Referat

Dato: 
Onsdag, 8. januar 2020 - 15:00
Udvalg: 
Børne- og Familieudvalget
Sted: 
Haverslev-Ravnkilde Skole/Børnehaven Tuen og Kløvermarken
1. Godkendelse af dagsorden

Print 00.01.00-P35-7-19
Børne- og Familieudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender dagsordenen

Beslutning

Godkendt.

Bilag:

Ingen bilag.

2. Disponeringsregnskab specialiseret børne- og ungeområde december 2019

Print 27.27.00-Ø00-1-19
Børne- og Familieudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget

Status pr. december 2019 viser, at Center Famiile og Handicap har disponeret udgifter på 71 mio. kr. Budgettet er på 70,1 mio. kr. inklusiv overførsel fra regnskab 2018. Center Familie og Handicap forventer en tilgang resten af året på omkring 0,2 mio. kr. og dermed forventer vi fortsat et merforbrug på 1,1 mio. kr. 

Sagsfremstilling

Her er en orientering om det forventede regnskab for 2019 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

I 2019 er der et samlet budget på 70,1 mio. kr. inklusiv overført merforbrug fra regnskab 2018 på 1 mio. kr. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 71 mio. kr., dermed er budgettet for 2019 overskredet med 0,9 mio. kr. Center Familie og Handicap forventer på nuværende tidspunkt, at tilgangen resten af året vil ligge på omkring 0,2 mio. kr. Det giver et forventet merforbrug på 1,1 mio. kr. som ved sidste status.

Siden sidste status har der været en nettotilgang i de disponerede udgifter på 0,4 mio. kr. Samlet har der været ændringer i 93 indsatser, hvoraf 22 er nye indsatser, 13 indsatser er ophørt og 58 er ændringer i eksisterende indsatser. Nedenstående tabel viser hvordan ændringen på 0,4 mio. kr. fordeler sig. Ved sidste status var der indregnet en forventet tilgang resten af året på 0,6 mio. kr. Forventet tilgang resten af året er nu nedsat med 0,4 mio. kr. til 0,2 mio. kr., idet vi forventer der vil komme ændringer i disponeringen resten af året.

Økonomi

Center Familie & Handicap forventer fortsat et merforbrug på 1,1 mio. kr.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag:

Ingen bilag.

3. Disponeringsregnskab specialområdet dagtilbud

Print 27.18.12-Ø09-1335-11
Børne- og Familieudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

Disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud viser pr. december, at der er foretaget disponeringer for 4,4 mio.kr. ud af budgettet på 5,0 mio.kr. Medregnet sidste års merforbrug forventes det samlede resultat at ende i et merforbrug på godt 0,1 mio.kr.

Sagsfremstilling

Disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps, som kommunen er forpligtet til at løfte jf. servicelovens § 32. Visitationerne foretages af det centrale visitationsudvalg efter faglig vurdering fra forvaltningen og PPR. Der er revisitation af alle børn hvert halve år.

I nedenstående tabel ses de disponerede udgifter pr. december (baseret på de aktuelle visiteringer til de 3 typer af specialtilbud). Herudover fremgår regnskabstallet for 2017 og 2018 med henblik på at kunne vise udgiftsudviklingen over årene.

Nedenstående graf viser fordelingen af de disponerede udgifter pr. måned til og med december holdt op imod budgettet for 2019 og regnskabet for 2018.

Økonomi

Disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud viser ultimo december, at der er foretaget disponeringer for 4,4 mio.kr. ud af budgettet på 5,0 mio.kr. Medregnet sidste års merforbrug, vil det forventede samlede resultat for området ende i et merforbrug på godt 0,1 mio.kr.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud til efterretning. 

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag:

Ingen bilag.

4. Disponeringsregnskab specialområdet skoletilbud

Print 17.03.00-G01-39-14
Børne- og Familieudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

Disponeringsregnskabet for specialområdet skoletilbud viser, at der pr. medio december måned er foretaget disponeringer for 30,7 mio.kr. ud af et budget på 29,4 mio. kr. I november måned kom der juridisk afklaring på betalingsforpligtelsen i en sag, der samlet repræsenterer en udgift på 2 mio.kr. Af denne udgift tillægges 0,5 mio.kr. til disponeringsregnskabet for 2019, mens 1,5 mio.kr. vedrører tidligere års regnskaber. Samlet betyder dette, at området ender i et merforbrug på 2,9 mio.kr.

Sagsfremstilling

I nedenstående tabel ses disponeringsregnskabet fordelt på de specialskoletilbud, der visiteres og afregnes centralt af forvaltningen. Det gælder specialskoler i og udenfor kommunen, specialklasser udenfor kommunen, støttetimer i og udenfor kommunen, interne skoler samt special-SFO i og udenfor kommunen (der er pt. ingen special SFO i kommunen).

I tabellen ses de disponererde udgifter ved udgangen af december måned (baseret på de aktuelle visiteringer til de syv typer tilbud).

 

Nedenstående graf viser fordelingen af udgifter til og med december måned 2019.

 

Økonomi

Disponeringsregnskabet for specialområdet skoletilbud viser, at der medio december måned er foretaget disponeringer for 30,7 mio.kr. ud af et budget på 29,4 mio. kr. I november måned kom der juridisk afklaring på betalingsforpligtelsen i en sag, der samlet repræsenterer en udgift på 2 mio.kr. Af denne udgift tillægges 0,5 mio.kr. til disponeringsregnskabet for 2019, mens 1,5 mio.kr. vedrører tidligere års regnskaber. Samlet betyder dette, at området ender i et merforbrug på 2,9 mio.kr.

Budgettet på området blev i forbindelse med budgetforliget for 2019 hævet med 3,5 mio.kr. I 2018 endte disponeringsregnskabet med et samlet merforbrug på 4,5 mio.kr., som politisk blev besluttet nulstillet ved godkendelse af årsregnskab 2018.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager disponeringen til efterretning.  

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag:

Ingen bilag.

5. Godkendelse af tidsplan for forskudte valg 2020

Print 84.10.00-A00-1-14
Børne- og Familieudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

I Rebild Kommune er der fem skoler, der har valgt at afholde forskudte valg til deres respektive skolebestyrelser. Det betyder, at der på disse skoler i 2020 skal vælges tre nye repræsentanter til skolebestyrelsen. Dette er der udarbejdet en tidsplan for, som hermed fremlægges til politisk behandling.

Sagsfremstilling

Der er fem skoler i Rebild Kommune, der har forskudte valg til skolebestyrelsen. Det drejer sig om Karensmindeskolen, Haverslev-Ravnkilde Skole, Sortebakkeskolen, Kilden Børne- og Ungeunivers samt Øster Hornum Børneunivers. Konkret betyder de forskudte valg, at disse skoler ved de ordinære valg vælger fire nye repræsentanter til bestyrelsen, mens de ved de forskudte valg vælger tre.

Såvel de ordinære som de forskudte valg følger reglerne fastlagt i Styrelsesvedtægten for Rebild Kommunes skolevæsen samt de overordnede rammer fra skolebestyrelsesbekendtgørelsen. Styrelsesvedtægtens bilag vedr. skolebestyrelsesvalg er vedlagt som bilag. I henhold til reglerne i styrelsesvedtægten, vedtaget af byrådet i 2014, foregår valgene som følger:

  • Der nedsættes en valgbestyrelse på den enkelte skole. Valgbestyrelsen består af skolens leder som formand, skolebestyrelsesformand samt et forældrevalgt medlem af bestyrelsen.
  • Center Børn og Unge står for generel koordinering af valget
  • Valgbestyrelsen på hver enkelte skole beslutter om opstilling af kandidater skal eller kan besluttes på forædremøder og /eller om der afholdes ordinære valgmøder. Desuden fastsætter valgbestyrelsen tidspunkter for evt. valgmøde
  • Der orienteres om valget via kommunes hjemmeside. Og at alle skoler skal give forældre besked herom via AULA og hjemmeside.
  • Der arrangeres elektronisk afstemning, hvis det kommer til valg

Derudover foreslår forvaltningen, at reglerne vedr. indgåelse af fredsvalg, optælling af stemmer ved valg, klager over valg mv. følger styrelsesvedtægten og skolebestyrelsesbekendtgørelsen.

Der er på baggrund af ovenstående rammer, samt erfaringer fra tidligere skolebestyrelsesvalg, udarbejdet en overordnet tidsplan for skolebestyrelsesvalget. Denne er vedlagt som bilag. Det er dog op til den enkelte valgbestyrelse indenfor de overordnede rammer, at fastsætte konkret dato for bl.a. valgmøde.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender tidsplanen for forskudte valg til skolebestyrelserne i 2020

Beslutning

Godkendt.

6. Henvendelse fra KL vedr. kvalitetsrapporten for skoleområdet som et redskab for dialog på området

Print 17.00.00-G01-21-19
Børne- og Familieudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

KL har fremsendt breve til Børne- og Familieudvalgets formand med tak for samarbejdet i 2019. Her foruden indeholder brevet en række refleksionsspørgsmål om kvalitetsrapporten som redskab til lokal dialog om kvalitetsudvikling af folkeskolen. Refleksionsspørgsmålene fremlægges hermed til drøftelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

KL har fremsendt et brev indeholdende en række refleksionsspørgsmål om kvalitetsrapporten som redskab til lokal dialog om kvalitetsudvikling af folkeskolen (KLs brev til udvalgsformænd vedr. samarbejdet i 2019 samt brev med refeksionsspørgsmål er vedlagt sagen som bilag). Baggrunden for fremsendelsen af refleksionsspørgsmålene er, at KL gerne ser, at der igangsættes en drøftelse på nationalt plan af, hvordan kvalitetsrapporten i højere grad kommer til at fungere som et redskab til dialog mellem skoler, forvaltninger og kommunalbestyrelse om kvalitetsudvikling af folkeskolen.

Hvornår skal kvalitetsrapporten laves næste gang

I Rebild Kommune laves kvalitetsrapporten på skoleområdet hvert andet år - næste gang i foråret 2021. Udarbejdelsen af rapporten starter typisk i efteråret, når ministeriet frigiver skolernes kvalitetsdata. Forud for udarbejdelsen af rapporten fremlægges en plan for rapportens rammer og indhold til politisk vedtagelse. Dette vil ske i foråret 2020. I forbindelse med denne sag, vil opsamlingen på drøftelsen af nærværende sag blive indtænkt.

Refleksionsspørgsmål

– Hvad skal der til for at undgå, at kvalitetsrapporten i for høj grad kommer til

at fungere som en afrapportering af centralt fastsatte nøgletal opad i systemet

og/eller skaber dobbeltarbejde i forhold til andre handlingsplaner, kvalitetssystemer

mv.?

– Hvordan kan kvalitetsrapporten komme til at fungere som et mere strategisk

ledelses- og dialogværktøj til både det politiske og faglige arbejde med henblik

på offensivt og systematisk at sætte retning for udviklingen af kvaliteten

af kommunens skoler?

– Hvilke elementer bør kvalitetsrapporten indeholde, så kommunalpolitikere,

forvaltning og de enkelte skoler får bedre mulighed for at benytte den til kvalitetsudvikling

med udgangspunkt i den enkelte skoles og kommunes vurderinger

af behov og potentialer?

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter refleksionsspørgsmålene om kvalitetsrapporten som redskab til lokal dialog om kvalitetsudvikling af folkeskolen.

Beslutning

Drøftet.

Forvaltningens udkast til svar sendes til KL.

7. Klar til livet - puljefinansieret projekt med udvidet sundhedspleje til særligt udsatte

Print 29.12.08-P20-1-19
Børne- og Familieudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget og Børne- og Familieudvalget

Forvaltningen har ansøgt og fået bevilget midler til et projekt om udvidet sundhedspleje til udsatte familier. Projektet hedder ”Klar til livet”.

Her følger en kort orientering om projektets indhold.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen udloddede i 2019 en pulje med titlen "Sundhedsplejebesøg de 1.000 første dage hos familier i udsatte positioner og i dagtilbud". Rebild Kommune har ansøgt om 1,6 mio. kr. Ansøgningen er blevet imødekommet og projektperioden løber fra 2019 til 2021.

De overordnede mål med projektet er:

·       At det skal være godt at være barn – trivsel for alle.

·       At flere familier med særlige behov bliver identificeret og får hjælp og støtte.

·       At der skabes et bredt samarbejde mellem sundhedsplejen og kommunens dagtilbud, med en øget indsats omkring de særligt udsatte

Disse mål opnås ved at der tilbydes 1,5 årsbesøg og 3 års-besøg hos børn i alle familier i udsatte positioner (ca. 160 om året), med opfølgning på barnets sundhed og familiens trivsel.

Der afsættes ressourcer til, at dagtilbud kan benytte sundhedsplejen som sparringspartner og konsulent. Ligeledes kan sundhedsplejersken bistå ved opstartssamtaler i dagtilbud.

I samarbejdet med dagtilbuddet kan der udveksles viden og erfaring med dagtilbuddenes personale, så medarbejdergrupperne gennem de forskellige fagligheder skaber en synergieffekt til gavn for børnene.

Projektmidlerne anvendes til uddannelse i redskabet COS-P samt til opnormering af både sundhedspleje og dagtilbud.


Projektets målsætninger understøtter kommunens overordnede målsætning om at understøtte Småbørnsløftet. Tilslutningen til Småbørnsløftet blev vedtaget af Børne- og Familieudvalget i Rebild Kommune den 6. november 2019.

Småbørnsløftet er et løfte om, at det danske samfund stræber efter, at alle børn skal have samme chancer for at trives, lære og udvikle sig. Målet er, at alle småbørn har et godt børneliv og udvikler de nødvendige personlige, faglige og sociale kompetencer for at få en god skolegang. De første 1.000 dage af alle børns liv skal være præget af tryghed og stimulering, så de lige fra fødslen trives og får alsidige muligheder for at lære og udvikle sig.

Projektet adskiller sig fra Fælles Indsats både i forhold til målgruppe, og hvem der tager initiativ indsatsen. I Fælles Indsats iværksættes indsatsen på initiativ af familierne. Problematikkerne og familierne er ofte i en lettere kategori end familierne i Klar til livet. I Klar til livet er det Sundhedsplejen, der på baggrund af kategorisering efter børnelinealen tilbyder besøg. Målgruppen for besøgene er udelukkende børn i særligt udsatte positioner.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.Sundhedsudvalget, 7. januar 2020, pkt. 10:

Taget til efterretning.

Sundhedsudvalget ser frem til at følge indsatsen, som er i tråd med ønsket om mere forebyggelse. Udvalget ønsker en orientering om status for indsatsen i efteråret 2020.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag:

Ingen bilag.

8. Orientering

Print 00.01.00-P35-7-19
Børne- og Familieudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Gensidig orientering fra udvalg og forvaltning.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag:

Ingen bilag.

Menu