Referat

Dato: 
Onsdag, 13. januar 2016 - 14:00
Udvalg: 
Børne- og Familieudvalget
Sted: 
Børnehusene Skørping og Skørping Skole
1. Godkendelse af dagsorden

Print 00.01.00-P35-10-15
Børne- og Ungdomsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag:

Ingen bilag.

2. Disponeringsregnskab specialiseret børne- og ungeområde december 2015

Print 27.27.00-Ø00-1-15
Børne- og Ungdomsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

Ved opgørelsen i december er der disponeret 64,45 mio. kr. af budgettet på 65,04 mio. kr. Dermed er der knap 0,6 mio. kr. tilbage til tilgange og ændringer af indsatser resten af året. På nuværende tidspunkt forventer center familie og handicap et udgiftsniveau svarende til korrigeret budget og eventuelt et lille mindreforbrug.

Sagsfremstilling

Hermed en orientering om det forventede regnskab for 2015 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

 

Samlet er der et korrigeret budget på 65,0 mio. kr., inkl. overførsel fra sidste år på 1 mio. kr. Budgettet er fordelt med 62,1 mio. kr. på myndighedsdelen og 2,9 mio. kr. til objektiv finansiering af sikrede institutioner og social tilsyn nord.

Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 64,45 mio. kr. Heraf udgør de disponerede udgifter på myndighedsdelen 62,6 mio. kr. og 1,9 mio. kr. på objektiv finansiering. Der er knap 0,6 mio. kr. tilbage af budgettet, som skal dække tilgange af nye sager og ændringer i eksisterende sager resten af året. Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller derfor med frem til forventet ophør. Afgang af disponerede udgifter vil derfor kun komme ved ophør før forventet stopdato.

Siden forrige opgørelse er de disponerede udgifter steget med 0,4 mio. kr. Forventet tilgang er tilsvarende nedskrevet med 0,4 mio. kr.

Center Familie og Handicaps forventning til regnskabsresultatet er lige nu et udgiftsniveau svarende til korrigeret regnskab, måske endda med et lille mindreforbrug, fordi vi nu er så langt henne på året, at det bør være begrænset hvor meget nye indsatser belaster 2015 regnskabet.

Stigningen på 0,4 mio. kr. i forhold til forrige opgørelse omfatter:

 • Tilgange på baggrund af nye bevillinger på 0,2 mio. kr., som bl.a. omfatter:

o   1 plejefamilieanbringelse: 0,04 mio. kr.

o   Tillægsydelse til handicappet barn på døgninstitution: 0,05 mio. kr.

 • Ændringer i eksisterende indsatser på samlet 0,2 mio. kr., som bl.a. omfatter:

o   Forlængelse af anbringelse: 0,2 mio. kr. 

Økonomi

Center Familie og Handicap forventer et udgiftsniveau som svarer til korrigeret budget og eventuelt med et lille mindreforbrug.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

at disponeringsregnskabet drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

3. Forslag til et sammenhængende decentralt tilbud for de 0-16 årige

Print 17.01.00-A00-1-15
Børne- og Ungdomsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet.

Økonomiudvalget har besluttet, at der med henblik på at etablere og styrke et sammenhængende, decentralt tilbud til aldersgruppen 0-16 år, i samarbejde med skoler og bestyrelser, udarbejdes et forslag, der skal være med til at skabe trivsel og være fagligt og økonomisk bæredygtigt.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 9. december 2015 i forbindelse med behandlingen af undersøgelsen af skoleområdet, at de ville have et udspil til et sammenhængende decentralt tilbud for de 0-16 årige.

Forslaget skulle tage udgangspunkt i følgende forudsætninger:

 • Der lukkes ikke skoler i Rebild Kommune.

Tanker, der kan indgå, kan bla være:

 • Etablering af distrikter.
 • Etablering af børneuniverser, hvor det vurderes at give mening.

 

Følgende kan ligeledes indtænkes i den ny struktur:

 • Dagplejen
 • EUD forløbene
 • Specialklasserne
 • Modtageklasserne

Der er på den baggrund udarbejdet to scenarier, der med afsæt i ØK´s beslutning forsøger at imødekomme de konkrete udfordringer gennem en samlet løsning. Det er vurderingen, at en helhedsløsning med etablering af større distrikter, kombineret med en nedbringelse af antallet af selvstændige kontrakter for både skoler og dagtilbud, i et vist omfang vil styrke de decentrale ledelses- og styringsmuligheder på 0-16 års området, og dermed øge mulighederne for at imødekomme nogle af de pædagogiske og økonomiske udfordringer som beskrevet i skoleanalysen.

Konkret fremlægges forslag til 2 scenarier med større børnedistrikter, der samler en række beslutninger vedr. dagpleje, daginstitutioner, skoler, EUD-forløb og specialklasser, og som således favner hele 0-16 årsområdet.

 

Begge scenarier er bygget op omkring 6 børnedistrikter. De to scenarier adskiller sig ved, om der etableres et nyt distrikt for Øster Hornum og Suldrup, eller om der etableres et distrikt mellem Suldrup og Haverslev.

For begge scenarier gælder det, at der tænkes en kontraktholder for henholdsvis dagtilbud og skoler i hvert distrikt - dvs. 2 kontraktholdere i hvert distrikt, som skal samarbejde tæt omkring opgaveløsningen i distriktet. Derudover vil der på hver matrikel - både dagtilbud og skole - være en afdelingsleder samt evt. andre mellemledere (eksempelvis afdelingsleder og SFO-leder).

I hvert distrikt vælges en bestyrelse for henholdsvis dagtilbud og skole. Ud over de ordinære bestyrelsesmøder, forpligtes de til at afholde mindst 4 årlige, fælles bestyrelsesmøder i distriktet.

Ifm. reorganiseringen foreslås det, at der træffes beslutning om en fysisk samling af skole og børnehaver i hhv. Bælum og Nørager.

* Se endvidere bilag; "Forslag til etablering af 6 børnedistrikter i Rebild Kommune"

Dagplejen

Ved etablering af børnedistrikter, lægges der op til, at en beslutning om sagen vedrørende handleplan for dagplejen, kan implementeres i den samlede løsning.

Ledelsen af dagplejen decentraliseres og lægges ud i de 6 børnedistrikter. Det bliver således kontraktholderne på daginstitutionsområdet, der fremadrette varetager ledelsen af dagplejerne inklusiv ledelsen af dagplejepædagogerne. I de distrikter, hvor antallet af dagplejere i distriktet bliver for højt, foreslås der ansættelse af en daglig leder med reference til kontraktholderen.

Derudover foreslås det, at det lovpligtige tilsyn på hele 0-6 årsområdet placeres i en ny tilsynsafdeling under PPR, samt at procedurer og kriterier ved godkendelse af private pasningsordninger godkendes.

* Se endvidere bilag; "Notat vedrørende effekt og konsekvenser ved decentralisering af dagplejen i Rebild Kommune" samt

 "Handleplan Dagplejen - reorganisering af dagplejen (konklusioner og høringssvar)"

Småbørnsinstitutioner

Der skal tages beslutning om, hvorvidt forsøgsordningen med småbørnsgrupper i daginstitutionen Aavangen (Terndrup) og daginstitutionen Tumlehøj (Suldrup) skal videreføres. På Børne- og Ungdomsudvalgsmødet den 11. november 2015 blev der fremlagt statusevaluering for projektet. Det foreslås, at forsøgsordningerne i Terndrup og Suldrup gøres permanente med henblik på at øge forældrenes valgmuligheder i distrikterne, samt at kunne bruge småbørnsgrupperne som bufferkapacitet i forbindelse med kapacitetsstyringen af dagplejen. Det foreslås endvidere, at der arbejdes på at udbygge med småbørnsgrupper i de resterende distrikter.

* Se endvidere bilag; "Statusevaluering af forsøgsordning med småbørnsgrupper"  

Daginstitutioner

Daginstitutionsområdet vil blive berørt af strukturændringerne, da der lægges op til at dagtilbudsledelsen følger ledelsesstrukturen på skoleområdet. Det vil sige, at dagtilbudsområdet vil gå fra 8 til 6 kontraktholdere. Den foreslåede struktur følger dog den allerede implementerede ledelsesmodel på daginstitutionsområdet og udbygges ved, at der nu i alle distrikter er flere daginstitutioner tilknyttet den enkelte kontraktholder. I forhold til den daglige pædagogiske ledelse i daginstitutionerne lægger forslaget op til, at der skal være daglig ledelse på alle matrikler, som ud over den pædagogiske ledelse også varetager den daglige personaleledelse.

Specialklasser

Der er i efteråret udarbejdet et forslag til en ny organisering af kommunens specialklasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder på baggrund af det faldende elevtal og det faktum, at en del af de nuværende elever i de tre klasser har andre udfordringer end den oprindelige målgruppebeskrivelse. I de 3 specialklasser er der medio november samlet set 34 elever – fordelt på henholdsvis 20 (Terndrup), 8 (Sortebakkeskolen) og 6 elever (Karensmindeskolen).

Forvaltningen foreslår, at specialklassen på Karensmindeskolen udfases. Desuden at der oprettes en ny specialgruppe på Sortebakkeskolen, således at den rummer både elever med generelle indlæringsvanskeligheder (G-klasse) og  en gruppe for elever med specifikke vanskeligheder (S-klasse). Den nuværende specialklasse på Terndrup Skole fastholdes.

Forslaget er begrundet i, at der er meget få elever i specialklasserne på Karensmindeskolen og at de alle er tilknyttet overbygningen og snart forlader folkeskolen. Derudover har den nuværende elevgruppe i specialklassen på Sortebakkeskolen andre udfordringer end alene generelle indlæringsvanskeligheder.

* Se endvidere bilag: "Forslag til ny organisering af kommunes specialklasser for elever med generelle  indlæringsvanskeligheder"

EUDflex og Eud10

Det er i Rebild Kommune i august 2015 besluttet at etablere et samlet overbygningstilbud for 8.-10. klasse med fokus rettet mod erhvervsuddannelserne, som kaldes EUDflex for 8.-9. klasse og EUD10 for 10. klasse. Tilbuddet er pt. placeret på Bavnebakkeskolen. EUDflex er etableret i samarbejde mellem Karensmindeskolen, Bavnebakkeskolen og Rebild Ungdomsskole. Størstedelen af undervisningen foregår idag på Bavnebakkeskolen. Dele af valgfagsundervisningen foregår på Karensmindeskolen. En dag om ugen foregår undervisningen i Rebild Ungdomsskoles regi, med henblik på at styrke gruppedannelsen og give eleverne alternative faglige udfordringer.

I oktober behandlede Børne- og Ungdomsudvalget et forslag om at flytte EUDflex og EUD10 fra Bavnebakkeskolen til Karensmindeskolen. Udvalget besluttede ikke at flytte tilbuddet, men bad forvaltningen undersøge mulighederne for alternative placeringer. Center Børn og Unge har undersøgt mulighederne – men da tilbuddet, af hensyn til transportmuligheder, er nødt til at være placeret i Støvring er muligheder kun Karensmindeskolen eller Bavnebakkeskolen. Såfremt tilbuddet placeres på Karensmindeskolen foreslår forvaltningen det placeret på Svinget.

 

* Se envidere bilag: "Notat om placering af EUDflex og EUD10"

 

Overgangsordning på skoleområdet

Selv om der i de fremlagte forslag ikke nedlægges institutioner eller afdelinger ifm. etableringen af større distrikter, vil der jf. gældende lovgivning på folkeskoleområdet formelt være tale om skolenedlæggelser, idet der skal etableres større distrikter. På skoleområdet vil disse dermed først kunne træde i kraft pr. 1. august 2017, hvorfor der foreslås en 1 årig overgangsordning, hvor der istedet etableres fælles ledelse de steder, hvor der i de to scenarier lægges op til det.

Der er ingen lovgivningsmæssige bindinger på dagtilbudsområdet ifm. etableringen af større distrikter.

Den ny ledelsesstruktur kan træde i kraft allerede pr. 1. august 2016, men de ny større distrikter på skoleområdet vil først kunne etableres pr. 1. august 2017. Der arbejdes derfor i skoleåret 2016/17 med en overgangsordning i den ny ledelsesstruktur, hvor de eksisterende skoledistrikter er gældende.

Tidsplan

For at sikre skoler og institutioner den fornødne tid til en forsvarlig planlægning af skoleåret 2016/2017 samt gennemførelse af den ny ledelsesstruktur, afholdes der et ekstraordinært BUU 4. januar med sigte på endelig Byrådsbehandling ultimo april efter høring.

Økonomi

Er inden for den samlede økonomiske ramme.

Der foreslås en ændring af ressourcetildelingsmodellen for skoleområdet, så der kun elevtalsreguleres 1 gang årligt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

at forslagene om distrikstscenarier sendes i høring i bestyrelser, MEDudvalg, Sektorudvalg og de relevante faglige organisationer med en høringsfrist den 29. marts 2016

I høringen bedes der tages stilling til:

Forslag om etablering af 6 børnedistrikter i Rebild Kommune, herunder

 • organiseringen i hhv. version 1 og version 2
 • decentralisering af dagplejeledelsen og den pædagogiske sparring på 0-3 års området i distrikterne under dagtilbudskontraktholderens ansvar
 • implementering af en ledelsesstruktur med færre kontraktholdere
 • etablering og udvikling af småbørnsgrupper i alle distrikter
 • ændring af ressourcetildelingsmodellen på skoleområdet, således der kun bliver reguleret for elevtal 1 gang årligt
 • fremtidig placering af EUDflex og EUD10
 • forslag til ny organisering af specialklassestrukturen
 • igangsættelse af 2 anlægsprojekter i Bælum og Nørager

Herudover bedes Børne- og Ungdomsudvalget tage stilling til:

 • godkendelse af forvaltningens videre arbejde med at samle hele det lovpligtige kommunale og private tilsyn i en ny afdeling under PPR.
 • godkendelse af "Procedure  og kriterier ved godkendelse af private pasningsordninger"
 • hvorvidt forsøgsordningerne med småbørnsgrupper i Tumlehøj og Aavangen kan gøres permanente på baggrund af den allerede udarbejdede statusevaluering.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede at sende forvaltningens forslag til etablering af 6 børnedistrikter i høring.

Dog ønskede Børne- og Ungdomsudvalget at behandle forslaget om decentralisering af dagplejen i en selvstændig sagsfremstilling.

Børne- og Ungdomsudvalget ønskede først at tage stilling til anlægsprojekter på skole- og dagtilbudsområdet, når den endelige beslutningstagen om et sammenhængende decentralt tilbud for de 0-16 årige er truffet.

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede, at der i forbindelse med den politiske behandling forudsættes, at der som min. via tilpasninger og tilførelse af midler skaffes et beløb i et niveau på 7 mio. kr. årligt til en tildelingsmodel, der svarer til skolestrukturen.

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte at samle hele det lovpligtige kommunale og private tilsyn i en ny afdeling under PPR.

Børne- og Ungdomsudvalget afventer stillingtagen til ”Procedure og kriterier ved godkendelse af private pasningsordninger” indtil sagen om decentralisering af dagplejen er behandlet.

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede at afvente den endelige evaluering af småbørnsgrupperne i Tumlehøj og Aavangen inden stillingtagen.

4. Projekt: Fælles indsats

Print 27.00.00-G01-20-15
Børne- og Ungdomsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget.

I foråret 2015 påbegyndte Center Familie og Handicap og Center Børn og Unge en undersøgelse af det tværfaglige samarbejde i forhold til udsatte børn og unge i kommunen. Ligeledes har Børne- og Ungdomsudvalget været på studietur til Sverige og på inspirationstur til Herning. På baggrund af den indsamlede viden internt og eksternt har Center Sundhed, Center Familie og Handicap samt Center Børn og Unge indgået et samarbejde for at styrke det tværfaglige samarbejde og den tidlige indsats over for udsatte børn og unge i kommunen. Projektet hedder Fælles indsats og vil som projekt strække sig frem til december 2017.

Sagsfremstilling

Med afsæt i politikker, en organisatorisk efterspørgsel fra de ansatte om et styrket tværfagligt samarbejde og en ledelsesmæssig målsætning ønsker Center Sundhed, Center Familie og Handicap samt Center Børn og Unge at skabe en samlet indsats, der for alvor udnytter potentialet i en helhedsorienteret indsats på tværs af centrene og som i langt højere udstrækning udnytter potentialet i måden vores fagfolk tænker og udnytter deres ressourcer på. Det kræver at alle ansatte i Rebild Kommune, der arbejder med børn og unge i aldersgruppen 0-16 år og som derfor har et ansvar for at sætte tidligt ind med en tværfaglig indsats; følger op på, reagerer hurtigt og hele tiden handler så en positiv udvikling sikres hos barnet og den unge. For at dette kan lykkes kræver det, at der bliver skabt et fælles mindset, nogle rammer og en organisatorisk tilgang på børne- og ungeområdet, som understøtter det tværfaglige samarbejde og den tidlige indsats til gavn for børn og forældre i Rebild Kommune. Det handler om en fælles forpligtelse, fælles indsats og et fælles ansvar! Projektet vil dermed have fokus på, at vi gennem et tværgående udviklingsprojekt får skabt den nødvendige forandring, for bedre at kunne understøtte det tværfaglige samarbejde og den tidlige indsats mellem skoler, dagtilbud, det sociale område og sundhedsområdet, så der skabes et bedre børneliv for alle i kommunen. Projektets revideret kommissorium og projektmodel er vedlagt sagen.

Visionen for projektet bygger på de vedtagne politikker på 0–16-årsområdet. Visionen er at skabe en organisation der giver de optimale rammer for at arbejde med helhederne i “Det gode børneliv”, så både børn, forældre og medarbejdere oplever, at vi gennem et tværfagligt samarbejde skaber de optimale rammer for børnenes udvikling.

Formålet med projektet er at skabe et fælles mindset, nogle rammer og en organisatorisk tilgang på børne- og ungeområdet, som understøtter det tværfaglige samarbejde og den tidlige indsats til gavn for børn og forældre i Rebild Kommune.

Projektets målgruppe er alle ansatte, der arbejder med børn og unge i aldersgruppen 0-16 år og som derfor har et ansvar for at sætte tidligt ind med en tværfaglig indsats over for de børn og unge, der har behov for det, så vi sammen kan sikre deres fortsatte positive udvikling.

I projekt Fælles indsats er der på baggrund af ovenstående elementer opstillede tre mål, som der i hele projektperioden vil blive arbejdet med. Det primære mål i projektet er:

Mål: Kompetencer, kendskab og kultur: Vi har en fælles forståelse af opgaven og ved at det er et fælles ansvar. Vi er fagligt klædt på til at identificere børnene og familierne, reagere hurtigt og sætte ind med den indsats der er behov for.

For at sikre at ovenstående mål kan efterleves er det vigtigt at den organisatoriske ramme understøtter målet. På baggrund heraf er nedenstående to mål udarbejdet:

Mål: Organisation: Vi har en organisationsstruktur, der understøtter det tværfaglige samarbejde.

Mål: Tilbud og indsatser: Vi har de tilbud, ydelser og foranstaltninger på hylden som børnene og familierne har behov for – og alle medarbejdere kender til dem og ved hvordan de kan bruges og af hvem.

For yderligere uddybning af målene, henvises der til kommissoriet eller projektmodellen.

For at sikre fremdriften i projektet er der på baggrund af visionen, formålet og målene opstillede nogle resultatmål. Resultatmålene rækker frem til december 2017; Vi griber mindst muligt ind med størst effekt! Vi følger, reagerer hurtigt og handler hele tiden så vi sikrer at barnet/den unge udvikler sig i en positiv retning:

 • Vi kan se det ved at kurven for underretninger flytter sig så der kommer flere underretninger på småbørnsområdet.
 • Vi kan se det ved at vi får flere forebyggende sager og færre anbringende sager.
 • Vi kan se det ved at den samlede indsats fra 0-9 år stiger og at der afledt heraf sker et fald i indsatser fra 10-16 år.

For at måle på resultatmålene er der udarbejdet en baseline. Baselinen har til formål at fremstille en status over hvordan tallene tilknyttet resultatmålene er på nuværende tidspunkt. De fleste af baselinens tal er trukket fra myndighedsområdet. Udvalget vil løbende blive præsenteret for en opdateret baseline hvoraf nøgletallenes bevægelse fremgår. Baselinen tager primært udgangspunkt i regnskabstal fra 2014 idet regnskab 2015 først gøres op i januar. Udvalget præsenteres for en revideret baseline med 2015 tal i et udvalgsmøde i marts 2016. Baselinen er vedlagt sagen.

Idet projekt Fælles indsats blandt andet handler om mindset, tværfagligt samarbejde og tidlig indsats vil der altid være grobund for udvikling. Derfor er der i forlængelse af resultatmålene opstillede nogle succeskriterier for projektet. Succeskriterierne er udformet ud fra et ønske om at vi ved projektets afslutning hæfter os ved bestemte parametre. Succeskriterierne er udarbejdet af styre- og følgegruppen (ledere) og fremgår i kommissoriet.

Kommissoriet og baselinen har været udarbejdet i samarbejde med følgegruppen (ledere). Repræsentanter i følgegruppen fremgår af kommissoriet.  

Økonomi

I budgetforhandlingerne 2016 blev der afsat 1 mio.kr. i henholdsvis 2016 og 2017 til projekt Fælles indsats med fokus på de 0-5 årige. Midlerne er på nuværende tidspunkt endnu ikke fordelt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

at det revideret kommissorie for projekt Fælles indsats godkendes
at resultatmål og baselinen for projekt Fælles indsats godkendesSundhedsudvalget, 12. januar 2016, pkt. 5:

Indstillingerne blev godkendt.

Beslutning

Kommissorium, resultatmål og baseline blev godkendt.

5. Orientering

Print 00.00.00-A00-11-15
Børne- og Ungdomsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

Samme som sagsfremstilling

Sagsfremstilling

 • Personaleforhold
 • Kommende sager i BUU (bilag)
 • Evaluering af mødet

Økonomi

Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

at sagen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Menu