Referat

Dato: 
Onsdag, 11. marts 2020 - 15:00
Udvalg: 
Børne- og Familieudvalget
Sted: 
Børnehaverne Rebild Syd og Sortebakkeskolen
16. Godkendelse af dagsorden

Print 00.01.00-P35-7-19
Børne- og Familieudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender dagsordenen

Beslutning

Godkendt.

Jesper Greth og Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag:

Ingen bilag.

17. Disponeringsregnskab specialiseret børn- og ungeområdet pr. februar 2020

Print 27.27.00-Ø00-1-20
Børne- og Familieudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

Der er pr. februar 2020 disponeret 68,4 mio. kr. af budgettet på 74,2 mio. kr. eksklusiv overførsel fra regnskab 2019. Center Familie & Handicap forventer på nuværende tidspunkt et udgiftsniveau svarende til budgettet.

Sagsfremstilling

Her er en orientering om forventet regnskab for 2020 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder udgifter på myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

 

Disponeringsregnskabet for 2019 viste ved status pr. december et forventet merforbrug på 1,1 mio. kr. Det endelige regnskab for 2019 viser et merforbrug på 0,4 mio. kr. I henhold til overførselsreglerne forventer vi på en negativ overførsel til 2020 på 0,4 mio. kr. Overførslerne godkendes af byrådet i april 2020

Budgettet for 2020 er på 74,2 mio. kr. eksklusiv overførsel fra regnskab 2019. I budgettet for 2020 indgår budget til fælles indsats på 0,75 mio. kr. og familieplejekonsulenter på 1,1 mio. kr. Budgettet til fælles indsats har tidligere ligget på dagtilbudsområdet og budgettet til familieplejekonsulenter har tidligere ligget under socialfaglige tilbud.

Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 68,4 mio. kr. Til sammenligning var der på samme tidspunkt sidste år disponeret udgifter på 64,4 mio. kr., som dog var eksklusiv udgifter til fælles indsats og familieplejekonsulenter, hvis disse udgifter tillægges svarer det til at der sidste år var disponeret udgifter for omkring 66,2 mio. kr. En del af stigningen fra 2019 til 2020 skyldes prisfremskrivning.

Der er 5,8 mio. kr. tilbage af budgettet for 2020 før overførsel. Beløbet skal dække tilgang af nye sager og ændringer i eksisterende sager i løbet af året. Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller derfor kun med frem til forventet ophør. Til sammenligning var der på samme tidspunkt sidste år 5,9 mio. kr. tilbage af budgettet.  

Økonomi

Center Familie & Handicap forventer på nuværende tidspunkt at udgifterne matcher budgettet 2020.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Jesper Greth og Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag:

Ingen bilag.

18. Disponeringsregnskab specialområdet dagtilbud

Print 27.18.12-Ø09-1335-11
Børne- og Familieudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

Disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud viser pr. medio februar, at der er foretaget disponeringer for 1,9 mio.kr. ud af budgettet på 5,4 mio.kr.

Sagsfremstilling

Disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps, som kommunen er forpligtet til at løfte jf. servicelovens § 32. Visitationerne foretages af Det Centrale Visitationsudvalg efter faglig vurdering fra forvaltningen og PPR. Der er revisitation af alle børn hvert halve år.

I nedenstående tabel ses de disponerede udgifter pr. medio februar (baseret på de aktuelle visiteringer til de 3 typer af specialtilbud). Herudover fremgår regnskabstallet for 2018 og 2019 med henblik på at kunne vise udgiftsudviklingen over årene. Endelig gives et bud på de forventede udgifter i året som helhed. Som det ses er der på nuværende tidspunkt foretaget disponeringer for 1,9 mio.kr. ud af et budget på 5,4 mio.kr. På baggrund af antal revisiteringer og forventet tilgang af nye børn, lagt sammen med disponeringsregnskabet for februar, udviser disponeringsregnskabet aktuelt et mindreforbrug for året på 1,9 mio. kr. for 2020. Idet der må ventes tilgang af yderligere børn i løbet af 2020 er dette resultat behæftet med en høj grad af usikkerhed. Dette især set i lyset af, at Det Centrale Visitationsudvalg oplever en stigning i antallet af børn, der skal vurderes til at være i målgruppen for § 32 i serviseloven.

Nedenstående graf viser fordelingen af de disponerede udgifter pr. måned til og med februar holdt op imod budgettet for 2020 og regnskabet for 2019.

Økonomi

Disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud viser pr. medio februar, at der er foretaget disponeringer for 1,9 mio.kr. ud af budgettet på 5,4 mio.kr. På baggrund af antal revisiteringer og forventet tilgang af nye børn, lagt sammen med disponeringsregnskabet for februar, udviser disponeringsregnskabet aktuelt et mindreforbrug for året på 1,9 mio. kr. for 2020. Idet der forventes tilgang af yderligere børn i løbet af 2020 er dette resultat behæftet med en høj grad af usikkerhed.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud til efterretning. 

Beslutning

Taget til efterretning.

Jesper Greth og Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag:

Ingen bilag.

19. Disponeringsregnskab specialområdet skoletilbud

Print 17.03.00-G01-39-14
Børne- og Familieudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

Disponeringsregnskabet for specialområdet skoletilbud viser, at der ved udgangen af februar måned er foretaget disponeringer for 27 mio. kr. ud af et budget på 30 mio. kr. Disponeringsregnskabet skal dog tages med væsentlige forbehold, da der kan ske ændringer resten af året. Et bud på antal revisiteringer og tilgang af nye børn, lagt sammen med disponeringsregnskabet, viser på nuværende tidspunkt et mindreforbrug for året på 0,6 mio.kr.

Sagsfremstilling

I nedenstående tabel ses disponeringsregnskabet fordelt på de specialskoletilbud, der visiteres og afregnes centralt af forvaltningen. Det gælder specialskoler i og udenfor kommunen, specialklasser udenfor kommunen, støttetimer i og udenfor kommunen, interne skoler samt special-SFO i og udenfor kommunen (der er pt. ingen special SFO i kommunen).

I tabellen ses de disponererde udgifter ved udgangen af februar måned (baseret på de aktuelle visiteringer til de syv typer tilbud).

Nedenstående graf viser fordelingen af udgifter til og med februar måned 2020.

 

Økonomi

Disponeringsregnskabet for specialområdet skoletilbud viser, at der ved udgangen af februar måned er foretaget disponeringer for 27 mio. kr. ud af et budget på 30 mio. kr. Disponeringsregnskabet skal dog tages med væsentlige forbehold, da der kan ske ændringer resten af året - især på nuværende tidspunkt, hvor revisitationer for kommende skoleår endnu ikke er helt afklaret. Et bud på antal revisiteringer og tilgang af nye børn, lagt sammen med disponeringsregnskabet, viser på nuværende tidspunkt et mindreforbrug for året på 0,6 mio.kr.

Budgettet på området blev i forbindelse med budgetforliget for 2019 hævet med 3,5 mio.kr. Regnskabet for 2019 viser dog et merforbrug på 2,6 mio. kr. Eventuel overførsel fra 2019 afventer byrådet behandling af overførsler, som sker i april.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager disponeringen til efterretning.  

Beslutning

Taget til efterretning.

Jesper Greth og Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag:

Ingen bilag.

20. Politisk aftale om udmøntning af 500 millioner kroner til mere pædagogisk personale

Print 00.32.00-S00-3-20
Børne- og Familieudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Regeringen og støttepartierne har indgået aftale om at tilføre kommunerne 500 millioner kroner til mere pædagogisk personale i landets daginstitutioner. Midlerne blev afsat i finansloven for 2020, og med den netop indgåede aftale påbegyndes det normeringsløft, der skal føre til lovbundne minimumsnormeringer. Rebild Kommunes andel udgør 3,1 mio. kr. i 2020.

Sagsfremstilling

Der skal være mere pædagogisk personale i landets vuggestuer og børnehaver, så børnene kan få en bedre hverdag. Regeringen har sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet aftalt at udmønte de 500 millioner kroner i 2020, der med finansloven blev afsat til bedre normeringer. Aftalen er, at det tal stiger til 1,6 milliarder kroner i 2025, så kommunerne løbende kan begynde at hæve normeringerne. Midlerne skal bruges til at ansætte pædagogisk personale i vuggestuer og børnehaver. De afsatte midler muliggør ansættelse af mindst 1.050 fuldtidsansatte pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere i daginstitutionerne. Aftaleparterne har ønsket at lave en hurtig og ubureaukratisk udmøntningsmodel. Derfor tildeles kommunerne pengene direkte uden forudgående ansøgning. Det bliver et krav, at midlerne ligger ud over de allerede vedtage kommunale budgetter for 2020.

Midlerne i 2020 bliver fordelt imellem kommunerne efter, hvor mange 0-5 årige børn kommunen forventes at have. Endeligt tilsagn om midler forventes afgivet hurtigst muligt i løbet af marts 2020 sammen med en tilskudsvejledning for puljen. Rebild Kommunes andel er opgjort til at udgøre 3,1 mio kr. i 2020 jævnfør vedlagte opgørelse.

Midlerne fra puljen til pædagogisk personale i 2020 indgår, i lighed med andre statslige puljemidler på dagtilbudsområdet, ikke i beregningsgrundlaget for fastsættelsen af henholdsvis kommuners tilskud til privatinstitutioner og private pasningsordninger samt forældres egenbetaling, jf. blandt andet dagtilbudslovens § 31 stk. 3. Der sker dermed ingen ændring i forældrebetalingen eller tilskuddet til de private tilbud i 2020 som følge af udmøntning af puljen.

Puljen er afsat til ansættelse af pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere i daginstitutioner, og dagplejen er derfor ikke omfattet.

Kommunerne skal aflægge et særskilt revisionspåtegnet regnskab for anvendelsen af tilskuddet.  

Økonomi

Aftalen om mere pædagogisk personale er opgjort til 3,1 mio. kr. til Rebild Kommune. I budgetaftalen for 2020 fremgår, at nye finanslovsmidler til løft af kernevelfærden udmøntes fuldt ud.

Fordelingen af puljen mellem kommunes daginstitutioner vil ske efter budgetteret børnetal for 2020.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at der gives en bevillingsmæssig korrektion af budgettet for 2020 til daginstitutionerne på 3,1 mio. kr. i 2020.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget indstiller over for Økonomiudvalg og byråd, at der gives en bevillingsmæssig korrektion af budgettet for 2020 til daginstitutionerne på 3,1 mio. kr. i 2020.

Udvalget ønsker en sag på et senere tidspunkt om kvalitet i dagplejen i lyset af tilførsel af midler til daginstitutioner.

Jesper Greth og Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

21. Lukket punkt: Orientering om valg af entreprenør for lokalefællesskab på Ravnkilde Skole

Print 82.00.00-G00-8-19
Børne- og Familieudvalget

Bilag:

Ingen bilag.

22. Lukket punkt: Licitationsindstilling - Bavnebakkeskolen

Print 82.00.00-G00-1-19
Børne- og Familieudvalget

Bilag:

Ingen bilag.

23. Ledelsesinformation inkl. statistik på ankeafgørelser BUU

Print 00.15.10-G01-2-14
Børne- og Familieudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

Center Familie og Handicap orienterer hvert kvartal Børne- og Familieudvalget i ledelsesinformation på social- og børnehandicapområdet.

Data til ledelsesinformation er trukket fra fagsystemet DUBU den 13. februar 2020

Sagsfremstilling

Denne ledelsesinformation er baseret på data fra fagsystemet DUBU. Som udgangspunkt vil data vises for det seneste år opgjort pr måned. Når data indeholder under 5 forekomster indgår data i udgangspunktet ikke i ledelsesinformationen, da så lavt et antal skaber statistisk usikkerhed, og er problematisk ift. genkendelse af borgere (GDPR).

Sagstal

Der er 606 aktive sager på social- og børnehandicapområdet pr. 18. november 2019 - mod 611 ved seneste ledelsesinformation. Dermed er der et fald på 5 aktive sager siden seneste ledelsesinformation.  

Socialrådgiverne på børn- og ungeområdet i Center Familie og Handicap har pr. 13. februar 2020 i gennemsnit en sagsstamme på 31,9 sager, hvilket er et lille fald på 0,3 sag pr. rådgiver siden seneste ledelsesinformation.

Overblik over antal oprettede sager pr. måned fra januar 2019 til 13. februar 2020:

Underretninger

Nedenstående graf er et overblik over indkomne underretninger pr. måned fra januar 2019 til 13. februar 2020. Gennemsnittet for 2019 var 64 underretninger pr. måned.

 

Børnefaglige undersøgelser

Kommunen skal foretage en børnefaglig undersøgelse, når det vurderes, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte. En børnefaglig undersøgelse omfatter en helhedsbetragtning af barnets eller den unges; udvikling og adfærd, familieforhold, skoleforhold, sundhedsforhold, fritidsforhold og venskaber, set i forhold til forældrekompetencer, som ligeledes afdækkes. Den børnefaglige undersøgelse udgør fundamentet for en begrundet stillingtagen til, hvorvidt der er grundlag for at iværksætte hjælp til barnet og familien. Når der er truffet afgørelse om iværksættelse af en børnefaglig undersøgelse, må der ifølge gældende lovgivning maksimalt gå 4 måneder, før denne er afsluttet. For at skabe et helhedsindtryk af barnets situation bliver der indhentet udtalelser fra adskillige aktører i barnets liv.

Nedenstående graf viser hvor mange børnefaglige undersøgelser der er færdiggjort pr. måned fra januar 2019 til 13. februar 2020.

Pr. 13. februar 2020 er der 25 børnefaglige undersøgelser under udarbejdelse. Der blev i 2019 akkumuleret udarbejdet 170 børnefaglige undersøgelser - et gennemsnit på 14,2 pr. måned. .

De seneste 4 hele måneder er der afsluttet 52 børnefaglige undersøgelser, og ingen børnefaglige undersøgelser er overskredet. Dermed er 100% af de børnefaglige undersøgelser udarbejdet rettidigt. For to år siden - i marts 2018 - var der en rettidighed på 69% på udarbejdelsen af børnefaglige undersøgelser. Forvaltningen finder det opnåede resultat højest tilfredsstillende.

Opfølgning på handleplaner

Der er pr. 13. februar 2020 udarbejdet 171 aktive lovpligtige handleplaner - i én af disse er opfølgningen ikke rettidig. Dermed er 99,4% opfølgninger på lovpligtige handleplaner udarbejdet rettidigt.

Herunder den løbende udvikling siden ledelsesinformation i september 2019, hvor rettidigheden var på 96%:

Afgørelser fra Ankestyrelsen

Hermed statistik på baggrund af ankestyrelsens registrerede afgørelser i Rebild Kommune for 1. - 3. kvartal 2019 indenfor CFH's børn- og ungeområde.

 

Ankestyrelsen har endnu ikke offentliggjort statistik for 4. kvartal 2019. Der er i årets første tre kvartaler i Ankestyrelsen truffet 14 afgørelser vedrørende Rebild Kommunes børn- og ungesager. Af disse er 7 stadfæstelser af Rebild Kommunes afgørelse. Fire afgørelser er ændret eller ophævet, mens tre sager er hjemvist til fornyet behandling. To sager har Ankestyrelsen afvist at behandle - det sker eksempelvis når borgeren ikke indsender klagen rettidigt. Når der i Ankestyrelsens afgørelse indgår flere afgørelser i samme sag, kategoriseres afgørelsen efter det mest vidtgående resultat (se bilag).

Børn og Unge sager

Børn- og Ungeudvalget har i 2019 behandlet sager på 12 børn, hvor Rebild Kommunes indstilling blev fulgt. Herudover har der været formandsbeslutninger på tre børn, hvor Børn- og Ungeudvalget i én sag ikke godkendte afgørelsen.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Udvalget kvitterer for flotte resultater på rettidighed.

24. Ledelsestilsyn CFH - udsatte børn og unge

Print 00.15.10-G01-2-14
Børne- og Familieudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

Der laves ledelsestilsyn hvert kvartal. I forlængelse af den overordnede Plan for ledelsestilsyn i CFH Myndighed (se bilag), udarbejdes det kvalitative ledelsestilsyn på social- og børnehandicapområdet med kontrol af i alt 15 sager - 10 på socialområdet og 5 på børnehandicapområdet. Ledelsestilsynet er foretaget medio februar.

Ledelsestilsynets fokus har denne gang særligt fokus på handleplaner på socialområdet og udredninger på børnehandicapområdet.

Sagsfremstilling

Overordnet er sagerne valgt ud fra følgende kriterier:

- Sagsudsnittet fordeles repræsentativt fra alle rådgivere 
- Sagsudsnittet fordeles mellem de respektive foranstaltningstyper
- Sagsudsnittet fordeles mellem nye og løbende foranstaltninger

Det kvalitative ledelsestilsyn i børne- og ungesager foretages ud fra Deloittes skabelon.

Kvalitativt ledelsestilsyn på socialområdet 1.kvartal 2020

Det primære fokusområde i 1.kvartal 2020 er handleplaner. På socialområdet er der udvalgt 10 sager.

Handleplaner

I alle 10 sager er der truffet afgørelse om iværksættelse af børnefaglige undersøgelser, ligesom der i alle 10 sager er iværksat foranstaltninger. I 7 ud af 10 sager er der truffet afgørelse om foranstaltninger. Dvs. der aktuelt er 3 sager, hvor der mangler at blive truffet afgørelse om foranstaltningen. I alle 10 sager deltager og samarbejder borgerne om den/de iværksatte foranstaltning/er, hvorfor der er tale om en forvaltningsmæssig fejl og ikke en manglende indsats. I en enkelt sag er der tale om en forglemmelse, idet der tidligere er truffet afgørelse om sideløbende foranstaltning, og da denne ophører, træffes der ikke afgørelse på ny, men foranstaltningen fortsætter. I alle sagerne er de iværksatte foranstaltninger indenfor kommunens serviceniveau. I alle sager er der afholdt børnesamtaler både i forbindelse med den børnefaglige undersøgelse, og i forbindelse med iværksættelse af foranstaltningen. I alle 10 sager er der indhentet skriftligt samtykke i forbindelse med opstart af den børnefaglige undersøgelse, og i 8 ud af 10 sager er der ligeledes skriftligt samtykke til foranstaltningen.

Der er foretaget rettidig opfølgning i alle 10 sager, hvor sagens parter er blevet hørt og inddraget, ligesom der er fokus på målopfyldelse i handleplanerne, og der ses en progression i sagerne.

Opmærksomhedspunkter

Der er med baggrund i ledelsestilsynet fundet anledning til at have et fokus på, at der skal indhentes samtykke i sagerne ved iværksættelse af foranstaltninger, ligesom der er behov for en gennemgang af den forvaltningsmæssige praksis vedrørende afgørelser på foranstaltninger. 

Kvalitativt ledelsestilsyn i Center Familie Handicap på børnehandicapområdet 1.kvartal 2020

Det primære fokusområde i 1. kvartal 2020 er udredninger. På børnehandicapområdet er der udvalgt 5 sager. Sagerne er udvalgt tilfældigt med en sag fra hver rådgiver i børnehandicapteamet. Der er indsatser jf. SEL § 41, SEL § 42. Derudover er der udarbejdet kontrol af økonomi jf. SEL § 41 og SEL § 42.

Udredninger

Der er i alle sager tale om grundige og vel gennemarbejdede udredninger. Serviceniveau anses for overholdt i alle sager.

Opmærksomhedspunkter

Der er foretaget lovmedholdelig og korrekt opfølgning i 4 ud af 5 sager. Opfølgningen i den sidste sag burde have været foretaget i marts 2019. Rådgiver er orienteret og har indkaldt til opfølgning. Der er i de udvalgte sager ikke fundet fejl eller mangler af betydning for borgerens retssikkerhed.  

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

25. Disponering af puljer for Fremtidens Dagtilbud og Fremtidens Folkeskole

Print 17.00.00-A00-1-12
Børne- og Familieudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

Anvendelse af midler afsat til implementering af strategierne for Fremtidens Dagtilbud og Fremtidens Folkeskole i Rebild Kommune.

Sagsfremstilling

Baggrund
I forbindelse med vedtagelsen af de to udviklingsstrategier; Fremtidens Folkeskole og Fremtidens Dagtilbud i 2011 og 2013, blev der samtidig afsat midler til realisering af strategiernes visioner.

En stor del af midlerne er over årene blevet afsat til en række faste disponeringer og hertil kommer, at puljerne ved budgetforlig er blevet beskåret. På denne baggrund er budgettet for Fremtidens Dagtilbud 359.900 kr. i 2020, mens det for Fremtidens Folkeskole er 2,8 mio. kr.

Herudover er der aktuelt omkring 2,2 mio. kr. uforbrugte midler fra 2019, fordelt med 1,8 mio.kr. på Fremtidens Folkeskole og 0,4 mio.kr. på Fremtidens Dagtilbud. Af de 1,8 mio.kr. på Fremtidens Folkeskole er omkring 0,2 mio.kr. afsat til udgifter affødt af disponeringer i 2019, der først har kunnet bogføres i 2020. Hvorvidt de resterende midler kan bringes i anvendelse afhænger af beslutning i forbindelse med behandling af regnskabsafslutning i april.

Forslag til disponering af midler i 2020
Forvaltningen har i dialog med skole- og dagtilbudslederne udarbejdet et forslag til anvendelse af midlerne i de to puljer - Fremtidens Dagtilbud og Fremtidens Folkeskole, som kan ses af nedenstående tabel. Nogle af disponeringerne er allerede indgåede aftaler mens andre repræsenterer forslag til anvendelsesområder. Det fremgår af tabellen, hvilke der allerede er aftalt.

Fælles retning for inkluderende praksis i Rebild Kommune går på tværs af skole og dagtilbud. Her vil der være indsatser og aktiviteter løbende jf. det af Børne- og Familieudvalget godkendte kommisorium fra november 2019. Midlerne foreslås derfor afsat med henblik på at understøtte processen, hvor dialog og inddragelse af medarbejdere, ledere, forældre mv. er højt prioriteret.

Disponeringer på dagtilbudsområdet
Som følge af kommunens sprogstrategi anvendes Rambølls sprogsystem Hjernen&Hjertet til at sprogvurdere og følge børnenes sproglige udvikling både i dagtilbudsalderen og i indskolingen.

Projekt Klar til Livet er et projekt, der blev orienteret om på Børne- og Familieudvalgets møde d. 8. januar. Projektet er delvist finansieret med eksterne puljemidler og består af et udvidet samarbejde mellem sundhedsplejen og dagtilbud til særligt udsatte familier. Projektet består både af en kompetenceudviklingsdel, hvor ni pædagoger modtager en COS-P-uddannelse ligesom der i projektet indgår en udvidet samarbejdsmodel, hvor sundhedsplejen og dagtilbud holder yderligere møder med familier i dagtilbud og netværksmøder for de COS-P-uddannede.

I 2019 blev det aftalt at indgå en aftale med Aalborg Universitet og en række andre nordjyske kommuner om at gå sammen om en ph.d.-satsning. Der planlægges at igangsætte tre ph.d.-studier under temaerne "Leg og æstestik", "Praksisnært kvalitetsarbejde i dagtilbud" og "In- og eksklusion i hverdagens praksis i dagtilbud". Sidenhen er der også indgået en aftale med det norske universitet OsloMet, men forskningen vil være forankret i Nordjylland. Rebild Kommune skal indgå aktivt i studiet om "Leg og æstetik", men vil få andel i resultater og viden fra samtlige ph.d.-studier. Ph.d.-studierne løber over en treårige periode.

Disponeringer på skoleområdet

På skoleområdet foreslås der bl.a. afsat midler til Chromebooks til 4. årgang (jf. den vedtagne it-strategi), til den fortsatte implementering af AULA (samt til snitflader, læringsplatform og elevadministrationssystemet TEA, hvor der generelt er sket meget store stigninger de senere år.).

Herudover foreslås der midler afsat til en række andre projekter, som direkte såvel som indirekte sigter mod at skabe udvikling på skoleområdet samt på realisering af byrådets vision og intentionerne i Den fælles Børne- og Ungepolitik. Således er der prioriteret en bred vifte af initiativer, som sigter mod elevernes trivsel, læring og dannelse - eksempelvis en indsats ift. en mere spændende og varieret skoledag samt samarbejdsprojekter med Lille Vildmose, Levende Musik i Skolen og Nordkraft Bigband.

Økonomi

 

Overførsler
Ovenstående budgetter er dannet uden indtænkning af overførsler samt med henblik på, at de allerede indgåede aftaler finansieres. Hvis der overføres midler vil de blive anvendt til igangværende udviklingsprojekter som eksempelvis Fælles retning for inklusion og Klar til livet på dagtilbudsområdet samt til budgetoverholdelse. Som nævnt ovenfor er der restmidler fra 2019 svarende til 2,2 mio. kr. (fordelt med 1,8 mio.kr. på Fremtidens Folkeskole og 0,4 mio.kr. på Fremtidens Dagtilbud). Af de 1,8 mio.kr. på Fremtidens Folkeskole er omkring 0,2 mio.kr. afsat til udgifter affødt af disponeringer i 2019, der først har kunnet bogføres i 2020. Hertil kommer, at 0,7 mio.kr. tidligere er besluttet reserveret til Kilden Børne- og Ungeunivers.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender forslaget til anvendelsen af midlerne afsat til Fremtidens Folkeskole og Fremtidens Dagtilbud.

Beslutning

Godkendt. Stillingtagen til restdisponering herunder overførsler afventer initiativ til udvikling af den spændende og varierede skoledag.

Bilag:

Ingen bilag.

26. Orientering om evaluering af folkeskolereformen

Print 17.00.00-G01-4-20
Børne- og Familieudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

I midten af januar udkom Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd - Vive med en analyse af implementeringen af de forskellige elementer i folkeskolereformen fra 2013. Rapporten undersøger, hvor langt de danske skoler er nået med implementeringen af udvalgte dele af reformen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Folkeskolereformen trådte i kraft i skoleåret 2014/2015 med baggrund i en landspolitisk aftale fra 2013. Det overordnede mål med reformen var indførsel af en længere og mere varieret skoledag samt at fremme elevernes læring og trivsel. Midlet hertil betød indførsel af en hel række nye elementer i folkeskolen, hvoraf VIVEs analyse (vedlagt som bilag) kigger nærmere på seks specifikke elementer. Konkret drejer det sig om følgende elementer:

 • Flere fagtimer
 • Understøttende undervisning
 • Bevægelse i undervisningen
 • Åben Skole
 • Lektiehjælp og faglig fordybelse
 • Pædagogernes nye rolle i folkeskolen

I rapporten gøres der opmærksom på, at reformen kun er fire år inde i sin implementering, hvorfor analyseresultaterne nødvendigvis må ses i det lys. Undersøgelser af tidligere store skolepolitiske reformer har således peget på, at disse typisk er 5-15 år om at blive fuldt implementeret. Med dette in mente konkluderer rapporten overordnet, at der "...fortsat er et stykke vej til fuld implementering af reformelementerne. Det kan være én af årsagerne til, at vi finder, at folkeskolereformen endnu ser ud til at have begrænset betydning for eleverne." I forbindelse med denne overordnede konklusion fremhæves det bl.a. at de faglige resultater af en reform kan være negative i de første år efter reformen for derefter at vende, samt at skolerne også har skullet håndtere andre udfordringer sideløbende med reformen; nye arbejdstidsregler, inklusionsdagsorden, skolesammenlægninger mv. Undersøgelsen peger også på, at implementeringen af reformen er gået i stå på nogle skoler, mens andre stadig arbejder på at fremme elementerne i reformen.

Kigger man nærmere på rapportens konklusioner ift. de ovenfor nævnte reformelementer ses det overordnet, at:

- Flere fagtimer i dansk og matematik ikke har medført væsentlige faglige gevinster ift. elevernes resultater efter reformen

- Understøttende undervisning vurderes af lærere og pædagoger i højere grad end tidligere at fremme elevernes læring - noget der dog ikke kan påvises statistisk.

- Bevægelse i undervisningen kan ikke påvises at fremme elevernes faglige resultater, men har dog positiv betydning for elevernes trivsel.

- Åben Skole kan have betydning for elevernes faglige resultater og trivsel, samt at skolelederne er afgørende for, om lærerne gennemfører Åben Skole-aktiviteter.

- Faglig fordybelse og lektiehjælp kan have positiv betydning for eleverne i udskolingen, hvis disse elementer er godt implementeret.

- Pædagogernes nye rolle i skolen giver større arbejdsglæde for såvel lærere og pædagoger, hvis de to grupper betragtes og behandles ligeværdigt.

Hvordan går det med implementeringen af reformens elementer i Rebild

I forlængelse af ovenstående pointer fra undersøgelsen af skolereformens implementering, vil der blive gennemført en lokal drøftelse af status på implementeringen i Rebild Kommune. Drøftelsen vil dels finde sted på skoleledermøderne i løbet af foråret, dels på de læringsdistriktsmøder, som forvaltningen afholder med alle kommunens skoler og dagtilbud i løbet af marts måned. Med baggrund i disse drøftelser vil der på et kommende udvalgsmøder blive fremlagt en lokal status, som forholder sig til den overordnende implementering i Rebild Kommune ift. til rapportens seks fokusområder.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Inden sommer præsenteres udvalget for forslag til indsatser for udvikling af en spændende og varieret skoledag, herunder bevægelse, talentudvikling, elevinddragelse, særligt fokus på overbygning mv, som tidligere har været drøftet i udvalget.

27. Orientering om national evaluering af læringsmiljøkvalitet i dagtilbud

Print 28.00.00-A00-19-20
Børne- og Familieudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

Orientering om national undersøgelse af læringsmiljøkvalitet i dagtilbud samt hvordan dette inddrages i det videre arbejde med den styrkede lærerplan og kvaliteten i dagtilbud i Rebild Kommune.

Sagsfremstilling

Baggrund

Arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan sætter fokus på etableringen af et pædagogisk læringsmiljø hele dagen i dagtilbud. Det pædagogiske læringsmiljø skabes med afsæt i det pædagogiske grundlag og udmøntes altså hele dagen og i arbejdet med de seks læreplanstemaer.

Danmarks Evalueringsinstitut EVA har netop udgivet en undersøgelse af kvalitet i dagtilbud på nationalt plan med udgangspunkt i læringsmiljøet. Undersøgelsen er foretaget i 2019 i et repræsentativt udsnit af alle kommunale børnehaver (55 kommuner og 88 børnehaver deltog i undersøgelsen). Rapporten er vedlagt sagen som bilag. Undersøgelsen fokuserer på, hvad der fra børnenes perspektiv kendetegner et pædagogisk læringsmiljø af høj kvalitet. Det er altså børnenes trivsel i dagtilbuddet og deres muligheder for at udvikle sig og lære, der vurderes. Vurderingen spænder fra "Fremragende kvalitet" til "God kvalitet", "Tilstrækkelig kvalitet" og til sidst "Utilstrækkelig kvalitet".

Den nationale undersøgelse viser overordnet, at de danske kommunale børnehaver har et læringsmiljø af tilstrækkelig kvalitet. Hele 75 procent af børnehaverne opnår vurderingen tilstrækkelig kvalitet, og knap hver femte børnehave opfylder kriterierne for god kvalitet. 6 procent af børnehaverne har en utilstrækkelig kvalitet. Ingen børnehaver i undersøgelsen opfylder kriterierne for fremragende kvalitet.

Undersøgelsen vurderer på seks temaer. Når det overordnede resultatet deles op, viser undersøgelsen, at kvaliteten vurderes forskelligt fra tema til tema. De to temaer "Interaktion" og "Orgnisationsstruktur" vurderes til at have god kvalitet, mens de resterende temaer "Sprog og literacy", "Læringsaktiviter", "Plads og indretning" og "Rutiner for personlig pleje" alle har tilstrækkelig kvalitet. Det betyder, at det pædagogiske personale er overvejende gode til at planlægge og prioritere tiden, og at personalet er gode til at tilbyde børnene individuel guidning og understøtter deres indbyrdes interaktioner og konfliktløsning. Derimod trækker det ned i kvalitetsbedømmelsen, at personalet i knap halvdelen af børnehaverne hverken læser bøger børnene eller inddrager bøger i deres aktiviteter med børnene. Der mangler legematerialer og plads til fri leg og aktiviteter og generelt rummer de udendørs arealer færre legematerialer. Det pædagogiske personale gør generelt for få forsøg på at opfylde kravene til hygiejne og manglende vejledning gør det svært for børnene at opfylde kravene.

Kvalitet i dagtilbud i  Rebild Kommune

I Rebild Kommune arbejdes der med at drage erfaring fra undersøgelsen og med at udvikle og videndele i forhold til bl.a. de seks temaer i undersøgelsen. Som det fremgår i undersøgelsen, opleves der forskel på kvaliteten fra stue til stue, og derfor kan der i særdeleshed også være forskel fra institution til institution, fra distrikt til distrikt og fra kommune til kommune.

I Rebild Kommune er det i forhold til den styrkede lærerplan arbejdet med en række af initiativer jf. den godkendte procesplan fra Børne- og Familieudvalgets møde d. 15.8.18. Der har været afholdt to store workshops, hvor der har været en kombination af oplæg til læring og inspiration og videndeling på tværs af dagtilbuddene. Derudover er der arbejdet med pædagogiske refleksionsrum både internt i egne institutioner og på tværs af institutioner i kommunen. Her har institutionerne besøgt hinanden og er blevet inspireret af andre måder at strukture og organisere læringsmiljøerne på, ligesom der er blevet stillet undersøgende spørgsmål til praksis. Det har bragt nye perspektiver på praksis i hele kommunen. I marts er der workshop for lederne, hvor der arbejdes med dokumenation og den skriftlige læreplan med henblik på at inspirere til en dynamisk brug af data og dokumenter, som kan være med til at understøtte den løbende selvevaluering i dagtilbud. Endelig er der workshop i maj for alle dagtilbud, hvor der vil være oplæg med fokus på legens betydning, dannelse og børneperspektivet i et hjerneudviklings-psykologisk perspektiv efterfulgt af læringssaloner, hvor dagtilbud og videnspersoner præsenterer og er i dialog om pædagogisk kvalitet og udvikling af det pædagogiske læringsmiljø. På dagtilbudsområdet føres der i Rebild Kommune tilsyn jf. styrelsesvedtægten, hvor Team tilsyn og udvikling følger og observerer kvaliteten i forbindelse med de uanmeldte og anmeldte tilsyn, men kommer også med deres input til, hvordan de oplever kvaliteten i Rebild Kommune på bl.a. de temaer, som den nationale undersøgelse belyser.

I forlængelse af ovenstående vil evalueringen blive anvendt som udgangspunkt for drøftelser med dagtilbudslederne omkring kvalitet i dagtilbud. Da den anvendte evalueringsmetode i EVArapporten er en af flere mulige evalueringsmetoder, inddrager vi desuden de andre evalueringsformer, vi anvender i Rebild Kommune - herunder erfaringerne fra tilsynsrapporterne - samt arbejdet med den styrkede pædagogiske lærerplan til at drøfte videre omkring kvaliteten i dagtilbud. Drøftelserne vil dels finde sted på dagtilbudsledermøderne i løbet af foråret, dels på læringsdistriktsmøder, som forvaltningen afholder med alle kommunens skoler og dagtilbud i marts måned. Med baggrund i disse drøftelser vil der på et kommende udvalgsmøde blive fremlagt en lokale status, der bl.a. forholder sig til de områder undersøgelse fra EVA påpeger.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget har på baggrund af tidligere kvalitetsrapporter et indtryk af et generelt højt kvalitetsniveau i kommunens dagtilbud.

28. Status på arbejdet med fælles retning for inklusionen

Print 17.00.00-G01-13-18
Børne- og Familieudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

I forbindelse med evalueringen af tildelingsmodellen på specialundervisningsområdet blev der fra politisk side besluttet en række opfølgende initiativer, med henblik på den fortsatte udvikling af specialundervisningsområdet. Blandt disse initiativer var udarbejdelsen af en analyse af taksterne på kommunens specialtilbud samt tilvejebringelse af en fælles retning for den inkluderende praksis på børne- og ungeområdet. Nærværende sag leverer en kort status på arbejdet med den fælles retning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Som en udløber af evalueringen af tildelingsmodellen på specialundervisningsområdet blev det politisk besluttet, at der skulle gennemføres en analyse af taksterne for kommunens specialundervisningstilbud samt tilvejebringes en fælles retning for den inkluderende praksis på børne- og ungeområdet (BFU 14/8-2019). På denne baggrund blev der på udvalgsmøderne i september og november vedtaget kommissorier for henholdsvis takstanalysen og for arbejdet med den fælles retning. På det seneste udvalgsmøde i februar blev den gennemførte takstanalyse fremlagt. Nærværende sag leverer en kort status på arbejdet med den fælles retning, herunder i særdeleshed processen med at inddrage de relevante parter indenfor området.

Et fælles udgangspunkt for drøftelse

Som redegjort for på seneste udvalgsmøde blev der taget et indledende skridt til processen med tilvejebringelse af en fælles retning for inklusionen i forbindelse med et fælles seminar for kommunens skole- og dagtilbudsledere i januar måned. Formålet med seminaret var, at lederne fik lejlighed til indbyrdes - og på tværs af skoler og dagtilbud - at drøfte deres inklusionssyn med henblik på at tilvejebringe et fælles ståsted forud for de videre drøftelser. Dette ud fra en erkendelse af, at skoler og institutioner påvirkes af meget forskellige rammer og vilkår, affødt af deres geografiske placering, deres børne/elevsammensætning, forældre- og medarbejdergruppe mv.

På seminaret blev det tydeligt, at ledernes grundlæggende børnesyn og værdier ift. inklusion overordnet stemmer fint overens. Konkret kunne dette bl.a. ses ved, at lederne i fællesskab udviklede udkast til en række pejlemærker for en vellykket inkluderende praksis. Pejlemærkerne omhandler bl.a. betydningen af, at alle relevante parter omkring børnene samarbejder og tager ansvar for at skabe fællesskaber, der sikrer alle børns læring, trivsel og dannelse. Det vurderes, at pejlemærkerne vil blive et godt udgangspunkt for de videre drøftelser omkring den fælles retning. Som bilag til denne sag ligger en tegning som illustrerer pejlemærkerne.

Inddragelse af medarbejdere i institutioner og skoler

Inddragelsen af medarbejderne ude på skoler og i institutioner sker i de relevante mødefora på decentralt niveau: MED-udvalg, personalemøder mv. Med henblik på at sikre et fælles udgangspunkt for de decentrale drøftelser er der udarbejdet et fælles materiale for drøftelse og tilbagemelding (vedlagt som bilag). De decentrale ledelser er ansvarlige for, at drøftelserne finder sted rundt om på alle skoler og institutioner, og at medarbejderne gives mulighed for at komme med deres viden og inputs til processen.

Inddragelse af bestyrelser og øvrige relevante parter

Bestyrelserne for skoler og dagtilbud inddrages i processen via dialogmødet med Børne- og Familieudvalget den 15. april, hvor der, ligeom ved de decentrale drøftelser, også vil blive taget udgangspunkt i materialet udviklet af gruppen af skole- og dagtilbudsledere. Til dialogmødet vil der også blive inviteret repræsentanter fra øvrige relevante aktører indenfor området, heriblandt Handicaprådet og den lokale afdeling af Skole og Forældre.
Herudover vil det fælles materiale blive sendt til drøftelse i de faglige organisationer, PPR, CFH, CAB og CSKF. Endelig vil børnenes perspektiv blive inddraget i processen. Konkret arbejdes der desuden i arbejdsgruppen med udvikling af en spørgeguide, som kan anvendes til interviews af børn i dagtilbud samt med planlægning af en temadag for elevrådsrepræsentanter.

Tids- og procesplan

Med baggrund i drøftelserne om den fælles retning vil der til udvalgsmødet i juni blive præsenteret en beskrivelse af de endelige pejlemærker for god inklusion i Rebild Kommune. Samtidig vil der her blive fremlagt et udkast til en ny takststruktur, tilbudsvifte og serviceniveaubeskrivelse for specialtilbuddene, som vil kunne udsendes i høring blandt skolerne. Det vil herved være muligt at vedtage en ny takststruktur på de politiske møder i august måned, hvorefter de midler - der i forbindelse med budgetforliget blev afsat til realisering af ny takststruktur (BY 30/10 - 2019) - kan udmøntes. I 2020 svarer dette til 1,25 mio.kr., mens det i årene fremover udgør 3 mio.kr. (Tids- og procesplan vedlagt som bilag). 

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

29. Koordineret pasning i dagplejen - efter høring

Print 28.09.00-P20-1-15
Børne- og Familieudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Forslag om koordineret pasning i dagplejen i sommerferien i ugerne 29 og 30 med henblik på at øge kapacitetsudnyttelsen.

Sagsfremstilling

Baggrund

I dag koordinerer den enkelte dagplejer selv med kolleger og leder, hvornår de afvikler ferie i hele sommerferieperioden. Det medfører, at ferieugerne for dagplejere placeres både i og uden for de gængse ferieperioder, hvor der erfaringsmæssigt er et lavt behov for pasning. I dag har daginstitutionerne såkaldt koordineret pasning i uge 29 og 30 i sommerferien. Det betyder, at distrikterne i ferieperioder koordinerer pasning i forhold til det aktuelle pasningsbehov.

Koordineret pasning/minimums-åbnet

Med henblik på at øge kapacitetsudnyttelsen og forbedre serviceniveauet i dagplejen fremstilles et forslag fra forvaltningen om, at dagplejen fremadrettet har koordineret pasning i ugerne 29 og 30 på samme vis, som daginstitutionerne har det i dag.

Koordineret pasning for dagplejen i uge 29 og 30 vil betyde, at dagplejerne i højere grad vil skulle afvikle ferie i ferieperioder, hvor forældrene normalvis har et mindre behov for pasning. På den måde udnyttes dagplejens kapacitet bedre, og forældrene og børn vil opleve et mindre behov for gæstepleje, hvis dagplejere og børn afholder ferie samtidigt.

Dagplejen har allerede såkaldt "minimums-åbent" fredag efter Kr. Himmelfartsdag og i dagene mellem jul og nytår. Det betyder, at pasningen koordineres for hele kommunen, således den fornødne kapacitet etableres ved dagpleje og/eller i gæstehus på tværs af kommunens distrikter. "Koordineret pasning" i dagplejen i uge 29 og 30 vil derimod i praksis betyde, at pasningen koordineres internt i distriktet. På forrige møde i børne- og familieudvalget blev der tilføjet en bemærkning til forslaget, om at pasningen kan koordineres på tværs af distrikter ved behov herfor.

Med baggrund i ovenstående forslås det, at dagplejen med virkning fra sommerferien 2020 har koordineret pasning i uge 29 og 30 med mulighed for koordinering på tværs af distrikter ved behov. Forslaget medfører en ændring i styrelsesvedtægten for dagtilbuds bilag 4. Ændringsforslaget er vedlagt sagen som bilag.

Høringssvar

Forslaget om koordineret pasning i uge 29 og 30 i dagplejen med mulighed for koordinering på tværs af distrikter ved behov har nu været sendt i høring i dagtilbud (se høringsmateriale i bilag), og der er indkommet ni høringssvar. De indkomne høringssvar er vedlagt sagen som bilag.

Overordnet er høringssvarene positive over for koordineret pasning i dagplejen i sommerferieugerne 29 og 30. Der gives udtryk for, at det er okay med de samme regler på tværs af dagtilbudsformer, og at en indføring af koordineret pasning i dagplejen ses som en harmoniering af det samlede dagtilbud. Der stilles i nogle høringssvar spørgsmål ved effekten af koordineret pasning, da de vurderer, at dagplejerne allerede koordinerer pasningen fleksibelt internt. To høringssvar fremhæver, at det skaber mindre fleksibilitet for dagplejerne i forhold til at kunne koordinere egen ferie med dagplejerens egne familie. Vurderingen er her, at tiltaget vil gøre arbejdet som dagplejer mindre attraktivt, og derfor vil være et tiltag, der kan det være med til at øge de oplevede udfordringer med at rekruttere nye dagplejere. Et høringssvar fremhæver, hvordan muligheden for at koordinere på tværs af distrikter er positiv. To høringssvar lægger vægt på, at koordineret pasning vil gøre det nemmere at styre driften og kapaciteten, og at der er et økonomisk håb om, at der kan afvikles mere ferie uden brug af gæstepleje. Her ses der store fordele ved koordineret pasning i uge 29 og 30, og endelig er der et høringssvar, som er enig i forslaget som udsendt og fremfører, at det bør overvejes, om der kan være koordineret pasning i dagplejen i flere perioder.

Fem ud af de ni høringssvar problematiserer, at forslaget om koordineret pasning i sommerferieugerne skal træde i kraft fra sommerferien 2020 og ønsker i stedet opstart i år 2021. Der er mange, der allerede har eller har været i gang med at planlægge og koordinere pasning for den kommende sommerferie. To høringssvar bakker op om koordineret pasning allerede fra sommeren 2020 og to forholder sig ikke til opstartstidspunktet.

Forvaltningens kommentar

Der er en overvejende opbakning i høringssvarene til forslaget om koordineret pasning i uge 29 og 30 i dagplejen med tilføjelsen om mulighed for koordinering på tværs, hvor der er behov. Der er dog en mindre overvægt af høringssvar, der fremhæver, at forslaget først bør træde i kraft fra sommeren 2021, da der på nuværende tidspunkt er flere steder, hvor sommerferien er planlagt eller er langt i planlægningen. Derfor anbefaler forvaltningen, at forslaget om koordineret pasning i uge 29 og 30 vedtages i dagplejen med mulighed for koordinering på tværs af distrikter ved behov, men at det bliver op til det enkelte distriks bestyrelse at beslutte, om forslaget vedtages med ikrafttræden fra sommeren 2020 eller 2021. Det betyder, at muligheden for koordinering på tværs af distrikter ved behov bliver indskrænket i sommeren 2020, da det ikke være muligt at koordinere med alle distrikter. Fra sommeren 2021 vil alle distrikter være mulige at koordinere med ved behov og forslaget vil være trådt i kraft i hele kommunen.

Økonomi

Det vil være positivt for dagplejens økonomi, da dagplejerne med forslaget i højere grad vil afvikle ferie, hvor der er et lavt behov for pasning og dermed mindskes brugen af gæstepleje.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget overfor Økonomiudvalg og byråd indstiller at vedtage forslaget om koordineret pasning i dagplejen i uge 29 og 30 med mulighed for koordinering på tværs af distrikter. Beslutningen om opstart i enten 2020 eller 2021 træffes af de respektive forældrebestyrelser. Styrelsesvedtægten tilrettes jf. den politiske beslutning.

Beslutning

Indstilles godkendt.

30. Ansøgning om opnormering af Børnehuset Aavangens vuggestue

Print 28.03.04-G01-5-20
Børne- og Familieudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet.

Ansøgning om opnormering fra 10 til 14 vuggestuepladser i Børnehuset Aavangen.

Sagsfremstilling

Ansøgning

Bestyrelsen og dagtilbudsleder fra Børnehuset Aavangen har sendt en ansøgning om opnormering i vuggestuen fra de nuværende 10 børn til 14 børn hurtigst muligt (ansøgningen er vedlagt som bilag).

I 2017 og 2018 var der i gennemsnit henholdvis 11,2 og 13,5 børn indskrevet i vuggestuen i Børnehuset Aavangen. I 2019 er gennemsnittet steget til 14,2 børn. I foråret 2019 blev der søgt og givet midlertidig dispensation til at konvertere 6 børnehavepladser til 3 vuggestuepladser, fordi det var fuld belægning på alle dagplejepladser og vuggestuepladser i distriktet. Derfor blev vuggestuedelen midlertidigt godkendt til 13 børn (15 inkl. vip). Den midlertidig opnormering er givet med udgangspunkt i styrelsesvedtægten, hvor børnehavepladser kan konverteres til vuggestuepladser, hvis der er over 10 ledige børnehavepladser i det kommende år.

En permanent opnormering af vuggestuen fra 10 til 14 børn giver, med vip på 15 % procent, mulighed for at indskrive 16 børn mod de nuværende 12 børn.

Kapacitet/Behov

Pladserne i dagplejen er fuldt belagt frem til vinter 2020. Der er pr. 1. april 2020 ansat en yderligere dagplejer, samtidig med at der er en dagplejer, der skal på barsel til april. Det er vanskeligt at rekruttere yderligere dagplejere i distriktet jf. ansøgningen. Det betyder, at der pr. 1. februar er fem fuldt belagte dagplejere i distriktet (med undtagelse af én plads ved dagplejer, der skal på barsel til april) og 15 børn i vuggestuen.  

Antallet af indmeldte børn i 2019 og frem til sommeren 2020 inkl. venteliste i dagpleje og vuggestue samlet set har været stigende (se nedenfor). Med 26 (28 inkl. vip) pladser til 0-2 årige børn i distriktet har der været behov for opnormering med op til 7 pladser pr. måned i hele 2019 med undtagelse af juni og juli '19.

Indmeldte børn (inkl. venteliste)

jan-19

feb-19

mar-19

apr-19

maj-19

jun-19

jul-19

aug-19

sep-19

okt-19

nov-19

dec-19

jan-20

feb-20

mar-20

apr-20

maj-20

jun-20

DP

12

12

13

12

12

12

12

15

19

17

18

17

16

16

16

16

17

17

VU

16

15

15

16

15

14

13

12

13

14

14

13

15

15

15

16

16

16

Samlet

28

27

28

28

27

26

25

27

32

31

32

30

31

31

31

32

33

33

Endvidere er børnetalsprognosesn for børn i alderen 0-2 år for Aavangens distrikt stigende over de næste par år og udligner sig fremadrettet omkring de 100 børn for de kommende knap 10 år (se udsnit i nedenstående tabel). Behovet for at øge kapaciteten er derfor aktuelt nu og fremadrettet.  

Børnetalsprognose for Terndrup/Kapacitetsbehov

2019

2020

2021

2022

2023

0-2 års

91

102

105

101

101

Kapacitetsbehov v. 31 %

28

32

33

31

31

Kapacitetsbehov v. 39 %

35

40

41

39

39

(De henholdsvis 31 % og 39 % er det laveste og højeste kapacitetesbehov fra de forgangne tre år)

Faciliteter

Kommunens byggesagkyndige har vurderet de fysiske rammer for opnormeringen. Den byggesagkyndige vurderer ikke, at der er nogen udfordringer i at opnomere vuggestuen fra 10 til 14 børn - hverken arealmæssigt eller i forhold til faciliteterne.

Jf. styrelsesvedtægten garanteres der plads i distriktet. Der er dog også taget højde for børnetalsprognose og kapacitetsbehov for Kildens distrikt, som geografisk omkranser Børnehusets Aavangens distrikt. Kildens distrikt oplever også en stigning i børnetal jf. børnetalsprognosen og med de nuværende hhv. tre dagplejere i Blenstrup og to dagplejere i Bælum er der ikke tomme pladser efter forår/sommer 2020. En opnormering af vuggestuen i Børnehuset Aavangen forventes derfor ikke at have en negativ betydning for Kildens distrikt udnyttelse af kapaciteten (Børnetalsprognose og kapacitetsbehov for hhv. Bælum og Blenstrup ses nedenfor).

Børnetalsprognose for Blenstrup og kapacitetsbehov

2019

2020

2021

2022

2023

Antal 0-2 årige jf. prognose

24

23

25

26

26

Kapacitetsbehov v. 47 %

11

11

12

12

12

Kapacitetsbehov v. 56 %

13

13

14

14

15

(De henholdsvis 47 % og 56 % er det laveste og højeste kapacitetsbehov fra de forgange tre år)

Børnetalsprognose for Bælum og kapacitetsbehov

2019

2020

2021

2022

2023

Antal 0-2 årige jf. prognose

35

39

42

46

47

Kapacitetsbehov v. 30 %

11

12

13

14

14

Kapacitetsbehov v. 37 %

13

14

15

17

17

(De henholdsvis 30 % og 37 % er det laveste og højeste kapacitetsbehov fra de forgange tre år)

Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om evt. opnormering jf. kompetenceplan for de kommunale dagtilbud, og opnormering medfører justering af kapaciteten i styrelsesvedtægten for dagtilbud, bilag 4 "Dagtilbudsstruktur" (vedlagt sagen som bilag).

Økonomi

Nettotildeling pr. barn i vuggestue er efter forældrebetaling 81.474 kr. Nettotildeling pr. barn i dagpleje er 68.981 kr. Der er således en merudgift ved en vuggestueplads i forhold til en plads ved en dagplejer på 12.493 kr. netto pr. barn. Reelt har vuggestuen i 2019 været opnormeret pga. efterspørgsel fra forældre og manglende pladser i dagplejen. Finansieringen af merudgiften er inden for rammerne af tildelingsmodellerne på området, som regulerer de konkrete institutioner i forhold til faktisk børnetal.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at godkende opnormeringen af vuggestuen i Børnehuset Aavangen fra 10 til 14 pladser pr. 1. april 2020, og at kapacitet som følge heraf tilrettes i styrelsesvedtægten for dagtilbuds bilag 4.

Beslutning

Indstilles godkendt.

31. Forespørgsel på forsøgsordning med en vuggestue-gruppe i Rebild Syd

Print 28.03.00-A00-1-20
Børne- og Familieudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

Forældrebestyrelsen i Børnehaverne Rebild Syd har fremsendt en forespørgsel på en forsøgsordning med vuggestue-gruppe i distriktet samt en permanent indtænkning af vuggestue-gruppe i bygningen af ny børnehave i 2021.

Sagsfremstilling

Forældrebestyrelsen i Børnehaverne Rebild Syd har fremsendt en forespørgsel på en forsøgsordning med vuggestue-gruppe i distriktet samt en permanent indtænkning af vuggestue-gruppe i bygningen af ny børnehave i 2021.

Anmodningen er fremsendt på baggrund af kapacitetsudfordringer i dagplejen i Nørager. I alt er der p.t. 7 dagplejere, der alle har 5 børn i pasning. Første ledige 4. barns plads er til oktober. Det samme gør sig gældende for dagplejerne i Rørbæk. Der pågår i øjeblikket en rekruttering af nye dagplejere til området. Det nuværende antal af børn giver store udfordringer med gæsteplaceringer ved sygdom og andet fravær.

Der er ikke en vuggestue i den sydlige del af kommunen.

Forældrebestyrelsen ønsker derfor at afsøge muligheden for en forsøgsordning med en vuggestue-gruppe i distriktet, som supplement til en stærk kommunal dagpleje. Bestyrelsen har desuden et ønske om, at det indtænkes som en mulighed i forbindelse med byggeriet af en ny børnehave i Nørager.

Anmodningen fra bestyrelsen er vedlagt sagen som bilag og forvaltningen kan afsøge mulighederne for henholdvis forsøgsordning i de nuværende rammer med henblik på politisk beslutning herom i foråret 2020.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender at forvaltningen iværksætter afdækning af muligheden for en forsøgsordning med vuggestue i samarbejde med forældrebestyrelsen.

Beslutning

Godkendt.

32. Partnerskab med DGI Nordjylland

Print 29.00.00-G01-125-18
Børne- og Familieudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget. Børne- og Familieudvalget samt Sundhedsudvalget orienteres.

Forvaltningen fremlægger aftale om partnerskab med DGI-Nordjylland til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse. Børne- og familieudvalget samt Sundhedsudvalget orienteres, da aftalen omfatter tværgående indsatser på udvalgenes områder.

Sagsfremstilling

Et flertal i Kultur- og fritidsudvalget besluttede på sit møde d. 8. januar 2020 at indgå et 3 årigt partnerskab med DGI Nordjylland og at finansiere partnerskabets årlige udgift på cirka 0,3 mio. kr. med overførte midler på cirka 0,8 mio. kr. på fritidsområdet under Kultur- og Fritidsudvalget.

Som opfølgning har forvaltningen og DGI Nordjylland derfor udarbejdet konkret aftale, der sætter retning, rammer og mål for partnerskabet. Den overordnede målsætning er at styrke forenings- og fritidslivet i Rebild kommune og derigennem styrke borgernes muligheder for at indgå i sunde og lærende fællesskaber. Således medvirker partnerskabet til at implementere Rebild Kommunes indsatser i forhold til FN's verdensmål samt centerkontrakterne på flere centres områder, ligesom partnerskabet udmønter den nye Omsorgs- og Sundhedspolitik og den nye Kultur- og Fritidspolitik. Begge politikker er p.t. i høring.

De konkrete aktiviteter planlægges og gennemføres i tæt samarbejde med DGI Nordjylland og internt i kommunens forvaltninger. Indsatsområderne vil f.eks. være:

 • Rådgive og vejlede foreninger, organisationer, klubber, faciliteter m.v., så hverdagen bliver lettere
 • Udbrede aktiviteter på ældreområdet, f.eks. idræt for seniorer
 • Udbrede aktiviteter på sundhedsområdet, f.eks. for borgere med kroniske lidelser
 • Understøtte indsats for børn og unge, med henblik på øget idræt, bevægelse og motion i samarbejde med det lokale idræts- og foreningsliv
 • Understøtte indsatsen at skabe fællesskaber for udsatte børn og børn med handicap

Partnerskabet forventes at træde i kraft 1. juni 2020 med konkret ansættelse af foreningsudviklingskonsulent.

Økonomi

Stillingen finansieres med en 50/50 fordeling mellem kommunen og DGI Nordjylland. Der er tale om et 3 årigt partnerskab. Den årlige kommunale omkostning bliver cirka 0,3 mio. kr., finansieret af Kultur- og Fritidsudvalget med overførte midler fra 2019 - med forbehold for Byrådets godkendelse af overførslerne. For 2020 vil udgiften forventeligt udgøre cirka 0,15 mio. kr.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender partnerskabsaftalen med DGI-Nordjylland, med forbehold for Byrådets efterfølgende godkendelse af overførsler

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget og Sundhedsudvalget tager orienteringen om partnerskabsaftalen til efterretningSundhedsudvalget, 10. marts 2020, pkt. 34:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

33. Samarbejde med Nordkraft Big Band

Print 20.03.00-P20-1-19
Børne- og Familieudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Vision og centerkontrakter

Byrådets Vision 2030 "Et aktivt liv - sammen" omsættes til konkrete tiltag bl.a. gennem centerkontrakterne. Kontrakterne for Center Børn og Unge samt Center Sundhed, Kultur og Fritid indeholder indsatser, som skal sikre børns og unges dannelse, læring og trivsel. Fokus er bl.a., at indsatserne skal bidrage til,

 • at børn og unge bliver klar til at stå på egne ben og give dem mod på fremtiden
 • at styrke fællesskaber

Dette kan ske gennem identitetsdannende fodaftryk i børns og unges kultur- og fritidsliv. Nedenstående samarbejde med Nordkraft Big Band et et eksempel på en sådan indsats. På baggrund af henvendelse fra Nordkraft BigBand har forvaltningen afdækket mulighederne i og gevinsterne ved at, Rebild kommune indgår i et samarbejde.

Samarbejde med Nordkraft Big Band

Nordkraft BigBand er et nordjysk ensemble som spiller rytmisk bigbandmusik i den amerikanske Bigband tradition. Ensemblet har basis i Aalborg, men arbejder på at blive Nordjyllands rytmisk basisensemble.

Nordkraft BigBands formål er:

 • At skabe grundlag for et ambitiøst, dynamisk og professionelt ensemble.
 • Arbejde for at sikre den kulturelle fødekæde i Nordjylland
 • Være en del af Nordjyllands musikalske og kulturelle identitet og med sit virke være med til at sætte Nordjylland på det musikalske landkort.

Samarbejdspakken for 2020 + 2021 vil indeholde:

 • 2 skolekoncerter (én per år) -afvikles i to haller i kommunen, så der kan være så mange optrædende og tilskuere som muligt
 • 2 Bigbandclassics koncerter (én per år) tilbydes lokale musikforeninger, så der gives mulighed for at lokale talenter kan optræde lokalt
 • 2 stk. workshops (én per år), som tilbydes talentfulde elever i Rebild gennem Kulturskolen. Eleverne får mulighed for at optræde sammen med bigbandet ved de to Bigbandclassics koncerter.

Repertoiret til de to skolekoncerter er udformet, så børnene kan synge sammen med orkesteret.

Kulturskolen og skolernes musiklærere samarbejder om børnenes undervisning, så børnene kan synge sammen med Bigbandet ved koncerterne. Her benyttes bl.a. det tværorganisatoriske musiklærernetværk, der allerede er etableret om Levende Musik i Skolen.

Hensigten er, at alle elever i 5. klasse får mulighed for at synge med bigbandet og at deres forældre inviteres til at komme og høre dem.

Skole

Antal elever i 4 kl.

Antal elever i 5 kl.

Karensmindeskolen

76

66

Bavnebakken

61

52

Skørping skole

70

74

Sortebakken

38

38

Kilden

48

47

Suldrup

Anslået 30

Anslået 30

Øster Hornum

Anslået 30

Anslået 30

ialt

353

337

Tallene er for skoleåret 2019-2020

Nordkraft Big Band har indgået tilsvarende samarbejdsaftaler med flere andre nordjyske kommuner. Som økonomisk grundlag for at kunne indgå i disse samarbejder har Nordkraft Bigband fået økonomisk støtte fra Statens Kunstfond.

Forvaltningens vurdering og anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at Rebild kommune indgår samarbejde med Nordkraft Big Band for en 2 årig periode. Inden for den 2 årige periode evalueres samarbejdet. Forvaltningens anbefaling beror på følgende vurdering:

Samarbejdet vil kunne understøtte musik-/sangundervisning i folkeskolen på en højt kvalificeret måde og desuden kunne skabe inkluderende fællesskaber, også mellem elever fra forskellige folkeskoler. Målgruppen er alle 5. klasses elever. Eleverne præsenteres for en musikgenre og instrumenter, som ikke indgår i den almindelige musik-/sangundervisning i folkeskolen, med henblik på at deltage i en stor fælles koncert-oplevelse, hvor såvel læring som fællesskabet kan medvirke til gode oplevelser. Desuden vil enkelte elever få mulighed for at udføre solistopgaver sammen med bigbandet til bigbandclassic-koncerterne og herigennem træne deres talent og oparbejde erfaringer.

Endvidere vil projektet medvirke til at fastholde og videreudvikle det tværorganisatoriske netværk mellem Kulturskolen og folkeskolernes musikundervisere.

For så vidt angår samarbejdet med lokale musikforeninger vil projektet medvirke til, at musikforeningerne vil få et supplement til deres sædvanlige repertoire. Bigbandet er førende inden for denne musikgenre i nordjysk sammenhæng og projektet vil medvirke til at skabe udvikling og nye aktiviteter inden for musikgenren. Projektet vil kunne medvirke til at sikre annoncering og publikum til koncerterne.

Økonomi

Rebild kommunes udgifter til at indgå i samarbejdet kan opdeles i kontant bidrag til Nordkraft Big Band på 47.500 kr. årligt i den 2 årige periode. Herudover er der udgifter til transport af eleverne og lønudgifter i folkeskolerne og Kulturskolen. Transportudgifter finansieres via puljen til fremtidens folkeskole og lønudgifter afholdes og prioriteres inden for rammerne af institutionernes driftsbudget, mens det kontante bidrag på 47.500 kr. foreslås finansieret primært med midler fra Fyrtårnspuljen under Kultur- og fritidsudvalget.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender,

- at der indgås samarbejdsaftale med Nordkraft BigBand for 2020 og 2021

- at samarbejdet finansieres via Fyrtårnspuljen med 38.400 kr. og fra pulje for løbende kulturelle aktiviteter med 9.100 kr. under Kultur- og fritidsudvalgets område

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag:

Ingen bilag.

34. Orientering

Print 00.01.00-P35-7-19
Børne- og Familieudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Gensidig orientering fra udvalg og forvaltning.

- Indbydelse til KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum den 14.-15. maj 2020

- Håndtering af ændring af reguleringsbestemmelse for ydelsesloft for tabt arbejdsfortjeneste (§42)

- Ny politisk aftale om anvendelse af nationale tests i folkeskolen

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Menu