Referat

Dato: 
Onsdag, 17. juni 2020 - 8:00
Udvalg: 
Økonomiudvalget
Sted: 
Byrådssalen - Rådhuset i Støvring, Hobrovej 110, 9530 Støvring
163. Godkendelse af dagsorden

Print 00.01.00-P35-9-19
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag:

Ingen bilag.

164. Regnskab 2019

Print 00.32.10-A00-1-19
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet.

Årsregnskabet for 2019 er afsluttet og klar til politisk behandling. Det samlede årsregnskab (udgiftsregnskab) viser et underskud 26,7 mio. kr., der var budgetteret med et regnskab i balance. Underskuddet dækker blandt andet over de besluttede overførsler fra regnskab 2018, samt finansforskydninger på 44 mio. kr. Omkostningsregnskabet viser et underskud på 2,2 mio. kr. og en nedskrivning af kommunens egenkapital på 109,9 mio. kr., grundet ændringer i hensatte forpligtigelser til tjenestemænd.

Administrativ bemærkning

I bekendtgørelse nr. 841 af 11. november 1997 om kommunernes styrelse under krise og krig tilsvarende anvendelse anføres det at; Regnskab for den periode, i hvilken kommunen har været styret efter reglerne i denne bekendtgørelse, skal, når kommunen igen i fuld udstrækning styres efter reglerne i den kommunale styrelseslovgivning, forelægges kommunalbestyrelsen. Tilsvarende gælder for årsbudgetter og budgetoverslag, som er udarbejdet, og årsregnskaber, som er aflagt, mens kommunen har været styret efter reglerne i denne bekendtgørelse”.

På Økonomiudvalgs- og Byrådsmødet den 25. juni vil der blive aflagt særskilt regnskab for perioden med nødstyre.

Da årsregnskabet er vedtaget under nødstyret den 22 april, fremsættes det efter reglerne til fornyet behandling i samme form som oprindeligt fremlagt

Sagsfremstilling

Hermed forelægges det samlede årsregnskab 2019 for Rebild Kommune. Regnskabet er vedhæftet som bilag. Af regnskabsmaterialet fremgår specifikke regnskabsbemærkninger for drift, anlæg og finansiering opdelt efter udvalg, omkostningsregnskabet samt de obligatoriske regnskabsoversigter jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for aflæggelse af kommunale regnskaber.

Resultaterne i regnskabet er præsenteret uden § 40 bevillingerne (Styrelseslovens § 40, der fastslår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning), mens de obligatoriske oversigter er inklusive § 40 bevillingerne.

Det driftsmæssige resultat for 2019 viser et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget og der er indstillet en overførsel til 2020 på 15,2 mio. kr. jf. overførselsreglerne. Der er i alt bevilliget tillægsbevillinger på driften på 29,1 mio. kr., hvoraf 22 mio. kr. er overførsel af uforbrugte bevillinger fra regnskab 2018 og resten er tekniske korrektioner godkendt på BY den 26/2-2020 . Driftsregnskaberne er forelagt i særskilte sager på de respektive fagudvalg.

Det samlede resultat for anlæg viser et mindreforbrug på 100,9 mio. kr., og der er her indstillet, at de 78,8 mio. kr. videreføres, da de dækker over projekter, der ikke er afsluttet. Der er i alt givet tillægsbevillinger til anlæg på 68,4 mio. kr., hvoraf 67,6 mio. kr. er en videreførelse af uforbrugte bevillinger fra regnskab 2018.

Merindtægten på renter vedrører primært Rebild Kommunes andel af salg af HMN Naturgas, som jævnfør reglerne skal optages som renter. Afvigelsen på øvrige finansforskydninger skyldes forskydninger i tilgodehavender og kortfristet gæld, blandt andet er kortfristet gæld - betalinger til leverandører faldet. Merindtægten på skatter og tilskud skyldes hovedsageligt en efterregulering af tilskud på baggrund af uddannelsesniveauet for indvandrer.

Resultaterne er nærmere beskrevet i regnskab 2019.

Overførslen fra et budgetår til det næste er at betragte som en opsparing, og brug af opsparinger vil påvirke kommunens likviditet.

I nedenstående tabel er regnskab 2019 opstillet i hovedposter.

Omkostningsregnskab 2019:

Formålet med et omkostningsregnskab er, at udarbejde et regnskab, der i sin opbygning søger, at nærme sig de regnskaber, der kendes fra private virksomheder.

Omkostningsregnskabet er kendetegnet ved, at det indeholder afskrivninger og forskydninger i forpligtigelser, eks. feriepenge. Ved afskrivninger forstås, at en anskaffelse eller et anlæg fordeles/udgiftsføres over flere år, hvorimod den i et udgiftsregnskab indgår med hele udgiften i det år, hvor anskaffelsen eller anlægget finder sted. Herved viser omkostningsregnskabet de faktiske årlige omkostninger ved at udføre kommunal service.

Resultatopgørelsen for det omkostningsbaserede regnskab viser et underskud på 2,5 mio. kr. For nærmere specifikation henvises til afsnittet Omkostningsregnskab bagerst i årsregnskabet.

Økonomi

Jævnfør det endelige regnskab for 2019.

Byrådet - nødstyre 2020, 22. april 2020, pkt. 30:

Godkendt.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor byrådet indstiller nødstyre Byrådets beslutning af 22. april 2020 godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

165. Overførsler fra regnskab 2019 til 2020 - drift

Print 00.32.10-A00-1-19
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Regnskab 2019 viser et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. I henhold til overførselsreglerne foreslås samlet 15,2 mio. kr. netto overført til 2020, fordelt med 38,4 mio. kr. i merforbrug og 53,6 mio. kr. i mindreforbrug.

Administrativ bemærkning

I bekendtgørelse nr. 841 af 11. november 1997 om kommunernes styrelse under krise og krig anføres det at; kommunens drift, herunder for kommunens økonomi, (red: udover regnskab og budget også gælder)...... væsentlige afvigelser i bevillinger, udgifter og indtægter i den nævnte periode i forhold til året i øvrigt.

På Økonomiudvalgs- og Byrådsmødet den 25. juni vil der blive aflagt særskilt regnskab for perioden med nødstyre.

Da overførsel af mer og mindreforbrug på drift vurderes, at være en væsentlig afvigelse i bevillinger, som er vedtaget under nødstyret den 22 april, fremsættes det efter reglerne til fornyet behandling i samme form som oprindeligt fremlagt

Sagsfremstilling

Regnskab 2019 viser et samlet overskud på 2,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget med følgende fordeling på udvalgsniveau.

For at begrænse overskridelse af servicerammen besluttede byrådet i juni 2019, at alle områder skulle udvise tilbageholdenhed i forbruget, samtidig blev 5% grænsen for overførsel af mindreforbrug suspenderet. I november 2019 blev der indført indkøbsstop for alle indkøb, som kunne udskydes til året efter.

På økonomiudvalgets møde i februar 2020 pkt. 31, blev det besluttet, at i 2020 er det oprindeligt budget for året, der skal overholdes, dog således at opsparede midler kan anvendes, hvis der i 2019 er indgået uopsigelige aftaler eller hvis direktionen dispenserer på grund af uopsættelighed. Samtidig blev der besluttet, at beslutningen skal genoptages ved overførselssagen i april 2020. Med hensyn til overholdelse af oprindeligt budget gælder det kun de områder, hvor der er positive overførsler, som ikke er eksterne projektmidler. Overførte merforbrug vil stadig så vidt muligt skulle afdrages.

Reglerne for overførsel fra regnskab 2019 til 2020 er:

 • Der kan maksimalt overføres mindreforbrug svarende til 5 % af oprindeligt bruttobudget. Reglen er suspenderet i 2019.
 • Overskud ud over 5% tilgår kassen som udgangspunkt, dog kan der efter ansøgning bevilges større opsparing end 5% til konkrete projekter og lignende. Reglen er suspenderet i 2019.
 • Overskud under 100.000 kr. overføres 100%
 • Underskud overføres 100%
 • Der accepteres maksimalt et underskud på 2% af oprindeligt bruttobudget. Hvis underskuddet er større, medfører det, at kontraktområdet skal udarbejde en konkret handleplan for afvikling af underskuddet med administrativ opfølgning hver måned.
 • Eksterne midler (Eu-tilskud, projektmidler mv.) overførsel 100% mellem årene.
 • Takstområder overføres ikke.
 • Max +/- 1 mio. kr. i overførsel på specialiserede områder, arbejdsmarked og vintertjeneste.

Overførslerne på driften fra 2019 til 2020 er opgjort til 15,2 mio. kr. netto fordelt på -38,4 mio. kr. i merforbrug og 53,6 mio. kr. i mindreforbrug. I nedenstående tabel fremgår overførslerne for de enkelte udvalg. For nærmere specifikation henvises til bilag.

I henhold til overførselsreglerne skal kontraktområder, der har et merforbrug på over 2% i forhold til oprindeligt bruttobudget udarbejde handleplan for afvikling af underskuddet. Der er i alt 15 områder, der skal udarbejde handleplan i 2020.

Samlet er der 13 mio. kr. i merforbrug, som ikke overføres til 2020 i henhold til overførselsreglerne. Det vedrører primært merforbrug på arbejdsmarked og specialiseret voksenområde, hvor der i henhold til reglerne er besluttet max overførsel på +/- 1 mio. kr.  

Byrådet har besluttet, at der årligt skal afsættes 6,0 mio. kr. til indskud i landsbyggefonden. Den andel af det årligt afsatte budgetbeløb, der ikke indbetales til Landsbyggefonden, overføres i forbindelse med overførselssagen til det efterfølgende budgetår. Indskud i Landsbyggefonden er budgetmæssigt placeret som en finansforskydning på hovedkonto 8 (balanceforskydninger 08.32.24) og er derfor ikke en del af hverken drift eller anlæg. I regnskab 2019 er der et overskud på knap 2,17 mio. kr., som foreslås overført til 2020.

Økonomi

Forslag til overførsler fra regnskab 2019 til 2020 indeholder:

 • at der overføres et samlet mindreforbrug på 15,2 mio. kr. netto fra regnskab 2019 til budget 2020.
 • at overskud på 2,17 mio. kr. vedrørende landsbyggefonden overføres til 2020.

Byrådet - nødstyre 2020, 22. april 2020, pkt. 31:

Godkendt incl. indstillinger fra fagudvalg. ØK’s beslutning fra februar om budgetoverholdelse fastholdes.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor byrådet indstiller nødstyre Byrådets beslutning af 22. april 2020 godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

166. Overførsler fra regnskab 2019 til 2020 - anlæg

Print 00.32.10-A00-1-19
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet.

I forbindelse med afslutning af regnskab 2019 er der udarbejdet en opgørelse over kommunale anlæg, hvor der henholdsvis har været mer- og mindreforbrug. Der er vedlagt en detaljeret oversigt over hvilke projekter der står til at få videreført henholdsvis mer- og mindreforbrug til anlægsbudgettet 2020.

Administrativ bemærkning

I bekendtgørelse nr. 841 af 11. november 1997 om kommunernes styrelse under krise og krig anføres det at; kommunens drift, herunder for kommunens økonomi, (red: udover regnskab og budget også gælder)...... væsentlige afvigelser i bevillinger, udgifter og indtægter i den nævnte periode i forhold til året i øvrigt.

På Økonomiudvalgs- og Byrådsmødet den 25. juni vil der blive aflagt særskilt regnskab for perioden med nødstyre.

Da overførsel af mer og mindreforbrug på anlæg vurderes, at være en væsentlig afvigelse i bevillinger, som er vedtaget under nødstyret den 22 april, fremsættes det efter reglerne til fornyet behandling i samme form som oprindeligt fremlagt

Sagsfremstilling

Udgangspunktet for anlægsbevillinger er, at der sker en videreførelse på alle anlægsprojekter. Dog er der for løbende anlægsbevillinger alene videreførelse på allerede disponerede beløb. Uforbrugte rådighedsbeløb i forbindelse med forsinkelser af projekter kan videreføres, idet anlægsprojekterne forventes at fortsætte uden yderligere ophold. Under- og overskud fra afsluttede projekter videreføres ikke.

Som det fremgår af nedenstående oversigt fordelt på udvalg, er der et anlægsmæssigt mindreforbrug på netto 100,9 mio. kr., og der er et forslag om at få videreført 78,8 mio. kr. til 2020.

På Børne- og Familieudvalgets område videreføres 10,4 mio. kr., som primært vedrører Børnehaven Skovhuset, om- og tilbygning og Flytning af BH Kløvermarken i Ravnkilde.

På kultur og Fritidsudvalgets område videreføres 17,3 mio. kr., som primært vedrører halprojekter og halvedligeholdelse, 100 personers sal i Skørping, Højskolen 1. sal renovering og Stubhuset om-/tilbygning.

På Sundhedsudvalgets område videreføres 4,4 mio. kr., som primært vedrører Akutcenter/Sundhedscenter/akutpladser og servicearealer.

På Teknik- og Miljøudvalgets område videreføres 42,4 mio. kr., som bl.a. vedrører Cykelsti-projekterne Nibevej, Hanehøjvej og Hellum - Skørping. Herudover vedrører det Klimastrategi, Klepholmbroen, Brorenoveringer, Overgang Hobrovej, Støvring Ådale, etape 1 - projektering samt en række mindre projekter. På Køb/Salg af byggegrunde og erhvervsgrunde er der et netto overskud på 22,4 mio. kr. som tilfalder kassen.

På Økonomiudvalgets område videreføres 4,4 mio. kr. Ny administrationsbygning i Nørager, Digitaliseringspulje og Helhedsorienteret energi-/bygningsrenovering.

De foreslåede videreførelser på anlæg fremgår nedenfor.

Økonomi

Såfremt der videreføres i henhold til sagsfremstillingen, betyder det, at anlægsbevillingen for 2020 bliver 78,8 mio. kr. højere.

Byrådet - nødstyre 2020, 22. april 2020, pkt. 32:

Godkendt.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor byrådet indstiller Nødstyre Byrådets beslutning af 22. april godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

167. Kommunernes midtvejsregulering af finansiering af budget 2020

Print 00.15.00-S00-1-20
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet.

I økonomiaftalen for kommunernes økonomiske rammer for 2021 indgår en midtvejsregulering af finansieringen i 2020 på 1,9 mia. kr., som følge af ændrede skøn for overførsler samt pris- og lønudvikling. Rebild Kommunes andel heraf udgør ca. 9,5 mio. kr.

Herudover er der den lovbestemte midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2020. Reguleringen er opgjort til 5,5 mia. kr. på landsplan, Rebild Kommunes andel heraf er endu ikke udmeldt, men forventes at være omkring 15-20 mio. kr.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den årlige forhandling mellem regeringen og KL om kommunernes økonomiske rammer, foretages der en midtvejsvurdering af indeværende år. Såfremt der er særlige forhold og større afvigelser, reguleres kommunenes tilskud i indværende år. I den netop indgået økonomiaftale for 2021 er regeringen og KL enige om, at der foretages en midtvejsregulering af kommunernes tilskud vedrørende 2020 på 1,9 mia. kr. som følge af ændrede skøn for overførsler samt pris- og lønudvikling. Regeringen og KL er enige om at følge udviklingen i kommunernes overførselsudgifter tæt resten af året.

Midtvejsreguleringen på 1,9 mia. kr. består af en nedjustering af skønnet pris- og lønudviklingen på -1,022 mia. kr. og en forventet stigning i overførselsesindkomster på 2,893 mia. kr. For Rebild Kommune betyder det ca. -5,1 mio. kr. på pris- og lønudvikling og 14,5 mio. kr. på overførsler.

Den lovbestemte midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2020 er opgjort til 5,5 mia. kr. på landsplan, Rebild Kommunes andel heraf er endu ikke udmeldt. Beskæftigelsestilskuddet beregnes i forhold til den faktiske ledighed i kommunerne. Da ledigheden i Rebild Kommune er lavere end landsgennemsnittet, vil Rebilds andel af de 5,5 mia. kr. også blive mindre end den normale landsandel på ca. 0,5 %. Rebild Kommunes andel forventes at blive omkring 15-20 mio. kr.

Pris- og lønudvikling:

Udviklingen i priser og lønninger vurderes nu at blive mindre end forventet i aftalen om kommunernes økonomi for 2020. De største afvigelser ses især på priser, hvor der i aftalen var forventet en stigning på 1,98 %, men nu vurderes der en stigning på 1,06 %. Rebild Kommunes andel er på ca -5,1 mio. kr. I økonomiaftalen for 2020 er der anvendt de forventede prisfremskrivning pr. maj måned.

I Rebild Kommune har vi anvendt de fremskrivningsprocenter, der blev udmeldt i september 2019, disse var nedjusteret i forhold til aftaleniveauet for 2020. Det betyder, at femskrivningen i Rebild Kommune stort set svarer til de nye skøn for løn- og prisudvikling, samlet er budgetterne i Rebild fremskrevet med ca. 0,5 mio. kr. for lidt (0,04%). En evt. regulering i 2020 vil betyde, at alle takster skal reguleres. Forvaltningen anbefaler at der på denne baggrund ikke fortages regulering i 2020.

Justeringen af fremskrivningen i 2020 bliver indregnet i 2021, således at den samlede fremskrivning på de enkelte arter svarer til de reelle forventninger.

Overførsler:

På overførsler forventes der stigninger på en række områder, samt en generel stigning i førtidspensioner samt seniorpension, en ydelse der først er indført efter budget 2020 vedtagelsen. Hertil kommer coronakrisen, der forventes at give stigende udgifter til kontanthjælp og sygedagpenge. Det er forventningen at midtvejsreguleringen på ca. 14,5 mio. kr. stort set vil svare til merudgifterne på overførsler ekskl. forsikrede ledige.

Beskæftigelsestilskud: 

På forsikrede ledige har har der i løbet af efterår/vinter været stigende ledighed, hertil kommer coronakrisen med ledige til følge. For Rebild Kommune er billedet det samme, der forventes merudgifter dels som følge af en stigning der sås allerede i slutningen af 2019 og dels som følge af ledighed grundet coronakrisen. Det er forventningen, at midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet vil svare til stigningen i ledigheden i Rebild Kommune.

For overførselsområderne og ledige kan det overvejes, om der allerede nu skal tilføres budgetmidler svarende til ovenstående reguleringer, eller der ventes til en senere økonomivurdering i lighed med den praksis, der normalt anvendes (§40 - bevilling). Det anbefales, at en evt. tillægsbevilling afventer en senere økonomivurdering, hvor hele Arbejdsmarkedsudvalgets område indgår.  

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

at Rebild Kommunes andel af midtvejsreguleringen af pris- og lønskøn finansieres over kassen.
at Rebild Kommunes andel af midtvejsregulering af overførsler og beskæftigelsestilskud tilgår kassen.
at en eventuel tillægsbevilling for overførsler og medfinansiering af forsikrede ledige afventer økonomivurderingen pr. 30/9-2020.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag:

Ingen bilag.

168. Intern kontrol - Årsrapport 2019

Print 00.32.10-A00-1-19
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet.

Årsrapporten for 2019 indeholder beskrivelse af den interne kontrol og de indsatsområder der har været.

Sagsfremstilling

Den interne kontrol er et supplement til den eksterne revision, og det årlige omfang af den interne revision skal i henhold til Regulativ for Økonomisk Styring som udgangspunkt omfatte 3-4 institutioner og 1-2 afdelinger, som udpeges af økonomichefen.

Den interne kontrol har i 2019 omfattet følgende områder:

 • Revisionsbesøg Skørping Skole
 • Revisionsbesøg Driftsenheden
 • Håndtering kontantkasser og salg RebildPorten
 • Det økonomiske ledelsestilsyn med særlig fokus på den elektroniske bilagskontrol og 10-punktsplan for ledelsestilsynet
 • Forbedret styring på befordringsområdet (NT) med særlig fokus på skoleområdet
 • Mellemkommunale refusioner
 • Garantiprovision forsyningsselskaber.

Ovennævnte punkter er alle uddybet i vedhæftede rapport over den interne kontrol - de tre første punkter har fokus på udvalgte institutioners/afdelingers interne kontrol i hverdagen og hvordan forretningskritiske opgaver håndteres. Punktet om det økonomiske ledelsestilsyn omhandler hele kommunen, samt en analyse af hvordan de enkelte centre/afdeling får udført specielt deres stikprøvekontroller. Herudover beskriver rapporten hvilke tiltag der er gjort for at sikre, at Rebild Kommune får faktureret de mellemkommunale refusioner som vi er berettiget til, samt sikre at vi overholder lovgivningen med hensyn til fakturering af garantiprovision til de forsyningsselskaber som kommunen har stillet garanti for. Endelig omhandler rapporten de tiltag der er lavet for at sikre en bedre styring af arbejdsgange og økonomi i forbindelse med NT's kørsel på skoleområdet.

Fokusområder for 2020:

 • Økonomisk ledelsestilsyn foretages iht. retningslinjer - der foretages 4-6 kontrolbesøg i kommunens afdelinger og institutioner
 • Opdatering af Regulativ for Økonomisk Styring.

Økonomi

På området for mellemkommunale refusioner skønnes det, at implementering af arbejdsgange med controlling har bidraget positivt med ca. 1 mio. kr. i 2019.

I 2019 er der faktureret ca. 1,1 mio. kr. i garantiprovision til forsyningsselskaberne.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget og byråd tager afrapporteringen til efterretning.

Beslutning

Indstilles godkendt.

169. Politisk mødekalender 2021

Print 00.22.02-G00-1-20
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Forvaltningen har udarbejdet forslag til politisk mødekalender 2021 som fremlægges for Byrådet til godkendelse.

Sagsfremstilling

Med henblik på tilrettelæggelsen af mødevirksomheden for Byråd og udvalg i 2021 har forvaltningen udarbejdet et forslag til mødekalender. Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i de principper, der også ligger til grund for mødeplanlægningen i de foregående år således:

- Der tilrettelægges et månedligt møde i henholdsvis Byråd, Økonomiudvalg og fagudvalg, med passende afstand mellem fagudvalgsmøderne .

- Der planlægges med temamøder forud for hver Byrådsmøde. Disse møder aflyses såfremt der ikke foreligger temaer/emner.

- Fagudvalgene tilrettelægger deres møder i ugen/ugerne forud for mødet i Økonomiudvalget således at disse – for så vidt angår sager der skal viderebehandles i Økonomiudvalget – tilrettelægges senest onsdage i ugen forud for Økonomiudvalgsmødet.

- Ugerne 8 – vinterferie – og 42 – efterårsferie – søges holdt mødefri.

- Mødevirksomheden i september og oktober afpasses efter de tidsmæssige krav til den kommunale budgetlægning.

- Juli måned samt sidste del af december måned mødefri.

- Såfremt fagudvalg har behov for supplerende møde i forbindelse med høring ved budgetlægning, indkaldes disse særskilt

- Mødetidspunkterne forbliver uændret

Specifikt for 2021 kan nævnes:

At datoen for Byrådets visionsseminar foreslås til 11.-12. marts

At Fællesmøde med deltagelse af Hovedudvalget samt Økonomiudvalget foreslås til 10. februar

At flere datoer for Byrådets møder flyttes fra torsdage til onsdage af hensyn til borgmesterens deltagelse i møde hos KL samt Børne-Unge Topmødet i januar

At Byrådets budgetseminar foreslås til den 18. august.

At der afholdes ekstraordinært ØK-budget møde den 6. september.

At der afholdes budgetdag den 5. oktober

At der afholdes valg til byrådet den 16. november og

At der afholdes konst. byrådsmøde for det nye byråd den 2. december

At der afholdes sidste byrådsmøde og afslutningsmiddag på Rold Storkro den 16. december.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for byråd anbefaler at godkende forslaget til politisk mødekalender samt oversende forslaget til de enkelte fagudvalg til orientering

Beslutning

Der udarbejdes et alternativ med byrådsmøde sidste onsdag i måneden. Begge forslag udsendes til byrådets drøftelse.

170. Forslag til lokalplan nr. 331 Regan Vest

Print 01.02.00-P16-18-19
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

På baggrund af ansøgning fra Nordjylland Historiske Museum om opførelse af velkomstbygning til Regan Vest, er der udarbejdet et forslag til lokalplan nr. 331. Der skal tages stilling til, om planforslaget skal sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Beskrivelse af lokalplanforslag

Der er i 2018 vedtaget en rammelokalplan for Regan Vest, som bl.a. fastlægger placeringen af velkomstbygningen. I januar 2020 blev arkitektkonkurrencen for udformning af velkomstbygningen afgjort. Formålet med lokalplanen er dermed på baggrund af det vindende projekt, at fastlægge rammerne for udformning af velkomstbygningen. Formålet er også, at ny bebyggelse, beplantning og øvrige anlæg tilpasses områdets natur, landskabelige og kulturhistoriske kvaliteter.

Lokalplanområdet er ca. 1 ha stort, og ligger mellem landsbyerne Oplev og Ersted samt Rold Skov. I planlægningen har udformningen af bebyggelsen og bevaring af beplantning været et særligt fokus. Lokalplanen fastlægger bl.a. et byggefelt, den maksimale højde af byggeriet til 7 m og et beplantningsbælte ud mod Røde Møllevej, som skal afskærme byggeriet og parkeringspladsen foran. Lokalplanen sikrer også, at skoven bagved bygningen forbliver urørt, for at bevare de store naturværdier, som findes i området.

Miljøvurdering

Planen er omfattet af Miljøvurderingsloven. Der er foretaget en screening af planforslagets mulige indvirkning på miljøet. På baggrund af en miljøscreening er det vurderet, at planforslaget kan have væsentlige indvirkninger på miljøet. Derfor er der udarbejdet en miljøvurdering, som er vedlagt i bilag 3. Lokalplanens påvirkning af natur, landskab og bygningsfredning er undersøgt i miljøvurderingen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at forslag til lokalplan nr. 331 med tilhørende miljørapport sendes i offentlig høring i 4 uger.Teknik- og Miljøudvalget, 10. juni 2020, pkt. 116:

Godkendt

Beslutning

Indstilles godkendt.

171. Vedtagelse af ophævelse af lokalplan nr. 209 - Bælumvej 7A, Terndrup

Print 01.02.00-P16-4-20
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Forslag til ophævelse af lokalplan nr. 209, har været fremlagt i offentlig høring i 4 uger.

Kommunen har ikke modtaget høringssvar imod ophævelsen. Der skal tages stilling til om ophævelsen af lokalplanen skal vedtages.

Sagsfremstilling

Lokalplan nr. 209 gælder kun for ejendommen Bælumvej 7A. Lokalplan nr. 209 udlægger ejendommen til dobbelt- og rækkehuse i 1 etage.

Ejeren ønsker en aflysning af lokalplanen, for at kunne ombygge det eksisterende énfamiliehus til et tofamiliehus (hus der er opdelt i 2 boliger med vandret lejlighedsskel).

Ejendommen vil efter aflysningen af lokalplanen alene blive administreret efter kommuneplanen og bygningsreglementet.

Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme 12.B90, som udlægger ejendommen til boligområde.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalg og byråd anbefaler at ophæve lokalplan nr. 209.Teknik- og Miljøudvalget, 10. juni 2020, pkt. 117:

Godkendt

Beslutning

Indstilles godkendt.

172. Vurdering af om det er "værdiløs ruin" efter kontinuitetsbrud

Print 02.00.00-P19-126-20
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Drøftelse af sag i forhold til reglerne om kontinuitetsbrud og "værdiløs ruin".

Sagsfremstilling

Center Plan Byg og Vej modtog den 20. april en mail med forespørgsel omkring byggemulighederne på Albækvej 12, 9541 Suldrup, fra en borger, som overvejede at købe ejendommen.

Den 30. april ringer Byg til borgeren og fortæller, at eftersom der ikke har været bolig på ejendommen de seneste 15 år, foreligger der det, som efter planloven (§ 56, stk. 4) kaldes ”kontinuitetsbrud”. Det vil sige, at der ikke længere kan forventes, at der kan gives landzonetilladelse til erstatningsbyggeri (ny bolig), da den ret, der har været til at bebo ejendommen, bortfalder, når den ikke har været benyttet i mere end 3 år.

Planloven siger: En hidtidig ret til at udnytte en ejendom på en måde, som ville kræve tilladelse efter denne lov, bortfalder, når retten ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. Dette gælder, selv om retten hviler på en tilladelse.

Borgeren får at vide, at et eventuelt erstatningsbyggeri, vil kræve en konkret vurdering. For at opnå en eventuel tilladelse er det en forudsætning:

- at huset ikke er så forfaldent, at det ikke repræsenterer nogen værdi af betydning, dvs. må betragtes som en ruin. I (klageinstansens) vurdering af, om bygningen betragtes som en ruin, er det relevant at se på bygningernes generelle tilstand, om den repræsenterer økonomisk værdi af betydning, og om boligen har været beboet de seneste år.

Borgeren sender 38 fotos af bebyggelsen og ejendommen til brug for vores vurdering, da hun ønsker et hurtigt svar, så hun kan vurdere, om hun skal købe ejendommen.

Af fotomaterialet fremgår:
- Husets udvendige mure og tag fremtræder dårligt vedligeholdt og i ringe stand, men er dog stort set er intakte, når bortses fra et større hul i taget og defekter i tagkonstruktionen på huset bagside.
- De indvendige fotos viser, at huset ikke er beboeligt, som det fremstår nu, og at det i givet fald vil kræve meget betydelige renoveringsarbejder.
- Sanitære og elektriske installationer er så vidt ses fjernet.
- Gulvkonstruktionen er flere steder fjernet, så gulvene i stueplan reelt består i jordbund.
- Loftkonstruktionen/etageadskillelsen til 1. salen er flere steder defekt med større huller og rådne planker.
- Indvendige mures beklædning/murværk fremtræder i meget dårlig stand.

Planklagenævnet, som er klageinstans på landzonetilladelser, arbejder med begrebet ”værdiløs ruin”. Hvis der vurderes at være tale om en sådan, er det en klar praksis, at der ikke meddeles landzonetilladelse. Hverken til at genoptage brugen af eksisterende bygninger, eller til at bygge ny bolig på ejendommen.

Den afgørende overvejelse i denne sag er altså, om den eksisterende bebyggelse repræsenterer en værdi, eller om den kan sidestilles med en ”ruin”.

Generelt om landzonetilladelser
Områder i landzone skal som udgangspunkt friholdes for anden spredt og uplanlagt bebyggelse end den, der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri. Udover at værne om natur og landskab, er varetagelsen af de primære erhvervsinteresser blandt de hensyn, der ligger bag landzonereglerne.
Efter praksis lægges der stor vægt på lovens almene formål, uanset at den enkelte sags betydning er begrænset. I vurderingen indgår derfor overvejelser om, hvilken betydning en afgørels kan få for fremtidige lignende sager (præcedensvirkning).

Klagenævnsparksis er meget restriktiv, hvis opførelsen af nyt helårshus må sidestilles med en ny bolig på ejendommen. Hvis et nyt helårshus derimod skal erstatte en eksisterende bolig, som samtidig nedrives, er praksis mindre restriktiv, men beror på en konkret vurdering i forhold til bygningens stand.
Bygningernes stand har været drøftet både internt og eksternt, da det som anført er afgørende, om den er så forfalden, at den er uegnet til bolig og ikke repræsenterer nogen værdi af betydning, eller om den modsat, fortsat må anses som egnet til beboelse.

Der findes ikke entydige retningslinjer for vurderingen af den eksisterende boligs stand. Natur- og Miljøklagenævnet (det tidligere klagenævn for landzonetilladelser) har i NoMO 165 fra 2015 (LINK: https://pkn.naevneneshus.dk/nyhed/b5f0b2fd-c3e7-4fd6-b7b0-c022ce89fd1d?highlight=ruin) anført:
”Ved vurderingen af husets stand, dvs. om der er tale om en ruin, lægger nævnet vægt på, om tagkonstruktionen er intakt samt på husets generelle tilstand, herunder om det vil kunne istandsættes/ renoveres.”

Det fremgår også, at vurderingen af om, der er tale om en ”ruin”, især er bundet op på, om bygningen repræsenterer nogen økonomisk værdi af betydning, og at det tillige indgår i vurderingen, om boligen har været beboet i de senere år.

Det ses også af seneste afgørelse om forholdet: Planklagenævnets afgørelse fra januar 2020 (LINK: https://pkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/be1dbf9a-d73c-464c-9ad7-169b1af49207?highlight=19%2F08435) Heri står der bl.a.:
”Efter hidtidig praksis kan der som hovedregel gives landzonetilladelse til opførelse af et nyt helårshus som erstatning for et ældre helårshus, som nedrives. Dette skyldes, at ejeren almindeligvis må antages at have en berettiget forventning om at kunne genopføre huset. Navnlig hvis huset aktuelt benyttes som bolig, kan der kun gives afslag, hvis særlige omstændigheder klart taler imod en landzonetilladelse, f.eks. hensynet til internationalt beskyttet natur eller helt særlige landskabelige forhold.

Det er en forudsætning, at det tidligere hus er lovligt opført. Det er desuden en forudsætning, at huset ikke er så forfaldent, at det ikke repræsenterer nogen værdi af betydning, dvs. må betragtes som en ruin. Om huset er beboet eller har været beboet inden for de seneste år indgår i vurderingen af, om huset repræsenterer en tilstrækkelig værdi.

I den aktuelle sag, er det især relevant at fokusere på de foreliggende fotos af huset udefra og indefra, samt på oplysningen om, at huset ikke har været beboet i ca. 15 år.

Det forhold, at stuehusets ydre murværk og tagkonstruktionen stort set er intakt, taler isoleret set til støtte for, at der ikke er tale om en ”værdiløs ruin”. De indvendige fotos fra stuehuset synes derimod at illustrere, at en renovering af ejendommen objektivt set ikke vil komme på tale, grundet de omkostninger, der vil være forbundet med at føre boligen tilbage til en rimelig beboelig stand.

På baggrund af disse overvejelser og ud fra gennemgang af de modtagne fotos, blev forvaltningens samlede vurdering, at boligen næppe repræsenterer nogen økonomisk værdi, og derfor i denne henseende må sidestilles med ”en ruin”. Det må også ses i sammenhæng med, at henvendelsen fra den potentielle køber går på nedrivning og ikke renovering, hvilket således også kan underbygge, at stuehuset ikke længere repræsenterer nogen værdi. Det underbygges også af, at huset ikke har været anvendt til beboelse i op mod 15 år.

På den baggrund fik den potentielle køber af ejendommen et negativt svar fra forvaltningen den 5. maj 2020. Der er ikke truffet afgørelse i sagen, men alene svaret på en forespørgsels mail.

Samme dag bad forvaltningen vores konsulent om at sende ejer af ejendommen et tilbud om nedrivningsstøtte, da ejendommen er oplagt til det, og efter vores vurdering af ejendommen som værdiløs, forekom det at være en rimelig håndsrækning. Desværre sendte konsulenten først brevet afsted til ejer den 12. maj.

Det er forvaltningens praksis, at der som udgangspunkt ikke meddeles landzonetilladelser til opførsel af nyt byggeri, hvis ejendommen vurderes til at være i meget dårlig stand og boligen ikke har været beboet længe, af hensyn til planlovens intention vedr. : områder i landzone skal som udgangspunkt friholdes for anden spredt og uplanlagt bebyggelse end den, der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri.

Som det fremgår ovenfor, er det ikke entydigt, om en ejendom som denne skal vurderes som bolig eller ruin. Der er altså rum for vurdering. Indenfor samme uge som denne sag blev ekspederet, havde forvaltningen to sammenlignelige sager om kontinuitetsbrud. Der ønskes derfor opmærksomhed på, at vurderingen i denne sag vil have en afsmittende effekt på sammenlignelige sager i fremtiden (præcedensvirkning). Gives der landzonetilladelse, betyder det enten ny bolig på indtil 500 m², eller istandsættelse af eksisterende, hvis det måtte ønskes.

Ved afgørelse om landzonetilladelse (eller afslag) vil der være adgang til at klage hos Planklagenævnet indenfor 4 uger. Planklagenævnet er typisk omkring et år om at behandle klager. I tilfælde af, at en tilladelse til ny bolig påklages, vurderer forvaltningen, at der er overvejende risiko for, at klageinstansen vil underkende kommunens afgørelse og bygherre vil i så tilfælde stå i en ugunstig situation, hvis de har købt ejendommen for at bygge og bo der.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget træffer beslutning om enten

at forvaltningen praksis fastholdes, og boligen på Albækvej 12 vurderes værdiløs, hvorfor der ikke kan meddeles landzonetilladelse til ny bolig eller genoptagelse af bolig på ejendommen.

eller

at boligen på Albækvej 12 vurderes at repræsentere en sådan værdi, at der kan meddeles landzonetilladelse til ny bolig eller genoptagelse af bolig på ejendommen.Teknik- og Miljøudvalget, 10. juni 2020, pkt. 122:

Et flertal bestående af Jeannette Sagan, Ole Frederiksen og Anna Oosterhof stemte for at boligen på Albækvej 12 vurderes at repræsentere en sådan værdi, at der kan meddeles landzonetilladelse til ny bolig eller genoptagelse af bolig på ejendommen.

Kim Edberg og Morten Lem ønsker at forvaltningens praksis fastholdes, og boligen på Albækvej 12 vurderes værdiløs, hvorfor der ikke kan meddeles landzonetilladelse til ny bolig eller genoptagelse af bolig på ejendommen.

Kim Edberg og Morten Lem ønsker sagen behandlet i byrådet på grund af sagens præcedensvirkning.

Beslutning

Et flertal på 4 (Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti) indstiller, at boligen på Albækvej 12 vurderes at repræsentere en sådan værdi, at der kan meddeles landzonetilladelse til ny bolig eller genoptagelse af bolig på ejendommen.

Et mindretal på 2 (Socialdemokratiet, Radikale Venstre) indstiller, at forvaltningens praksis fastholdes, og boligen på Albækvej 12 vurderes værdiløs, hvorfor der ikke kan meddeles landzonetilladelse til ny bolig eller genoptagelse af bolig på ejendommen.

Socialistisk Folkeparti forbeholdt sin stillingtagen.

173. Frigivelse af anlægsmidler til byggemodning i Haverslev

Print 13.06.04-P20-3-19
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet           

Der søges om frigivelse af anlægsbevillingen for 2020 til etablering af byggemodning i Haverslev (Amtoften).

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 22/01-2020 lokalplanen for boliger i Haverslev. Projektet omhandler byggemodning af 10 boliggrunde.

I marts 2020 blev der frigivet 350.000 kroner til forundersøgelser, som er sat i gang.

Den foreløbige tidsplan er opstart efter sommerferien og færdiggørelse i starten af det nye år. Jævnfør beslutningen om udbudsformen i Haverslev afholdes der en offentlig licitation på vejentreprisen i juli måned. Der bedes om frigivelse af de resterende 5,65 mio. kr. til byggemodningen.

Økonomi

På investeringsoversigten for 2019 og 2020 er der afsat i alt 6 mio. kroner. Der er på nuværende tidspunkt brugt ca. 90.000 kroner på projektering og opmålinger. Desuden er der sat gang i forundersøgelser som geoteknik og arkæologiske udgravninger.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at frigive de resterende anlægsmidler til etablering af nye boliger i Haverslev. Teknik- og Miljøudvalget, 10. juni 2020, pkt. 124:

Godkendt

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag:

Ingen bilag.

174. Arena Rebild

Print 04.04.00-Ø40-1057-07
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Byrådet har tidligere godkendt en forudbetaling af tilskud på 800.000 kr. til dækning af Arena Rebilds akutte likvititetsbehov, på grundlag af indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget. Herudover har Kultur- og Fritidsudvalget drøftet andre forhold, herunder forslag fra Arena Rebild om kommunalt tilkøb af yderligere råderet. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at der ikke var grundlag for tilkøb, men ønskede i stedet muligheden for yderligere forudbetalt tilskud belyst.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget har på møder den 11. marts 2020 og den 15. april 2020 drøftet udfordringer i Arena Rebilds økonomiske situation, herunder specifikt drøftet muligheden for tilkøb af ekstra kommunal råderet i Arena Himmerland.

Endvidere har udvalget drøftet generelt, hvorledes Rebild Kommune kan hjælpe Arena Rebild med likviditetsudfordringen. Udvalget besluttede på deres møde den 15. april 2020, at der ikke er grundlag for køb af ekstra råderet til skolerne i Støvring. I stedet ønsker udvalget at indlede drøftelser omkring yderligere forudbetalt tilskud til Arena Rebild udover de 800.000kr som allerede er forudbetalt.

Som opfølgning på den beslutning har forvaltningen været i dialog med bestyrelsen i Arena Rebild om en række forhold, herunder aftaler med pengeinstitut, likviditetsprognose, besparelser og øgde indtægter (se mail i bilag).

Arena Rebild har efterfølgende sendt forvaltningen A) en 10 års likviditetsprognose og B) oversigt over omkostningsreduktioner. Disse og en befolkningsprognose kan ses i det følgende.

Befolkningsprognose / demografisk udvikling

Som det fremgår af ovenstående skema, vil Arena Rebild som resultat af et stigende befolkningstal (6-16 årige) alt andet lige også opnå et højere råderetstilskud. Således kan Arena Rebild i 2025 forvente ca 600.000kr mere i tilskud, end de modtager i dag.

Det skal bemærkes, at tallene ikke direkte kan bruges til beregning af det egentlige tilskud, da det ikke er alle, der bliver indskrevet i skolerne. Tallene kan udelukkende bruges til anskueliggørelse af den forventede vækst i børnetal i skoledistrikterne.

Som det fremgår vil tilskuddet til Arena Rebild forventeligt allerede fra 2023 være forøget med et beløb, der er højere end den aktuelle budgetmæssige udfordring på ca. 200.000 kr årligt. En del af dette forventligt øgede tilskud har Arena Rebild indregnet i sin likviditetsprognose nedenfor.

Likviditetsprognose

Forvaltningen har modtaget nedenstående 10 års likviditetsprognose fra Arena Rebild (se også bilag).

Omkostningsreduktioner

Forvaltningen har ligeledes modtaget skema over omkostningsredutioner fra Arena Rebild (se bilag). Arena Rebild påpeger, at de udover de omkostningsredutioner som fremgår af bilaget, fra bestyrelsens side har total omkostningsstyrring.

Forvaltningens bemærkninger

Som opfølgning på Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning om et oplæg til drøftelse på kommende møde på en løsning med forudbetaling af tilskud, kan forvaltningen pege på nedenstående mulighed. Denne mulighed er i tråd med den allerede iværksatte løsning med forudbetaling af tilskud. Samtidig er det i tråd med løsninger i tilsvarende sager, hvor en selvejende idræthal har modtaget ekstra økonomisk hjælp fra Rebild Kommune i en overgangsperiode. Endvidere tager løsningen højde for, at der pga tilvækst i antal elever automatisk vil ske en øget betaling fra kommunen i råderetsbetaling. Arena Rebild bidrager desuden med omkostningsreduktioner, idet Arena Rebild har fremlagt en langsigtet plan med fokus på genopretning af økonomien gennem omkostnings- og likviditetsstyring.

På nuværende tidspunkt har Arena Rebild fået forudbetalt tilskud på kr. 800.000. Aftalen omkring tilbagebetaling er at beløbet skal tilbagebetales over 6 år, første gang i år 2027. Da det forudbetalte tilskud er rentefrit, svarer det til, at det skal tilbagebetales kr. 133.333 om året i 6 år.

Hvis Kultur- og Fritidsudvalget vælger at indstille yderligere forudbetaling af tilskud, kan forvaltningen foreslå, at Arena Rebild får forudbetalt yderligere tilskud på kr. 200.000 i hhv. år 2020 og 2021 i alt kr. 400.000.

I forbindelse med forudbetalingen af tilskud skal der tages stilling til, hvornår beløbet skal tilbagebetales og i den forbindelse foreslår forvaltningen, at det samlede forudbetalte tilskud på kr. 1.200.000 tilbagebetales over 6 år, første gang i år 2027. Det betyder at den årlige tilbagebetaling udgør kr. 200.000.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget

- beslutter, om man vil yde Arena Rebild yderligere forudbetaling af tilskud

- at udvalget i givet fald overfor Økonomiudvalget og Byrådet indstiller, at der indgås aftale med Arena Rebild om yderligere forudbetaling af tilskud på i alt 400.000 kr med tilbagebetaling over 6 år startende i 2027.

Kultur- og Fritidsudvalget, 13. maj 2020, pkt. 51:

Kultur- og fritidsudvalget besluttede at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet, at der indgås aftale om forudbetaling af tilskud som beskrevet i indstillingen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

175. Kulturskole, Højskole, Ungeenhed

Print 00.15.02-A00-1-18
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere besluttet placering, tids- og procesplan, udbudsbetingelser samt funktionelle og arkitektoniske rammer for ny bygning til Kulturskolen. I anden forbindelse har forvaltningen set på mulighederne for udflytning af kommunens Ungeenhed fra Østre Alle. Forvaltningen fremlægger forslag til sammenkobling af de to projekter, således at Ungeenheden og Kulturskolen deler Højskolen, mens Kulturskolens nye bygning udvides. Højskolens 1. sal inddrages. Foreningernes adgang til Højskolen skal ligeledes sikres.

Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om flytning af Ungeenheden fra Østre Alle til Højskolen til efterretning.

Kultur- og fritidsudvalget præsenteres for forslaget og skal tage stilling til ændringerne i projektet om ny bygning.

Økonomiudvalg og Byråd skal tage stilling til finansiering og frigivelse af midler.

Sagsfremstilling

Hidtidig proces (jan-april 2020)

På sit møde d. 8. januar 2020 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget udbudsform, tids- og procesplan og overordnede udbudsbetingelser for "nye lokaler til Rebild Kulturskole". Endvidere besluttede udvalget at nedsætte et bedømmelsesudvalg til at vurdere den arkitektoniske løsning. Herefter blev totalrådgiveropgaven udbudt og tildelt Norconsult på udvalgets møde d. 11. marts. I h.t. tids- og procesplanen indledte totalrådgiver og den nedsatte projektgruppe herefter arbejdet med at beskrive ønsker, behov, funktioner mv.

I samme forbindelse har Byrådet godkendt tillæg til Lokalplan nr. 269 samt frigivet midler til totalrådgiver og forundersøgelser i projektet.

Baggrund for ny situation

Rebild Kommunes ungeenhed er placeret i lejede lokaler i Business Park Nord, Østre Allé, Støvring. Med henblik på løbende at optimere driften i Center Arbejdsmarked og Borgerservice og samtidig sikre gode rammer for Ungeenheden har forvaltningen afsøgt mulighederne for at flytte ungeenheden til kommunalt ejede lokaler. I den forbindelse har forvaltningen indledningsvist undersøgt, hvorvidt en placering af Ungeenheden på 1. sal i Højskolen kan være en mulighed. Der er ikke fundet andre egnede kommunalt ejede lokaler i Støvring.

De indledende undersøgelser har vist, at dette vil kræve en udvidelse af projekt "Nye lokaler til Rebild Kulturskole" gennem dels en fuld renovering og fuld udnyttelse af 1. sal på Højskolen, dels gennem udvidelse af den nye bygning til Kulturskolen. Dette skyldes, at det samlede behov hos Kulturskolen og Ungeenheden for lokaler til arbejdspladser, samtalerum, mødelokaler, undervisning, depotplads, billedkunst, langt overstiger det nuværende tilgængelige antal kvadratmeter. Endvidere kan kvaliteten og funktionaliteten af disse tilgængelige kvadratmeter ikke opfylde behovet hos Kulturskolen og Ungeenheden.

Ved en fraflytning fra Østre Alle til de kommunalt ejede lokaler på Højskolen vil Ungeenheden få en væsentlig besparelse på husleje; en besparelse som kan kapitaliseres og anvendes som finansiering til ombygning af Højskolen og forøgelse af antal kvadratmeter i ny bygning til Kulturskolen. Samtidig vil Højskolens mange kvadratmeter kunne udbyttes fuldt ud. Derudover ser forvaltningen mange perspektiver i, at en større fysisk nærhed med de øvrige medarbejdere i Jobcentret og Ydelsesafdelingen vil kunne styrke samarbejdet til gavn for borgerne.

Behov for lokaler

Både Kulturskolens og Ungeenhedens nuværende behov for lokaler vil blive dækket ved sammenkoblingen og udvidelsen.

Kulturskolens behov for lokaler har i den hidtidige proces været beskrevet ud fra den forudsætning, at Kulturskolen råder over "Huset" samt hele den hidtil renoverede del af Højskolen, dvs. inklusiv de få istandsatte og ibrugtagne depotlokaler og et enkelt undervisnings-/mødelokale på 1. sal. Endvidere har Kulturskolen administreret udlån af Højskolen og "Huset" til foreninger, herunder samarbejdet med Støvring Museumsforening, som har permanent til huse på Højskolen, jvf. tidligere Byrådsbeslutning. I denne nye situation vil lokalerne på Højskolens 1. sal skulle indrettes til Ungeenheden, ligesom der skal ses på mulighederne for at dele fx undervisningslokaler, mødelokaler og samtalerum i Højskolen og Huset. Dermed skal den nye bygning indeholde flere kvadratmeter og med andre funktioner end hidtil beskrevet.

Skønnet i alt til cirka 250 nettokvadratmeter i ny bygning. Herudover fortsat rådighed over lokalerne i "Huset" samt Højskolens stueplan, således at fleksibilitet i skemalægningen kan fastholdes.

Hertil kommer fælles faciliteter, for både Ungeenhed og Kulturskolen, i form af toiletter/handicaptoiletter/rengøringsrum/teknikrum og mindre gangarealer. Dette giver tilsammen ca. 350 brutto kvadratmeter, fordelt på 2 plan i en ny tilbygning.

Ungeenhedens behov for lokaler er arbejdspladser til 20 medarbejdere, 4-6 samtalerum, 2-3 undervisningslokaler i forskellig størrelse, som skal kunne anvendes hver formiddag. Ved fuld udnyttelse af Højskolens 1. sal til Ungeenheden kan der her skabes plads til de 20 medarbejdere og minimum 4 samtalerum. De nødvendige undervisningslokaler vil derfor skulle kunne findes i Højskolens stueplan. Undervisningslokaler anvendes af hele Center Arbejdsmarked og Borgerservice.

Foreningers adgang til Højskolen

Da Byrådet i forbindelse med bygning af nyt rådhus i Støvring besluttede at bevare Højskolen, var det bl.a. med det formål for øje, at nogle af lokalerne skulle kunne bruges af foreninger til foredrag, fællesskabende aktiviteter, generalforsamlinger, møder osv. Samtidig besluttede Byrådet, at Støvring Museumsforening skulle have udstillingslokaler og kontorplads i bygningen. Museumsforeningen har til huse i Højskolens nordlige ende, hvor foreningen p.t. råder over lokaler til udstilling og kontor. I den hidtidige proces i projekt "Nye lokaler til Kulturskolen" har Museumsforeningen været del af projektgruppen og i denne proces fremført sine ønsker til foreningens fremtidige brug af Højskolens lokaler, herunder muligheder for udvidelse af foreningens aktiviteter og rådighed over lokaler.

Hidtil har foreninger således haft adgang til Højskolen. Kulturskolen administrerer dette udlån. Medmindre der politisk træffes anden beslutning, vil foreningers adgang til Højskolen fortsat blive sikret, også hvis det besluttes, at Højskolen skal rumme både Kulturskolen og Ungeenheden. Museumsforeningen vil således fortsat have til huse i Højskolen, og vil blive inddraget i udformningen af det nye projekt på samme måde som hidtil. I forhold til foreningernes nuværende brug af lokalerne på Højskolen, vil dette forsat kunne imødekommes i samme omfang, også hvis der viser sig behov for øget brug af lokalerne. Der skal foretages en koordinering af tidspunkter med Kulturskolens og Ungenhedens behov for lokaler.

Vurdering af, om projektet kan tilgodese lokalebehov

De indledende undersøgelser har som nævnt vist, at såvel Kulturskolens som Ungeenhedens behov for lokaler kan tilgodeses, også rent tidsmæssigt vedrørende undervisningslokaler. Ungeenheden har brug for undervisningslokaler mellem 8-12, mens Kulturskolen har brug for undervisningslokaler fra 12-19. Efterspørgsel efter lokaler passer således fint sammen. De praktiske opgaver i forbindelse med forskelligt brug vurderes at kunne løses.

Derudover er der i forhold til etablering af Ungeenheden i Højskolen den store fordel, at Ungeenheden vil rykke tættere på resten af Jobcentret og Ydelsesafdelingen, der begge har til huse i Rådhuset. Ungeenheden forbliver i Støvring, hvor både gymnasiet og FGU skolen også er. Den større fysiske nærhed til kollegerne i Center Arbejdsmarked og Borgerservice forventes at give et styrket samarbejde om borgerne samt at give mulighed for større fleksibilitet i forhold til hurtige fællesmøder. Dertil kommer, at Ungeenheden herved får lettere adgang til de øvrige rådhusfunktioner.

Kulturskolen får mulighed for flere kvadratmeter, der udelukkende er etableret med fokus på Kulturskolens opgaver, særligt i forhold til lokaler egnet til musikundervisning.

Både Kulturskolen og Center Arbejdsmarked vil kunne opleve stigning i efterspørgsel efter tilbud de kommende år. Dette forventes som udgangspunkt at kunne håndteres inden for de fysiske rammer på Højskolen. Skulle behovene overstige lokalekapacitet, vurderes det, at der kan findes gode løsninger på dette i f.eks. haller eller lignende.

Ungeenhedens og Kulturskolens målgrupper er til en vis grad sammenfaldende. I en eventuel sammenflytning vil institutionerne skulle udforske de samarbejdsmuligheder, der kan være i dette.

 
Tidsplan 

Vedhæftet er en revideret procestidsplan.
Indflytning vil kunne foregå i december 2021 og unge-enheden vil kunne være ude af nuværende lejemål ultimo december 2021.

Grundet denne stand-still periode og sommerferie vil nuværende kulturskoleprojekt ligeledes kunne indflytte ultimo december.

Økonomi

Totalrådgiver har i samarbejde med forvaltningen budgetteret anlægsøkonomi for et samlet projekt, omfattende totalrenovering af 1. salen på højskolen til Ungeenheden, Kulturskolen i ny tilbygning, fælles glasmellembygning, fælles velfærdsfaciliteter i ny tilbygning, samt mindre tiltag ved sammenbygning med Højskolen i stueplan.

Anlægsbudgettet er vedhæftet som bilag. Det samlede anlægsbudget, alt inklusiv, udgør 11,6 mio. kr.

Finansiering:

Finansieringen foreslås sammensat på følgende måde: 

 1. 4,6 mio. kr. er allerede afsat til i det nuværende kulturskoleprojekt.
 2. 1,1 mio kr til tagrenovering på den gamle højskole er allerede planlagt afholdt af den ekstra renoveringspulje i 2020 på 8 mio kr, som Økonomiudvalget på møde d. 2. april besluttede at lånefinansiere som led i Corona-relaterede aktiviteter.   
 3. På mødet i Økonomiudvalget d. 20. maj besluttedes at øge denne renoveringspulje med yderligere 8 mio kr. Heraf foreslås nu specifikt 1 mio kr anvendt til renovering af tagetagen på den gamle højskole.    
 4. Der søges om energilån på  0,2 mio kr til projektet. Rebild Kommunes samlede låneoptagelse forhøjes med 0,2 mio. kr.
 5. Ungeenheden bidrager med 3,75 mio kr til ombygningen, da deres huslejebesparelse ved at flytte fra Østre Alle til højskolen rummer mulighed herfor. Huslejebesparelsen udgør 0,6 mio. kr. årligt. Driftsbudgettet reduceres således med 3,7 mio. kr. fordelt med 0,6 mio. kr. i hver af årene 2021 til og med 2026.
 6. Forvaltningen bemyndiges til at indarbejde beslutning i basisbudgettet for 2021-24, herunder forskydninger mellem drift og anlæg

I forhold til det oprindelige budget for bygning af den kommende kulturskole mangler der herefter 955.000 kr (i 2021), for at der er balance i det samlede budget. Det foreslås, at dette beløb findes i 2021-budgettet under ”Bygningsvedligeholdelse”, hvor der årligt er hensat 2,5 mio kr. Grundet den ekstraordinære fremrykning af vedligeholdelsesprojekter til 2020, er vurderingen, at der er plads til at prioritere denne istandsættelse af Højskolen i puljen i 2021. Der bliver således ikke behov for prioritering af nye anlægsmidler til gennemførelse af ombygningen.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Arbejdsmarkedsudvalget tager orientering om flytning af Ungeenheden fra Østra Alle til Højskolen til efterretning - under forudsætning af Byrådets godkendelse af finansiering

- at Kultur- og Fritidsudvalget godkender ændringerne i projektet om ny bygning til Kulturskolen

Forvaltningen indstiller

- at Økonomiudvalg overfor Byråd indstiller at følge forvaltningens forslag om finansiering

- at Økonomiudvalg overfor Byråd indstiller at finansieringen frigivesArbejdsmarkedsudvalget, 9. juni 2020, pkt. 47:

Taget til efterretning.

Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.Kultur- og Fritidsudvalget, 10. juni 2020, pkt. 62:

Kultur- og fritidsudvalget kunne ikke godkende indstillingen. Udvalget ønsker, at det oprindelige projekt for Kulturskolen gennemføres.

Beslutning

Sagen videreføres ikke.

176. Orientering

Print 00.01.00-P35-9-19
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag:

Ingen bilag.

177. Lukket punkt: Optagelse af lån

Print 00.34.00-G01-1-17
Økonomiudvalget

Bilag:

Ingen bilag.

178. Lukket punkt: Eventuelt salg af ejendom

Print 82.02.00-G10-1-20
Økonomiudvalget

Bilag:

Ingen bilag.

179. Lukket punkt: Tilbud om køb af ejendom

Print 01.07.15-G01-1-20
Økonomiudvalget

Bilag:

Ingen bilag.

180. Lukket punkt: Ekspropriation

Print 01.04.00-P00-88-19
Økonomiudvalget

Bilag:

Ingen bilag.

181. Lukket punkt: Salg af jord

Print 13.06.02-G01-3-20
Økonomiudvalget

Bilag:

Ingen bilag.

Menu