Referat

Dato: 
Tirsdag, 12. april 2016 - 17:00
Udvalg: 
Kultur- og Fritidsudvalget
Sted: 
Mødelokale 4, Støvring
30. Godkendelse af dagsorden

Print 00.22.00-A00-5-15
Kultur- og Fritidsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

at dagsordenen godkendes. 

Beslutning

Godkendt

Peter Bak deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag:

Ingen bilag.

31. Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget den 12.04.2016

Print 00.01.00-A50-2-15
Kultur- og Fritidsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget:

 1. Bibliotek og Ungdomshus. Status på byggeri, herunder tidsplan
 2. Fællesmøde mellem Nordjyllands Historiske Museum og kultur- og fritidsudvalgene i Rebild, Mariagerfjord og Aalborg kommuner d. 27. april kl 1300-1600 i Regan Vest
 3. Valgfag på tværs. Samarbejde mellem Ungdomsskole, Kulturskole og Støvring Gymnasium om tilbud til 7.-9. klasser i 2016/2017
 4. Fritidsrådets har afholdt generalforsamling, samt ordinært møde den 3. marts. Nyvalgt til Fritidsrådet er Henrik Nyrup – Det danske Spejderkorps Støvring, Joan Knudsen – Terndrup Lystfiskerforening og Helge Søgaard – Rold Skov Orienteringsklub (referat vedlagt)
 5. Kulturrådets møde d. 31. marts (referat vedlagt)
 6. Invitation til åbning af LandShape Festival d. 2. juni kl 1400-1800, på Blokhus Gateway (invitation vedlagt)
 7. Opfølgning på udvalgets beslutning om justering af 25 års reglen
 8. Sager til udvalgsmødet d. 10. maj
 9. Dialogmøde med Kulturrådet d. 10. maj

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Peter Bak deltog ikke i behandlingen af sagen.

32. Opfølgning på dialogmøde med Landsbyrådet

Print 04.21.00-A00-15064-08
Kultur- og Fritidsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget holdt d. 8. marts dialogmøde med repræsentanter fra Landsbyrådets bestyrelse.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget holdt d. 8. marts dialogmøde med repræsentanter fra Landsbyrådets bestyrelse.

Dagsorden til dialogmødet:

 • Præsentationsrunde
 • Nyt fra Kultur- og Fritidsudvalget
 • Nyt fra Landsbyråd (arrangementer i støbeskeen)
 • Workshop: afsæt for udarbejdelse af en ny landdistriktspolitik.

Workshoppens formål var at give afsæt for og inspiration til udarbejdelse af ny landdistriktspolitik. Der blev arbejdet ud fra et måltræ (se bilag), hvis indhold var inspireret fra debatter i byråd og landsbyråd, ønsker og signaler fra frivillige i landsbyerne, debatter i medierne, projekter i andre kommuner, forskningsrapporter, den hidtidige landdistriktspolitik, tidligere indsamlet materiale.

Økonomi

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter dialogmødet

Beslutning

Kultur- og fritidsudvalget kvitterede for et godt dialogmøde.

Peter Bak deltog ikke i behandlingen af sagen.

33. Regnskab 2015 - Kultur og Fritidsudvalget

Print 00.32.10-A00-2-15
Kultur- og Fritidsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget

Regnskab 2015 for Kultur- og Fritidsudvalget ender med et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Der har i år 2015 været et korrigeret budget på ialt 48,3 mio. og et forbrug på 46,9 mio.
Det endelige regnskab behandles i sin helhed på Økonomiudvalgets møde den 20. april og på Byrådets møde den 28. april.

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges regnskab 2015 for Kultur- og Fritidsudvalget. Det er vedhæftet bilag med specielle bemærkninger med en nærmere beskrivelse af regnskabsresultatet. det bemærkes at tallene i de specielle bemærkninger er opgjort i mio. kr. med 1 decimal, hvilket indebærer at der kan forekomme en difference ved sammentælling af kolonner. Til Økonomiudvalgets og Byrådets møder i april, vil det samlede regnskab bilve forelagt inklusive finansiering, samt regnskab for anlæg.

Resultatet præsenteres uden §40 bevillinger, hvilket indebærer, at det er de "reelle" afvigelser for de respektive områder, der er fokuseret på. §40 bevillingen bevilges i henhold til overholdelse af Styringslovens §40, hvoraf det fremgår, at der ikke må afholdes udgifter og indtægter uden bevillingsmæssig dækning.

Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab for år 2015 udviser et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr.  Der har været et samlet forbrug på 46,9 mio. og et korrigeret budget på 48,3 mio.
I det korrigerede budget indgår der overførsler på 2,5 mio. fra år 2014.

Kultur- og Fritidsudvalgets område er opdelt i 3 sektorer - nedenfor er der en opdeling af forbrug og budget på de 3 sektorer.

Der henvises til det vedhæftede bilag med de specielle bemærkninger for en nærmere beskrivelse af afvigelserne mellem budget og regnskabstallene.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

at regnskabet for Kultur- og Fritidsudvalget tages til efterretning.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog regnskabet for 2015 til efterretning.

Peter Bak deltog ikke i behandlingen af sagen.

34. Overførsel drift 2015-2016

Print 00.32.10-A00-2-15
Kultur- og Fritidsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Ved regnskab 2015 er der en række områder, hvor der enten er merforbrug eller mindreforbrug i forhold til budgettet. Overførsler af merforbrug og mindreforbrug mellem 2015-2016 sker i henhold til de gældende overførselsregler, som senest er evalueret i byrådet november 2014. Den samlede overførsel fra 2015-2016 er opgjort til knap 3,3 mio. kr. i mindreforbrug ud af et samlet driftsresultat på 4,7 mio. kr. i merforbrug.  

Sagsfremstilling

Regnskab viser et resultat på 4,7 mio. kr. i merforbrug. De gældende regler for overførsel er senest evalueret i byrådet november 2014. Reglerne for overførsel  er følgende:

 • At der max. kan overføres 5 % af bruttobudgettet.
 • At overskud større end 5 % som udgangspunkt tilgår kassen, dog således, at der efter ansøgning kan bevilges større opsparing end 5 % til konkrete projekter og lignende.
 • At der maksimalt accepteres underskud på 2 % af bruttobudgettet, men at 100 % af underskuddet overføres.
 • At underskud over 2 % vil medføre, at kontraktområdet skal udarbejde en konkret handlingsplan for afvikling af underskuddet, med administrativ opfølgning hver måned.
 • At eksterne midler (EU-tilskud m.v.) automatisk overføres via mellemregning mellem årene.
 • At takstområder ikke overføres.
 • At overskud under 100.000 kr. overføres 100%.
 • At der er max overførsel på +/- 1 mio. kr. på henholdsvis de specialiserede områder og arbejdsmarkedsområdet.

Overførslerne på driften er opgjort til 35,7 mio. kr. i merforbrug samt 39 mio. kr. i mindreforbrug, dvs. samlet 3,3 mio. kr. i mindreforbrug til overførsel fra 2015-2016. Overførslerne fremgår af nedenstående tabel opdelt på udvalgsniveau.

Der er enkelte eksterne projektmidler, som ikke automatisk er overført via mellemregning mellem årene. Disse er i stedet indregnet med 100% overførsel.

I henhold til overførselsreglerne skal kontraktområder, der har et merforbrug på over 2% af bruttobudgettet udarbejde handleplan for afvikling af underskud. Der er i alt 26 områder, der skal udarbejde handleplan i 2016.

Ud af et regnskabsresultat på 4,7 mio. kr. i merforbrug er der samlet 8 mio. kr. i merforbrug, som ikke bliver overført til 2016. Nedenstående tabel viser en fordeling af de 8 mio. kr. som ikke bliver overført jævnfør reglerne.

Særligt omkring kultur og fritidsudvalget:

 • Der er i 2015 sket en efterregulering af momsafløftningen på tilskud til haller og svømmehaller som følge af en præcisering fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Efterreguleringen vedrører både 2014 og 2015 og udgør samlet 2,6 mio. kr. Dette bevirker et merforbrug på tilskud til haller på 1,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Samtidig har Kultur og fritidsudvalget tilkendegivet, at fællesområdet på kultur og fritid vil finansiere merforbrug på 0,5 mio. kr. på ungdomsskolen som følge af lukning af fritidsklubber, hvilket betyder at der herefter mangler samlet 2,1 mio. kr. på fællesområdet. På økonomiudvalgets møde d. 19. august 2015 pkt. 222 blev besluttet, at der i forbindelse med regnskabsafslutningen skal tages stilling til, om der skal gives en tillægsbevilling til området.
 • Ungdomsskolens opsparing på 1 mio. kr. til ungemiljø overføres 100%.
 • Mindreforbruget på landdistrikter omfatter i høj grad projektmidler og overføres derfor 100%.

Særligt omkring udvalget for teknik og miljø:

 • Mindreforbrug på nedrivningspulje 0,5 mio. kr. overføres 100%.
 • Mindreforbrug på vintertjeneste 2,8 mio. kr. overføres 100%. På byrådets møde d. 26.11.15 blev besluttet, at der i forbindelse med behandling af driftsoverførslerne fra 2015 til 2016 skal tages særskilt stilling til overførselsreglerne for vintertjeneste. 

Økonomi

Forslaget indebærer, at der overføres et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. til budget 2016.

Eventuel tillægsbevilling til Kultur og fritidsudvalget som følge af efterregulering af momsafløftning på tilskud til haller og svømmehaller

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

at udvalget indstiller overførslerne inden for eget udvalg overført i henhold til gældende regler.
at økonomiudvalget tager stilling til om overførselsreglerne på vintertjeneste skal ændres, så der fremover er 100% overførsel.
at økonomiudvalget tager stilling til om Kultur og fritidsvalget skal have en tillægsbevilling som følge af efterregulering af momsafløftning på tilskud til haller og svømmehaller.Arbejdsmarkedsudvalget, 11. april 2016, pkt. 29:

Arbejdsmarkedsudvalget godkendte overførsel på eget område.Sundhedsudvalget, 12. april 2016, pkt. 39:

 Sundhedsudvalget godkendte overførsler på eget område.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller overførslerne inden for eget udvalg overført i henhold til gældende regler. Kultur- og Fritidsudvalget tilkendegiver hermed, at Kultur- og Fritidsudvalget inden for eget budget vil finansiere de ikke budgetlagte merudgifter på 0,5 mio. kr. vedrørende Ungdomsskolens nedlukning af fritidsklubber.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til økonomiudvalget, at der gives en tillægsbevilling til kultur- og fritidsområdet på 2,5 mio. kr. som følge af efterreguleringen for 2014 og 2015 af momsafløftning på 2,5 mio. kr. vedrørende tilskud til haller og svømmehaller, idet udvalget samtidig bemærker, at de ændrede forhold vedrørende momsafløftning fra 2016 er indregnet i budgettet.

Peter Bak deltog ikke i behandlingen af sagen.

35. Overførsel anlæg 2015-2016

Print 00.32.10-A00-2-15
Kultur- og Fritidsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

I forbindelse med afslutning af regnskabet 2015 er der udarbejdet en opgørelse over kommunale anlæg hvor der henholdsvis har været et merforbrug og mindreforbrug. Der er vedlagt sagen en detaljeret oversigt over hvilke projekter der står til af få overført henholdsvis mer- og mindreforbrug til anlægsbudgettet 2016.

Sagsfremstilling

Udgangspunktet for anlægsoverførslerne er, at der sker overførsel på alle uafsluttede anlægsprojekter. Dog er der for løbende anlægsbevillinger alene overførsel på allerede disponerede beløb. Uforbrugte rådighedsbeløb i forbindelse med forsinkelser af projekter kan overføres , idet anlægsprojekterne forventes at fortsætte uden yderligere ophold.

Under- og overskud fra afsluttede projekter overføres ikke.

Som det fremgår af nedenstående oversigt fordelt på udvalg er der et anlægsmæssigt mindreforbrug på netto 66,2 mio. kr., og der er et forslag om at få overført 69,2 mio. kr. til 2016. Det samlede mindreforbrug dækker over, at der er brugt 71,2 mindre end budgetteret, men til gengæld er der 5,0 mio. kr. færre indtægter end budgetteret.

På Børn og Ungeudvalgets område overføres 7,9 mio. kr., som primært vedrører Bælum dagtilbud, SFO og Børneunivers ca. 6,2 mio. kr., ombygning Børnecenter Himmerland ca. 0,8 mio. kr. og Løbende opsamling skoler med ca. 0,9 mio. kr.

For Kultur og Fritidsudvalget overføres 10,3 mio. kr., som primært vedrører Støvring Bibliotek og Ungmiljø ca. 4,8 mio. kr., Haller/vedligeholdelse med ca. 3,5 mio. kr. og Terndrup idrætscenter med ca. 1,6 mio. kr.

På Sundhedsudvalgets område overføres 4,1 mio. kr., som primært vedrører Udmøntningsanalyse for boliger på ældre/handicapområdet ca. 2,5 mio. kr., Nødkaldeanlæg ca. 1,0 mio. kr. samt samling af orto-klinik Støvring og Tandplejestruktur (flytninger 2) på samlet ca. 1,0 mio. kr.

For Teknik og Miljøudvalget overføres 33,0 mio. kr. Overførslen vedrører bl.a. Byggemodning Odderen ca. 10,3 mio. kr., Ny genbrugsplads i Sørup ca. 6,8 mio. kr., Ny materialegård ca. 4,0 mio. kr. og LED - lys Skørping/Rørbæk ca. 3,6 mio. kr.

På Økonomiudvalgets område overføres 14,0 mio. kr. som primært kan henføres til Ny administrationsbygning i Nørager ca. 9,9 mio. kr. og Digitaliseringspulje ca. 1,3 mio. kr.

De foreslåede anlægsoverførsler fremgår nedenfor.

Økonomi

Såfremt der overføres i henhold til sagsfremstillingen betyder det at anlægsbevillingen for 2016 forøges med 69,2 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

at det indstilles at der overføres 69,2 mio. kr. til budget 2016.Sundhedsudvalget, 12. april 2016, pkt. 40:

 Indstillingen blev godkendt.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller forvaltningens indstilling godkendt.

Peter Bak deltog ikke i behandlingen af sagen.

36. Tilskud til forsamlinghuse

Print 20.10.00-A00-1-16
Kultur- og Fritidsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget

Rebild kommune yder tilskud til forsamlingshuse. Forvaltningen og Samråd for Forsamlingshuse foreslår enkelte ændringer i tilskuddet.

Sagsfremstilling

Forsamlingshusene i Rebild Kommune har siden kommunesammelægningen hvert år fået udbetalt et kommunalt tilskud på 12.500 kr. Tilskuddet har været det samme faste beløb i alle årene, i overensstemmelse med den politiske beslutning herom. Da budgetbeløbet på sædvanlig vis er blevet fremskrevet hvert år, har der efterhånden akkumuleret sig et mindreforbrug, som i 2015 udgør i alt ca. 117.000 kr, idet forvaltningen i overensstemmelse med den politiske beslutning ikke har disponeret midlerne til anden anvendelse.

Forvaltningen har været i dialog med Samråd for Forsamlingshuse om dette forhold samt om tilskuddet generelt.

For så vidt angår det årlige budgetbeløb ses følgende 3 muligheder:

 1. Med virkning for 2016, tilpasses tilskuddet til forsamlingshusene hvert år det aktuelle budgetbeløb på kontoen, således at der ikke akkumuleres uforbrugte midler på kontoen. Der reserveres årligt et mindre beløb til møder og arrangementer i Samrådets regi, fx. 10.000 - 15.000 kr. Hvis dette beløb ikke bruges, indgår det som udgangspunkt i det efterfølgende års udbetaling, dog under hensyntagen til årets regnskab. Det vil i 2016 betyde et tilskud til hvert forsamlingshus på ca. 14.000 kr. mod hidtil 12.500 kr. som nævnt.
 1. Der fortsættes på samme måde som hidtil, dvs med udbetaling af fast tilskud på 12.500 kr. Dermed vil der årligt være ca. 50.000 kr. til udvalgets disposition, som udgangspunkt inden for området Landdistrikter. Anvendelse på andre områder kræver Byrådets godkendelse.
 1. Budgettet tilrettes fra 2017, således at det afsatte budget afspejler en kommunal udgift på 12.500 kr. i tilskud til hvert forsamlingshus

Forvaltningen anbefaler mulighed nr. 1), idet tilskuddet til forsamlingshusene har været uændret siden 2007. Samrådet for Forsamlingshuse støtter denne anbefaling.

Med hensyn til det akkumulerede mindreforbrug på cirka 117.000 kr. ser forvaltningen nedenstående to muligheder - under forudsætning af, at regnskabet for 2015, inkl. de foreslåede overførsler på drift, godkendes af Byrådet:

 1. 100.000 kr. udbydes som en ekstraordinær arrangementspulje i 2016. Forvaltningen og Samrådet foreslår at dele puljen i fem dele af 20.000 kr, som forsamlingshusene kan søge til en ekstraordinær aktivitet - noget der lægger ud over deres sædvanlige formåen, det kunne fx være koncert, foredrag eller udstilling. Puljen kan ses som en saltvandsindsprøjtning, der kan være med til at løfte aktivitetsudbuddet i forsamlingshusene og give mulighed for at stable arrangementer på benene, der også rækker ud over eget lokalområde. De resterende ca. 17.000 fordeles ligeligt mellem de 21 tilskudsberettigede huse og lægges oven i det tilskud, der udbetales for 2016.
 2. de 117.000 kr. fordeles ligeligt mellem de 21 tilskudsberettigede huse og udbetales med tilskuddet for 2016.

Forvaltningen indstiller mulighed nr. 1. Samrådet for Forsamlingshuse støtter denne indstilling.

Hvis kultur- og fritidsudvalget ønsker at anvende budgetmidlerne på andre områder (sektorer) end Landdistrikter, vil det kræve byrådets godkendelse.  

Økonomi

Det oprindelige budget til tilskud til forsamlingshuse er for 2015 på 304.900 kr og for 2016 på 312.900 kr. Det akkumulerede mindreforbrug udgør ca. 117.000 kr. Forvaltningens forslag vedrørende det akkumulerede mindreforbrug forudsætter, at Byrådet godkender regnskabet for 2015, inkl. de foreslåede overførsler på drift.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

at Kultur og Fritdsudvalget
 • godkender at tilskuddet til forsamlingshuse hvert år tilpasses det aktuelle beløb på kontoen, således at der ikke akkumuleres uforbrugte midler på kontoen
 • godkender at der årligt reserveres et mindre beløb til møder og arrangementer i Samrådets regi  
 • tager stilling til hvorvidt det akkumulerede mindreforbrug skal fordeles mellem forsamlingshusene efter løsningsmodel 1 eller 2

Beslutning

Sagen udsættes til udvalgets møde i maj.

Peter Bak deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag:

Ingen bilag.

37. Ansøgning til Kulturrådets udviklingspulje

Print 20.00.00-A08-2-15
Kultur- og Fritidsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget

Rebild Kulturråd indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at der bevilges 50.000 kr. fra Udviklingspuljen til Rold-O-Rama.

Sagsfremstilling

Kulturrådet behandlede på deres møde den 7. marts en ansøgning til "Puljen til løbende kulturelle aktiviteter" om støtte til en ny event ”Rold-O-Rama”. Af hensyn til Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af samme ansøgning på udvalgets møde d. 8. marts, tilkendegav Kulturrådet, at man ville indstille eventen til 50.000 kr i støtte fra Udviklingspuljen, som kultur- og fritidsudvalget har bevillingskompetencen til. På udvalgets møde d. 8. marts tilkendegav kultur- og fritidsudvalget, at man ville følge indstillingen fra Kulturrådet.

Der kræves en formel beslutning, hvormed Kultur- og fritidsudvalget beslutter at bevilge eventen støtte fra Udviklingspuljen. Derfor er sagen på nærværende dagsorden.

Kulturrådet indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at der bevilges 50.000 kr. fra Udviklingspuljen i 2016 til Rold-O-Rama. Kulturrådet anbefaler desuden, at Rold-O-Rama vil komme med på listen over arrangementer, der støttes af Fyrtårnspuljen i 2017.

Kulturrådet begrunder indstillingen med, at der er tale om en event af høj professionel kvalitet med en solid lokal forankring, der skaber tiltrækningskraft og synlighed udover kommunegrænserne for både turister og endags-gæster. Eventen har potentiale til at få synlighed i såvel regionale- som i landsdækkende medier.

Eventen understøtter og har potentiale til at udvikle og forankre den ungdomskultur, som de samme lokale kræfter har lagt et stort arbejde i at skabe nogle gode rammer for de seneste år. Først med etableringen af en professionel skate bowl i gården bag KulturStationen og senest med sidste års indvielse af skate banen på Skørping Skole.

Fritidsrådet har ligeledes besluttet at støtte eventen. Fra Fritidsrådets pulje bevilges 15.000 kr. Eventen støttes derfor med i alt 65.000 kr.:

Udviklingspuljen (Kulturrådet): 50.000 kr

Start- og udviklingspulje (Fritidsrådet): 15.000 kr.

Økonomi

Der er 106.800 kr. i Udviklingspuljen, hvoraf ingen endnu er disponeret for 2016. Hvis udvalget følger Kulturrådets indstilling, resterer der således 56.800 kr. i Udviklingspuljen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

at der bevilges 50.000 kr. fra udviklingspuljen til Rold-O-Rama 2016
at Rold-O-Rama kommer på listen over arrangementer, der opnår støtte fra Fyrtårnspuljen i 2017

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte Kulturrådets indstilling om at bevilge 50.000 kr fra udviklingspuljen til Rold-O-Rama i 2016.

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede herudover 15.000 kr. i tilskud samt en underskudsgaranti på 15.000 kr. inden for rammerne af eget budgetområde.

Forvaltningen understøtter herudover arbejdet med at rammesætte eventen.

Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til disponering af fyrtårnspuljen på sit møde i november.

Peter Bak deltog ikke i behandlingen af sagen.

38. Efter høring: Retningslinjer for talentudviklingspulje

Print 18.20.02-P22-1-14
Kultur- og Fritidsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 10. november 2015, at forvaltningen nedsætter en arbejdsgruppe, der udarbejder et forslag til målgruppe, kriterier og ansøgningsproces for talentudviklingspuljen, samt at puljen skal have hovedvægten på idræt. En arbejdsgruppe har udarbejdet et forslag til retningslinjer for puljen, som udvalget har sendt i høring. Retningslinjerne har nu været i høring. Der er ikke indkommet høringssvar.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 10. november 2015, at forvaltningen nedsætter en arbejdsgruppe, der udarbejder et forslag til målgruppe, kriterier og ansøgningsproces for talentudviklingspuljen. Samt at puljen skal have hovedvægten på idræt. Efterfølgende har udvalget besluttet at sende arbejdsgruppens forslag i høring.

Baggrund

En arbejdsgruppe bestående af følgende blev nedsat: Lars Lauridsen, Skørping Triatlonklub, Jan Scheel, Rold Skov Orienteringsklub, Henrik Madsen, Rold Skov MTB, Claus Sørensen, Svømmeklubben Pingvinen, Henrik Bonderup, SMUT, Peter Andersen, Rold Skov Golf, Morten Friis, Kulturskolen, Peter Hansen, Skørping Skole og Louise Gammelholm, Center Kultur og Fritid.  

Arbejdsgruppen har afholdt en række møder henover vinteren. Det har været en god proces. Der har været mange produktive overvejelser i arbejdsgruppen. Resultatet af arbejdsgruppens arbejde er vedhæftede forslag til retningslinjer for talentudviklingspuljen.

Hovedtrækkene i retningslinjerne er:

- I Rebild Kommune arbejder vi med talentudvikling udfra et holistisk- økologisk perspektiv. Med udgangspunkt i viden fra bl.a. dansk forskning tror vi på, at dette er det mest produktive perspektiv at anlægge på området.

- Dette perspektiv fører frem til et bredt ansøgerfelt, idet ikke bare enkeltpersoner kan søge, men også miljøer og initiativer på tværs af miljøer kan søge. Eksempler på dette fremgår i retningslinjerne. Endvidere har arbejdsgruppen udarbejdet 2 ansøgningsskemaer, et til enkeltpersoner og et til miljøer og projekter på tværs af miljøer.

- Udgifter, der kan få tilskud, skal i sagens natur være relateret til talentudviklingsarbejde. Der er 2 årlige frister for ansøgninger: 1. december og 15. juni: Dvs. at Kultur- og Fritidsudvalget behandler indkomne ansøgninger, og giver bevilling eller afslag, på deres møder i januar og august.

- Arbejdsgruppen anbefaler desuden, at retningslinjerne som minimum evalueres i 2016 og i 2017, så der kan laves justeringer, efterhånden som Rebild Kommune får erfaringer med talentudvikling på idrætsområdet.

Høring

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 8. marts, at forslaget til retninglinjer sendes i høring hos foreningerne. Forslaget har været i høring med frist til 30. marts. Der er ikke indkommet høringssvar indenfor tidsfristen. Enkelte foreninger har dog rettet henvendelse for at høre om puljen.

Økonomi

Puljen er på 250.000 kr. årligt, jf. beslutning i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2016.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

Indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget, 8. marts 2016, pkt. 24:

- At udvalget beslutter om, retningslinjerne kan godkendes, eller om de skal sendes i høring først.

- At udvalget drøfter, om der skal udarbejdes en vision og en politik for området.Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget, 8. marts 2016, pkt. 24:

Kultur- og Fritidsudvalget kvitterer arbejdsgruppen for godt engagement.

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker retningslinierne i høring. 1. ansøgningsfrist fastholdes til den 15. juni 2016.

Retningslinierne i puljen evalueres i forår 2017 i samarbejde med Fritidsrådet. Evalueringen skal give input til eventuel udarbejdelse af vision og politik for området.

Indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget, 12. april 2016:

at udvalget tager resultatet af høringen til efterretning
at retningslinjerne godkendes og dermed træder ikraft.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Peter Bak deltog ikke i behandlingen af sagen.

39. Vedtægtsændringer for STUBhuset

Print 20.11.00-A00-8175-08
Kultur- og Fritidsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget

Den selvejende institution STUBhuset har på sin ordinære generalforsamling foretaget vedtægtsændringer, der skal politisk godkendes.

Sagsfremstilling

STUBhuset, som er beliggende Grangårdsvej 11, 9530 Støvring, er en selvejende institution, som har til huse i en bygning, der ejes af Rebild Kommune. Bygningen er stillet til rådighed for den selvejende institution, som indgår driftsaftale med Rebild Kommune om brug af lokaler under hensyntagen til den selvejende institutions formål og midler. Midler til drift tilvejebringes gennem indtægter fra udlejning af lokaler, arrangementer, kontingenter og bidrag fra enkeltpersoner, foreninger, virksomheder, organisationer og fonde.

På den ordinære generalforsamling d. 25.02.2016 blev følgende ændringer til vedtægterne vedtaget.

- præciseret at der er 1 stemme pr. medlemskab

- indført valg af referent og stemmetællere

- indført valg af 2 interne revisorer og 1 suppleant

 I henhold til STUBhusets vedtægter skal vedtægtsændringerne godkendes af Rebild Byråd. I praksis uddelegeret til kultur- og fritidsudvalget.

Herunder er ændringerne markeret med fremhævet tekst.

§5 Generalforsamling

Den selvejende institutions øverste myndighed er generalforsamlingen, hvortil alle der er medlem pr. 31. december det foregående år - og som ikke er i kontingentrestance - har stemmeret. En stemme pr. medlemskab.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt senest i marts måned.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 28 dages varsel ved lokal annoncering efter bestyrelsens valg.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende faste punkter:

1.     Valg af dirigent.

2.      Valg af referent.

3.      Valg af stemmetællere.

4.     Bestyrelsens beretning og godkendelse heraf.

5.     Forelæggelse af revideret regnskab for det foregående regnskabsår og godkendelse heraf.

6.     Forelæggelse af budget for indeværende år

7.     Fastsættelse af kontingent.

8.     Indkomne forslag.

9.     Valg af bestyrelsesmedlemmer.

10.    Valg af 2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmer.

11.    Valg af revisionsfirma.

12.    Valg af 2 interne revisorer og 1 suppleant

Forvaltningen vurderer,

- at tilføjelserne præciserer indholdet af generalforsamlingen, herunder at 1 medlemsskab giver 1 stemme

- at vedtægterne efter tilføjelserne fortsat overholder demokratiske og foreningsretlige principper

- at vedtægterne / vedtægtsændringerne dermed kan godkendes

Økonomi

Der er ingen økonomiske- eller bevillingsmæssige konsekvenser

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

at kultur- og fritidsudvalget godkender vedtægtsændringerne

Beslutning

Godkendt.

Peter Bak deltog ikke i behandlingen af sagen.

40. Orientering fra bestyrelser og repræsentantskaber 12.04.2016

Print 00.01.00-A50-3-15
Kultur- og Fritidsudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

Orientering fra bestyrelser og repræsentantskaber

1) Kulturskolens bestyrelsesmøde d. 15. marts 2016 (referat vedlagt)

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Peter Bak deltog ikke i behandlingen af sagen. 

Menu