Referat

Dato: 
Onsdag, 5. februar 2020 - 15:00
Udvalg: 
Børne- og Familieudvalget
Sted: 
Bavnebakkeskolen/Børnehaverne Støvring Nord
9. Godkendelse af dagsorden

Print 00.01.00-P35-7-19
Børne- og Familieudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender dagsordenen

Beslutning

Godkendt.

Tommy Degn deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag:

Ingen bilag.

10. Første opfølgning på budget 2020

Print 00.15.00-S00-1-20
Børne- og Familieudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet


Efter forespørgsel fra Økonomiudvalget følger her en første pejling på overholdelse af budget 2020.

Samlet for 2020 er vurdering pt., at der for de fleste politikområder forventes at være balance mellem budget og opgaver i 2020. Dog er nogle områder udfordret af udsigt til overførsel af betydelige underskud og overskud fra 2019. 

Sagsfremstilling

Denne økonomivurdering skal betragtes som en foreløbig pejling på 2020. Eftersom vurderingen er udarbejdet i januar, er der ingen forbrugsdata for 2020. Vurderingen er baseret på forbrug i 2019 samt de kendte udfordringer og udvikling i 2020, der ikke er medtaget i budget 2020, enten fordi de ikke var kendte på budgettidspunktet, eller fordi de ikke er medtaget i tilstrækkelig grad.

I nedenstående tabel er der anvendt pile som indikator for udfordringer på udvalg/sektor-niveau. En grøn pil er udtryk for, at der for nuværende ikke vurderes budgetoverskridelser. En rød pil er omvendt udtryk for, at her bliver budgettet presset.

Endelig er vurdering set både i forhold til oprindelig 2020 og budget 2020 inkl. forventede overførsler fra 2019. Der er enkelte områder, der med overførselsreglerne bliver udfordret på budgetoverholdelsen, ligesom servicerammen bliver udfordret af positive overførsler, da der i det oprindelige budget for 2020 kun er luft på ca. 4 mio. kr. op til servicerammen.

Vurderingen er som nævnt på sektorniveau, der vil derfor være delområder på de enkelte sektorer, der er udfordret, men på nuværende tidspunkt er det vurderet, at det kan rummes i andre områder på samme sektor.

Samlet for 2020 er vurderingen pt., at der for de fleste politikområder forventes at være balance mellem budget og opgaver i 2020. Dog forventes arbejdsmarkedsområdet udfordret, da ledigheden pt. er højere end forventet, og da der i sidste del af 2019 blev tilkendt flere førtidspensioner end forudsat ved budgetlægningen for 2020.

Forbrugsstoppet i 2019 må samtidig forventes at presse udgifterne op på de områder, der har opsparet midler i 2019.

Se bilag for yderligere beskrivelse af områderne.  

Økonomi

I forhold til overholdelse af servicerammen er det væsentlig at være opmærksom på, at servicerammen er det oprindeligt vedtagne budget for 2020. Hvis kommunen under ét overholder det oprindelige budget i 2020, er der, alt andet lige, mulighed for at anvende op til 4 mio. kr. af eventuelle positive overførsler (overskud) fra regnskab 2019, ellers er der mulighed for, at der udløses sanktion. Sanktionen udløses, hvis Rebild kommuner og alle kommuner under ét overskrider den serviceramme, der blev aftalt i Økonomiaftalen med Regeringen.

For regnskab 2019 er der stadig usikkerhed om, servicerammen overholdes for kommunerne under ét, men de seneste meldinger fra KL indikerer, at kommunerne er tæt på aftaleoverholdelse. Mange kommuner har ligesom Rebild vedtaget forskellige former for forbrugsstop i 2019, for at undgå sanktion og bidrage til samler aftaleoverholdelse. Det vurderes derfor, at der samlet set, som i Rebild Kommune, kommer et stort pres på servicerammen i 2020.

Med henblik på at overholde servicerammen og undgå eventuel sanktion er det forvaltningens anbefaling, at det indstilles til alle budgetansvarlige, at det er afgørende, at de overholder deres oprindeliglig budget for 2020 og, at eventuelle positive budgetoverførsler (opsparede midler) ikke anvendes, medmindre der er indgået kontraktmæssige bindinger i 2019, der forudsætter betaling i 2020. Ved uopsættelige udfordringer kan det aftales centerchef, som drøfter med direktionsniveauet at anvende de opsparede midler.

Hvis det hen over året viser sig, at der bliver mere luft i forhold til overholdelse af servicerammen, kan der åbnes mere op for anvendelse af de opsparede midler.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

at fagudvalgene tager ØKV til efterretning og
at Økonomiudvalget beslutter, at det er det oprindelige budget for 2020, der skal overholdes, dog således at opsparede midler kan anvendes, hvis der i 2019 er indgået uopsigelige aftaler eller hvis direktionen dispenserer på grund af uopsættelighed. Arbejdsmarkedsudvalget, 4. februar 2020, pkt. 6:

Godkendt som indstillet.Sundhedsudvalget, 4. februar 2020, pkt. 16:

Taget til efterretning.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Udvalget vil følge økonomivurderingerne nøje og have stor opmærksomhed på budgetoverholdelse.

Tommy Degn deltog ikke i behandlingen af sagen.

11. Temadrøftelse vedr. børnetalsudvikling på 0-16 års-området

Print 17.00.00-G01-2-20
Børne- og Familieudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

Temadrøftelse om udviklingstendenser på udvalgets område i lyset af udvikling i børnetal

Sagsfremstilling

Det er tidligere aftalt i Børne- og Familieudvalget, at der efter årsskiftet skulle være en temadrøftelse om de overordnede udviklingstendenser inden for udvalgets område set i lyset af udviklingen i børnetal.

Punktet indledes med en præsentation fra forvaltningen.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter temaet

Beslutning

Drøftet.

Tommy Degn deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag:

Ingen bilag.

12. Status på arbejdet med udvikling af specialundervisningsområdet i Rebild Kommune

Print 17.00.00-G01-13-18
Børne- og Familieudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Børne-og Familieudvalget.

I forbindelse med evalueringen af tildelingsmodellen på specialundervisningsområdet blev der fra politisk side besluttet en række opfølgende initiativer, med henblik på den fortsatte udvikling af specialundervisningsområdet. Blandt disse initiativer var først og fremmest udarbejdelsen af en analyse af taksterne på kommunens specialtilbud samt tilvejebringelse af en fælles retning for den inkluderende praksis på børne- og ungeområdet. I nærværende sag fremlægges analysen af taksterne for specialtilbuddene, og herudover leveres en status på arbejdet med den fælles retning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Som en udløber af evalueringen af tildelingsmodellen på specialundervisningsområdet blev det politisk besluttet, at der skulle gennemføres en analyse af taksterne for kommunens specialundervisningstilbud samt tilvejebringes en fælles retning for den inkluderende praksis på børne- og ungeområdet (BFU 14/8-2019). På denne baggrund blev der på udvalgsmøderne i september og november vedtaget kommissorier for henholdsvis takstanalysen og for arbejdet med den fælles retning.

KLK-rapport om kommunens specialtilbud og deres takster

Jævnfør kommissoriet var det overordnede formål med takstanalysen at foretage en afdækning af, hvorvidt der for nuværende er den rette sammenhæng mellem pris og den ydelse, der leveres i de enkelte specialtilbud. Der foreligger nu en færdig takstanalyse, som er foretaget af KLK (Kommunernes Landsforenings Konsulenthus).
Analysen indeholder en benchmarkanalyse af Rebild Kommunes fire tilbud på specialundervisningsområdet: S-klasserne på Sortebakkeskolen og i Terndrup (Kilden Børne- og Ungeunivers) samt AK-klasserne og AK-skoven på Skørping Skole. Herudover indeholder analysen en beskrivelse af Suldrup Skoles organisering af inklusionsindsatsen. Sidstnævnte er medtaget i analysen, idet Suldrup skoles praksis kan ses som en mellemform, der indenfor almenskolens rammer håndterer børn, som ellers kunne være i målgruppen for et egentligt specialtilbud. Læringscenter Himmerland er som vidtgående specialundervisningstilbud ikke medtaget i analysen.

Rebild Kommunes fire tilbud benchmarkes i analysen med sammenlignelige tilbud fra ni andre kommuner. Benchmarket sker med baggrund i en kategorisering af budgetlagte udgifter, samt den målgruppe det enkelte specialtilbud er målrettet. Med baggrund i KLKs kategorisering er begge S-klassetilbud kategoriseret som kategori 2-tilbud, mens AK-klasserne og AK-skoven er kategoriseret som kategori 3- tilbud. KLK gør opmærksom på, at som i enhver anden benchmarkanalyse er sammenligneligheden betinget af konteringspraksis og kategoriseringen af specialtilbuddene.

Takstanalysens resultater og anbefalinger

På den rent talmæssige del peger benchmarkanalysen overordnet på, at Rebild Kommunes tilbud - med undtagelse af AK-skoven - ligger under gennemsnittet for sammenlignelige tilbud i andre kommuner. Således ses det, at S-klasserne på Sortebakkeskolen og Terndrup Skole (Kilden Børne-og Ungeunivers) med en udgift på henholdsvis 157.000 kr. og 155.000 kr. pr. elev ligger under gennemsnittet på 180.000 kr. AK-klasserne og AK-skoven på Skørping ligger med en årlig udgift pr. elev på 244.000 kr. og 309.000 kr. henholdsvis under og over gennemsnittet på 273.000 kr.

Foruden den rene sammenligninge af taksterne, fremkommer KLK i sin analyse med en række anbefalinger til den videre udvikling af specialundervisningsområdet i Rebild kommune. Således anbefales det, at:

  • Rebild Kommune analyserer hvorvidt den samlede vifte af tilbud på specialundervisningsområdet matcher behov og tendenser i målgruppen.
  • Analysen bruges som udgangspunkt for at dykke ned i de enkelte tilbud og vurdere, hvorvidt der er den sammenhæng, Rebild Kommune ønsker mellem udgiftsniveau, målgruppe og forventet serviceniveau i de enkelte tilbud.
  • Det specifikt i forhold til AK-Skoven undersøges, om det relativt høje udgiftsniveau er nødvendigt for at sikre det politisk ønskede serviceniveau for denne målgruppe.
  • Rebild Kommune analyserer, om der kan være faglige og økonomiske fordele i at benytte sig af "mellemformer" mellem specialtilbud og almenskolen (i en Rebild-sammenhæng kunne dette være Suldrup skoles organisering af inklusionsindsatsen).
  • Rebild Kommune fremadrettet sikrer en systematisk registrering af relevante kvalitetsdata for specialundervisningstilbuddene.

Arbejdet med takstanalysen har desuden sat fokus på andre aspekter ved organiseringen af specialundervisningsområdet, herunder det forhold, at AK-tilbuddene for nuværende er organiseret som heldagstilbud, hvor SFO indgår som en del af det samlede skoletilbud, mens eleverne i S-klasserne benytter et almindeligt SFO-tilbud. Som led i den videre behandling af takstanalysens anbefalinger bør det i den forbindelse undersøges, hvorvidt denne forskel er hensigtsmæssig.

Det videre arbejde med analysen og dens anbefalinger 

Det videre arbejde med de anbefalinger, der følger af KLKs analyse, herunder i særdeleshed fastlæggelsen af tilbudsvifte, serviceniveau og takster, vil blive forankret hos en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for skoleledelserne, PPR samt forvaltning (Center Børn og Unge samt Fællescenter IT og Økonomi). Denne gruppe skal udarbejde konkrete forslag, som efterfølgende skal kvalificeres via drøftelser med en række følgegrupper bestående af henholdsvis: a) ledelsesrepræsentanter for kommunens specialtilbud, b)medarbejderrepræsentanter for kommunens specialtilbud, c) forældrerepræsentanter, d) repræsentanter for PPR, e) repræsentanter for Handicaprådet og eventuelt andre relevante aktører indenfor området. Endelig vil den samlede gruppe af skoleledere være referencegrupper ift. arbejdet.


Arbejdsgruppens arbejde fremlægges til politisk behandling på udvalgsmødet i juni, dog vil der på udvalgets kommende møder blive leveret en status på arbejdet.  

Status på arbejdet med en fælles retning på den inkluderende praksis

Seminar for lederne i CBU

I kommissoriet for arbejdet med tilvejebringelsen af en fælles retning for inklusion er der lagt op til en model med fire trin, hvoraf første trin udgøres af en fælles drøftelse og vidensdeling med henblik på afdækning af en fælles forståelse af, hvad der skaber grundlag for god inkluderende praksis. Som en indledning til dette første trin blev der den 22. januar afholdt et seminar for lederne af Rebild Kommunes skoler og dagtilbud. Formålet hermed var, at lederne fik lejlighed til indbyrdes - og på tværs af skoler og dagtilbud - at drøfte deres inklusionssyn med henblik på at tilvejebringe et fælles ståsted. Dette ud fra en erkendelse af, at skoler og institutioner påvirkes af meget forskellige rammer og vilkår, affødt af deres geografiske placering, deres børne/elevsammensætning, forældre- og medarbejdergruppe mv.

På seminaret blev det dog tydeligt, at ledernes grundlæggende børnesyn og værdier ift. inklusion overordnet stemmer fint overens. Konkret kunne dette bl.a. ses ved, at lederne i fællesskab udviklede en række pejlemærker for en vellykket inkluderende praksis. Pejlemærkerne omhandler bl.a. betydningen af, at alle relevante parter omkring børnene samarbejder og tager ansvar for at skabe fællesskaber, der sikrer alle børns læring, trivsel og dannelse. Det vurderes, at pejlemærkerne vil blive et godt udgangspunkt for de videre drøftelser omkring den fælles retning.

Dialog og inddragelse 

Drøftelserne omkring synet på inklusion skal dog ikke alene foregå blandt lederne af kommunens dagtilbud og skoler, men vil i høj grad også blive foldet ud decentralt blandt medarbejdere og forældre, i bestyrelserne, hos PPR og CFH mv.
Blandt andet med baggrund i disse drøftelser vil der desuden blive afviklet et dialogmøde mellem Børne- og Familieudvalget og repræsentanter for dagtilbuds- og skolebestyrelserne (forældre-, medarbejder- og ledelsesrepræsentanter). Konkret tænkes dialogmødet afviklet i forbindelse med udvalgsmødet den 15. april.

Den faktiske planlægning af dialogmødets indhold, såvel som koordinering og opsamling på den samlede proces med tilvejebringelse af en fælles retning, vil blive varetaget af en arbejdsgruppe bestående af ledelses- og medarbejderrepræsentanter for dagtilbud og skoler samt PPR og CBU. På linje med ovenfornævnte arbejdsgruppe vil også denne gruppes arbejde blive kvalificeret via inddragelse af følgegrupper med relevante aktører.

Fremadrettet proces

Organisering af specialtilbuddene og fælles retning for inklusionen

Med baggrund i drøftelserne om den fælles retning vil der til udvalgsmødet i juni blive præsenteret en færdig beskrivelse af de væsentligste faktorer for god inkluderende praksis i Rebild Kommune. Samtidig vil der her blive fremlagt et udkast til en ny takststruktur, tilbudsvifte og serviceniveaubeskrivelse for specialtilbuddene, som vil kunne udsendes i høring blandt skolerne. Det vil herved være muligt at vedtage en ny takststruktur på de politiske møder i august måned, hvorefter de midler - der i forbindelse med budgetforliget blev afsat til realisering af ny takststruktur (BY 30/10 - 2019) - kan udmøntes. I 2020 svarer dette til 1,25 mio.kr., mens det i årene fremover udgør 3 mio.kr. (Tids- og procesplan vedlagt som bilag).

Som det ses af ovenstående er det konkrete arbejde med videreudvikling af specialundervisningsområdet i første omgang udlagt til to arbejdsgrupper. Idet mange af de spørgsmål, som de to arbejdsgrupper skal behandle, har snitflader, er det væsentligt at gruppernes arbejde løbende samstemmes og koordineres.  

Analyse af behov for kompetenceudvikling

Såfremt det i forbindelse med drøftelserne vedrørende god inkluderende praksis viser sig, at der er behov for kompetenceudvikling med særligt fokus på inklusion, vil der desuden blive fremlagt en særskilt plan herfor. På skolesiden vil et kompetenceudviklingsprojekt kunne finansieres via Undervisningsministeriets pulje til kompetenceudvikling af pædagogisk personale i skolen. Noget tilsvarende gør sig ikke gældende for dagtilbudsområdet, hvorfor eventuel kompetenceudvikling skal finansieres indenfor den eksisterende ramme.

Visitationspraksis og vidensdeling

Jf. det vedtagne kommissorie skal der også kigges nærmere på skolernes visitationspraksis og vidensdeling ift. specialundervisning blandt skolerne. De undersøgelser, der er gennemført i forbindelse med evalueringen af tildelingsmodellen på specialundervisningsområdet, samt KLKs analyse af takststrukturen, har ikke givet anledning til at antage, at den nuværende visitationspraksis ikke er god nok eller ikke opfylder lovens krav. Omvendt har undersøgelserne sat fokus på nogle mulige optimeringsmuligheder - bla. muligheden for en højere grad af videndeling og sparring omkring afgørelser samt en mere systematik ift. de visiterede børns mulighed for at returnere til almenskolen. Analysen af skolernes visitationspraksis, og mulighederne for mere vidensdeling på tværs af skolerne, vil der blive taget hul på, når takststrukturen er endeligt vedtaget.

Økonomi

I forbindelse med budgetforliget besluttede byrådet at afsætte 3 mio.kr., som Børne- og Familieudvalget kunne disponere over til realisering af en ny takststruktur på specialundervisningsområdet. I 2020 er der afsat 5/12 af de 3 mio.kr. (1,25 mio.kr.), som kan udmøntes fra august, mens det fra 2021 og årene frem er det fulde beløb. Den nærmere udmøntning i 2020 vil afvente drøftelserne omkring takststrukturen.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Børne- og Familieudvalget tager KLKs takstanalyse, samt status på arbejdet med en fælles retning for inklusionen, til efterretning.

- at Børne- og Familieudvalget drøfter planen for den fremadrettede proces og godkender denne.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Tommy Degn deltog ikke i behandlingen af sagen.

13. Koordineret pasning i dagplejen

Print 28.09.00-P20-1-15
Børne- og Familieudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget

Forslag om koordineret pasning i dagplejen i sommerferien i ugerne 29 og 30 med henblik på at øge kapacitetsudnyttelsen.

Sagsfremstilling

Baggrund

I dag koordinerer den enkelte dagplejer selv med kollegaer og leder, hvornår de afvikler ferie i hele sommerferieperioden. Det medfører, at ferieugerne for dagplejere placeres både i og uden for de gængse ferieperioder, hvor der erfaringsmæssigt er et lavt behov for pasning. I dag har daginstitutionerne såkaldt koordineret pasning i uge 29 og 30 i sommerferien. Det betyder, at distrikterne i ferieperioder koordinerer pasning i forhold til det aktuelle pasningsbehov.

Koordineret pasning/minimums-åbnet

Med henblik på at øge kapacitetsudnyttelsen og forbedre serviceniveauet i dagplejen fremstilles et forslag fra forvaltningen om, at dagplejen fremadrettet har koordineret pasning i ugerne 29 og 30 på samme vis, som daginstitutionerne har det i dag.

Koordineret pasning for dagplejen i uge 29 og 30 vil betyde, at dagplejerne i højere grad vil skulle afvikle ferie i ferieperioder, hvor forældrene normalvis har et mindre behov for pasning. På den måde udnyttes dagplejens kapacitet bedre, og forældrene og børn vil opleve et mindre behov for gæstepleje, hvis dagplejere og børn afholder ferie samtidigt.

Dagplejen har allerede såkaldt "minimums-åbent" fredag efter Kr. Himmelfartsdag og i dagene mellem jul og nytår. Det betyder, at pasningen koordineres for hele kommunen, således den fornødne kapacitet etableres ved dagpleje og/eller i gæstehus på tværs af kommunens distrikter. "Koordineret pasning" i dagplejen i uge 29 og 30 vil derimod i praksis betyde, at pasningen koordineres internt i distriktet.

Med baggrund i ovenstående forslås det, at dagplejen med virkning fra sommerferien 2020 har koordineret pasning i uge 29 og 30. Forslaget medfører en ændring i styrelsesvedtægten for dagtilbuds bilag 4. Ændringsforslaget er vedlagt sagen som bilag.

Økonomi

Det vil være positivt for dagplejens økonomi, da dagplejerne med forslaget i højere grad vil holde ferie, hvor der er et lavt behov for pasning og dermed mindskes brugen af gæstepleje.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget træffer beslutning om sende forslag om koordineret pasning for dagplejen i uge 29 og 30 i høring i dagtilbud med høringsfrist torsdag d. 27. februar kl. 9.00

Beslutning

Sendes i høring med den bemærkning, at koordineret pasning kan ske på tværs af distrikter ved behov.

Tommy Degn deltog ikke i behandlingen af sagen.

14. Decisionsskrivelser - Udlændinge- og Integrationsministeriet, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Print 00.32.00-K01-1-19
Børne- og Familieudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet.

Byrådet har den 29. august 2019 godkendt revisionsberetning nr. 13 vedrørende årsregnskabet for 2018.

Sagsfremstilling

Rebild Kommune har på baggrund af indsendte revisionsberetning modtaget decisionsskrivelser fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Konklusion på decisionsskrivelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet:

Ministeriet noterer med tilfredshed, at revisor ikke har forbehold eller revisionsbemærkninger på Udlændinge- og Integrationsministeriets område og at det er revisors opfattelse, at personsager generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler. Dog finder ministeriet det ikke tilfredsstillende, at ministeriet har fundet fejl og mangler i de udvalgte sager, men ministeriet noterer, at Rebild Kommune selv har fokus på området på baggrund af kommunens eget ledelsestilsyn.

Konklusion på decisionsskrivelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen:

Styrelsen noterer, at Rebild Kommunes forvaltning og udbetalinger indenfor ministeriets område ikke har givet revisionen anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger.

Konklusion på decisionsskrivelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering:

Styrelsen noterer sig, at revisor ikke har forbehold eller revisionsbemærkninger på Beskæftigelsesministeriets område. Styrelsen noterer sig resultatet af revisors gennemgang, hvor der alene er fundet enkeltstående fejl på udvalgte områder - generelt er det dog Styrelsens opfattelse, at Rebild Kommune har etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange på personsagsområderne.

Decisionsskrivelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er vedlagt som bilag.

Økonomi

Ingen økonomi eller bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Familieudvalget og Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at tage decisionsskrivelserne fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til efterretning. Arbejdsmarkedsudvalget, 4. februar 2020, pkt. 8:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Tommy Degn deltog ikke i behandlingen af sagen.

15. Orientering

Print 00.01.00-P35-7-19
Børne- og Familieudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Gensidig orientering fra udvalg og forvaltning.

  • Partnerskabet Folkeskolen. Vores. Hele Livet har fremsendt folderen ”Brug de kommunale sammenhænge – og få flere til at vælge folkeskolen til” (vedlagt som bilag). Partnerskabet består af Danmarks Lærerforening, BUPL, Lederforeningen i BUPL, Skole og Forældre, Børne- & Kulturchefforeningen, Danske Skoleelever, KL og Skolelederforeningen.  

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Tommy Degn deltog ikke i behandlingen af sagen.

Menu