Referat

Dato: 
Onsdag, 10. maj 2017 - 14:00
Udvalg: 
Børne- og Familieudvalget
Sted: 
Dagplejen - Mødelokale 1 på administrationsbygningen i Terndrup
66. Godkendelse af dagsorden

Print 00.01.00-P35-1-17
Børne- og Ungdomsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag:

Ingen bilag.

67. Økonomivurdering 1. kvartal 2017 - Børne- og ungdomsudvalget

Print 00.15.00-S00-1-17
Børne- og Ungdomsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

Årets første økonomivurdering for Børne- og ungdomsudvalget viser et forventet regnskab på samlet 497,9 mio. kr. Korrigeret budget inklusiv overførsler er på 498,3 mio. kr. Det giver en samlet forventet afvigelse på 0,4 mio. kr. i mindreforbrug.

Sagsfremstilling

Hermed præsenteres årets første økonomivurdering for Børne- og Ungdomsudvalgets område. Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget i 1. kvartal 2017, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året.

På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 497,9 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 0,4 mio. kr. i mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 498,3 mio. kr. Korrigeret budget indeholder overførsler fra regnskab 2016, som indstillet til byrådets møde d. 27.04.17. Børne- og ungdomsudvalget er indstillet til en overføsel på 6,6 mio. kr. i mindreforbrug.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, som er vedlagt som bilag.

Vi har arbejdet med et nyt design til vedhæftet økonomivurderingsrapport - den læses sådan.

 • Første side viser: Udvalget i hovedtal, en graf med regnskab 2016, budget og forventet regnskab 2017 samt et diagram med fordelingen af budgettet.
 • Herefter kommer et kort resumé og oversigt over de områder med væsentligste afvigelser, samt en pil for markering af, om der er tale om mer- eller mindreforbrug.
 • På de efterfølgende sider vises tabeller i mere detaljeret form end tidligere. I tabellen er der noter, som angiver de områder, der er uddybet i den efterfølgende tekst.

I henhold til overførselsreglerne skal områder, der ved regnskabsafslutningen har et merforbrug på over 2% i forhold til oprindelig budget, udarbejde handleplan for afvikling af merforbruget. I økonomivurderingsrapporten er disse områder markeret med * samt note.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter økonomivurderingen.

Beslutning

Drøftet og taget til efterretning.

68. Disponeringsregnskab specialiseret børne- og ungeområde april 2017

Print 27.27.00-Ø00-1-17
Børne- og Ungdomsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

Der er pr. april disponeret 60,7 mio. kr. af budgettet på 67,4 mio. kr. inklusiv overførsel fra regnskab 2016 på 1 mio. kr. Dermed er der knap 6,8 mio. kr. tilbage til tilgange og ændringer af indsatser resten af året. Center Familie & Handicap forventer på nuværende tidspunkt et udgiftsniveau svarende til budget 2017.

Sagsfremstilling

Her er en orientering om det forventede regnskab for 2017 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

 

Samlet er der i år et budget på 67,4 mio. kr. inklusiv overført mindreforbrug fra regnskab 2016 på 1 mio. kr.

Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 60,7 mio. kr., dermed er der knap 6,8 mio. kr. tilbage af budgettet til at dække tilgang af nye sager, ændringer i eksisterende sager i løbet af året. Alle disponerede indsatser er påført forventet stopdato og tæller kun med frem til forventet ophør. Afgang af disponerede udgifter vil derfor kun komme ved ophør før forventet stopdato.

I forhold til seneste opgørelse er de disponerede udgifter steget med 2,4 mio. kr., hvormed forventet tilgang for resten af året er nedskrevet med tilsvarende beløb. Den relativt store tilgang i denne måned gør, at Center Familie & Handicap har skærpet opmærksomhed på området, idet en tilsvarende tilgang de næste måneder kan resultere i merforbrug på området.

Ændringerne omfatter følgende:

Tilgang: 2,4 mio. kr. (25 nye indsatser)

Afgang: -0,7 mio. kr. (7 indsatser)

Ændringer i eksisterede: 0,7 mio. kr. (24 indsatser)

Økonomi

Center Familie & Handicap forventer på nuværende tidspunkt et udgiftsniveau for 2017 svarende til budgettet.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag:

Ingen bilag.

69. Disponeringsregnskab for særlige dagtilbud og specialundervisning for 2017

Print 17.03.00-A00-1-14
Børne- og Ungdomsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

Disponeringsregnskabet for særlige dagtilbud viser et forventet merforbrug på området for særlige dagtilbud på samlet 6,1 mio. kr. inklusiv overført merforbrug på 2,5 mio. kr. fra regnskab 2016. Disponeringsregnskabet for specialundervisning viser p.t. et forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Mindreforbruget på specialundervisningen skal dog tages med forbehold.

Samlet set er der p.t. et forventet merforbrug på 4,6 mio. kr.

Sagsfremstilling

Disponeringsregnskabet for særlige dagtilbud og specialundervisning er et bud på, hvordan regnskabet for 2017 ender på de to områder samlet set.

Særlige dagtilbud

Disponeringsregnskabet vedrørende særlige dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps, som kommunen er forpligtet til at løfte jf. servicelovens §32. Visitation foretages af det centrale visitationsudvalg efter faglig vurdering fra forvaltningen og PPR. Der er revisitation af alle børn hvert halve år.

Disponeringsregnskabet medio april 2017:

 Tilbudstype

Antal børn

Disponeret udgifter

Specialtilbud

8

3.607.114 kr.

Støtte i egne børnehaver

10

2.120.825 kr.

Samlet disponering

5.727.939 kr.

Budget

2.081.300 kr.

Merforbrug indeværende år

3.646.639 kr.

Overført merforbrug fra 2016

2.498.999 kr.

Samlet forventning til 2017 inklusiv overførsel fra 2016

6.145.638 kr.

Samlet set forventes der et merforbrug på området på 6,1 mio. kroner. inklusiv overførslen fra rengskab 2016 på 2,5 mio. kr.

Specialundervisning

Disponeringsregnskabet på specialundervisningsområdet omfatter vidtgående specialundervisning i specialklasser og specialskoler i Rebild Kommunes egne tilbud samt tilbud af tilsvarende karakter i andre kommuner, i regionen og på interne skoler/dagbehandlingstilbud.

Midlerne til specialundervisning for skolens egne elever i kommunens egne specialklasser er delvist udlagt til skolerne med virkning fra 1. august 2013. Det centrale visitationsudvalg har fortsat kompetencen og det økonomiske ansvar for den del af specialundervisningen, der vedrører elever på interne skoler, Skibstedskolen samt specialklasser og skoler udenfor kommunen.

Nedenstående viser en oversigt over det samlede budget og hvordan midler fordeles jf. visitationerne på området ultimo april.

 

Det forventede mindreforbrug på specialområdet forventes at være på næsten 1,5 mio. kroner. Dette mindreforbrug skal dog fortsat tages med et lille forbehold, da der stadig er enkelte uafklarede visitationer for kommende skoleår.  

Nedenstående viser en oversigt over udviklingen i antal elever fra Rebild Kommune gennem 2017 og antal elever i de forskellige specialtilbud.

 

(Tilbud med mindre end 2 elever ikke medtaget)

Økonomi

Der er et forventet merforbrug på området for særlige dagtilbud på samlet 6,1 mio. kr. inklusiv overført merforbrug fra regnskab 2016, mens der p.t. er et forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på specialundervisningsområdet. Mindreforbruget på specialundervisningen skal dog tages med forbehold.

Samlet set er der p.t. et forventet merforbrug på 4,6 mio. kr.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager disponeringsregnskaberne til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker en nærmere analyse af særlige dagtilbud.

70. Budget 2018 - Indledende drøftelser

Print 00.30.00-G01-2-17
Børne- og Ungdomsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetprocedure for 2018-2021, som blev godkendt på byrådsmøde d. 16. februar 2017, at fagudvalgene på møderne i april - juni skal have en indledende drøftelse af udvalgenes budgetgrundlag og eventuelle budgetudfordringer. På dagens møde skal udvalget have den indledende drøftelse. Baggrundsmaterialet til drøftelsen er regnskab 2016 (punkt 55 på udvalgsmøde d. 5. april 2017) samt ØKV 1. kvartal 2017 (punkt 67 på dagens møde).

På mødet d. 16 februar 2017 besluttede byrådet desuden, at der skal tilvejebringes et råderum på 1% til politiske prioriteringer i 2018.

Forvaltningen vil på baggrund af udvalgets indledende drøftelser fremlægge et konkret forslag til tilvejebringelse af råderum på juni-mødet sammen med redegørelse for budgetudfordringer.

Økonomi

Indledende budgetdrøftelse, herunder budgetudfordringer samt tilvejebringelse af råderum på 1% til politiske prioriteringer i 2018.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget indledningsvist drøfter budgetgrundlag, herunder budgetudfordringer og tilvejebringelse af råderum på 1%

Beslutning

Drøftet.

Bilag:

Ingen bilag.

71. Godkendelse af overordnet tidsplan for om- og tilbygning i Børnehaven Toppen, Støvring

Print 82.00.00-G00-4-17
Børne- og Ungdomsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

Børne og Ungdomsudvalget skal godkende overordnet tidsplan for om- og tilbygning af Børnehuset Toppen i Støvring. 

Sagsfremstilling

Proces for om- og tilbygning af Børnehuset Toppen i Støvring er igangsat, for at imødekomme Børne og Ungdomsudvalget beslutning d. 15 marts 2017 om at:

- Småbørnskapaciteten udvides med 5 børn til 20 småbørn i alt i forbindelse med renovering og udbygning. Ibrugtagning i juni 2018.

- Børnehavekapaciteten udvides til i alt 60 børn i forbindelse med renovering og udbygning. Klar til ibrugtagning i juni 2018.

Der er nedsat en projektgruppe på 5 personer, bestående af kontraktholder, daglig leder og AMR på Toppen samt repræsentant for forældrebestyrelsen og projektleder fra Rebild Kommune (Byg & anlæg). Efterfølgende tilknyttes rådgiver.

Vedhæftet er overordnet tidsplan for om- og tilbygning af Børnehuset Toppen, der i hovedtræk har følgende forløb:

-          Udbud og indgåelse af aftale med totalrådgiver, samt frigivelse af midler dertil.

-          Brugerproces og skitseprojekt i samarbejde med rådgiver.

-          Rådgiver udarbejder myndigheds- og hovedprojekt med henblik på udsendelse af udbudsmateriale og ansøgning om byggetilladelse.

-          Udbud, indstilling af licitationsresultat og efterfølgende kontraktskrivning

-          Udførelse af om- og tilbygning med en forventet opstart 1. februar 2018 og aflevering ultimo juni 2018.

Der afholdes løbende projektgruppemøder.

Børne- og Ungdomsudvalget anmodes om at godkende den overordnede tidsplan.

Økonomi

Der er en samlet budgetramme på 4,5 mio. kr. for hele om- og tilbygningsprojektet, som udmøntes med 2,4 mio. kr. i 2017, og 2,1 mio. kr. 2018.

Økonomi til totalrådgiver vil blive indstillet til frigivelse på Byrådsmødet d. 29. juni, øvrig anlægsøkonomi vil blive indstillet til frigivelse på Byrådsmødet 21. december.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender den overordnede tidsplan for om- og tilbygningen.

Beslutning

Godkendt.

72. Godkendelse af overordnet tidsplan for om- og tilbygning af Børnehaven Tumlehøj i Suldrup.

Print 82.00.00-G00-5-17
Børne- og Ungdomsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

Børne- og Ungdomsudvalget skal godkende overordnet tidsplan for om- og tilbygning af Børnehaven Tumlehøj i Suldrup.

Sagsfremstilling

Der er opstartet proces for om- og tilbygning af Børnehaven Tumlehøj i Suldrup.

Der er nedsat en projektgruppe på 6 personer, hvoraf 3 er personale fra Børnehaven Tumlehøj, formanden for forældrebestyrelsen, projektleder fra Rebild Kommune (Byg & anlæg), og efterfølgende tilknyttes rådgiver.

Vedhæftet er overordnet tidsplan for om- og tilbygning af Børnehaven Tumlehøj, der i hovedtræk har følgende forløb:

-          Udbud og indgåelse af aftale med totalrådgiver, samt frigivelse af midler dertil.

-          Skitseprojekt udarbejdes i samarbejde med rådgiver (udvalget orienteres).

-          Rådgiver udarbejder for- og hovedprojekt med henblik på udsendelse af udbudsmateriale.

-          Udbud, indstilling af licitationsresultat og efterfølgende kontraktskrivning

-          Udførelse af om- og tilbygning med en forventet opstart uge 7 – 2018 og aflevering uge 21 – 2018.

Der afholdes løbende projektgruppemøder. Børne- og Ungdomsudvalget anmodes om at godkende den overordnede tidsplan.

Økonomi

Der er en samlet budgetramme på 1,5 mio. kr. for hele om- og tilbygningsprojektet.

Økonomi til totalrådgiver vil blive indstillet til frigivelse på Byrådsmødet d. 29. juni 2017. Frigivelse af resterende anlægsbevilling indstilles til Byrådsmødet d. 25. januar 2018.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender den overordnede tidsplan for om- og tilbygningen.

Beslutning

Godkendt.

73. Dagtilbudsrapport

Print 28.00.00-A00-5-17
Børne- og Ungdomsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet.

Fremlæggelse af Dagtilbudsrapporten - kvalitetsrapporten for dagtilbudsområdet i Rebild Kommune

Sagsfremstilling

Baggrund

Hermed fremsendes Dagtilbudsrapporten til politisk behandling. Dagtilbudsrapporten indsamler kvalitetsoplysninger for dagtilbudsområdet i Rebild Kommune. Rapporten er ikke et lovkrav, men lokalt er det i Rebild Kommune vedtaget, at rapporten - på linie med kvalitetsrapporten for skoleområdet - skal udformes hvert andet år. Det overordnede indhold i dette års rapport er fastlagt af en arbejdsgruppe bestående af dagtilbudsledere og repræsentanter for Center Børn og Unge. Samtlige kommunale dagtilbud har bidraget til rapporten, der konkret baserer sig på følgende datagrundlag:  

- Dansk Center for Undervisningsmiljøs termometermåling, der består af en spørgeskemaundersøgelse til de ældste børn i dagtilbuddene samt af et refleksionsskema til de voksne på stuerne. I alt har 335 børn besvaret det "talende spørgeskema" (besvares af børnene selv via computer eller ipad), mens de voksne fra 46 stuer, gruppevis har besvaret refleksionsskemaet. Termometermålingen fokuserer på temaerne fra de pædagogiske læreplaner samt på det fysiske og psykiske børnemiljø i institutionerne.

- Økonomital trukket fra det centrale økonomisystem

- Beskrivelser fra de enkelte kontraktområder ifht. den indsats der ydes lokalt.

På dagtilbudsområdet er der ikke samme tradition og systematik i forhold til indsamling af data, som det kendes fra skoleområdet. Samtidig er dele af datamængden "bløde", idet der eksempelvis er tale om spørgeskemaer, hvor de voksne i dagtilbuddene selv reflekterer over egen praksis. Dette indebærer også, at resultaterne i dagtilbudsrapporten mest af alt skal ses som en pejling, og som noget der kan give anledning til refleksion og dialog, frem for et nøjagtig afspejling af virkeligheden ude i dagtilbuddene.

Resultater

Dagtilbudsrapporten tegner overordnet et billede af et veldrevet dagtilbudsområde, hvor der ude i de enkelte dagtilbud arbejdes hårdt for at sikre børnenes trivsel, udvikling og læring. Der tænkes nyt og der arbejdes med de politiske visioner fra bl.a. Fremtidens Dagtilbud og den Fælles Skole-Dagtilbudspolitik (Det gode børneliv i Rebild Kommune).

Som nævnt er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 335 af de ældste børn i dagtilbuddene. Denne del af undersøgelsen fokuserer på det psykiske, det fysiske og det æstetiske børnemiljø. Svarene er altovervejende positive og især kan følgende resultater fremhæves:

Ja

Nej

Ved ikke

Er du glad for at gå i børnehave?

93 %

4 %

4 %

Kan du lide de andre børn i børnehaven?

93 %

2 %

5 %

Har du nogen gode venner i børnehaven?

96 %

3 %

1 %

Kan du lide de voksne i børnehaven?

93 %

4 %

4 %

Ligeledes ses det af resultaterne fra de voksnes refleksionskemaer, at der grundlæggende synes at være godt styr på det fysiske og psykiske børnemiljø samt på arbejdet med læreplanerne. Således scores der på de fleste parametre omkring 4 ud af 5 mulige. Kigger man specifikt på den del af undersøgelsen, som fokuserer på arbejdet med de seks lovpligtige læreplanstemaer, ser dette overordnet også fint ud:

Læreplanstema

Score på 5-trinsskala

Alsidig personlig udvikling

4,0

Sociale kompetencer

4,2

Krop og bevægelse

4,2

Natur og naturfænomener

4,1

Kulturelle udtryksformer og værdier

4,5

Sproglig udvikling

3,9

De gennemsnitlige resultater dækker naturligvis over, at der godt kan være institutioner der i forhold til visse parametre ligger med en lavere score. Termometermålingen giver dog mulighed for efterfølgende at gå detaljeret ind i de enkelte institutioners besvarelser, så man ude lokalt kan drøfte, det der måtte give anledning til undren. Samtidig vil forvaltningen indtænke de individuelle resultater i det anmeldte tilsyn med institutionerne.

Som det ses er det læreplanstemaet "Sproglig udvikling" der scorer lavest af de seks temaer. Resultatet er ikke alarmerende og er faktisk en lille forbedring i forhold til en tilsvarende måling, gennemført i 2014, hvor den samlede score var 3,7. Ikke desto mindre kan resultatet indikere, at indsatsen muligvis kan styrkes endnu mere. Resultatet, og de svar der ligger bag, vil derfor blive indtænkt i en kommende revision af den politisk vedtagne sprogstrategi for de 0-16 årige i Rebild Kommune (vedtaget i september 2013), som forvaltningen netop nu er igang med at igangsætte.

Samlet er det forvaltningens vurdering, at dagtilbudsrapporten afspejler et dagtilbudsområde i fin form - et område, der qua kontraktstyringen, er præget af forskellige fremgangsmåder rundt om i kommunen. Sidstnævnte kan gøre det ekstra vigtigt at dokumentere, vidensdele og reflektere over indsatser og praksis. Dette er det egentlige formål med dagtilbudsrapporten. Med baggrund i arbejdet med rapporten vurderer forvaltningen dog, at det frem mod næste dagtilbudsrapport vil være hensigtsmæssigt at styrke den opsamlingen af kvalitetsoplysninger inden for området, og desuden arbejde på en samtænkning af dagtilbudsrapporten og kvalitetsrapporten for skoleområdet. Dette også med tanke for det stærke samarbejde, der rundt om i distrikterne eksisterer mellem skoler og dagtilbud.  

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd indstiller, at Dagtilbudsrapporten godkendes.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Børne- og Ungdomsudvalget kvitterer for en flot indsats i kommunens dagtilbud.

74. Tilsyn i dagtilbud

Print 28.00.00-K09-1-16
Børne- og Ungdomsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

På baggrund af et pilotprojekt godkendte udvalget den 7. december 2016 en ændring af tilsynspraksis for dagtilbud i Rebild Kommune. Efterfølgende har det vist sig, at der er behov for en mindre justering i forhold til offentliggørelse af tilsynsrapport samt uanmeldte tilsyn hos de kommunale dagplejere.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i anbefalingerne i EVA’s rapporter og pilotprojektet godkendte Børne- og Ungdomsudvalget i december 2016 en ny tilsynspraksis for dagplejerne og daginstitutioner i Rebild Kommune. På udvalgsmødet i januar var der under orientering en drøftelse af selve tilsynsskemaet, som efterfølgende er blevet justeret til, så det nu er meget tydeligt, hvilken del der er offentlig og hvilken del, der er til intern brug. Vurderingen af den enkelte dagplejer og eventuelle anbefalinger og/ eller henstillinger vil ikke være en del af det, der offentliggøres. Det gælder selvfølgelig også forhold, der er omfattet af tavshedspligten. Til gengæld vil beskrivelsen af tilbuddet - holdt op mod læreplaner og den enkelte dagplejers pædagogiske profil - være med i den del, der offentliggøres. Dette er skrevet ind i bilaget side5 (markeret med gult).

Dagplejens hjemmeside og alle de kommunale dagplejeres pædagogiske profiler vil med udgangen af maj være opdateret. Det er under profilerne, at seneste udarbejdede tilsynsrapport vil blive offentliggjort.

Implementeringsprocessen har vist, at det vil være hensigtsmæssigt med en mindre justering i forhold til de uanmeldte tilsyn hos de kommunale dagplejere. Dette er bl.a. begrundet i, at udover tilsynsafdelingens anmeldte og uanmeldte tilsyn, følger og udvikler vi de kommunale dagplejere igennem dagplejeteamet, der besøger den enkelte dagplejer mellem 2-5 gange årligt.

Det ønskes godkendt, at de uanmeldte tilsyn for for de kommunale dagplejere fremover prioriteres således:

-          At alle nyansatte kommunale dagplejere modtager et uanmeldt tilsyn det første år de er ansat

-          At alle private børnepassere modtager et uanmeldt tilsyn hvert år

-          At alle kommunale dagplejere modtager et tilsyn mindst hvert 4. år.

-          At kommunale dagplejere, der oplever flere klager og/ eller at børn ønskes flyttet fra dem, modtager et uanmeldt tilsyn.

Dette er tilrettet i bilaget i øverste afsnit vedr. udførelse af det pædagogiske tilsyn side 3 (Afsnittet er markeret med gult)

Kort fortalt er tilsynets formål at sikre, at børnene i Rebild Kommune får et tilbud, som lever op til gældende krav og vedtagne læreplaner.

Dagplejeteamet skal støtte den enkelte kommunale dagplejer, samt følge op på henstillinger og påbud fra tilsynsteamet.

Tilsynsteamet og dagplejeteamet skal sammen med PPR, MED-udvalg, dagplejeleder og centerchef halvårligt mødes og drøfte tendenser i dagplejen og planlægge fælles indsatser med formål at udvilke Rebild Kommunes samlede dagpleje.

Justering af praksis i forhold til tilpasning af de uanmeldte tilsyn og de ændrede tilsynskemaer er drøftet i MED og med alle de kommunale dagplejere. Der er stor opbakning fra alle parter til den forslåede ændring af praksis og tilfredshed med, at tilsynsskemaerne nu er mere præcise i forhold til anvendelsen.

De private børnepassere er informeret om vores tilsynspraksis. Eneste ændring for de private børnepassere er, at det også for dem er blevet mere præcist, hvad der offentliggøres og hvad der ikke offentliggøres. Dette informeres skriftligt.

I bilag er der udover forslag til revideret bilag 6 vedlagt en oversigt over tilsyn, pædagogik og udvikling af dagplejen.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender ændringen i bilag 6 til styrelsesvedtægten for dagtilbud

Beslutning

Godkendt.

75. Navn til fusionerede enhed i Bælum/Terndrup

Print 00.20.05-A00-2-16
Børne- og Ungdomsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

Ansøgning om navn til den fusionerede enhed mellem Bakkehusene og Terndrup skole.

Sagsfremstilling

På Børne- og Ungdomsudvalgets behandlede på deres møde i januar et ønske om et nyt navn, som var fremkommet på baggrund af et længere forløb melem ledelse, fællesbestyrelsen og de to elevråd. Ønsket var Læringscenter Øst. Udvalget bad Bakkehusene / Terndrup Skole om at genoverveje navnet på den nye fælles enhed, så det i højere grad afspejler opgaverne med at drive børnehaver og folkeskoler.

Terndrup Skole og Bakkehusene fusioneres pr. 1 august 2017 til en samlet enhed. Den fusionerede enhed har behov for at skabe sin egen identitet. Den fusionerede enhed vil omfatte både børnehave, skole og SFO og dermed favne arbejdet med børns udvikling fra 3-16 år i hele den østlige del af kommunen.

På baggrund af udvalget anmodning i januar er der arbejdet videre med et navngivningsforløb i samarbejde mellem ledelsen, Fællesbestyrelsen og de to elevråd på henholdsvis Terndrup Skole og Bakkehusene. På en fællesbestyrelsesmøde den 25. april blev det enstemigt vedtaget at fremsætte følgende ønske til nyt navn: Kilden - Børne- og Ungeunivers

Begrundelsen for navnet er følgende:

‘Kilden Børne- og Ungeunivers’ er ment som et overordnet samlebegreb for fusionen. I folkemunde vil vi arbejde på at indarbejde Kilden i daglig tale, ved at nævne ’Kilden’ først og efterfølgende den konkrete enhed. Fx Kilden – Terndrup Skole, eller Kilden – Bælum SFO osv. Det er et navn som ligger mundret i børne- og ungemunde.

Fællesbestyrelsen finder det også relevant, at navnet er nyt og ikke indgår i de eksisterende lokale institutioner og skoler - der er et reelt ‘nyt’ navn at træde sammen om.

’Kilden’ er valgt af flere grunde, da associationerne og metaforerne, der knytter sig til ordet støtter godt op om vores vision og tanker om, hvad der skal til for at skabe læring og udvikling.

● Kilden til viden

● Kilden til udvikling

● Kilden til læring

● Kilden til fællesskab

● Kilden til oplevelser

● Den livgivende kilde osv

Der er også mange kilder i lokalområdet, altså dem med vand, så dér er der også fællesnævnere.

Den fusionerede enhed har udarbejdet forslag til logo, som er vedlagt sagen som bilag.

Forvaltningen peger på, at det i forhold til at få oprettet den nye fusionerde enhed i de rette nationale registre er meget vigtigt, at der fastsættes et navn hurtigst muligt.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget fastsætter et fælles navn for den fusionerede enhed mellem Bakkehusene og Terndrup Skole.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget godkender Kilden – Børne- og Ungeunivers som navn for den fusionerede enhed mellem Bakkehusene og Terndrup Skole.

76. Opgørelse af elevtal pr. skole

Print 17.02.04-A00-4-16
Børne- og Ungdomsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

Børne- og Ungdomsudvalget har bedt om at få en opgørelse af elevtal pr. skole hvert kvartal for at følge udviklingen i elevtallene på skoleområdet.

Sagsfremstilling

Nedenstående er en opgørelse af elevtallet pr. ???. april set i forhold til elevtallet den 5. sepetember 2015, oktober 2016 og januar 2017

Elevtal i alt

 5/9 2015

Elevtal i alt

25/10 2016

Elevtal i alt

16/1 2017 

Elevtal i alt

 19/4 2017

Bakkehusene

264

238

 237

238 

Bælumafdeling

195

181

 182

181 

Blenstrupafdeling

69

57

 55

57 

Bavnebakkeskolen

607

605

602

602 

Haverslev-Ravnkilde Skole

219

200

 201

200 

Haverslev

144

143

 143

142 

Ravnkilde

75

57

 58

58 

Karensmindeskolen

705

690

 694

690 

Skørping skole

716

737

 735

740 

Sortebakkeskolen

406

395

393

382 

Suldrup skole

325

334

 333

335 

Terndrup skole

233

220

 219

213 

Øster Hornum

158

155

 156

152 

Skibstedskolen

34

30

31

31 

Elevtallene er uden elever i specialklasser og modtageklasser. På Skibstedskolen er elevtallet incl. elever på Kvisten

Elevtallene fra september 2015 er de elevtal, der lå til grund for den skoleundersøgelse, der blev igangsat i 2015. I april 2016 vedtog byrådet bl.a., at ”Ravnkilde og Blenstrup skoler arbejder med fastholdelse af elever i de næste tre skoleår. Evaluering påbegyndes i efteråret 2018." På det tidspunkt - den 28. april 2016 - havde skoleafdelingen i Blenstrup 66 elever og skoleafdelingen i Ravnkilde 67 elever.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag:

Ingen bilag.

77. Fælles Indsats - midtvejsevaluering og ny baseline

Print 27.00.00-G01-20-15
Børne- og Ungdomsudvalget

Resume

Sagen afgøres i Sundhedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget

Ny baseline og midtvejsevaluering af Projekt Fælles Indsats

Sagsfremstilling

Formål med projekt Fælles Indsats

Det overordnede formål med projektet er at understøtte det tværfaglige samarbejde om en tidligere forebyggende indsats for børn og unge i Rebild Kommune. I projektets baseline (marts 2016) fremgår det, at Rebild Kommune modtager flest underretninger på børn over 9 år. Målet er at sikre en tidlig indsats, således at disse og andre børn kan støttes i at opnå god trivsel tidligere i livet.  

Projektets målgruppe

Projektet er målrettet børn og unge i alderen 0-16 år. Indtil nu har projektet fokuseret på de 0-5 årige, idet vi erfaringsmæssigt ved, at det er den helt tidlige indsats, der kan skabe den største forskel for barnet og dets positive udvikling fremadrettet. Derfor har projektets opstart været fokuseret omkring de mindste børn, således at de erfaringer som gøres indenfor dette område, kan danne grundlag for det fortsatte arbejde for de 6-16 årige.

Fælles Indsats i praksis

I august 2016 blev der igangsat løbende tværfaglige FI-møder med alle kommunens dagtilbud, hvor FI-teams bestående af en psykolog, en socialrådgiver samt en sundhedsplejerske kunne mødes med barnets pædagog/dagplejer samt barnets familie. FI-sagerne kan bestå af op til 5 møder, men afsluttes oftest efter 2-3 møder.

Siden august 2016 har i alt 64 børn fra 0-5 år været drøftet på Fælles Indsats møde – 18 som anonyme drøftelser og 46 med deltagelse af barnets forældre. Langt størstedelen afsluttes som FI-sager, og anslået overgår under 20% til børnesager på socialområdet eller i PPR. En ny registreringspraksis er under udvikling, således at der til næste status vil kunne gives et mere nuanceret billede af, hvilke sager der afsluttes som FI-sager, og hvilke der overgår til socialområdet eller PPR.

Projektet er i gang på hele 0-5 års området: dagpleje, småbørnsgrupper og børnehaver, med meget positive tilbagemeldinger fra både kontraktholdere, forældre og FI-teams.

Uddannelse

Projektet har søgt og fået trepartsmidler til uddannelse af det fagpersonale, der har med Fælles Indsats at gøre. Således er 30 fagpersoner lige nu i gang med grunduddannelsen i Signs of Safety, der er en metode til opnåelse af et fælles sprog, hvilket er et værdifuldt redskab, når der samarbejdes på tværs af faggrupper og med inddragelse af forældre. Der vil blive uddannet yderligere 30 af kommunens fagpersoner i Signs of safety i første halvdel af år 2018.

Kort status på resultatmålene

Resultatmålene rækker frem til ultimo december 2017:

Resultatmål

Status

Kurven for underretninger flytter sig, så der kommer flere underretninger på småbørnsområdet

Der er indkommet flere underretninger på småbørnsområdet i 2016 (men også på de større børn)

Vi får flere forebyggende sager og færre anbringende sager

Der kan aflæses forøget mængde forebyggende sager i 2016. Det ønskede fald i anbringelser er dog endnu ikke slået igennem.

Den samlede indsats fra 0-9år stiger og at der afledt heraf sker et fald i indsatser fra 10-16 år

Den samlede forebyggende indsats for de 0-9 årige er generelt steget fra år 2015-2016. Der er endnu ikke sket et fald i indsatser på de 10-16 årige. Det er dog forventeligt, at et fald i indsatser endnu ikke er slået igennem på 10-16 års området jf. projektets baseline.

Der kan konstateres en generel sagstilgang på børne- og ungeområdet, og at det sandsynligvis hænger sammen med, at projekt Fælles Indsats i dag opsporer langt flere udsatte børn end tidligere. Det betyder, at Fælles Indsats kan støtte op om trivslen hos nogle børn, hvis støttebehov ellers ikke ville blive opdaget så tidligt.

Sagstilgangen mærkes også ved, at der i dag udføres langt flere børnefaglige undersøgelser end tidligere. I de første 4 måneder af 2017 er der indtil videre igangsat flere børnefaglige undersøgelser, end der blev udarbejdet i hele 2015 og 2016.

LetDialog

I foråret 2017 var der kick-off for LetDialog i Rebild Kommune. LetDialog er et digitalt dialogværktøj, der giver mulighed for, at forældre og fagpersoner kan være i løbende dialog omkring en specifik indsats for barnet eller den unge. Dermed vil LetDialog fremover kunne fungere som et vigtigt redskab i Fælles Indsats og smidiggøre den løbende interaktion mellem forældre og fagpersoner.

Midtvejsevaluering

Der er i marts/april 2017 udarbejdet en midtvejsevaluering af projekt Fælles Indsats.

Resultaterne af evalueringen blandt fagpersoner er meget positive, med en gennemsnitlig temperaturstigning fra 4 til 7 målt fra før projektets start og til nu:

De 3 succeskriterier var:

·         Organisation: ”Det er hurtigt at få fat i de relevante samarbejdspartnere – jeg ved hvem der sidder med hvad, og det er meget nemmere at navigere. Man kan mærke, at vi føler et fælles ansvar”

·         Kompetencer, kendskab og kultur: ”Det er mit klare indtryk, at familierne oplever et flow – en sammenhæng i systemet. At de føler sig hørt”

·         Tilbud og Indsatser: ”Man kan tydeligt mærke, at vi arbejder på en anden måde – vi gør hinanden bedre, taler hinanden op. Vi snakker om VI i stedet for DEM og OS”

Evalueringen viser, at der er enighed om, at projektet har skabt et fælles ejerskab på opgaven i organisationen, og at der er skabt en styrket tværgående teamstruktur.

I alt har 10 forældre deltaget i FI teammøder siden 28. februar 2017 indgivet evalueringssvarsvar på et tilfredshedsskema. Resultatet viser en generel meget stor tilfredshed blandt forældrene:

-       På spørgsmålet om hvor tilfredse forældrene havde været med samarbejdet og dialogen med FI-teamet, var de 5 forældre ”meget tilfreds”, 3 var ”tilfreds” og 2 var ”middel tilfreds”.

-       På spørgsmålet om hvor tilfredse forældrene havde været, med den hjælp de har fået, var 4 af forældrene ”meget tilfreds”, 5 af forældrene ”tilfreds” og 1 var ”middel tilfreds”

De adspurgte forældre har generelt placeret sig mellem ”meget tilfreds” og ”tilfreds”, og ingen forældre har på de to spørgsmål angivet vurderingen ”utilfreds” eller ”meget utilfreds”. Der har dermed været udbredt tilfredshed blandt forældrene ift. de FI-samarbejder, der er blevet evalueret.

Tilbagemeldingerne fra kontraktholderne på dagtilbudsområdet samt FI-teams og forældre viser, at Fælles Indsats er et relevant og vigtigt initiativ. Det tværfaglige samarbejde opleves som yderst værdifuldt og formålstjenligt for de mennesker, der støtter op om de udsatte børns hverdag og trivsel. Det er samtidig oplevelsen, at udfordringer hos børn og deres familier, som med tiden kunne vokse sig store, opdages tidligere med Fælles Indsats og imødekommes med forebyggende indsatser.

Nye tilbud og indsatser

Der blev i efteråret 2016 nedsat en arbejdsgruppe, der så nærmere på de tilbud, der allerede findes i kommunen for de 0-16 årige, samt hvilke tilbud det kunne være meningsfuldt at etablere. Arbejdsgruppen gav slutteligt nogle forslag til etablering af nye indsatser i kommunen for d 0-16 årige.

Konkret arbejdes der lige nu videre med 2 anbefalinger:

-       §11 forløb med praktisk pædagogisk støtte i hjemmet

-       Ad hoc teams der kan fungere som taskforce ift. særlige problematikker, der kræver mere specialiseret indsats.

Fælles Indsats fremadrettet

Vurderet ud fra resultaterne af baseline og midtvejsevaluering, er det relevant at fastholde og udbygge indsatsen under projekt Fælles Indsats. Blandt andet kunne det være relevant at cementere det tværfaglige FI-arbejde, således at indsatsen og organiseringen på sigt kommer til at indgå i driften på 0-5 års området.

Arbejdet i FI-teamene har ligeledes vist behov for, at vi får udvidet Rebild Kommunes tilbudsvifte på 0-5 års området, således at vi i højere grad kan imødekomme de behov, som børnene og familierne har. Familier er forskellige, og har forskellige støttebehov, og den forskellighed bør Rebild Kommunens indsats tilpasses efter. Denne udvikling vil over en periode kræve en særlig indsats. 

Fra projektets oprettelse har det været et mål, at Fælles Indsats på sigt skulle bredes ud på skoleområdet – altså for de 6-16 årige børn. Udvidelsesprocessen til denne aldersgruppe vil blive kvalificeret af de erfaringer der allerede er gjort på 0-5 års området, men vil ikke nødvendigvis blive lig med tilbuddet til de mindste. Det er et ønske, at skræddersy Fælles Indsats på 6-16 års området, så indsatsen matcher de udfordringer der følger med børnenes trivsel i et skoleliv.

På baggrund af den udarbejdede midtvejsevaluering samt anbefalinger fra arbejdsgruppe og FI-teams, arbejdes der fremadrettet med følgende opmærksomhedspunkter:

Tema

Status / opfølgning

Behov for en pædagogisk praktisk støtte til de familier der ikke profiterer af den rene samtalebaserede indsats

Der arbejdes videre med muligheden for at lave et §11 forløb med praktisk pædagogisk støtte i hjemmet

Mere specialiserede tilbud til særligt udsatte

Der arbejdes videre med muligheden for at oprette taskforce teams ift. Særligt krævende problematikker

Opmærksomhedspunkter fra midtvejsevalueringen

Roller og rammer skal være tydelige fra start herunder klare retningslinjer for, hvad der skal dokumenteres, og hvornår der skal indhentes samtykkeerklæring

Nye retningslinjer og redskaber til registrering og samtykke er under udarbejdelse, og forventes at kunne ibrugtages i løbet af maj 2017.

Klar kommunikations- og implementeringsstrategi fra start. Klar kommunikation til forældrene om FI-teams

Rebild Kommunes kommunikationsafdeling er i gang med at udarbejde informationsmateriale til forældrene.

Dagtilbuddene er taget i høring omkring indholdet af materialet rette mod forældrene.

Opmærksomhed på ledelsesmæssig forankring fra start

Når tilbuddet rulles ud for de 6-16 årige, vil dette være et vigtigt opmærksomhedspunkt

Den helhedsorienterede familieindsats skal være i fokus. Hvis der er flere børn og unge i familien, så skal der være mulighed for at indkalde eksempelvis både dagpleje og skole.

Det tværfaglige FI-arbejde vil blive integreret i indsatsen og organiseringen på både dagtilbud og skoleområde for at sikre den helhedsorienterede familieindsats.

I det omfang det er muligt og relevant kan flere faggrupper og børn i samme familie være en del af FI-mødet.

Byg videre på det der virker, og fungerer godt ude på skolerne.

Når Fælles Indsats rulles ud på skoleområdet, vil det være i et kvalificerende samspil med de allerede eksisterende indsatser og tilbud der er på skolerne.

Målgruppen for den nuværende indsats i projektet er 0-5 år.

Fald i indsatserne for de 10-16 årige forventes først at slå igennem efter en årrække med projekt Fælles Indsats. 

Økonomi

Projekt Fælles Indsats fik ved budget for 2016-19 et budget på 1 mio. kr. årligt i 2016 og 2017. Derudover har projekt Fælles Indsats søgt trepartsmidler til uddannelse af relevante nøglepersoner i dialogværktøjet Signs of Safety og fået bevilget 130.600 kr. til dette formål. Budgettet har især dækket lønudgifter til hhv. psykologers og sundhedsplejerskers deltagelse i FI-team samt tilskud til løn til faglig koordinator for FI-teams i Center Familie Handicap. Der er pt. en ikke-disponeret rest på 116.000 kr. til anvendelse i 2017. Der er ikke særskilt budget til indsatsen fra 2018 og frem.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget samt Sundhedsudvalget drøfter baseline og midtvejsevaluering af projekt Fælles IndsatsSundhedsudvalget, 9. maj 2017, pkt. 61:

Drøftet.

Beslutning

Drøftet.

Børne- og Ungdomsudvalget kvitterer for en fin indsats i arbejdet med Fælles Indsats.

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker udarbejdet et budgetnotat om en fortsættelse af Fælles Indsats i 2018-19.

78. Ledelsesinformation - udsatte børn

Print 00.15.10-G01-2-14
Børne- og Ungdomsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og ungdomsudvalget.

Center Familie og Handicap fremlægger ledelsesinformation for udsatte børne- og ungeområdet for Børne- og ungdomsudvalget hver tredje måned. Seneste ledelsesinformation blev fremlagt for Børne- og ungdomsudvalget i 1. februar 2017.

Formålet med den kvantitative ledelsesinformation er at sikre, at lovmedholdeligheden holdes på de væsentligste parametre. 

27. april 2017 blev der udtrukket ledelsesinformation for udsatte børn- og ungeområdet.  

Sagsfremstilling

Pr. 27. april 2017 er der 438 aktive sager i området for udsatte børn og unge (socialområdet).

I de seneste tre måneder har der været en tilgang på 51 sociale sager, og der er afgangsført 43 sager, mod en tilgang/afgang ved sidste opgørelse på 41/50 sager.

Pr. 27. april 2017 er der 189 aktive sager i området for børn med handicap (børnehandicap). 

I de seneste tre måneder har der været en tilgang på 16 børnehandicapsager og der er afgangsført 8 sager, mod en tilgang/afgang ved sidste opgørelse på 13/12 sager.

Socialrådgivere på børn- og ungeområdet har i gennemsnit en sagsstamme på 39 aktive sager.  

Underretninger


I perioden fra 1. januar 201 til 31. marts 2017 har Center Familie og Handicap modtaget 215 underretninger mod 102 ved sidste opgørelse.

 • 31 underretninger har ført til afgørelse om en børnefaglig undersøgelse.
 • 7 underretninger har ført til et § 11 forløb (kort social indsats i familien hvor der ikke er lavet en børnefaglig undersøgelse). 

Børnefaglige undersøgelser


Fra det tidspunkt, hvor der er truffet afgørelse om en børnefaglig undersøgelse (BFU), har myndighedsrådgiver 4 måneder til at lave undersøgelsen. På det udsatte børne- og ungeområde arbejdes der pt. i 34 børnefaglige undersøgelser (BFU), hvoraf 9 af disse har overskredet den lovpligtige 4. måneders frist.

Vi oplever i øjeblikket en stor tilgang af sager, der giver anledning til børnefaglige undersøgelser. I 2017 har vi indtil 27. april igangsat 65 børnefaglige undersøgelser - det er ligeså mange som på et helt år, som tallene så ud i 2016 og 2017. Hvis denne eksplosive udvikling fortsætter, så vil der i 2017 blive 3 gange så mange børnefaglige undersøgelser, som der årligt har været de seneste to år.  

Samlet udvikling siden oktober 2015

Børnesamtaler


Det er et lovkrav, at der afholdes børnesamtaler med barnet. Der er afholdt børnesamtaler i 76% af bevillingssagerne, hvor der er lovkrav om det på socialområdet. Der er afholdt børnesamtaler i 63 % af bevillingssagerne, hvor der er lovkrav om det på børnehandicapområdet. Der skal dog gøres opmærksom på, at datagrundlaget på børnehandicap kun er på 8, hvilket gør statistikken meget følsom for udsving.

Samlet udvikling:

 

Handleplaner


Forvaltningen har besluttet at øge kvaliteten og ambitionsniveauet på kravet om, hvor hyppigt der skal udarbejdes en revideret handleplan for barnet/den unge. Det betyder, at der foreligger en handleplan i 96 % af sagerne på socialområdet og i 91% af sagerne på børnehandicapområdet, hvor det er et lovkrav.

Vedrørende handleplanernes rettidighed er socialområdet nu på 68% og børnehandicapområdet til 78%. Målet er fortsat et rettidighedsmål på 95 % af handleplanerne, hvofor der vil fortsat være fokus i forhold til den enkelte medarbejders opgaveløsning i denne forbindelse.

  

Opfølgninger
Der er forskellige krav til opfølgningskadencen på børne- og ungeområdet. For §§ 41 og 42 er der krav om årlig opfølgning, mens der er krav om halvårlig opfølgning i § 52 og § 76 sager.  

Der er samlet set fulgt op i 92 % af § 41-sagerne (merudgifter), og i 90 % af 42-sagerne. Der er fulgt op på 75% af § 52 (§ 76) -sagerne på børnehandicapområdet. Der er fulgt op på 49% procent af § 52 (§ 76) - sagerne på socialområdet.

 

 Samlet udvikling

Det er ikke lykkedes at opnå et tilfredsstillende resultat på denne indsatsdel for socialområdets vedkommende - der vil være stor opmærksomhed på den samlede produktion, og fokus på opfølgning med den enkelte medarbejder. 

Centerchef Niels Sandemann vil til udvalgsmødet uddybbe ledelsesinformationen.

Statistik vedr. ankeafgørelser og sager fra Børn og Unge-udvalget

Børne- og ungdomsudvalget besluttede på udvalgets møde den 12. marts 2014, at statistik vedrørende ankeafgørelser og sager fra Børn og Unge-udvalget skulle omfatte ledelsesinformationen.

Der har været 7 ankeafgørelser i perioden 1. januar til 21. april 2017.

I 3 af afgørelserne er Rebild kommunes afgørelse blevet stadfæstet - i 1 af afgørelserne har Rebild kommune ikke fået medhold - 2 er hjemsendt til fornyet behandling og 1 enkelt er afvist, fordi klagefristen er overskredet.

Der er ialt behandlet 3 sager i Børn og Unge-udvalget i 2017:

I 1 sag har Børn og Unge-udvalget stadfæstet Rebild kommunes indstilling - i 1 sag er der truffet beslutning om genbehandlet på grund af procedurefejl - og i 1 sag ændrede Børn og Unge-udvalget Rebild kommunes indstilling.

Vedlagt er:
Status på ankeafgørelser/tvangssager pr. 21. april 2017
Ankeafgørelser/tvangssager i Center Familie og Handicap ialt 2016

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager ledelsens informationer for udsatte børn og unge til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

79. Ledelsestilsyn - udsatte børn

Print 00.15.10-G01-2-14
Børne- og Ungdomsudvalget

Resume

Sagen afgøres i Børne- og Ungdomsudvalget

Der er foretaget det kvartalsvise ledelsestilsyn af myndighedsarbejdet indenfor udsatte børn og unge, hvor 10 sager er gennemgået på socialområdet og 5 sager gennemgået på børnehandicap området.

Sagsfremstilling

Kvalitativt ledelsestilsyn på socialområdet børn og unge, april måned 2017

I forlængelse af den overordnede Plan for ledelsestilsyn i CFH Myndighed (udarbejdet i juli 2016 - se bilag), udarbejdes det konkrete ledelsestilsyn april 2017. Sagsudsnittet på Socialområdet er 10 sager, der er udvalgt fra følgende kriterier:

·         Sagsudsnittet fordeles repræsentativt fra alle rådgivere

·         Sagsudsnittet fordeles mellem de respektive foranstaltningstyper

·         Sagsudsnittets skal supplere det kvantitative og belyse den samlede arbejdsindsats i sagsarbejdet

Det kvalitative ledelsestilsyn på socialområdet børn og unge sker ud fra Deloittes skabelon - se vedhæftede bilag.

Ledelsestilsynet omfatter sager fra to af de tre teams:

Børneteam - §50, §52, børnesamtale, handleplan, opfølgning.

Ungeteam - §50, §52, §76, børnesamtale, handleplan og opfølgning.

Resultatet af ledelsestilsynet viser denne gang, at den allerede opnåede kvalitet i sagsarbejdet fastholdes på trods af en signifikant stigning i den samlede produktion (sagstal, afsluttede BFU). Sagerne er rettidigt fulgt op og de børnefaglige undersøgelser udarbejdet indenfor de 4 måneder. Beskrivelser og vurderinger er adskilt og det fremgår tydeligt, hvorfra informationerne stammer.

Der er dog opmærksomhedspunkter, hvor der er skal ske en konkret udvikling/forbedring:

·         Målene i handleplanerne skal være mere konkrete (og målbare).

·         Målene i handleplanerne skal være tidsafgrænsede.

·         Fortsat fokus på tydeligere kriterier for målopfyldelse – altså hvornår er målene nået?

·         Skriftligt og mundtligt samtykke skal fremgå klart og tydeligt i sagerne.

Ovenstående er allerede en del af den daglige sparring og i fokus på teammøderne. Funktionsleder Jesper Jensen vil sammen med faglig koordinator gennemføre individuel sagsgennemgang (maj/juni 2017) med rådgiverne i alle tre teams på Familieområdet, og ovenstående vil være i fokus ved denne gennemgang.

Der er ligeledes aftalt undervisning af rådgiverne af forvaltningens jurist og borgerrådgiver, ligesom der arbejdes på at udvikle og gennemføre et samlet kompetenceløft af rådgivergruppen under temaet ”Et styrket myndighedsarbejde”.

Kvalitativt ledelsestilsyn i Center Familie Handicap på handicapområdet børn april 2017

I forlængelse af den overordnede Plan for ledelsestilsyn i CFH Myndighed (udarbejdet i juli 2016), udarbejdes det kvalitative ledelsestilsyn for april 2017 på handicapområdet med kontrol af 5 sager.

Overordnet er sagerne valgt ud fra følgende kriterier:

·         Sagsudsnittet fordeles repræsentativt fra alle rådgivere 

·         Sagsudsnittet fordeles mellem de respektive foranstaltningstyper

·         Sagsudsnittet fordeles mellem nye og løbende foranstaltninger

Det kvalitative ledelsestilsyn i børnehandicapsager sker ud fra Deloittes skabelon - se vedhæftede bilag.

Det primære fokusområde i april 2017 handleplaner.

På børneområdet er der udvalgt 5 sager. Alle sager er valgt med udgangspunkt i Servicelovens § 52.3.5 og Servicelovens § 84. 

BFU/BHU (børnefaglig undersøgelse/børnehandicapudredning):

Generelt er udredningerne af en høj kvalitet. Ledelsestilsynet viser, at der arbejdes grundigt med dokumentationen i de sager, hvor BFU/BHU er af nyere dato. Der er tale om grundige og gennemarbejdede udredninger og analyser i sagerne. Udredningerne bygger på samtaler med forældre, ligesom der er indhentet lægefaglig dokumentationer og udtalelser fra bo- og eller aflastningstilbud. Den brede informationsafdækning er med til at sikre en ensartet tilgang og sagsbehandling.

Handleplaner:

Handleplanerne er generelt set gode. Både mål og indsatsmål er tydelige og angiver retning for indsatserne og er dermed med til at sikre det fortsatte udviklingsarbejde for barnet. Der skal fremadrettet sættes fokus på varigheden af det enkelte mål. Det er ikke tydeligt, hvornår et mål forventes afsluttet. I flere sager er der tale om perioder med aflastning for det enkelte barn samme sted i flere år, med fare for at handleplanerne let blive ”copy paste” fra tidligere år.

Afgørelser og serviceniveau:

I sagerne findes velbeskrevne afgørelser om den aktuelle foranstaltning. Begrundelserne for afgørelsen er kortfattede og konkrete.

Opfølgning:

I alle sager der fulgt rettidigt op.

Kommunens generelle serviceniveau er overholdt i samtlige sager

For at sikre forbedringer af de områder, hvor ledelsestilsynet viser behov, laves opfølgning som følger:

·         Den enkelte sag drøftes med rådgiveren med fokus på individuelle læringspunkter. 

·         Læringspunkterne anvendes til samlet læring og udvikling i børnehandicapteamet. Tages med på teammøde 

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

80. Orientering

Print 00.00.00-A00-4-16
Børne- og Ungdomsudvalget

Resume

Sagen afgøres i Børne- og Ungdomsudvalget

Sagsfremstilling

 • Invitation fra KL til partnerskab om udvikling af dagstilbud
 • Pulje til løft af fagligt svage elever
 • Regeringens dagtilbudsudspil
 • Kommende sager til behandling i BUU - bilag vedlagt
 • Evaluering af mødet

Økonomi

Der er ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget træffer beslutning om, at sagen tages til efterretning

Beslutning

Forvaltningen orienterede om:

 • Invitation fra KL til partnerskab om udvikling af dagtilbud
 • Pulje til løft af fagligt svage elever
 • Regeringens dagtilbudsudspil
 • Igangsættelse af AULA, ny it-samarbejdsplatform for skoler og dagtilbud
 • Status på midlertidige løsninger på 3-5 års området i Støvring
 • Tidsplan for Bælum Børneunivers: Forvaltningen har accepteret, at frist for aflevering af byggeri udsættes til uge 24 2018 af hensyn til leveringstider på betonelementer

Menu