Referat

Dato: 
Onsdag, 19. august 2020 - 8:00
Udvalg: 
Økonomiudvalget
Sted: 
Mødelokale 2A - Rådhuset i Støvring, Hobrovej 110, 9530 Støvring
185. Godkendelse af dagsorden

Print 00.01.00-P35-9-19
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag:

Ingen bilag.

186. Status på salg af erhvervsjord

Print 13.06.02-P00-1-19
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget


Status for salg af erhvervsjord fremlægges til Økonomiudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Der er igangsat forskellige initiativer for at styrke salget af erhvervsjord og i første halvår af 2020 er der solgt 96.933 m2 fordelt i Haverslev, Juelstrupsparken, Porsborgparken og Støvring Nord. Ligeledes er et større erhvervsprojekt i Porsborg Parken på i alt 12.950m2, indviet. Første lejer flyttede ind 01.07.2020 og den næste 01.08.2020.

Der er i samme periode yderligere reserveret arealer i Haverslev, Porsborgparken og Støvring Nord på et samlet areal på 50.038 m2. Fordelingen af solgt og reserveret erhvervsjord kan ses i de vedhæftede bilag.

Det udfordrer den fremtidige efterspørgsel på ledige arealer til erhvervsudvikling. I særdeleshed efterspørges der mere erhvervsjord i Støvring Nord, Terndrup og på sigt langs E45, og i forbindelse med den igangværende kommuneplanproces må det debatteres, hvordan Rebild Kommune sikrer, at den branding og efterspørgsel, der er skabt de sidste år omkring attraktive erhvervsarealer i kommunen, fortsat kan indfries og skabe vækst de kommende år.

Ligeledes vurderes der at være et stort potentiale i E-Handels virksomheder, hvor mange både før, under og efter Covid19 har oplevet stor fremgang. Det er et erhverv i vækst, som Rebild kommune har optimale rammer for at tiltrække. Det kræver dog, at vi tilpasser vores lokalplaner og arbejder strategisk med en målsætning om at blive Nordjylland førende E-Handels område.

Erhvervs- og turismechef Jane Bejlegaard Lindberg vil på mødet give en status på arbejdet med jordsalg og en orientering fra erhvervsområdet generelt.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning og tager en indledende drøftelse af, hvordan der kan ske en fremtidssikring af attraktive erhvervsarealer i Rebild Kommune i den nye kommunalplan.


Beslutning

Drøftet.

187. Økonomivurdering 2. kvartal 2020 - Økonomiudvalget

Print 00.15.00-S00-1-20
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget


Økonomivurderingen pr. 30. juni for Økonomiudvalget viser et mindreforbrug på 21,5 mio. kr.

Sagsfremstilling

Økonomivurdering her pr. 30. juni 2020 er stadig, som alt andet, påvirket af corona situationen. Der er i vurderingen i det omfang, det er muligt, taget højde for de udfordringer og merudgifter der følger af situationen og som vi kender til. Der er stadig en række ubekendte faktorer, som udvikling i ledighed, den fortsatte genåbning, en ny bølge af smittespredning i efteråret, de påvirker alle økonomien. Der er i forbindelse med økonomivurderingen aftalt kompensation af ekstraudgifter til værnemidler, personale, håndvaske, rengøring mv. for perioden frem til medio maj, for den efterfølgende periode foreligger der endnu ingen aftale. Rebilds andel af den aftalte kompensation udgør ca. 7 mio. kr., forslag til fordeling forventes politisk behandlet i september.


Økonomivurderingen for Økonomiudvalget viser et mindreforbrug på 21,5 mio. kr., heri indgår overførsel af samlet mindreforbrug på 17,3 mio. kr. fra 2019. Det bemærkes at der i henhold til tidligere beslutning styres efter det oprindelige budget, således at de overførte midler ikke anvendes. Der er reelt ikke tale om et yderligere mindreforbrug, da det vurderede mindreforbrug indeholder budgetpuljen, der blev afsat i budget 2020 på 3 mio. kr. vedrørende det nye friplejehjem i Nørager + 1 mio. kr. i tekniske reguleringer, der vedrører øvrige områder. Samlet set er der således en forventning om at regnskabet svarer til det oprindelige budget.For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, som er vedlagt som bilag.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager økonomivurderingen til efterretning

Beslutning

Drøftet.

Bilag:

188. Samlet økonomivurdering pr. 30. juni 2020

Print 00.15.00-S00-1-20
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Hermed præsenteres en samlet økonomivurderingen pr 30. juni 2020.

Vurderingen viser et forventet merforbrug på driften på 21,4 mio. kr. ud af et budget på 1,7 mia. kr. og på anlæg forventes der et mindreforbrug på 68,9 mio. kr. ud af et budget på 187 mio. kr.

Sagsfremstilling

Økonomien er fortsat, som alt andet, påvirket af corona-situationen. Der er i vurderingen i et vist omfang taget højde for de udfordringer og merudgifter, som vi kender til og forventer. Det er dog meget usikkert, hvad der sker i de kommende måneder – kommer der en ny smittebølge og hvor stor bliver den. Det er giver mange ubekendte faktorer, der alle påvirker økonomien, det gælder både forbrug og den fortsatte finansiering heraf. Der blev i forbindelse økonomiforhandlingen for budget 2021 aftalt finansiering frem til medio maj 2020. Vurdering skal derfor læses og forstås som et øjebliksbillede pr. 30. juni 2020.

Af den aftalte kompensation til Covid-19 er Rebilds andel 7 mio. kr. I september fremlægges en fordeling af beløbet, så de budgetansvarlige får et styringsgrundlag, der i mindst muligt omfang er påvirket af corona-relaterede udgifter. Der er pt brugt ca. 4 mio. kr. til værnemidler, rengøring, leje håndvaske/toiletfaciliteter, leje af lokaler/telte mv. Hertil kommer ekstra personaleforbrug som følge af de mange afstandskrav og restriktioner.På nuværende tidspunkt er det vurderet til en udgift på 3-5 mio. kr. Både kompensation og ekstraudgifter indtil 30. juni 2020 er indregnet i denne vurdering. Forslag til fordeling af kompensation forventes politisk behandlet i september.

Af nedenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 21,4 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 68,9 mio. kr. på anlæg.

På driften er der merforbrug på Arbejdsmarked, hvor det især skyldes dagpenge til forsikrede ledige, hvor ledigheden er steget som følge af coronakrisen. Merforbrug til førtids- og seniorpension skyldes dels, at der i sidste del af 2019 og her i 2020 er tilkendt langt flere førtidspensioner end forudsat, hertil kommer seniorpension, der blev vedtaget ultimo 2019 og dermed ikke er budgetlagt. På Sundhedsudvalget skyldes merforbruget primært negative overførsler fra tidligere år og stigende udgifter til voksne med specialiserede behov.

Regnskab 2019 endte med et likviditetstræk på 27 mio. kr. og i det oprindelige budget 2020 er der budgetteret med uændret likviditet (nul på bundlinjen). Der er her i 2020 godkendt tillægsbevillinger for 137,5 mio. kr, der er dog også søgt ekstra lånedispensationer som følge af Covid-19 og der kommer i september en forholdsvis stor midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud, overførsler, Covid-19 kompensation mv. Samlet og i overordnede tal ser likviditetspåvirkningen således ud.

Som det fremgår er der kun en mindre ændring i likviditeten, hvilket betyder, at der stadig er behov for fokus på kommunens likviditet i de kommende år.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at økonomivurderingen drøftes.

Beslutning

Drøftet.

189. Revisionsberetning vedrørende årsregnskab for 2019

Print 00.32.00-K01-2-19
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet


Rebild Kommune har, ifølge lov om kommunernes styrelse, modtaget revisionsberetning nr. 14 vedrørende årsregnskabet for 2019. Beretningen omfatter revionsarbejder vedrørende det udarbejdede årsregnskab for 2019, og er vedlagt som bilag. Herudover er revisionspåtegningen på årsregnskabet for 2019 vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling

Jfr. den kommunale styrelseslov skal revisionsberetningen afgives til kommunen senest medio august, hvorefter Byrådet efter behandling skal oversende den til tilsynsmyndigheden med dertil hørende bemærkninger.


Rebild Kommune har modtaget revisionsberetningen den 3. juni 2020. Beretningen er sendt til Byrådet pr. mail.


Den overordnede konklusion i revisionsberetning nr. 14 vedrørende årsregnskabet for 2019 er:


"Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Rebild Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, jfr. siderne 6 -14, 54 - 75, 77, oplysning om indskud i Landsbyggefonden på side 79 samt note 6.1 på side 86 i "Regnskab 2019", der omfatter regnskabsopgørelse, balance, obligatoriske oversigter, anvendt regnskabspraksis og noter med følgende hovedtal:


 • Resultat af ordinær driftsvirksomhed på 48,7 mio. kr.
 • Resultat af det skattefinansierede område på 17,9 mio. kr.
 • Resultat af forsyningsvirksomheder på -0,6 mio. kr.
 • Aktiver i alt på 1.534,7 mio. kr.
 • Egenkapital i alt på 655,4 mio. kr.


Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.


Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv."


Revisionen har i forbindelse med deres revision bl.a. gennemgået kommunens interne IT-kontroller, bilagsbehandling, funktionsadskillelse og interne kontroller samt løn- og personaleadministration - og konstateret, at kommunen i alle væsentlige henseender har implementeret hensigtsmæssige forretningsgange og kontroller. Herudover har revisionen været på revisionsbesøg hos Driftsenheden og Skørping skole, hvor de har konstateret en "generel god decentral administration i overensstemmelse med kommunens principper for økonomisk styring".


I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har revisionen bl.a. gennemgået følgende: Årsregnskabets opbygning og indhold, forretningsgange for regnskabsaflæggelse, budget- og bevillingskontrol, tilskud, udligning og skatter, refusion af købsmoms, lønninger og vederlag, kommunal medfinansiering af de regionale sundhedsopgaver, anlægsvirksomhed, indberetning til Forsyningssekretariat mv. og balancen. Revisionen har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger.


Revisionen har på områder indenfor Beskæftigelsesministeriet, Social- og Indenrigsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet foretaget gennemgang af personsager og fundet sager med fejl. Revisionen har udarbejdet særskilt redegørelser til de enkelte ministerier. Redegørelserne er uddybet i Bilag 1, 2 og 3 til revisionsberetningen.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd tager revisionsberetningen til efterretning.


Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalg og Byråd godkender årsregnskabet for 2019 endeligt i henhold til den kommunale styrelseslov §45, stk 2.


Forvaltningen indstiller, at Byrådet oversender beretning og protokol til de respektive tilsynsmyndigheder uden yderligere bemærkninger.Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 11. august 2020, pkt. 52:

Indstilles godkendt.Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 12. august 2020, pkt. 85:

Indstilles godkendt.


Tommy Degn deltog ikke i behandlingen af sagen.
Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 12. august 2020, pkt. 136:

Godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

190. Ansøgning om kommunal garanti på 40 mio. kr. - Skørping Varmeværk

Print 00.34.00-Ø60-1-17
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet.


Skørping Varmeværk har fremsendt en ansøgning om en garantiramme på 40 mio. kr. til opdimensionering af transmissionsledningen i Himmerlandsvej, for at øge distributionskapaciteten mellem Skørping og Rebild.

Sagsfremstilling

På Byrådsmøde den 27. maj 2020 (pkt. 42) godkendte Byrådet projektforslag fremsendt af Skørping Varmeværk. Projektet omfatter dels en opdimensionering af transmissionsledningen i Himmerlandsvej og dels investering i ny fliskedel og etablering af ny oliekedel og gaskedel. Projektet har følgende budget:Projektet vil ikke påvirke forbrugernes varmepris, da besparelsen på driftsomkostningerne kan dække ydelserne på nye lån og garantiprovision.

Økonomi

Der er vedlagt 3 års budgettet for Skørping Varmeværk, ligesom der er vedlagt de sidste 3 års regnskaber.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der meddeles garanti på 40 mio. kr. til projektet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

191. Arealerhvervelsesmidler

Print 05.01.02-P20-2-20
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget


I takt med den øgede anlægsaktivitet i Rebild Kommune er det administrative træk på især kommunens vejteam steget markant i de seneste år. Samtidig har forvaltningen oplevet et stigende behov for tilkøb af eksterne rådgivere til bistand ved ekspropriationer, erstatningsudbetalinger m.m. Det indstilles, at op til 3,5 % af anlægsbudgettet til vej- og trafiksikkerhedsprojekter, cykelstier og byggemodninger m.m. kan anvendes til ansættelse af personale, som alternativ til brug af eksterne konsulenter.

Sagsfremstilling

Rebild Kommune har de sidste år oplevet øgede anlægsaktiviteter på plan- og vejområdet, hvilket udløser et stort administrativt træk på især kommunens vejteam. Dertil kommer et stigende behov for kompetencer, som vejteamet eller forvaltningen ikke umiddelbart besidder. F.eks. ved større anlægsarbejder som etablering af cykelstier, byggemodninger og den kommende Ny Nibevej skal der erhverves jord til at gennemføre projekterne, hvilket er en tidskrævende proces med mange forhandlinger og steps, og de kræver de rette kompetencer, da man skal vide en del om markedsværdier, procedurer, være god til forhandlinger og have den fornødne tid til at være i dialog med lodsejere og det omfattende papirarbejde, som følger med før og efter arealerhvervelse.


Selvom der idag bruges eksterne rådgivere til at varetage mange af ovennævnte funktioner, skal forvaltningen alligevel bruge ressourcer på at være i dialog med vores rådgivere og lodsejerne, stå til rådighed med diverse oplysninger om projekt, deltage i åstedsforretninger, udsende materiale til borgerne, føre den politiske behandling, erstatningsudbetaling m.m. Processen er lang og kræver mange ressourcer og vil kunne køre mere sikker og effektivt, hvis vi havde kompetencer til at dække opgaverne relateret til arealerhvervelse intern i afdelingen.


For at sikre at de mange projekter afvikles uden unødige forsinkelser og begrænse udgifterne til eksterne rådgivere foreslås det derfor, at 3,5 % af anlægsbudgettet til vej- og traffiksikkerhedsprojekter, cykelstier og byggemodninger m.m., istedet kan anvendes til ansættelse af personale i Center Plan, Byg og Vej. De penge, der ikke har været anvendt til at ansætte personale inden for 3,5 %-rammen, forbliver på anlægsbudgettet og indgår i de afviklede projekters budgetter.


Ved at have de nødvendige kompetencer intern reduceres risikoen for forsinkelser, som måtte skyldes personalemangel internt samt hos vores rådgivere og derudover skabes bedre mulighed for at spørgsmål afklares rettidigt, så der ikke opstår fejl og skaber intern mistrivsel, fordi nuværende medarbejdere føler sig nødsaget til at løse opgaver, som de ikke føler sig kompetent til at løse. Desuden kan der spares en del på de udgifter der anvendes til eksterne rådgivere/landinspektører ved at have kompetencerne i huset.


Timeprisen for rådgivning er på 800-1000 kr., hvor en ansat i forvaltningen (eks. landinspektør) koster ca. 400 kr. i timen.


Ovenstående model svarer til den ramme, som Økonomiudvalget besluttede den 21. juni 2017 for det kommunale byggeteam i Sekretariatet, som står for kommunens egne bygninger og byggerier.

Økonomi

Ved at reducere omfang af eksterne rådgivere effektiviseres den tværgående koordinering, og tiltaget bidrager til Rebild kommunens opfyldelse af nationale krav om reduktion af konsulentkøb.

En ramme på op til 3,5 % af det oprindelige budget til veje ville det have udløst en ramme i 2018 på 0,703 mio. kr., i 2019 0,845 mio. kr. og i 2020 0,735 mio. kr.  

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalg godkender at op til 3,5 % af til anlægsbudget til vej- og trafiksikkerhedsprojekter, cykelstier, byggemodninger mv. kan anvendes til ansættelse af personale, som alternativ til brug af eksterne konsulenter.

Beslutning

Godkendt.

Bilag:

Ingen bilag.

192. Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget

Print 00.01.00-A00-16-19
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

To gange om året holder Økonomiudvalget fællesmøde med Hovedudvalget. Næste møde er aftalt til d.10. september.

Det blev på fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget i 2019 aftalt, at Økonomiudvalget forud for fællesmøde med Hovedudvalget skal beslutte, hvilke punkter udvalget ønsker at drøfte med Hovedudvalget.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget træffer beslutning om punkter som ønskes drøftet med Hovedudvalget på førstkommende fællesmøde d.10.september.

Beslutning

Økonomi/serviceramme og Covid19 sættes på dagsordenen.

Bilag:

Ingen bilag.

193. Ligestillingsredegørelse 2020

Print 81.00.00-A00-21-19
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet.


Alle kommuner, regioner og staten skal efter ligestillingslovens § 5 og 5a. indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling hvert tredje år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2020. I ligestillingsredegørelsen skal der redegøres for perioden 1. november 2017 til 31. maj 2020. Ligestillingsredegørelsen skal godkendes af byrådet.

Sagsfremstilling

Alle kommuner, regioner og staten skal efter ligestillingslovens § 5 og 5a. indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling hvert tredje år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2020. I ligestillingsredegørelsen skal der redegøres for perioden 1. november 2017 til 31. maj 2020. Ligestillingsredegørelsen skal godkendes af byrådet.


Formålet med ligestillingsredegørelserne er:

 • At monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige
 • At synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører
 • At indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling


Indberetningsskemaet indeholder spørgsmål om personaleområdet og kerneydelser herunder kønssammensætning blandt ledere og i personaleområdet. I 2020 er der fra ministeriets side særligt fokus på kommunens beskæftigelsesindsats over for indvandrerkvinder og -mænd fra ikke-vestlige lande. Derfor er der i Ligestillingsredegørelse 2020 indhentet materiale vedrørende dette område.


Resultaterne fra årets ligestillingsredegørelser vil blive offentliggjort på hjemmesiden www.ligestillingidanmark.dk omkring årsskiftet 2020/2021.


Ligestillingsredegørelse 2020 viser, at Rebild Kommune som tidligere år arbejder med ligestilling de steder, hvor det giver mening for kerneydelsen. Redegørelsen viser, at Rebild Kommune på tværs af hele organisationen tænker ligestilling ind på de fagområder, hvor det giver mening.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter ligestillingsredegørelsen og over for byrådet anbefaler, at ligestillingsredegørelse 2020 godkendes med henblik på indberetning til Ligestillingsafdelingen i Miljø- og Fødevareministeriet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

194. Vedtagelse af lokalplan nr. 335 for et sundhedshus i Støvring Ådale

Print 01.02.00-P16-5-20
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet


Forslag til lokalplan nr. 335 har været fremlagt i 6 uger. Kommunen har ikke modtaget høringssvar til planforslaget. Der skal tages stilling til om planforslaget skal vedtages.

Sagsfremstilling

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for opførelse af et sundhedshus, som bl.a. indeholder et kommunalt sundhedscenter, samt privatpraktiserende læger, tandlæger m.v. Der er ikke mulighed for boliger. Lokalplanen er for første etape af centerområdet i Støvring Ådale omfattet af lokalplan nr. 312.


I høringsperioden er der ikke indkommet høringssvar.

Økonomi

Rebild Kommune ejer arealet, hvor der kan opføres bebyggelse.


Der vil være udgifter forbundet med byggemodning af området.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at forslag til lokalplan nr. 335 vedtages endeligt.Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 12. august 2020, pkt. 148:

Godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

195. Udpegning af areal til udvidelse af erhvervsområde i Terndrup

Print 01.02.00-P16-7-20
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget


Teknik og miljøudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes en lokalplan for udvidelse af erhvervsområdet i Terndrup.


Forvaltningen foreslår, at der skal arbejdes videre med en lokalplan og kommuneplantillæg for matr. nr. 9b Terndrup By, Lyngby beliggende Industrivej 8, 9575 Terndrup. Matriklen ligger i den sydlige ende af erhvervsområdet ved Terndrup ud til Hadsundvej.

Sagsfremstilling

Matr. nr. 9b er på 3,8 ha. Det er dog næppe hele arealet, som kan bruges til erhverv, da grunden bliver smal i den sydlige ende.


Udover matr. nr. 9b består ejendommen af matr. nr. 9h og 50b Terndrup By, Lyngby. Hele ejendommen er på i alt ca. 15,7 ha, men det er kun de 3,8 ha, som påtænkes udlagt til erhverv.


Grunden ligger langs Industrivej, hvorfor der ikke forventes behov for yderligere vejanlæg udover en evt. vendeplads for enden af vejen. Der vil dog være behov for øvrig byggemodning (kloakering m.v.).


Forvaltningen har talt med grundejeren om udvidelse af erhvervsområdet. Ejeren er positivt indstillet overfor en udvidelse, og ønsker evt. at beholde noget af arealet til udvidelse af ejers egen virksomhed, som ligger tilstødende området.


Der er en eksisterende bolig på matriklen, som p.t. er lejet ud. Boligen bør om muligt nedlægges, da den pålægger store restriktioner for naboerhverv.


Matr. nr. 9b ligger i et område med grundvandsinteresser, men det gør alle arealer omkring det eksisterende erhvervsområde. Det vurderes derfor, at planlægning for udvidelse af erhvervsområdet som minimum kræver en supplerende grundvandsredegørelse. Sidst der blev lavet en supplerende grundvandsredegørelse ved udvidelse af erhvervsområdet i Ravnkilde, kostede det ca. 58.000 kr. ekskl. moms. Men der skulle samtidig laves nogle ændringer til hovedrapporten, hvorfor den supplerende grundvandsredegørelse antagelig kan gøres billigere i Terndrups tilfælde.


Da matr. nr. 9b ikke er udlagt til erhverv i Kommuneplan 2017, kræver planlægningen et tillæg til kommuneplanen, hvori der udlægges en erhvervsramme for arealet. Dette indebærer, at der skal udtages et tilsvarende areal af kommuneplanen, som allerede er udlagt til erhverv.


Forvaltningen foreslår, at erhvervsrammen 03.E242 beliggende Jyllandsgade 63 i Haverslev aflyses, samt at en del af rammen 08.E50 i Skørping nord ændres fra erhverv til teknisk anlæg. Rammen 03.E242 er på 3,2 ha, og arealet i Skørping er ca. 0,5 ha. De 2 arealer er tilsammen ca. 3,7 ha, og modsvarer nogenlunde størrelsen på matr. nr. 9b.


Rammen 03.E242 har været udlagt siden Kommuneplan 2009. Tidligere var rammen større, men blev reduceret i forbindelse med Kommuneplan 2013. Arealet er ikke lokalplanlagt og ligger i landzone. Ca. 1/4 af rammen er bebygget med landbrugsbygninger samt en bolig, og den resterende del dyrkes landbrugsmæssigt. Herudover ligger rammen nær et boligområde og enkeltliggende boliger. Forvaltningen har ikke drøftet en aflysning med ejeren.


Den del af rammen 08.E50, som ligger vest for Gl. Skørpingvej, er i lokalplan nr. 306 udlagt til regnvandsbassin. En ændring af kommuneplanen for arealet vil derfor ikke få betydning for anvendelsesmuligheden, men vil betyde, at det ikke længere tæller med i vores restrummelighed.

Økonomi

Ejeren af Industrivej 8 kan kræve hele eller dele af ejendommen overtaget af kommunen efter planlovens § 47A inden 4 år efter lokalplanens endelige vedtagelse.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalg anbefaler, at:

 • planlægning for erhverv på matr. nr. 9b igangsættes herunder aflysning af kommuneplanrammen 03.E242 og en ændring af kommuneplanrammen 08.E50.
 • der tildeles midler til udarbejdelse af en grundvandsredegørelse, samt hvor disse skal tages fra.Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 12. august 2020, pkt. 146:

Godkendt, med indstilling om at midler til grundvandsredegørelse på areal til udvidelse af erhvervsområde tages fra salgsindtægter på erhvervsjord.

Beslutning

For godkendelse stemte 6 (Venstre, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti) imod stemte 1 (Dansk Folkeparti).


Tommy Degn ønskede Industriparken 7 og 9 i Haverslev undtaget af udpegning til erhverv.

196. I/S Reno-Nord - Vedtægtsændringer 2020

Print 07.04.00-P24-1-20
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet


I/S Reno-Nord har nu fremsendt anmodning om, at ejerkommunerne godkender en vedtægtsændring for I/S Reno-Nord, der medvirker at kommuner kan deltage som interessent i I/S Reno-Nord for kun de opgaver indenfor affaldshåndtering, som den pågældende kommune ønsker. De nye vedtægter kan kun træde i kraft, hvis alle de nuværende interessenter er enige om det. Byrådet skal tage stilling til, om de nye vedtægter kan godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet - Nødstyre, blev i marts 2020 i forbindelse med sag om behandling af dagrenovation, orienteret om at I/S Reno-Nord arbejdede med en revision af selskabets vedtægter.


Baggrund

I/S Reno-Nord ønsker at ændre vedtægterne med henblik på at være forberedt på en fremtid, hvor affaldsforbrænding ikke længere er den absolutte kerneopgave på affaldsområdet. I/S Reno-Nord har i dag aktiviteter på mange flere områder end forbrænding:


- Deponering

- Betonknusning

- Farligt affald

- Sortering og afsætning af indsamlet plast- og metalaffald

- Håndtering af have- og parkaffald (biomasseaffald)

- Håndtering af elektronikaffald

- Håndtering af rent træaffald

- Håndtering af papir- og papaffald


Rebild Kommune deltager som interessent i aktiviteterne forbrænding, deponi og farligt affald. Rebild Kommune leverer som almindelig kunde blandet plast/metal til sorteringsanlægget og blandet pap/papir til omlastning og afsætning fra Reno-Nord.


Vedtægtsændringerne giver mulighed for at kommuner, der i dag ikke er en del af interessentskabet, kan træde ind på enkeltområder som for eksempel deponeringsområdet eller sorteringsanlægget for metal og plast, uden at skulle være interessent på bestemte andre aktiviteter. Det medfører en langt større grad af fleksibilitet. En kommune kan deltage i, og kun hæfte for, de aktiviteter som er relevante for den pågældende kommune.


Bestyrelsen for I/S Reno-Nord godkendte på møde d. 24. juni 2020 forslagene til ændring af vedtægterne.


Brev fra I/S Reno-Nord og forslag til de nye vedtægter er vedlagt som Bilag 1 og 2.


Gennemgang af væsentlige ændringer

I det følgende beskrives væsentlige ændringer i vedtægtsudkastet i forhold til de nugældende vedtægter:


Afsnit 3 - Der indføres en bestemmelse om, at Reno-Nords bestyrelse er bemyndiget til at indgå aftale med en eller flere interessentkommuner om udvidelse af deres deltagelse i eksisterende kompetenceoverførte opgaver. Dette kræver med de nuværende vedtægter tiltrædelse fra mindst to tredjedele af interessenternes kommunalbestyrelser. Ændringen vil give en mere smidig sagsbehandling i forbindelse med eventuel overførsel af yderligere opgaver fra eksisterende interessenter. Udvidelse af opgaveomfang kræver dog fortsat tilsynsmyndighedens godkendelse. Optagelse af helt nye kommuner i samarbejdet kræver, som hidtil, tiltrædelse fra to tredjedele af de deltagende interessenters kommunalbestyrelser samt tilsynsmyndighedens godkendelse.

Afsnit 6 - Der beskrives forslag til fremadrettet metode til opgørelse af ejerandele, hæftelse og kapitalkonto. Det foreslås, at interessenternes ejerandele opgøres på grundlag af indbyggertal, sommerhuse samt omsætning som hver interessent har inden for de aktiviteter, der er overført til I/S Reno-Nord. Der lægges op til, at interessenterne kun hæfter for de forpligtigelser der vedrører affaldsbehandlingsopgaver, som den pågældende interessent har opgaveoverført til selskabet.

Afsnit 8 - Der beskrives en ny model for udpegning af medlemmer til bestyrelsen. Hver interessent udpeger et bestyrelsesmedlem pr. 25.000 indbyggere. Der fastlægges dog et maksimum på 6 medlemmer fra hver kommune. Hvert medlem tildeles en stemmevægt, der svarer til en forholdsmæssig andel af den samlede stemmevægt som interessenten råder over. Beslutninger træffes som hidtil ved stemmeflerhed, dog således at det er bestyrelsesmedlemmernes stemmevægt, der ligger til grund. Antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceres fra 15 til 13.

Brønderslev

1 medlem

Rebild

2 medlemmer

Mariagerfjord

2 medlemmer

Jammerbugt

2 medlemmer

Aalborg

6 medlemmer

Punkt 8.9.11 - Der er tilføjet en bestemmelse om, at beslutninger om optagelse af lån kræver tiltrædelse af kommunalbestyrelserne i de interessenter, der i det indbyrdes forhold hæfter for gælden.

Afsnit 17 - Tidligere har bestemmelsen været formuleret sådan, at al anlægsgæld i interessentskabet skal være afviklet før en interessent, kan træde ud. Med det nye udkast er denne bestemmelse modificeret. En interessent vil således kunne træde ud af en aktivitet i selskabet, når en eventuel låneoptagelse eller anden gæld, som interessenten i det indbyrdes forhold hæfter for, er afviklet. Det vil i praksis betyde, at en kommune vil kunne træde ud af affaldsenergianlægget når gælden heri er afviklet, men forblive på for eksempel deponi og sorteringsanlæg. Denne ændring er blandt andet indført for at imødegå en situation, hvor en enkelt interessent kan blokere for låntagning til investeringer på et område, fordi den pågældende interessent ønsker at have handlefrihed til eventuel udtræden på et andet område.

Punkt 17.1 tydeliggør at krav om erstatning for tab ved dårligere kapacitetsudnyttelse er knyttet til udtræden før eventuel restgæld i en aktivitet er afviklet. Desuden er der indsat en orienterende bestemmelse om at vilkårene ved udtrædelse fastlægges af statsforvaltningen i tilfælde af uenighed blandt interessenterne.

I bilag 3 findes en skematisk fremstilling af forskellene på de nuværende vedtægter og udkastet til nye vedtægter.

Ikrafttrædelse og Rebilds indtræden på forbrændingsområdet

Afsnit 20 - De nye vedtægter træder i kraft pr. 1. januar 2021. Det er en konsekvens af at Rebild Kommune har besluttet, at man ønsker at træde ind som interessent på forbrændingsområdet fra denne dato (Rebild BY 26-03-2020). Det vurderes at være praktisk at gennemføre dette samtidig med vedtægtsændringen, idet Rebild Kommunes udvidede opgaveomfang fremgår af de enkelte bilag. Rebild Kommune vil herefter være fuld interessent på områderne

· Forbrænding

· Deponering

· Farligt affald (Rebild BY 26-11-2015)


Udvidelsen af Rebild Kommunes deltagelse inden for forbrændingsområdet, deponeringsområdet og farligt affald medfører både efter de nugældende vedtægter og det foreliggende forslag til vedtægtsændringer, at kommunen opnår en forholdsmæssig større ejerandel af I/S Reno-Nord samt at kommunens deltagelse i bestyrelsen udvides med ét medlem. Forøgelsen af ejerandelen modsvares af, at Rebild Kommunes hæftelse for I/S Reno-Nords forpligtelser øges tilsvarende. Det skal dog bemærkes at anlægsgælden i energianlægget i Aalborg er afviklet i 2022, og at anlægget pt har en restlevetid på minimum 14-15 år. Det betyder at Rebild kommune vil have sikkerhed for lave behandlingspriser i en årrække fremover, hvis kommunen vælger at fortsætte i RenoNord-samarbejdet også efter 2022.


Udvidelsen af Rebild Kommunes deltagelse i I/S Reno-Nord og de øgede affaldsmængder forventes samlet set, at forbedre udnyttelsen af den nuværende kapacitet og dermed forrentning af anlægsaktiverne til fordel for alle interessenter. Der lægges derfor i Udvidelsesaftalen ikke op til, at der skal foretages yderligere kapitalindskud eller afståelse af ejerandele mellem kommunerne. Rebild Kommune er dermed ikke stillet anderledes i det indbyrdes forhold mellem kommunerne, end hvis Rebild var trådt ind med hele kommunens område i forbindelse med selskabsfusionen i 2014. Såfremt vedtægterne ikke godkendes i kommunerne, er der udarbejdet forslag til aftale mellem Rebild Kommune og I/S Reno-Nord, som sikrer udmøntning af Rebild Kommunes beslutning om indtræden. Vedlagt som Bilag 4.


Rebild Kommune skal udpege to bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til Reno-Nords bestyrelse. Samtidig skal det meddeles om suppleanterne er angivet i prioriteret rækkefølge eller er personlige for det enkelte bestyrelsesmedlem.


Forvaltningens vurdering


Det er forvaltningens opfattelse at vedtægtsændringen medfører et mere fleksibelt interessentskab i I/S Reno-Nord. Samtidig betyder det at interessenternes indflydelse i højere grad vil svare til det respektive engagement i selskabets forskellige aktiviteter. Vedtægtsændringen medfører også at kommunen, med korte bindingsperioder, kan til- og framelde sig enkeltordninger i interessentskabet. Endelig betyder vedtægtsændringen også at Rebild Kommune kan være sikret behandlingskapacitet til de mest investeringstunge former for affaldsbehandling i en lang årrække fremover.


Rebild kommune skal dog i alle tilfælde, senest ved udgangen af 2021, beslutte sig for det fremtidige tilhørsforhold til I/S Reno-Nord, herunder hvordan de nye fraktioner i medfør af Regeringens udspil til affaldshåndtering skal håndteres og afsættes. Forvaltningen vil lægge op til at denne beslutning, bliver et af de vigtige temaer i en kommende affaldsplan.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler:


- at det fremlagte forslag til vedtægtsændringer godkendes

- at der udpeges endnu et medlem samt 2 suppleanter til I/S Reno-Nords bestyrelse fra 1. januar 2021

- at såfremt andre interessentkommuner eller Ankestyrelsen ikke godkender forslag til vedtægtsændringer for I/S Reno-Nord, tiltrædes det fremlagte forslag til udvidelsesaftale med Rebild KommuneBeslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 12. august 2020, pkt. 141:

Godkendt med indstilling om at TMU fremadrettet er repræsenteret i I/S Reno-Nords bestyrelse.

Beslutning

Indstilles godkendt som indstillet af TMU.

197. Vedtagelse af lokalplan 331 - Regan Vest

Print 01.02.00-P16-18-19
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet


Forslag til lokalplan nr. 331 har været fremlagt i 4 uger. Kommunen har modtaget 2 høringssvar til planforslaget. Der skal tages stilling til om planforslaget skal vedtages.

Sagsfremstilling

Der er i 2018 vedtaget en rammelokalplan for Regan Vest, som bl.a. fastlægger placeringen af velkomstbygningen. I januar 2020 blev arkitektkonkurrencen for udformning af velkomstbygningen afgjort. Formålet med lokalplanen er dermed på baggrund af det vindende projekt at fastlægge rammerne for udformning af velkomstbygningen. Formålet er også, at ny bebyggelse, beplantning og øvrige anlæg tilpasses områdets natur, landskabelige og kulturhistoriske kvaliteter.


I høringsperioden er der indkommet 2 høringssvar. BaneDanmarks høringssvar oplyser, at de ikke har bemærkninger. Danmarks Naturfredningsforenings (DNs) høringssvar handler om:

 1. manglende krav til udseende af velkomstbygning mv,
 2. manglende krav til bæredygtighed i byggeriet af velkomstbygningen og
 3. at Rebild Kommune bør sikre at byggefasen sker skånsomt.


1. Lokalplanens krav til udseende af velkomstbygningen mv.

DN mener, at lokalplanen skal indeholde krav til facadematerialer på velkomstbygningen, da placeringen er i sårbart landskabs- og naturområde. DN begrunder også synspunktet med, at offentligheden skal have bedre mulighed for at tage stilling til udseendet af byggeriet. DN foreslår, at facader kan udføres i lærketræ. DN mener ikke lokalplanen i tilstrækkelig grad beskriver påvirkningen fra belysning. Endeligt mener DN, at velkomstbygningen vil træde tydeligt frem i landskabet og derfor skal der arbejdes med at slører bygningen med beplantning.

Forvaltningen vurderer, at lokalplanen i tilstrækkeligt omfang stiller krav til udseendet af facader og krav til belysning. Lokalplanen stiller krav om, at facader skal fremstå i mørke farver og samtidig sløres velkomstbygning og servicevej af et nyt beplantningsbælte mod Røde Møllevej og af den eksisterende skovbeplantning mellem velkomstbygningen og parkeringspladsen. Det betyder, at forskelle mellem facadematerialer kun vil kunne erkendes tæt på bygningen. Det vil sige, at naboer og forbipasserende på Røde Møllevej ikke vurderes at opleve forskel mellem facadematerialer. Forvaltningens vurdering er, at det væsentligste hensyn er, at velkomstbygningen er sløret eller skjult set fra Røde Møllevej og længere fra bygningen.

I forhold til belysning stiller lokalplanen krav om, at belysningsarmaturer skal være udformet med nedadrettet belysning og armaturerne må ikke blænde eller oplyse andet end sti-, vej- og parkeringsarealer. Forvaltningen indstiller, at høringssvaret ikke medføre ændringer i lokalplanen.


2. Krav til bæredygtighed i byggeriet af velkomstbygningen

DN mener, det er meget uheldigt, at lokalplanen ikke forholder sig til bæredygtighed herunder FNs verdensmål og mener iøvrigt, at alle lokalplaner skal forholde sig til emnet.

Forvaltningen har hidtil valgt ikke at redegøre for bæredygtighed i lokalplaner. Det skyldes, at der kun er få muligheder for at styre bæredygtighed i en lokalplan. En lokalplan kan f.eks. fastlægge, hvilke materialer der skal anvendes, f.eks. lærketræ, som forslået af DN, men kan ikke stille krav til, hvordan de er fremstillet, transporteret osv. En lokalplan kan heller ikke stille krav til, hvor meget CO2 en bygning må udlede.

Nordjyllands Historiske Museum har valgt at opføre velkomstbygningen efter DGNB-standarden og byggeriet forventes certificeret som DGNB-guld, hvilket sikrer, at byggeriet opføres efter høje standarder til socialt, miljø og økonomisk bæredygtighed.


3. Skånsom byggefase

DN anbefaler, at Rebild Kommune tager ansvar for, at byggeriet opføres skånsomt for natur og miljø, og at kommunen deltager i byggeudvalget bl.a. for at sikre, der stilles krav til entreprenører i udbud.

Rebild Kommune er repræsenteret med to ud af seks medlemmer i styregruppen til REGAN Vest. Styregruppen følger og kommenterer gennemførelsen af det samlede projekt. Både Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum vil være opmærksom på, at byggeriet opføres skånsomt for natur og miljø og løbende have dialog om, hvordan dette sikres.


Miljøvurdering

Planen er omfattet af Miljøvurderingsloven, og der er udarbejdet en miljørapport, som har været sendt ud sammen med lokalplanen i høringsperioden. Efterfølgende er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse med overvågningsprogram.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at vedtage lokalplan nr. 331.Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 12. august 2020, pkt. 147:

Godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

198. Godkendelse af tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2018-2029. Regn- og spildevandslauget

Print 06.00.05-P16-15-19
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet


I forbindelse med udstykning af tre stormatrikler på Høje Støvring, er der indsendt udkast til tre sæt vedtægter for tre kommende spildevandslav for Høje Støvring 88-126, Høje Støvring 19-61 og Høje Støvring III.

Disse tre udkast til vedtægter har nu været udsendt i 8 uger sammen med dette tillæg til Spildevandsplanen. Der er ikke modtaget klager over afgørelsen om miljøvurdering og der er heller ikke modtaget bemærkninger/kommentarer til udkast til tillæg.

Sagsfremstilling

Tre stormatrikler udstykkes i flere parceller og efter dialog med Rebild Vand og Spildevand A/S føres der et stik frem til hver stormatrikel og der gennemføres privat kloakering indenfor stormatriklen. Byggemodner har derfor indsendt udkast til tre sæt vedtægter for de kommende tre spildevandslav, som benævnes "Regn- og spildevandslauget Høje Støvring 88-126", " Regn- og spildevandslauget Høje Støvring 19-61" samt "Regn- og spildevandslauget Høje Støvring III".


De tre spildevandslaug etablerer, driver og vedligeholder hver især et fælles privat spildevandsanlæg indenfor laugets område. Spildevand afledes via en stikbrønd til et ledningssystem udenfor boligområdet. Dette ledningssystem tilhører Rebild Vand & Spildevand

A/S. Da de nye forhold skal beskrives i spildevandsplanen, er der udarbejdet nærværende tillæg til gældende Spildevandsplan.


Dette udkast til tillæg fastsætter hermed rammerne for kloakeringen i det nye boligområde. Områderne spildevandskloakeres og spildevandet afledes via Rebild Vand & Spildevandsledningssystem til Aalborg Renseanlæg Vest. Overfladevand fra tagflader, terrasser og lignende skal nedsives på egen grund.


Udkast til vedtægter for de tre spildevandslav, har nu sammen med udkast til tillæg til spildevandsplan været udsendt i offentlig høring i 8 uger. Der er ikke modtaget klager over afgørelsen om miljøvurdering og der er heller ikke modtaget bemærkninger/kommentarer til udkast til tillæg.


Vedtægterne godkendes af Rebild Kommune samtidig med vedtagelsen af dette tillæg.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at der træffes beslutning om at tillæg nr. 6 vedtages til offentliggørelse.Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 12. august 2020, pkt. 156:

Godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

199. Godkendelse af vision for Strategisk Energiplan for Nordjylland

Print 09.04.00-P20-1-19
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet


Rebild Kommune deltager sammen de øvrige nordjyske kommuner og Region Nordjylland i at udarbejde en fælles Strategisk Energiplan for Nordjylland. Der skal tages stilling til, om den fælles vision kan godkendes.

Sagsfremstilling

Baggrund

En fremtid, hvor Danmark er selvforsynende med vedvarende energi kræver en omstilling af energi- og transportsystemet ud fra langsigtede og strategiske valg og kendskab til lokale forhold. Med en fælles Strategisk Energiplan for Nordjylland (SEP NORD) skabes en platform for styrket samarbejde og koordinering mellem kommunerne og med Regionen til at fremme dette. Kommunerne er i forvejen ansvarlige for den lokale energiplanlægning, omstilling af bygninger, forsyninger, erhverv og transport. Energiplanen sikrer en fælles retning for Nordjyllands omstilling til et integreret energi- og transportsystem, samtidig med, at der tiltrækkes investeringer og skabes nordjyske jobs.


Business Region North Denmark (BRN) godkendte i september 2018 igangsættelse af SEP NORD på baggrund af kommunernes forarbejde med kortlægning, analyser og scenarier for, at Nordjylland bliver selvforsynende med vedvarende energi. Arbejdet er inddelt i tre faser:

 • Fase 1 handler om at skabe fælles vision og retning mellem de mange aktører.
 • Fase 2 handler om at omsætte den fælles vision og retning til en strategisk energiplan, som skal godkendes i kommunalbestyrelserne og Regionsrådet
 • Fase 3 handler om at få implementeret den strategiske energiplan i kommunale planer og hos aktører i form af planer, projekter, investeringer og indsatser.


Fælles vision for Nordjylland

Som kulminationen på fase 1, og på baggrund af bidrag fra erhverv, forsyninger, foreninger, borgere og politikere, blev der 5. marts 2020 afholdt en visionskonference, hvor alle medlemmer af de nordjyske kommunalbestyrelser og Regionsrådet var inviteret. Formålet var at opnå en tværgående drøftelse af ambitionsniveauet for omstilling til vedvarende energi i Nordjylland.


På visionskonferencen deltog 42 politikere i at sætte retningen for en fælles nordjysk vision, der lyder:


”Nordjylland skal være Danmarks grønne energiregion.

Der skal sættes turbo på omstillingen mod det integrerede energi- og transportsystem med det mål, at Nordjylland er selvforsynende med vedvarende energi i 2040.

Denne ambitiøse målsætning kan kun opnås ved at udnytte Nordjyllands styrkepositioner inden for energi i et samspil mellem vidensinstitutioner, erhvervsliv og erhvervsfremmeaktører, så der samtidig skabes vækst og grønne arbejdspladser. Det er afgørende for en hurtig omstilling, at borgerne og foreningerne i regionen deltager i og tager ejerskab til den grønne omstilling. Som Danmarks grønne energiregion vil Nordjylland yde et væsentlig bidrag til at reducere drivhusgasser og understøtte nationale og internationale klimamålsætninger.”


Visionen blev godkendt på mødet i BRN’s Bestyrelse den 19. juni 2020, og er herefter sendt til godkendelse i de 11 kommunalbestyrelser og Regionsrådet. Visionen er skrevet ind i et aftaledokument indgået af BRN’s Bestyrelse, som også indeholder opmærksomhedspunkter indsamlet i fase 1 (se bilag).


Igangsættelse af SEP NORD fase 2

Visionen er omdrejningspunkt for en strategisk energiplan for Nordjylland i fase 2, hvor fokus er på at finde de lokale indsatser. Det skal ske med input fra alle kommuner, regionen, erhverv, forsyninger, borgere og organisationer. Det skal afklares, hvordan den enkelte kommune vil bidrage til den samlede nordjyske omstilling til vedvarende energi, med afsæt i kommunens egne styrker, udfordringer og behov.


Indsatserne i fase 2 omfatter bl.a.:

 • Indledende interviewrunder og faglig inddragelse samt kommunikation.
 • Basispakke i hver kommune med en involverende workshop for politikere, lokale erhverv, organisationer, forsyninger og borgere, nedsættelse af et lokalt energiråd og synliggørelse af cases, der viser styrkepositioner i hver kommune.
 • Dialog og inddragelse af Strategisk Energiråd for Nordjylland (SEN), virksomheder, forsyninger, leverandører, transportaktører, land- og skovbrug, borgergrupper og investorer.


Fase 2 afsluttes med, at den samlede strategiske energiplan for Nordjylland, sendes til godkendelse i kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. Herefter igangsættes fase 3, hvori planen skal omsættes til konkrete handlingsspor og projekter samt i planer i de enkelte kommuner.


SEP NORD er en del af den fælles nordjyske klimaindsats

Hvor SEP NORD primært omhandler klimaindsatserne inden for energi og transport, arbejder kommunerne og regionen også med indsatser inden for eksempelvis ressourceanvendelse, teknologi- og erhvervsudvikling, arealanvendelse og klimatilpasning. BRN gør derfor opmærksom på, at der i samarbejde med KKR Nordjylland og Region Nordjylland arbejdes på at sikre størst mulig sammenhæng og synergi mellem de strategier og indsatser, der igangsættes på klimaområdet. I processen med at udarbejde SEP NORD vil der derfor være opmærksomhed på samspil med andre regionale strategier på området, herunder den fælles nordjyske mobilitetsstrategi, indsatser og projekter i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling, Green Hub Denmark, mfl. Det samme gælder kommunernes deltagelse i en udvidelse af projektet DK2020 om udarbejdelse af klimaplaner, som foreslået af KL og KKR.

Økonomi

Aktiviteterne i fase 2 afvikles i perioden fra april 2020 til juni 2021 og har et samlet budget på 1.827.000 kr. Heraf finansierer de 11 nordjyske kommuner til sammen de 220.000 kr. i kontante tilskud og 582.000 kr. i timer, mens Regionen finansierer 125.000 kr. i timer. Kommunernes udgifter og fordelingen heraf er baseret på den fordelingsnøgle, som blev vedtaget i september 2018 ved igangsættelse af fase 1. De resterende 900.000 kr. finansieres af BRN’s fælles midler.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at godkende den fælles nordjyske vision.Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 12. august 2020, pkt. 152:

Godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

200. Deltagelse i DK2020

Print 09.04.00-P20-1-20
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet


20 kommuner har med hjælp fra den grønne tænketank CONCITO, det international bynetværk C40 og med støtte fra Realdania arbejdet med DK2020, som er en metode og planlægning for reduktion af drivhusgasser herunder CO2 til netto-nul-udledning i 2050 i overensstemmelse med Paris-aftalen. Der skal tages stilling til om Rebild Kommune vil tilslutte sig arbejdet med DK2020 og prioritere de ressourcer, som arbejdet kræver.

Sagsfremstilling

Overalt i samfundet er der fokus på klimadagsordenen. Det øgede klimafokus både i regeringen, Folketinget, bredt i erhvervslivet og befolkningen betyder, at der kommer pres på kommunerne for at arbejde på en mere ensartet måde med klima – ikke mindst fordi kommunerne spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling.


KL, Regionerne og Realdania er gået sammen om at understøtte alle landets kommuner i at løfte klimaarbejdet til den højeste internationale standard, i tråd med Parisaftalen - klimapartnerskabet har overskriften DK2020. Klimapartnerskabet er drøftet i KKR Nordjylland. KKR Nordjylland anbefaler, at alle de nordjyske kommuner tilslutter sig DK2020.


Med DK2020 får kommunerne en fælles metode til udarbejdelse af en klima-handlingsplan. Det er kommunen selv, der beslutter indsatser, fokus og virkemidler – det er alene metoden, der bliver ens. Derudover bliver kommunerne en del af et fællesskab med andre kommuner, hvor der udveksles erfaringer, så de lokale løsninger på klimatilpasning og initiativer til CO2-reduktion kan samles og deles mere systematisk – og danne basis for at udvikle en fælles systematik om kommunernes klimaarbejde.


Opgaven vil både bestå i at udarbejde en plan for netto-nul-udledning i 2050 i Rebild Kommune og deltagelse i tværkommunalt samarbejde med bl.a. de andre nordjyske kommuner, Region Nordjylland.


Planen skal omfatte alle sektorer herunder energi, bygninger, transport, landbrug, arealanvendelse, udledning fra den kommunale virksomhed, indkøb og klimatilpasning og skal senest være vedtaget i 2023.


Det tværkommunale samarbejde kan bl.a. omfatte samarbejde om de indsatser, som det er vanskeligt for den enkelte kommune at tage hul på alene f.eks. reduktioner fra landbruget og transport, eller eksisterende samarbejde kan udbygges, eksempelvis strategisk energiplanlægning eller samarbejde om klimatilpasning omkring vandoplande på tværs af kommuner. Rebild Kommune deltager allerede i et tværkommunalt samarbejde om strategisk energiplanlægning (SEP Nord). Strategisk energiplanlægning er en af delelementerne i DK2020 og samarbejdet vil naturligt indgå i et evt. tværkommunalt samarbejde om DK2020. KL vil på forskellig vis bidrage til det tværkommunale arbejde.


Kommunerne kan deltage i projektet i en af to runder: 1. runde med opstart i dette efterår, 2. runde med opstart oktober 2021. Deltagelse i forløbet varer ca. 1,5 år. Forvaltningen anbefaler, at Rebild Kommune deltager i 2. runde.

Økonomi

Den tværgående del indebærer en medfinansiering i form af medarbejderressourcer svarende til 3 mio. kr. over 3 år til deling i de nordjyske kommuner. Derudover vil der være medarbejderresourcerne til at udarbejde selve planen for Rebild Kommune, da der er tale om en ny opgave. Erfaringer fra de nordjyske kommuner, som allerede har arbejdet med DK2020 viser, at det kan være en ressourcetung proces. Det er derfor nødvendigt enten at tilføje ressourcer til opgaven eller bort-/nedprioritere andre opgaver.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler

 • at deltager og bidrage til det tværkommunale samarbejde om DK2020 fra oktober 2021 (2. runde),
 • at Rebild Kommune udarbejder en klimahandlingsplan efter metoden fra DK2020 og
 • at stillingtagen til finansiering af opgaven, samt ressourcer indgår i budgetforhandlingerne. Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 12. august 2020, pkt. 143:

Godkendt, dog således at stillingtagen til finansiering oversendes til Byrådet.

Beslutning

Et flertal (Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti) indstiller godkendt som indstillet af TMU. Imod stemte Venstre og Dansk Folkeparti.


Venstre og Dansk Folkeparti ønskede sikkerhed for, at der ikke må ske nedprioritering af andre opgaver i TMU.

201. Frigivelse af anlægsmidler til områdefornyelse i Terndrup

Print 05.00.00-P20-6-16
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet


Der er i samarbejde med borgere i Terndrup udarbejdet et program for områdefornyelse i Terndrup, som byrådet godkendte 21. marts. 2018. Der er efterfølgende udarbejdet et projekt til etablering af fartnedsættende foranstaltninger samt etablering af stier, og der anmodes derfor om frigivelse af midler til realisering af dette.

Sagsfremstilling

Der er i samarbejde med borgere i Terndrup udarbejdet et program for områdefornyelse i Terndrup. Byrådet godkendte programmet 21. marts 2018.

Programmet består af følgende hovedelementer:

HOVEDGADEN, som bla består af fartdæmpningsprojekt, forskønnelse af gaden, nye stoppesteder for busser,

CENTEROMRÅDET, som bla. består af en omdannelse af centerpladsen, så den fremstår mere indbydende til ophold og aktiviteter

FORBINDELSER, som bla. består af udarbejdelse af kort over forbindelser i byen, sti fra Anemonelunden til skole/svømmehal og sti fra ældrecenter via Møllestien til byen.

Der er i samråd med borgerne udviklet et projekt for hovedgaden, som i hovedtræk består af hævede flader og bump, parkeringsbane langs Hadsundvej og kantbane til cyklister langs Hadsundvej.

Derudover er der i stigruppen udviklet et delprojekt for en sti mellem Anemonelunden og hen til den eksisterende sti ved åen.

Der anmodes om frigivelse af anlægsmidlerne, så projekterne kan blive igangsat i september.

Økonomi

Kommunen har afsat 2,8 mio kr til realisering af de tre hovedelementer, hvilket udløser en reservationspulje på 1,4 mio kr fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Den samlede investering i Terndrup by bliver således på 4,2 mio kr.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler

at meddele en anlægsudgiftsbevilling på 1.093.102 kr. til Hovedgaden og stierne, og
at anlægsudgiftsbevillingen finansierers ved frigivelse af anlægsbevilling på 1.093.102 kr. af budgettet for Bytorv - Forskønnelse budget 2020.Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 12. august 2020, pkt. 151:

Godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

202. Udbygning af Banevænget i Nørager med 2 grunde

Print 13.06.04-G01-1-20
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet


Der skal tages stilling til, om Banevænget-udstykningen i Nørager skal udbygges med yderligere 2 grunde.

Sagsfremstilling

Det er pludselig gået stærkt med salg af de sidste 4 grunde på Banevænget i Nørager. De sidste 4 er solgt her i 2020, de forrige salg var 2 tilbage i 2016 og et i 2019. Der er også udbudt to grunde på Solhøj. Disse er ikke byggemodnede og der mærkes ikke nogen interesse for at købe dem.


Kommunen købte sidste år ejendommen Nøragervej 15 med henblik på at lave en ny boligudstykning på en del af ejendommen. Denne udstykning kan tidligst blive en realitet medio 2021, da lokalplanen for området først lige skal være færdig og herefter skal det byggemodnes. Med denne beslutning er det formentlig ikke realistisk forinden at byggemodne etape 3 af Banevænget-området. Denne fulde etape ville iflg. lokalplanen omfatte 5 grunde, men også etablering af ca. 130-140 meter vej, et grønt område og diverse stianlæg.


For at kunne tilbyde boliggrunde i Nørager indtil den nye udstykning ved Nøragervej står klar og for at få det nuværende ikke færdiggjorte Banevænget-område rundet lidt af ind mod Vestermarksvej og Mølleparken, kunne man forlænge den nordlige stikvej med ca. 35 meter og dermed få plads til 2 grunde mere. Dette ville også efterlade et mere regulært restareal.


Der vedhæftes kortbilag fra lokalplanen og et kort, der viser det område, der er byggemodnet/solgt nu, og dels etape 3 området og de to grunde.


Overslaget på 35 meter vej lyder på 622.000 kr. Prisen er inkl. anlægsarbejder, tilslutningsbidrag (kloak, vand, varme og el), landinspektørudgifter og uforudsete udgifter (15%).


Med ovenstående overslagspris og hensyn til økonomisk forsvarlig forvaltningspraksis må det forudses, at grundene skal prissættes betydelig over salgsprisen for de grunde som er solgt på det seneste. De 4 grunde som senest er solgt er afregnet til gennemsnitlig 225 t.kr. inkl. tilslutningsafgifter.


Hvis det besluttes at udstykke de to grunde vurderes det at grundende vil kunne stå klar omkring jul 2020.

Økonomi

Det forventes at byggemodningen af de 2 grunde og 35 meter vej ligger på ca. 622.000 kr. Prisen er inkl. anlægsarbejder, tilslutningsbidrag (kloak, vand, varme og el), landinspektørudgifter og uforudsete udgifter (15%).

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler


at der træffes beslutning om man ønsker at byggemodne to grunde på Banevænget i Nørager
at i så fald det besluttes at byggemodne de to grunde, tages stilling til, hvorledes udgifterne hertil finansieres.Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 12. august 2020, pkt. 154:

Udvalget ønsker at de to grunde på Banevænget byggemodnes, under forudsætning af at Økonomiudvalg og Byråd kan anvise finansiering.

Beslutning

Indstilles godkendt med finansiering via sag 215 på Økonomiudvalgets dagsorden.

203. Anmodning om optagelse af punkt på dagsordenen - Ny Nibevej - politisk debat om proces- og tidsplan

Print 00.01.00-P00-10-20
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet


Konservative og Venstre ønsker en ny politisk debat om proces- og tidsplan for Ny Nibevej.

Sagsfremstilling

Konservative og Venstre har ønsket følgende punkt optaget på dagsordenen med henblik på, at få en ny politisk debat om proces- og tidsplan for Ny Nibevej:


"Ny Nibevej - politisk debat om proces- og tidsplan


Konservative og Venstre ønsker efter fælles drøftelser om ”trafiksikker skolevej og øvrig infrastruktur i Støvring” et punkt på det kommende Teknik- og Miljøudvalgsmøde, hvor der samles op på trådene i forhold til, hvad der ligger af påbegyndte og endnu ikke påbegyndte sager om dette emne. Fokusområder for vores drøftelser har været:


 • Sikker og effektiv afvikling af trafikken i Støvring - Bør det ikke overvejes om Ny Nibevej med fordel kan kobles sammen med Vester Primærvej ved Støvring Syd og ved Støvring Nord, - kan en evt. forbindelse til Hobrovej skabes, med et nyt trace, der kobles direkte på Hobrovej. På den måde etableres en form for ringvej vest om Støvring by, og dermed forventes trafikbelastningen på Hobrovej mindsket. Der er i budget 2020 afsat 0,5 mio. til indledende planlægning af Ny Nibevej og dens virkning på de tilstødende hovedtrafikårer.
 • Trafiksikker skolevej fra Støvring Syd området (Primært Høje Støvring området, men også fremtidstænkning i forhold til andre potentielle områder i den sydlige del af Støvring)
 • Trafiksikker skolevej fra den østlige side af banen (til og med viadukten ok, men derefter er der udfordringer)
 • Formel henvendelse fra Rebild Kommune til Trafikministeriet vedr. de stigende trafikale udfordringer på motorvejen fra Støvring N mod Aalborg, hvilket medfører kø-dannelser og belaster trafiksikkerheden i og omkring Støvring.


Målet med at få punktet på dagsordenen er, at få samlet de forskellige bolde, der er i luften, og få skabt grundlag for en langtidsrækkende handleplan, som kan skabe overblik over processen som helhed, men som også viser de etaper, som projektet bør udføres i, så etapeopdeling kan indgå som værktøj til politiske prioriteringer af anlægsmidler.


Endvidere ønskes det, at handleplanen belyser, hvilket ressourceforbrug der må forventes til gennemførelse af processen."

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 12. august 2020, pkt. 153:

Oversendes til drøftelse i Byrådet.

Beslutning

Oversendes til byrådet.

Bilag:

Ingen bilag.

204. Udvidelse af regnvandsbassin ved Mølhøjvangen

Print 05.12.00-A26-2-20
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I forlængelse af Økonomiudvalgets principbeslutning, hvorefter der for arealer der fortsat ejes af Rebild kommune, ikke vil ske en fravigelse af gæsteprincippet, er der fremkommet supplerende spørgsmål om principbeslutningens omfang fra Rebild Vand & Spildevand.


Der vil i forbindelse med færdiggørelse af kommunale udstykninger, typisk ske en overdragelse af fællesarealer til en grundejerforening. Det fremgår ikke tydeligt af økonomiudvalgets principbeslutning, hvorvidt princippet om ikke at fravige gæsteprincippet, også gælder for arealer der efterfølgende overdrages til grundejerforeninger.


Derudover er der behov for at håndtere en anden sag:

Konkret drejer det sig om Rebild Kommunes byggemodning af Amtoften i Haverslev hvor Rebild Vand & Spildevand har vurderet, at den bedste løsning for regnvandshåndteringen er at udvide et eksisterende regnvandsbassin på Mølhøjvangen. Udvidelsen af bassinet kræver, at Rebild Vand & Spildevand erhverver yderligere areal. I dag ejer Rebild Vand & Spildevand det areal, som er vist på vedlagte kort (matrikel 18ba) og der forventes et behov for en udvidelse af arealet på 1500 – 2700 m2.

Ved byggemodninger (private som kommunale) er det fast procedure, at byggemodner skal stille et areal til rådighed for regnvandshåndtering i form af et bassin. Dette areal overdrages til Rebild Vand & Spildevand uden at der ydes erstatning, såfremt forsyningen skal overtage regnvandsanlægget. Forvaltningen skal bemærke hertil, at ved udvidelse af eksisterende bassiner, skal der gennemføres et offentlig udbud, hvor Rebild vand & spildevand skal fremsende et købstilbud på det ønskede areal.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget træffer beslutning om

- at det præciseres, at principbeslutningen om ikke at fravige gæsteprincippet for arealer også gælder arealer, der er udlagt som fællesarealer/grønne arealer eller tilsvarende og som efterfølgende overdrages til grundejerforening.

- at det nødvendige areal til udvidelse af regnvandsbassin udbydes uden fastsættelse af mindstepris

Beslutning

Godkendt.

205. Politisk aftale om fordeling af 275 millioner kroner ekstra til flere lærere i folkeskolen

Print 00.32.00-P20-2-20
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet


Regeringen har indgået aftale med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om fordeling af 275 millioner kroner ekstra til lærere i folkeskolen. Midlerne blev afsat i finansloven for 2020. Der forhandles fortsat om fordelingen af midler til et generelt løft af folkeskolen i 2021 og frem.

Rebild Kommunes andel udgør 1,9 mio. kr. i 2020.

Sagsfremstilling

Formålet er et generelt løft af folkeskolen, der skal føre til ansættelse af flere lærere. Regeringen har indgået aftale med Radikale Venstre, Sociallistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om fordeling af 275 millioner kroner i 2020 til ekstra lærere i folkeskolen. Der er afsat 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. i 2023 og frem. Aftaleparterne ønsker, at midlerne hurtigt skal komme ud og gøre gavn i folkeskolen, derfor bliver midlerne tildelt direkte uden forudgående ansøgning. Tilskuddet skal komme oven i kommunernes vedtagne budgetter til folkeskolerne for 2020.


Midlerne fordeles til kommunerne efter den enkelte kommunes andel af eleverne i 0.-9. klasse i skoleåret 2018/2019.


Kommunerne skal anvende midlerne til ansættelse af lærere i folkeskolen.


Kommunerne skal aflægge et særskilt revisionspåtegnet regnskab for anvendelsen af tilskuddet. Eventuellle uforbrugte midler skal tilbagebetales til Børne- og Undervisningsministeriet efter afrapporteringen.

Økonomi

Aftalen om generelt løft i folkeskolen er opgjort til 1,9 mio. kr. til Rebild Kommune. I budgetaftalen for 2020 fremgår, at nye finanslovsmidler til løft af kernevelfærden udmøntes fuldt ud.


Fordelingen af puljen mellem kommunens skoler vil ske i forhold til den politiske vedtagne tildelingsmodel og for august - december 2020.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget over for Økonomiudvalget og byrådet anbefaler, at der gives en bevillingsmæssig korrektion af budgettet for 2020 til skolerne på 1,9 mio. kr.Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 12. august 2020, pkt. 86:

Indstilles godkendt.


Udvalget noterer sig, at der over årene vil blive tale om en væsentlig budgettilførsel til skolerne.


Tommy Degn deltog ikke i behandlingen af sagen.


Beslutning

Indstilles godkendt.

206. Analyse af kapacitet i pleje- og ældreboliger og fremtidige behov på området i Rebild Kommune efter høring

Print 27.42.00-P05-1-19
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

I budgetforliget 2020 er det aftalt, at der skal udarbejdes analyse af pleje- og ældreboligområdet med henblik på, at der ved budget 2021 sker afklaring af behovet for tilpasning af antallet af pleje- og ældreboliger i kommunen.

Forvaltningen har udarbejdet analyse af kapacitet i pleje- og ældreboliger og fremtidige behov på området i Rebild Kommune og analysen indstilles sendt i høring af Sundhedsudvalget.

Forvaltningen præsenterer desuden tidsplan for høring og den efterfølgende proces for behandling af analysen. Det indstilles, at Sundhedsudvalget sender analysen i høring.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet analyse af kapacitet i pleje- og ældreboliger og fremtidige behov på området i Rebild Kommune.

Analysens formål er at udarbejde et beslutningsgrundlag for Byrådet i forhold til at fastlægge en retning, som kan fremtidssikre Rebild Kommunes pleje- og ældreboligområde og de ældre borgeres behov for boliger.

Analysen har fokus på udviklingen i efterspørgslen af boliger og det nuværende udbud af boliger. Efterspørgslen bestemmes af udviklingen i antallet af ældre, de ældres behov for pleje samt deres ønsker til boligform. Udbudssiden skal matche det antalsmæssige behov for boliger, men også behov i forhold til særlige målgrupper.

I vurderingen af mulighederne for tilpasning af kapaciteten er der også set på den eksisterende boligmasse, herunder hvordan boligerne matcher borgernes ønsker til pleje- og ældreboligerne.

Desuden præsenteres de lovgivningsmæssige rammer, særligt i forhold til almene boliger, og hvilken betydning de har på en eventuel beslutning om tilpasning af den nuværende kapacitet.

Som bilag er desuden udarbejdet et faktaark om hvert ældrecenter, som samler de væsentligste nøgletal for hver center.

Analysens konklusioner danner grundlag for tre forskellige strategiske retninger, som kan lægges til grund for en udvikling af pleje- og ældreboligområdet.

Proces

Analysen præsenteres for Byrådet på temamøde den 12. juni, og analysen udsendes til Byrådet forud for temamødet.

Forvaltningen foreslår, at analysen sendes i høring hos Handicaprådet, Ældrerådet og SektorMED Pleje og Omsorg med høringsfrist d. 3. juli. Analysen vil i den forbindelse blive vedlagt som bilag til referatet fra dagens udvalgsmøde.

Forvaltningen lægger op til, at høringssvar fra brugere og pårørende af ældrecentrene indgår i høringsprocessen via ældrecentrenes kontaktpersoner i Ældrerådet.

Forslag til høringsbrev er vedlagt som bilag.

På Sundhedsudvalgets møde i august præsenteres de indkomne høringssvar, hvor udvalget desuden vil få mulighed for at drøfte indhold af analysen, med efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Analysen skal danne grundlag for drøftelser om kapaciteten af pleje- og ældreboliger ved budgetforhandlingerne i efteråret 2020.


Økonomi

Ingen bemærkninger.


Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- at Sundhedsudvalget sender analysen i høring hos Handicaprådet, Ældrerådet og SektorMED Pleje og Omsorg med høringsfrist d. 3. juli.

- at Sundhedsudvalget godkender udkastet til høringsbrevBeslutning fra Sundhedsudvalget, 12. juni 2020, pkt. 69:

Godkendt.

Jeanette Sagan deltog ikke i behandlingen af sagen.

Supplerende sagsfremstilling til Sundhedsudvalgets møde den 11. august 2020:

Analysen af kapacitet af pleje- og ældreboliger og fremtidige behov har været sendt i høring ved Ældrerådet, Handicaprådet og Sektor MED Pleje og Omsorg. Der er modtaget høringssvar fra Ældrerådet og Sektor MED Pleje og Omsorg. Høringssvarene er vedlagt som bilag på sagen.

Handicaprådet har meddelt, at de ikke har haft mulighed for at udarbejde et høringssvar indenfor tidsfristen.

Opsamlende er der flere opmærksomhedspunkter, som går igen i høringssvarene fra Ældrerådet og Sektor MED Pleje og Omsorg. Disse er:

 • Modernisering af boligerne - så de danner rammen for et godt sted at bo og for arbejdsmiljørigtige arbejdspladser
 • Ønske om flere boliger til borgere med demens samt flere aflastningspladser
 • Ældrecentre i lokalområderne vægtes højt grundet nærhedsprincippet
 • Problematikken omkring tomgangshusleje anerkendes som en udfordring,
 • Der peges på Strategi 2, som udgangspunkt for ændring af kapaciteten. Betydningen af Friplejehjemmet i Nørager bør afventes i den sammenhæng.
 • Medarbejderinddragelse i den kommende proces

Udover drøftelsen af høringssvarene, er det også relevant, at Sundhedsudvalget drøfter om der er behov for udarbejdelse af supplerende materiale til belysning af særlige emner.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

at Sundhedsudvalget drøfter analysen og de indkomne høringssvar samt om der er behov for supplerende informationer eller analyser fra forvaltningen med henblik på stillingtagen i forbindelse med budgetforhandlingen
at Sundhedsudvalget med udgangspunkt i de tre strategier i analysen tager stilling til, hvilken retning de vil anbefale overfor Økonomiudvalget og Byrådet.Beslutning fra Sundhedsudvalget, 11. august 2020, pkt. 73:

Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der arbejdes videre med muligheden for at reducere kapaciteten af plejeboliger i forhold til at skabe råderum for udvikling.

Dette skal ses i sammenhæng med en plan for en modernisering af det samlede plejeboligområde med fokus på behov for demens boliger, aflastningsboliger, attraktive boliger også for par samt udvikling af en fremtidig anvendelse af de overflødige boliger til andre formål. Moderniseringsplanen kan tage afsæt i strategi 2.

Sundhedsudvalget indstiller endvidere, at der arbejdes videre med en modernisering af ældreboligområdet, evt. i en helhedsplan for området i samarbejde med boligforeninger og eksterne aktører.

Beslutning

Indstilles godkendt som indstillet af Sundhedsudvalget.

207. Ministeriets pulje til sommeraktiviteter

Print 27.18.00-G01-1-20
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet.


Rebild Kommune er blevet tildelt et tilskud på 1.247.000 kr. som følge af aftale af 9. juni 2020 mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, de frie grønne løsgængere og Partiet Fremad om initiativer, der skal sikre et bredt udbud af sommeraktiviteter for børn og unge i skolernes sommerferie.


Sagsfremstilling

Formål er at sikre et udbud af sommeraktiviteter for børn og unge som følge af Covid-19.

Midlerne skal anvendes til udvikling og gennemførelse af sommeraktivitetsforløb i skolernes sommerferie 2020 samt i direkte forlængelse af den.


Aktiviteterne i sommeraktivitetsforløbene skal falde inden for følgende formål:

1) De skal bidrage til at lukke de faglige huller, der kan være opstået hos nogle børn og unge som følge af skolelukningen.

2) De skal understøtte et socialt/trivselsmæssigt formål med fokus på børn og unges deltagelse i fællesskaber samt understøtte deres interesser i øvrigt og udfordre dem til at prøve nye og anderledes aktiviteter.

Begge formål vil kunne understøtte et kriminalpræventivt sigte.


Forvaltningen har i samarbejde med foreninger og på tværs af fagområder sat en række aktiviteter i gang, der afvikles i løbet af sommeren. Se vedhæftet oversigt.


Kommunerne skal aflægge et særskilt revisionspåtegnet regnskab for anvendelsen af tilskuddet senest den 30. november 2020. Eventuellle uforbrugte midler skal tilbagebetales til Børne- og Undervisningsministeriet efter afrapporteringen.

Økonomi

Rebild Kommune har fået bevilget en pulje på 1.247.000 kr. og fordelt til anvendelse jævnfør vedhæftet oversigt.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget over for Økonomiudvalget og byrådet anbefaler, at der gives en bevillingsmæssig korrektion af budgettet for 2020 på 1.247.000 kr.
Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 12. august 2020, pkt. 87:

Indstilles godkendt.


Udvalget kvitterer for en stor indsats fra de mange medarbejdere, der har arbejdet for at realisere aktiviteterne.


Tommy Degn deltog ikke i behandlingen af sagen.


Beslutning

Indstilles godkendt som indstillet af BFU suppleret med tak for indsatsen til de mange frivillige, der har bidraget.

208. Høring af udkast til praksisplan

Print 29.30.08-P35-1-18
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet


Praksisplanudvalget består af politiske repræsentanter fra PLO Nordjylland, Region Nordjylland og kommunale repræsentanter udpeget via KKR Nordjylland. Praksisplanudvalget udarbejder i hver valgperiode en praksisplan for almen praksis. Praksisplanen er et centralt samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommuner og praktiserende læger med henblik på at understøtte almen praksis’ rolle i det samlede sundhedsvæsen.


Praksisplanudvalget i Nordjylland har fremsendt en høringsversion af praksisplan for almen praksis til høring hos bl.a. de 11 nordjyske kommuner. Efter høringen bearbejdes planen i Praksisplanudvalget hvorefter planen sendes til godkendelse hos almen praksis, Region Nordjylland og de nordjyske kommuner i foråret 2021.

Sagsfremstilling

Den fælles vision for både den gældende Sundhedsaftale og Praksisplanen er, at:


Nordjyderne bliver sundere og oplever et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen, der er til for dem.


På grund af den tætte sammenhæng mellem praksisplanen og Sundhedsaftalen, har praksisplanen fokus på samme målgrupper som Sundhedsaftalen:

 • Børn og unge med særlige udfordringer
 • Borgere med psykisk sygdom
 • Borgere med kroniske sygdomme og/eller komplekse problemstillinger


Praksisplanen indeholder 5 pejlemærker med tilhørende målsætninger:


1.Styrke nære relationer: Pejlemærket handler bl.a. om at skabe tydelighed om behandlingsansvaret ved sektorovergange, og styrke kendskab og kommunikation mellem almen praksis og øvrige dele af sundhedsvæsenet. Under pejlemærket behandles bl.a. opgaveoverdragelse, kommunalt-lægelige udvalg (KLU) og brug af digitale muligheder i almen praksis.


2.Sikre målrettede indsatser til de patienter, der har størst behov: Pejlemærket indeholder en beskrivelse af, hvordan der sikres målrettede indsatser til de patienter, der har størst behov. Konkret behandler pejlemærket bl.a. identifikation af børn og unge med trivselsudfordringer, forbedret kommunikation mellem almen praksis, kommuner (herunder PPR) og psykiatri, mere sammenhængende forløb for borgere med kroniske sygdomme, og et mål om øget brug af opfølgende hjemmebesøg.


3.Udvikle og fastholde den faglige kvalitet: Pejlemærket indeholder en beskrivelse af, hvordan den faglige kvalitet i almen praksis udvikles. Det omhandler bl.a. patientinddragelse, kvalitetsudvikling i almen praksis’ kvalitetsklynger, samt samarbejde om forbedret medicinhåndtering (herunder optimering af brug af Det Fælles Medicinkort og dosisdispensering).


4.Sikre hurtigere og nemmere adgang til almen praksis for borgeren: Pejlemærket omhandler arbejdet for at sikre borgerne en god og lige tilgængelighed til almen praksis. Det gælder både fysisk, telefonisk og elektronisk tilgængelighed, samt afprøvning og udbredelse af digitale løsninger for at fremme borgernes tilgængelighed.


5.Styrke proaktivt samarbejde om lægedækningen: Pejlemærket omhandler, hvordan almen praksis, kommuner og region vil samarbejde om at sikre nordjyderne en god lægedækning. Pejlemærket beskriver, hvordan der i fællesskab arbejdes for at sikre tilstrækkelig kapacitet i almen praksis i hele regionen på både kortere og længere sigt, herunder inddeling af regionen i lægedækningsområder samt rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger. Som en del af praksisplanen er der udviklet kommuneprofiler, som er et vejledende redskab i forbindelse med at sikre lægedækning. Hver kommuneprofil indeholder bl.a. en vurdering af lægedækning og den fremtidige lægedækningsstruktur i den enkelte kommune.


En administrativ gruppe med repræsentanter fra kommuner, PLO og regionen har udarbejdet udkastet til praksisplan, som gennem processen flere gange har været behandlet i praksisplanudvalget. Arbejdet har blandt andet taget udgangspunkt i de forhøringssvar som også Rebild Kommune har fremsendt, samt dialogmødet mellem repræsentanter fra Sundhedsudvalget og formandskabet for Praksisplanudvalget.


I kommuneprofilen, som er en del af Praksisplanen, fremgår det at der er fire lægedækningsområder i Rebild Kommune: Nørager, Støvring, Skørping og Terndrup.


I lægedækningsområde Nørager er der to kapaciteter, men udfordringen er, at de ikke benyttes, der er således en rekrutteringsudfordring. Mange borgere i dette område har læge udenfor kommunen. I lægedækningsområde Støvring er udfordringen, at der flytter mange nye borgere til og dermed stiger behovet for almene læger. I lægedækningsområde Skørping og Terndrup passer kapaciteten med antallet af borgere. På sigt er der generelt behov for styrket opmærksomhed på rekruttering af praktiserende læger til kommunen.


Udkast til Praksisplan har været drøftet i Kommunal Lægelige Udvalg (KLU) i Rebild Kommune. KLU har afgivet følgende input til Sundhedsudvalget:

 • Vigtigt at fastholde en opmærksomhed på rekruttering
 • Vigtigt at være opmærksom på kapaciteten i kommunen
 • Det ønskes, at der fastholdes to ydernumre i lægedækningsområde Nørager og tilføres et ekstra ydernummer i lægedækningsområde Støvring


Forvaltningen har udarbejdet et udkast til høringssvar, som har fokus på følgende ønsker:

 • Opbakning til input fra KLU
 • At der indføres større fleksibilitet mellem lægedækningsområder
 • Opbakning til vision, pejlemærker og tiltag


Vedlagt som bilag er udkast til Praksisplan, høringsbrev, pixie udgave og forvaltningens udkast til høringssvar.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at høringssvar til Praksisplan for Almen Praksis 2021 godkendesBeslutning fra Sundhedsudvalget, 11. august 2020, pkt. 77:

Godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

209. Orientering

Print 00.01.00-P35-9-19
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Der bestilles notat om fundraising til budgetforhandlingerne.

Bilag:

Ingen bilag.

210. Lukket punkt: Beslutning om ekspropriation til cykelstier langs Hanehøjvej

Print 05.04.06-P20-1-19
Økonomiudvalget

Bilag:

Ingen bilag.

211. Lukket punkt: Ekspropriation for virkeliggørelse af lokalplan

Print 01.04.00-P00-62-20
Økonomiudvalget

Bilag:

Ingen bilag.

212. Lukket punkt: Indstilling af forhandlingsresultat

Print 20.02.03-A00-1-16
Økonomiudvalget

Bilag:

Ingen bilag.

213. Lukket punkt: Salg af ejendom

Print 82.02.00-G10-1-20
Økonomiudvalget

Bilag:

Ingen bilag.

214. Lukket punkt: Salg af ejendom

Print 13.06.05-Ø54-2-19
Økonomiudvalget

Bilag:

Ingen bilag.

Menu