Referat

Dato: 
Tirsdag, 1. september 2020 - 8:00
Udvalg: 
Økonomiudvalget
Sted: 
Mødelokale 2A - Rådhuset i Støvring, Hobrovej 110, 9530 Støvring
216. Godkendelse af dagsorden

Print 00.01.00-P35-9-19
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag:

Ingen bilag.

217. Budget 2021 - 2024

Print 00.30.00-G01-1-20
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.

Jævnfør den politisk besluttede budgetproces for 2021-24 skal Økonomiudvalget på dette møde fastsætte rammerne for den videre budgetbehandling.

Økonomiudvalget skal udmelde driftsrammer til fagudvalgene til deres videre budgetbehandling. Økonomiudvalget skal endvidere tage stilling til anlægsniveauet og finansieringsgrundlaget i budgetforslaget til Byrådets 1. behandling den 17. september 2020. 

Sagsfremstilling

Med baggrund i basisbudget 2021-24 og præsentationen af basisbudget, muligheder og udfordringer på budgetseminaret den 17. august 2020, skal Økonomiudvalget på nuværende tidspunkt som minimum tage stilling til følgende forhold vedr. budgetforslag for 2021 - 24:

1. De overordnede rammer for budgetforslaget

2. Sigtepunkter for finansiering og finansiel balance, herunder lån og skatter mv.

3. Stillingtagen til dispensationsansøgninger for lån. Ministeriets svar på Rebild Kommunes ansøgninger forventes modtaget senest den 31. august og vil således være kendte på mødet.

4. Driftsrammer for udvalgenes videre budgetlægning herunder:

Det anbefales, at de udmeldte driftsrammer til udvalgene betragtes som totalrammer indenfor de respektive udvalgs områder. Udvalgene vil således selv skulle finansiere ønsker og udfordringer indenfor den besluttede ramme.

5. Investeringsoversigt på anlæg 2021 – 24 og herunder den videre behandling af investeringsprogrammet 2021-24.

Med baggrund i en stillingtagen til ovennævnte samt udvalgenes videre behandling heraf, vil forvaltningen udarbejde et samlet budgetforslag til Byrådets 1. behandling den 17. september 2020.

Økonomi

Økonomi jævnfør basisbudget 2021 - 24.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget træffer beslutning om

  • de overordnede rammer for budgetforslag 2021-24
  • sigtepunkter for finansiering og finansiel balance, herunder lån, skatter, budgetbalancer mv.
  • dispensationsansøgnigner for lån
  • anlægsprogram 2021-24 herunder den videre behandling af anlæg 2021-24

Samt at økonomiudvalget overfor fagudvalgene træffer beslutning om

  • driftsrammer for udvalgenes videre budgetlægning

Økonomiudvalgets beslutning vil blive fremsendt til fagudvalgene i umiddelbar forlængelse af mødet. 

Beslutning

Et flertal (Venstre, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti) vedtog:


ØK konstaterer, at Rebild Kommune er udfordret af en stram serviceramme, der er 17 mio. lavere end basisbudgettet.


Hvis dette skulle fordeles på fagudvalgene ville det indebære rammebesparelser på

AMU = 210.000 kr.

BFU = 7.042.000 kr.

KFU = 620.000 kr.

SU = 5.540.000 kr.

TMU = 780.000 kr.

ØK = 2.800.000.


I den konkrete stillingtagen hertil afventes yderligere afklaring af de budgetmæssige muligheder.


Der planlægges efter en anlægsramme på 105 mio. kr.


Der anvendes statsgaranti for skatter, tilskud og udligning.


Rebild Kommune har ansøgt om tilskud til skattenedsættelse på op til 0,2%. Beslutning om skatteprocent afventer svar fra ministeriet.

Der forudsættes fuld låneoptagelse i henhold til tilsagn fra ministeriet. Der er ikke modtaget tilsagn endnu.


Fagudvalgene skal finansiere eventuelle udfordringer og ønsker indenfor egen ramme i basisbudgettet.


Med baggrund i overstående udarbejdes et budgetforslag til Byrådets 1. behandling af Budget 2021-24 den 17. september.


Det Konservative Folkeparti stemte imod, idet Det Konservative Folkeparti ønskede stillingtagen til overførsel af merforbrug på 10 mio. på SUU.

Bilag:

Ingen bilag.

218. Budget 2021 - 2024 - Fagudvalgene

Print 00.30.00-G01-1-20
Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.


Jævnfør den politisk besluttede budgetproces for 2021-24 skal fagudvalgene behandle Økonomiudvalgets rammeudmelding og indstille fagudvalgets budget til Byrådets 1. behandling den 17. september.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandler de overordnede rammer for budgettet og det videre budgetarbejde på deres møde den 1. september 2020.

Økonomiudvalget tager på dette møde stilling til de respektive fagudvalgs økonomiske driftsrammer til det videre budgetarbejde.

Udvalget skal behandle deres budget 2021-24 ud fra økonomiudvalgets rammeudmelding, som vil foreligge til mødet.

For budgetmateriale henvises til Rebild Kommunes hjemmeside.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at fagudvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, at fagudvalgets udmeldte driftsramme godkendes og fremsendes til 1. behandling af budget 2021-24.

Beslutning

Et flertal (Venstre, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti) vedtog:


ØK konstaterer, at Rebild Kommune er udfordret af en stram serviceramme, der er 17 mio. lavere end basisbudgettet.


Hvis dette skulle fordeles på fagudvalgene ville det indebære rammebesparelser på

AMU = 210.000 kr.

BFU = 7.042.000 kr.

KFU = 620.000 kr.

SU = 5.540.000 kr.

TMU = 780.000 kr.

ØK = 2.800.000.


I den konkrete stillingtagen hertil afventes yderligere afklaring af de budgetmæssige muligheder.


Der planlægges efter en anlægsramme på 105 mio. kr.


Der anvendes statsgaranti for skatter, tilskud og udligning.


Rebild Kommune har ansøgt om tilskud til skattenedsættelse på op til 0,2%. Beslutning om skatteprocent afventer svar fra ministeriet.

Der forudsættes fuld låneoptagelse i henhold til tilsagn fra ministeriet. Der er ikke modtaget tilsagn endnu.


Fagudvalgene skal finansiere eventuelle udfordringer og ønsker indenfor egen ramme i basisbudgettet.


Med baggrund i overstående udarbejdes et budgetforslag til Byrådets 1. behandling af Budget 2021-24 den 17. september.


Det Konservative Folkeparti stemte imod, idet Det Konservative Folkeparti ønskede stillingtagen til overførsel af merforbrug på 10 mio. på SUU.


Godkendt.

Bilag:

Ingen bilag.

Menu