og Brikken. Der skal så bare sikres areal til de resterende kan laves, når behovet opstår.

Bygningen skal opføres med facader langs vejen Støvring Ådale og torvet. Bygningen kan opføres i op til 6 etager med det største antal etager mod vejen og torvet.

Lokalplanens bestemmelser om udseende af bygninger, udearealer m.v. er skrevet ud fra designmanualens retningslinjer og er i overensstemmelse med denne.

Lokalplanen er omfattet af Miljøvurderingsloven. Der er foretaget en screening af planforslagets mulige indvirkning på miljøet. På den baggrund er det vurderet, at der ikke skal laves en miljøvurdering.

Økonomi

Rebild Kommune ejer arealet, hvor der kan opføres bebyggelse.

Der vil være udgifter forbundet med byggemodning af området.

Udgiften til anlæg af de resterende cykelparkeringspladser, kan tilfalde kommunen.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at forslag til lokalplan nr. 335 sendes i offentlig høringTeknik- og Miljøudvalget, 13. maj 2020, pkt. 100:

Godkendt

Beslutning

Indstilles godkendt.

155. Forslag til kommuneplantillæg nr. 25 for solenergiplanlægning i kommuneplanen

Print 01.02.00-P16-18-18
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

På baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets beslutning d. 8. januar 2020 om at arbejde videre med planlægningen for solenergianlæg til kommuneplanen efter foroffentlighedsfasen, er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 25. Der skal tages stilling til, om planforslaget skal sendes i offentlig høring og om planlægningen for solcelleansøgningerne ved Brorstrup og Siem skal indgå i planprioriteringen og om der skal arbejdes videre med ansøgningen ved Store Abildgaard, med henblik på en senere politisk behandling af, om planlægningen skal indgå i planprioriteringen.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg

Kommuneplantillægget tilføjer retningslinjer for solenergianlæg i kommuneplanen.

Retningslinjerne er inddelt i overskrifterne:

 • Planlægning for større solenergianlæg - Der handler om, hvor det er muligt, at planlægge for større solenergianlæg.
 • Placering af større solenergianlæg - Der omhandler, hvilke hensyn der skal tages, når solenergianlæg placeres i et område.
 • Udformning - Der indeholder retningslinjer for selve udformningen af anlæggene
 • Reetablering - Retningslinje omhandlende muligheden for reetableringen af arealet, når solenergianlæggene fjernes. 

I forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplantillægget, er de ansøgninger som kommunen har modtaget, blevet behandlet efter retningslinjerne og de ansøgninger, som har holdt sig inden for retningslinjerne, er blevet udpeget som potentielle arealer. Når planlægningen for disse arealer igangsættes, vil der skulle laves et kommuneplantillæg, der udlægger arealet som teknisk anlæg i en kommuneplanramme, samt der skal udarbejdes en lokalplan.

De potentielle arealer omfatter to arealer til solvarmeanlæg i tilknytning til henholdsvis Øster Hornum varmeværk og Blenstrup varmeværk. Arealet ved Øster Hornum varmeværk er indkommet som forslag ved foroffentlighedsfasen og arealet ved Blenstrup varmeværk er en politisk accepteret lokalplan, der ikke er igangsat endnu. De potentielle arealer kan ses i bilaget og er indarbejdet i retningslinjerne. 

Der er ikke udpeget nogen potentielle arealer for større solcelleanlæg. 

Solcelleansøgningerne ved Brorstrup, ved Siem og ved Store Abildgaard syd for Øster Hornum.

Forvaltningen har i forbindelse med arbejdet med kommuneplantillægget modtaget tre konkrete ansøgninger på større solcelleanlæg. De tre ansøgninger er, af forvaltningen, blevet vurderet i forhold til de anbefalede retningslinjer.

Brorstrup

Ansøgningen i Brorstrup består af to arealer, et samlet og større areal på ca. 63,5 ha fordelt mellem 7 forskellige lodsejere og et areal på ca. 13,7 ha ca. 330 m derfra, ejet af en enkelt lodsejer. I forbindelse med vurderingen, er begge arealer vurderet samlet, da arealerne ligger i nær tilknytning til hinanden.

Området er i forvejen præget af tekniske anlæg i form af vindmøller og ligger ikke i umiddelbar nærhed til by eller boligbebyggelse, der kan konflikte med nabohensyn. Dog ligger størstedelen af de ansøgte arealer inden for, det i kommuneplanen udpegede, bevaringsværdigt landskab. Nærværende kommuneplantillæg beskriver denne udpegning, som en af de udpegninger, hvor solenergianlæg, som udgangspunkt ikke ønskes, da det er landskab, der er vigtigt at bevare.

Forvaltningen vurderer, at et solcelleanlæg, i så stort et omfang, vil kunne påvirke det bevaringsværdige landskab væsentligt og er derfor ikke taget med i kommuneplantillægget som et potentielt areal.

Hvis planlægningen for disse arealer ved Brorstrup skal fortsætte, skal det vurderes i hvor stort et omfang det bevaringsværdige landskab vil blive påvirket af et solcelleanlæg, fx i form af visualiseringer. Så frem det bevaringsværdige landskab ikke kan undgås at blive påvirket, skal benyttelsesinteressen for solceller opvejes mod beskyttelsesinteressen af det bevaringsværdige landskab.

Siem

Ansøgningen i Siem består af et samlet areal og udgør ca. 55 ha sydvest for byen Siem. Arealet er fordelt mellem to lodsejere.

Denne ansøgning blev i foroffentlighedsfasen mødt af meget modstand og kritik af borgerne i og omkring Siem. De mener, at det vil ødelægge værdien og oplevelsen af Siem som by, samt naturen og landskabet omkring byen.

Forvaltningen anbefaler i nærværende kommuneplantillæg, at solenergianlæg som udgangspunkt skal placeres i områder med fladt terræn, der er omkranset af bevoksning eller ligger i små, lukkede landskaber. Et fladt terræn egner sig bedst til solenergianlæg, da de bedre kan skjules i landskabet ved at indpasse dem i små, lukkede landskaber. Det betyder, at solenergianlæggene ikke bliver synlige fra et stort område. I kuperede områder vil solenergianlæg virke langt mere dominerende og forstyrrende i et større område.

Siem by ligger lavt i forhold til det omkringliggende terræn. Det ansøgte areal er placeret helt op til byen og har derfor den laveste terrænkote i den østlige ende på kote 38 og det højeste i den vestlige ende op til kote 67. Dette er et terrænspring på næsten 30 m og indikerer et meget kuperet terræn, hvilket vil være synligt fra byen og det omkringliggende landskab. Arealet er desuden placeret op af Skørpingvej. Derfor har forvaltningen vurderet, ikke at tage denne ansøgning med i kommuneplantillægget, som et potentielt areal til solenergianlæg.

Hvis planlægningen for dette areal ved Siem skal fortsætte, skal det vurderes om solcelleanlægget kan indpasses i terrænet uden at blive en væsentlig negativ påvirkning i landskabet fra de omkringliggende områder. Dette kan være en vanskelig opgave pga. det kuperede terræn og nærheden til byen Siem og vejen Skørpingvej, der kan gøre sådan et anlæg meget synligt.

Store Abildgaard

Ansøgningen ved Store Abildgaard består af et samlet areal som ligger mellem byerne Byrsted mod vest og Øster Hornum mod øst, og udgør ca. 233 ha. Arealet vil ved den endelige planlægning blive delt i 2 arealer, da der går en højspændingsledning igennem området. Arealet har en lodsejer.

Ansøgningen er kommet ind sent i processen og har derfor ikke været sendt i foroffentlighed.

Forvaltningen vurderer, at ansøgningen er kommet ind så sent i processen, at der ikke har været mulighed for, at lave en konkret vurdering, og området er derfor ikke taget med i kommuneplantillægget, som et potentielt areal.  

Miljøvurdering

Planen (kommuneplantillægget) er omfattet af Miljøvurderingsloven. Der er foretaget en screening af planforslagets mulige indvirkning på miljøet. På den baggrund er det vurderet, at der ikke skal laves en miljøvurdering.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalg og byråd anbefaler

at forslag til tillæg nr. 25 til kommuneplan 2017 sendes i offentlig høring i 8 uger
at der tages stilling til om planlægningen for solcelleanlægget ved Brorstrup skal indgår i planprioriteringen, således den senere kan prioriteres til udarbejdelse
at der tages stilling til om planlægningen for solcelleanlægget ved Siem skal indgår i planprioriteringen, således den senere kan prioriteres til udarbejdelse
at forvaltningen arbejder videre med ansøgningen ved Store Abildgaard med henblik på en senere politisk behandling af om planlægningen for solcelleanlægget skal indgå i planprioriteringenTeknik- og Miljøudvalget, 13. maj 2020, pkt. 101:

Et flertal godkendte indstilling. Morten Lem stemte imod at planlægning af at solcelle-anlæg i Brorstrup og Siem indgår i planprioriteringen på det foreliggende grundlag.

Beslutning

Et flertal (Venstre, Konservative, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti) besluttede:

Forvaltningens indstilling indstilles godkendt, idet anlægget ved Brorstrup indgår i planprioriteringen, således at det senere kan prioriteres til udarbejdelse, og anlægget ved Siem udgår.

Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti stemte imod, at planlægningen for solcelleanlæg i Brorstrup indgår i planprioriteringen på det foreliggende grundlag.

156. Endelig vedtagelse af varmeprojekt for opdimensionering af transmissionsledning og etablering af spids- og reservelast

Print 13.03.01-P19-1-20
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Niras har på vegne af Skørping Varmeværk ansøgt om godkendelse af et projektforslag for opdimensionering af transmissionsledningen i Himmerlandsvej, for at øge distributionskapaciteten mellem Skørping og Rebild, samt etablering af nye spids- og reservelastenheder i Rebild og Skørping. Projektforslag skal godkendes af Rebild Kommune jf. Projektbekendtgørelsens § 3, stk. 1.

Projektforslaget har været i høring ved Evida (tidligere HMN GasNet). Der er ikke modtaget høringssvar imod projektforslaget.

Projektforslaget konkluderer, at der vil være en samfundsøkonomisk og selskabsøkonomisk besparelse ved gennemførelse af projektet, samt en reduktion i udledningen af CO2-ækvivalenter.

Sagsfremstilling

Projektet ønskes gennemført med henblik en optimering af driften, en udskiftning af nedslidte anlæg og en forbedring af forsyningssikkerheden i tilfælde af nedbrud på de primære kedler.

Gennemførelse af projektforslaget omfatter:

 1. Etablering af ny oliekedel ca. 10 MW i Skørping. Den gamle fra 1978 på ca. 6 MW skrottes.
 2. Etablering af ny gaskedel ca. 4 MW i Rebild. Den gamle på ca. 2 MW skrottes.
 3. Eksisterende gasmotorer med tilhørende varmeakkumuleringstank og varmeveksler i Rebild skrottes.
 4. Udskiftning af ca. 550 meter transmissionsledning i Himmerlandsvej.
 5. Udskiftning af tilhørende pumper og styring.

Hvis projektet ikke gennemføres, vil der stadig være behov for renovering af ledningen og dele af produktionsanlæggene, samt etablering af en reservelastkedel. Dette alternativ benævnes (reference) i det følgende.

Gennemføres projektet forventes et samfundsøkonomisk overskud på 2,3 mio. kr. over 20 år frem for alternativet (referencen).

Selskabsøkonomisk forventes en besparelse på 204.000 kr./år i forhold til referencen, da der produceres mere varme på flis i stedet for naturgas. Jf. hvile-i-sig-selv princippet vil en reduktion i produktionsomkostningerne komme forbrugerne til gode.

Der forventes en reduktion i udledningen af CO2-ækvivalenter på ca. 35 % fra 4.349 ton til 2.830 ton ved gennemførelse af projektet i forhold til referencen.

Jf. projektbekendtgørelsens § 6 skal kommunen anvende forudsætningerne i kapitel 3 ifm. godkendelse af varmeprojekter, herunder sørge for, at projektet ud fra en samfundsøkonomisk vurdering, er det mest fordelagtige projekt.

Økonomi

Varmeværket kan søge kommunal garanti til anlæggene.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler at godkende varmeprojektforslaget endeligt.Teknik- og Miljøudvalget, 13. maj 2020, pkt. 102:

Godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

157. Forslag om udtræden af frikommune-psykologforsøget

Print 00.16.00-P08-1-16
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Rebild Kommune indgår, som besluttet i Byrådet, i det nordjyske frikommunenetværk under titlen "En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats" og herunder i forsøg med psykologbehandling.

Forsøget har været i gang siden februar 2018, og forvaltningen giver her en vurdering af forsøgsresultaterne.

Samlet set lever forsøget ikke op til forventningerne da der er indikation på, at sygedagpengesager forlænges unødigt, og de økonomiske besparelser ikke opnås.

Sagsfremstilling

Baggrund for at deltage i forsøget med psykologbehandling

Formålet med forsøget var at lette en afgrænset målgruppe sygemeldtes adgang til psykologbehandling, med henblik på at understøtte en hurtigere raskmelding.

Målgruppen for forsøget er sygedagpengemodtagere med belastnings- eller tilpasningsreaktion eller let til moderat depression

Der blev i forbindelse med ansøgningen om deltagelse i forsøget beskrevet en businesscase, hvor en tidligere behandling af målgruppen, forventedes at have en positiv effekt i form af afkortede forløb  , hvilket ville medføre en reduktion i forsørgelsesudgifterne til sygemeldte. På baggrund af en investering i den beskrevne indsats samt en vurdering af de forventede afledte effekter, forventedes investeringen over de 4 år forsøget løber, samlet set at medføre en nettobesparelse på ca. 3 mio. kr.

Forsøgsperioden er 2018-2021.

Oplæg til beslutning

Som en del af hele frikommuneforsøget skal evalueringer indsendes i november 2020. Det indledende arbejde med evalueringen er nu påbegyndt i samarbejde med de to øvrige deltagende jobcentre (Jammerbugt og Thisted). Evalueringsdesignet er konstrueret til at måle på deltagernes og sygedagpengemedarbejdernes tilfredshed med forsøget. Borgerne og medarbejderne har efter endt behandlingsforløb været inviteret til at udfylde et evalueringsskema i forbindelse med deltagelse i forsøget. Der er udbredt tilfredshed med forløbene blandt deltagerne (89 % er i høj grad tilfreds og 11 % i nogen grad), 62 % vurderer i nogen grad at behandlingen har forkortet sygemeldingsperioden og 23 % i høj grad, 55 % føler sig bedre rustet til tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Tilsvarende svarer 75 % af jobcentermedarbejderne at de vurderer at borgerne har opnået progression i behandlingsforløbet og 55 % vurderer at behandlingen har forkortet borgerens sygemeldingsperiode. Der er således stor tilfredshed med deltagelsen i forsøget. Lignende resultater fremkommer i Thisted og Jammerbugt. Der er således ingen tvivl om at evalueringen med det setup vil vise at forsøget har været en succes. Imidlertid er deltagernes vurdering af at sygemeldingsperioden er blevet afkortet i modstrid med, hvad data viser i Rebild Kommune.

Til forskel fra de andre kommuner udarbejdede Rebild en businesscase som grundlag for at deltage i frikommuneforsøget. Beregningerne tog udgangspunkt i den daværende sagsmængde på sygedagpenge og opstillede en forudsætning om at tidlig indsats med psykologbehandling ville kunne nedbringe den gennemsnitlige sygemeldingstid med godt 2 uger. Med et gennemløb på 380 forløb over 4 år ville det generere en besparelse i omegnen af 3 mio. kr. En intern evaluering i efteråret 2019 viste tegn på at der skete en forlængelse af sygedagpengesagerne frem for en afkortning. Der er efterfølgende blevet strammet op på visitationen til forsøget, idet kriteriet om kort varighed ikke blev fuldstændig overholdt, men effekten heraf kan ikke ses. Der er således indikation på manglende succes, idet der ikke ses den forventede kortere varighed af sygemeldingsperioden. Tvært imod er der tegn på, at forløbene er blevet længere end for de sammenlignelige sager, som indgik i businesscasen. Det kan skyldes flere faktorer, men faktum er, at der ikke kan påvises en reduktion i varighed, og at der dermed heller ikke ses den forventede besparelse.  

Det er psykologernes vurdering, at en forklaring på de forlængede sygeperioder kan være, at der i forsøget tilbydes behandling til borgere, som ellers ikke ville vælge at gå i psykologbehandling og at der dermed kan ske en uhensigtsmæssig sygeliggørelse, som fastholder/forhaler sygdomsforløbet. Heri ligger tillige en problematik omkring behandling versus jobrettede understøttende samtaler, som psykologerne kan give i jobcenterregi. I et behandlingsforløb er det borger, der sætter dagsordenen mens denne ret tilfalder psykologen i jobcenter-samtaler. Psykologerne har således borgere i behandling, som de vurderer ville have hurtigere tilbagevenden til arbejdspladsen gennem traditionel sagsbehandling.

Dette understøttes også af, at tilbuddet om psykologbehandling er gratis for den sygemeldte og derfor at flere end ellers vil benytte sig af behandling. Ulempen herved er, at nogle vil modtage behandling de i realiteten kunne have været foruden, og dermed er der risiko for unødig overbehandling, hvilket ikke er hensigtsmæssigt efter psykologernes mening.

På baggrund af de manglende resultater i forhold til businesscasen foreslår forvaltningen, at deltagelse i forsøget ikke fortsætter perioden ud, men stoppes snarest muligt. Rebild vil naturligvis bidrage til den samlede evaluering og tilfredshedsmåling, men vurderer at der hverken er psykologfagligt eller økonomisk grundlag for at fortsætte resten af forsøgsperioden, som løber til ultimo 2021.

Koordinator for de nordjyske frikommuneforsøg og tovholderkommunen på psykologforsøget er orienteret om at Rebild overvejer at stoppe deltagelsen i forsøget. De vurderer ikke at en eventuel udtræden vil få betydning for forsøget eller de andre kommuners deltagelse og der er ikke formalia til hinder for at stoppe før forsøgsperioden udløber.

Økonomi

Der er opnormeret med 1 psykolog frem til 31.12.2021 og der var en forventning om, at varigheden på sygefraværet ville falde med gennemsnitligt 2,3 uger i 2018 og gennemsnitligt med 3,3 uger i 2019 – 2021 og en forventet netto besparelse i alt på kr. 3.019.955 i forsøgsperioden.

I stedet viser de foreløbige resultater, at forløbene har været 5-6 uger længere. Det tyder på, at forsøget bidrager til unødvendigt lange forløb for borgerne.

Det har samtidig medført en foreløbig merudgift på ca. 1,3 mio. kr. i stedet for den forventede besparelse på ca. 0,9 mio. kr. i perioden.

Forudsætningerne omkring investering i ekstra psykologressourcer har også vist sig ikke at holde, idet der er brugt flere ressourcer på behandling end den afsatte fuldtidsstilling.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byrådet anbefaler, at deltagelse i forsøg med psykologbehandling stoppes snarest muligt  Arbejdsmarkedsudvalget, 12. maj 2020, pkt. 38:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag:

Ingen bilag.

158. Frigivelse af midler til halvedligeholdelsesprojekt udskiftning af pumpe i Støvring svømmehal

Print 18.15.15-Ø40-11857-08
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

D 18. december 2019 godkendte Byrådet udmøntningen af halvedligeholdelsespuljen for 2020. Vedligeholdelsesprojektet udskiftning af pumpe i stort bassin i Støvring svømmehal, som fremgår af Rambølls halvedligeholdelsesrapport, fremgår ved en fejl ikke på listen over udmøntningen af halvedligeholdelsesprojekter 2020. Projektet er efter gældende regler berettiget til tilskud fra halvedligeholdelsespuljen.

Sagsfremstilling

Støvring svømmehal ønsker at iværksætte vedligeholdelsesprojektet udskiftning af pumpe i stort bassin. Projektet fremgår som kategori 3 og er vurderet til at koste 75.000 kr af Rambølls halvedligeholdelsesrapport (se bilag).

Den 18. december 2019 godkendte Byrådet udmøntningen af halvedligeholdelsespuljen for 2020. Ved en fejl i forvaltningen fremgik dette vedligeholdelsesprojekt imidlertid ikke af listen over projekter, som blev præsenteret for Kultur- og fritidsudvalget og Byrådet. Derfor er projektet heller ikke formelt politisk godkendt endnu, men opfylder i øvrigt alle betingelser for godkendelse. Støvring svømmehal har handlet ud fra en berettiget forventning om, at projektet var politisk godkendt, idet det fremgik af Rambølls halvedligeholdelsesrapport for indeværende år.

For at kunne håndtere både en politisk godkendelse af projektet og en igangsættelse, omhandler nærværende sagsfremstilling derfor både om en formel politisk godkendelse i Kultur- og fritidsudvalget og Byråd og en orientering om leverandør.

Orientering

Støvring svømmehal har indhentet 2 tilbud, hvoraf det billigste lyder på 70.394 eksl. moms. Da beløbet er under 300.000 kr er 2 indhentede tilbud tilstrækkeligt.

Leverandører:

- Skovbjerg teknik

- Enviro Process Denmark AS

Kontrakten tildeles i denne sag den leverandør, der afgiver den laveste pris. Her Skovbjerg teknik med pris 70.394 eksl. moms 

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at Støvring svømmehal har overholdt retningslinjerne for indhentning af tilbud.

Forvaltningen har efter denne fejl i listen over udmøntningen af halvedligeholdelsesprojekter 2020, gennemgået listen grundigt og har ikke bemærket yderligere fejl.  

Økonomi

Projektet er vurderet af Rambøll til 75.000kr. Det billigste tilbud lyder på 70.394kr ekskl. moms.

Da hallen er momsregistreret er det prisen ekskl. der udbetales støtte udfra. Halvedligeholdelsespuljen giver således tilskud på 90 procent af beløbet, svarende til 63.355kr ekskl. moms.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Kultur- og fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler at godkende frigivelse af midler til projektet

- at Kultur- og fritidsudvalget tager orienteringen om valg af leverandør til efterretningKultur- og Fritidsudvalget, 13. maj 2020, pkt. 49:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

159. Anmodning fra Socialistisk Folkeparti om optagelse af punkt på dagsordenen - Giv restauranter og barer mere plads til udeservering under coronakrisen

Print 00.01.00-P00-8-20
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.

Socialistisk Folkeparti har anmodet om optagelse af punkt på Økonomiudvalgets dagsorden i forhold til at give restauranter og barer mere plads til udeservering under coronakrisen.

Sagsfremstilling

Socialistisk Folkeparti har anmodet om optagelse af punkt på Økonomiudvalgets dagsorden i forhold til at give restauranter og barer mere plads til udeservering under coronakrisen.

"SF Rebild vil have følgende punkt på dagsorden.

Giv restauranter og barer mere plads til udeservering under coronakrisen.

Rigtig mange barer, caféer og restauranter kæmper for at holde økonomien oven vande under coronakrisen. Og selvom regeringen har givet grønt lys til at åbne mere op, så står problemet ikke til at forsvinde, for afstandskravet er stadig afgørende for at holde smittetrykket nede.

Det er særligt vanskeligt for restauranter og cafeer, der har brug for plads til at gæsterne kan sidde ned i længere tid.

SF Rebild vil derfor have ændret reglerne således, at mens krisen kradser, skal det være muligt for barer, restauranter og cafeer at åbne for udeservering på omkringliggende parkeringspladser, torve eller parkområder.

Det vil betyde at der kan komme liv i byerne, beskæftigelsen og økonomien, samtidig med at vi fortsat kan holde den nødvendige afstand.

Danskerne har vist et kæmpe samfundssind, og mange er blevet indendørs gennem coronakrisen. De higer efter igen at kunne nyde forårs- og sommerdagene på cafeerne. Og cafeerne higer i den grad efter gæsterne. En midlertidig åbning for udendørs servering på torve, parkeringspladser og i parker vil kunne tilfredsstille begge parters behov.

Mvh

Lars"

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter sagen.

Beslutning

Oversendes til Byrådet.

Bilag:

Ingen bilag.

160. Lukket punkt: Optagelse af lån

Print 00.34.00-G01-1-17
Økonomiudvalget

Bilag:

Ingen bilag.

161. Lukket punkt: Udbudsform til byggemodning i Haverslev

Print 13.06.04-P20-3-19
Økonomiudvalget

Bilag:

Ingen bilag.

162. Lukket punkt: Udbud – Sundhedshus/Støvring Ådal

Print 88.04.00-P20-1-20
Økonomiudvalget

Bilag:

Ingen bilag.

Menu