Referat

Dato: 
Onsdag, 6. marts 2019 - 16:00
Udvalg: 
Teknik- og Miljøudvalget
Sted: 
Mødelokale 1, Nørager
31. Godkendelse af dagsorden - TMU 06.03.19

Print 00.15.00-G01-1-19
Teknik- og Miljøudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning

Godkendt.

Bilag:

Ingen bilag.

32. Kontrakt med centerchefer

Print 00.15.00-P27-1-18
Teknik- og Miljøudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet har i 2018 vedtaget en ny Vision2030. Visionen sætter retning på, hvad der skal arbejdes med i denne byrådsperiode og hvordan. Visionen har betydning for de politikker, som byrådet formulerer. Visionen og politikkerne danner igen grundlag for indholdet i de kontrakter, som fagudvalgene hvert andet år indgår med kommunens kontraktholdere.

Vision, politikker og kontrakter er således nært forbundne og afhængige af hinanden. I 2018 besluttede Økonomiudvalget på sit møde d.12.9., at vision, politikker og kontrakter fremover følger en koordineret tidsplan for byrådsperiodens fire år. Det betyder i praksis, at byrådet i år 1 formulerer sin vision og herefter (i år 1 og 2) arbejder med at udvikle sine politikker, så de stemmer overens med visionen. To gange i løbet af byrådsperioden indgås der kontrakter med  kontraktholderne (i starten af år 2 og af år 4). Se tidsplanen beskrevet nærmere i bilag.

Samtidigt besluttede ØK at justere kontraktstyringsmodellen, så kontrakterne fremadrettet indgås på centerniveau med fagudvalgene. Baggrunden herfor var dels at styrke fokus på centerchefernes ansvar i forhold til de politiske udvalg, dels at indføre en styringsmodel, som både kan anvendes på det enkelte centerområde og samtidigt understøtte tværgående mål og mål for borgerinddragelse fra visionen. Det var i den tidligere model vanskeliggjort af, at kontrakterne blev indgået med den enkelte institution.

De nye centerkontrakter skal beskrive, hvordan det enkelte center vil omsætte vision og politikker til handling, i mødet med borgere og samarbejdspartnere. Kontrakten vil således ikke omfatte hele centrets virke, idet politisk styring af den almene drift (eks justering af tildelingsmodellerne) sikres via det løbende udvalgs-/byrådsarbejde, mens kontrakten skal koncentrere sig om, hvordan visionen/politikkerne konkret sættes i fokus på centrets område. Kontrakterne gælder for 2 år ad gangen.

Centercheferne er gået i gang med at formulere udkast til deres kontrakter i samarbejde med direktionen. Hver centerchef vil på mødet orientere om sine overvejelser omkring kontraktens indhold. Udkastet til centerkontrakt forelægges til godkendelse i fagudvalget i februar.

I bilag er foruden Vision2030 vedhæftet et kontraktudkast (uden tekstindhold), der illustrerer, hvordan kontrakten tænkes bygget op. Som det fremgår heraf, vil den enkelte kontrakt tage udgangspunkt i udvalgte fokusområder fra Vision2030 og beskrive, hvilke prioriterede indsatser centret vil gennemføre de næste to år. Det fremgår også af kontrakten hvilke andre centre, der samarbejdes med på tværs under de enkelte fokusområder. På bagsiden af kontrakten beskrives, hvilken effekt indsatserne forventes at have leveret ved kontraktens udløb i 2020.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at fagudvalg drøfter, om der er temaer i tilknytning til visionen eller byrådets politikker, som udvalget finder relevant at indarbejde i kontrakten.   Teknik- og Miljøudvalget, 9. januar 2019, pkt. 3:

Teknik- og miljøudvalget drøftede kontraktstyring og har ikke supplerende temaer, de ønsker indarbejdet i kontrakterne, inden de forelægges til godkendelse på næstkommende møde i udvalget.

Genoptagelse af sagen

På baggrund af drøftelsen i Teknik- og Miljøudvalget er der udarbejdet udkast til kontrakt mellem centerchef og udvalg for henholdsvis Center Plan, Byg og Vej og Center Natur og Miljø, se bilag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Teknik- og Miljøudvalget godkender kontrakterne fra Center Natur og Miljø og Center Plan, Byg og Vej. 

Beslutning

Udvalget godkendte kontrakterne med den bemærkning, at teksten i begge kontrakter suppleres med ”landbrug” under ”Det gode samarbejde med borgere og virksomheder”.

33. Opsamling af debatfase for naturområdet ved Mastrupsøerne

Print 01.02.00-P16-10-16
Teknik- og Miljøudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget

Med henblik på at forbedre natur og vandmiljø, gennemføre klimatilpasning og tilgodese rekreative interesser er der i samarbejde med Rebild Vand og Spildevand A/S udarbejdet et skitseprojekt for Mastrup-søerne. Skitseprojektet har været i høring hos borgerne. Udvalget skal tages stilling til, om der skal indhentes tilsagn fra Rebild Vand og Spildevand A/S om selskabets forpligtelser og muligheder i projektet.

Sagsfremstilling

Udfordringerne

Vandområdeplanerne medfører, at Rebild Kommune er forpligtiget til at gennemføre en række indsatser. For Mastrup Bæk betyder det, at vandløbet ikke må løbe igennem søerne, da søerne udgør en spærring for dyrelivet (fisk og smådyr) i vandløbet. Adskillelsen af vandløbet og søerne er Rebild Kommunes forpligtelse og skal være udført inden udgangen af 2020. Indsatsen er finansieret med ca. 1,0 mio. kr. fra staten og EU. Disse midler bortfalder, hvis ikke projektet gennemføres inden udgangen af 2020.

Samtidig er der i Støvring et stigende behov for at forebygge oversvømmelser i forbindelse med skybrud og for at håndtere regnvand på en måde, som tilgodeser natur og miljø i højere grad end i dag. Området omkring Mastrup-søerne forventes at kunne forsinke og rense regnvand fra ca. 115 ha (vestlige og sydvestlige boligområderne i Støvring, svarende til 23 % af Støvrings samlede areal). Denne indsats er fastlagt i Rebild Kommunes klimatilpasningsplan, som Byrådet vedtog 21. december 2017, hvor klimatilpasning ved Mastrup-søerne har prioritet 1.

Området omkring Mastrup Søerne er desuden beskrevet i helhedsplanen for Støvring, hvor fokus og anbefalinger lyder, at området skal beholdes som den væsentligste bynatur i Støvring, og området bør indrettes, så det benyttes mere af byens borgere, og naturoplevelsen styrkes. Der bør desuden i de grønne områder være plads til både fysisk og kulturel aktivitet.

Området omkring Mastrup-søerne har således tre væsentlige temaer, der skal arbejdes med: vandløbets passage udenom søerne, klimatilpasning og bedre rekreative muligheder.

Helhedsprojekt

Rebild kommune og Rebild Vand og Spildevand A/S har fået udarbejdet et skitseprojekt for området. Skitseprojektet er et helhedsprojekt, som arbejder med både natur, rekreative muligheder og regnvandshåndtering.

For at høre borgernes interesser i området omkring Mastrup-søerne har der været afholdt interessentmøder i december 2018, en debatfase fra den 7. januar til den 5. februar 2019, samt et borgermøde den 24. januar 2019, hvor borgerne har haft mulighed for at komme med bemærkninger til helhedsprojektet og ønsker til området.

De bemærkninger som kunne foreslås taget med i den videre bearbejdning af projektet er at:

 • der i området skal være mindst 2 søer, så der bevares så meget vandspejl som muligt i området
 • der skal være et samlingssted med nødvendige faciliteter til f.eks. Skt. Hans eller andre arrangementer for byen
 • området skal fremstå som en kombination af vild natur og parklignende natur, så der er forskellige naturoplevelser gennem området.

Økonomien

Skitseprojektet indeholder et økonomisk overslag ved realisering af det samlede skitseprojekt på kr. 12 mio. Dertil kommer håndtering af eventuelt forurenet jord og sediment i området.

Et alternativ til helhedsprojektet er alene at forlægge vandløbet til østsiden af Mastrup Søerne. Løsningen vil opfylde kravene stillet i vandområdeplanerne. Det vil være en løsning, som vil indebære et væsentlig voldanlæg mellem vandløbet og søerne. Samtidig vil nutidens og fremtidens klimaudfordringer heller ikke blive håndteret. Dette alternativ kan som udgangspunkt etableres for ca. 1,0 mio. kr., som finansieres af staten og EU.

Samarbejde med Rebild Vand og Spildevand A/S

Skitseprojektet er udarbejdet og finansieret i et samarbejde mellem Rebild Vand og Spildevand A/S. Et helhedsprojekt skal som nævnt både håndtere områdets klimaudfordringer, adskille vandløb og søer i medfør af vandplanerne og forhåbentlig skabe bedre rekreative muligheder i området. Disse opgaver ligger indenfor det kommunale kompetenceområde. Men projektet skal også sikre en bedre afledning og opmagasinering af regnvand fra Støvrings bebyggede områder, og derfor har Rebild Vand og Spildevand A/S også en betydelig interesse i projektets gennemførelse.

Rebild Vand og Spildevand A/S har i investeringsplan 2019-2028, i årene 2019-2021, afsat henholdsvis 1, 5 og 3,5 mio kr til forbedringer i området.

Sammenfatning

Rebild kommune er forpligtet efter vandplanerne til at skabe passage af Mastrup bæk, forbi Mastrupsøerne, inden udgangen af 2020. Projektet til ca. 1 mio er finansieret af Staten og EU.

Kommunen og spildevandsselskabet har sammen fået udarbejdet et helhedsprojekt, som også håndterer områdets klimaudfordringer og forbedrer de rekreative muligheder. Skitseprojektet koster ca. 12 mio at gennemføre, men med de indkomne forslag i høringsfasen vil der formodentlig blive tale om et reduceret projekt. Både Rebild Vand og Spildevand og Rebild kommune har interesse i, at der gennemføres et helhedsprojekt. For at kunne arbejde videre med en konkretisering af projektet er det nødvendigt at få et tilsagn fra Rebild Vand og Spildevand A/S' bestyrelse om hvilke elementer og udgifter, som selskabet forventer at kunne løfte. Derfor indstiller forvaltningen, at sagen oversendes til Rebild Vand og Spildevand A/S til en afklaring af muligheder og begrænsninger.

Økonomi

Skitseprojektet for Mastrupsøerne indeholder et overslag på en samlet økonomi på kr. 12 mio. Heraf vil en del udgifter skulle afholdes af Rebild kommune, dels af statens midler til vandplansprojekter (kr. 1 mio), dels af kommunens midler til klimastrategi. Kommunens klimastrategimidler anvendes til energistyring og mærkning af kommunale bygninger, klimatilpasningsprojekter og til projekter, som har til formål at reducere eller sætte fokus på CO2-udledning - f.eks. Klima Rebild. Indenfor disse rammer vurderes det, at der kan afsættes i størrelsesorden 2,0 mio. kr. fra klimastrategikontoen til dette projekt.

Afhængig af projektets omfang kan der også blive behov for at afsætte yderligere midler i kommunens budget til gennemførelse. Den kommunale finansiering, for så vidt angår midler fra klimastrategikontoen og evt. yderligere midler som afsættes i budget, vil kræve politisk godkendelse.

Snitfladerne mellem Rebild Vand og Spildevand A/S og kommunen er endnu ikke endeligt afklaret. For at et helhedsprojekt kan realiseres vil det være nødvendigt at fastlægge en indbyrdes kompetence- og udgiftsfordeling mellem selskab og kommune.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget træffer beslutning om at anmode bestyrelsen i Rebild Vand og Spildevand A/S om tilsagn om, i hvilket omfang selskabet vil indgå i projektet med planlægning, projektering og finansiering af de projektdele, der vedrører selskabets kompetenceområde.

Beslutning

Udvalget tiltrådte indstillingen.

34. Godkendelse af skema A for 14 familieboliger - Sandgraven, Øster Hornum - Boligselskabet Nordjylland

Print 03.02.00-G01-3-18
Teknik- og Miljøudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Kuben har, på vegne af Boligselskabet Nordjylland, fremsendt en anmodning om godkendelse af Skema A i forbindelse med opførelsen af 14 familieboliger beliggende på Sandgraven, Øster Hornum. Der skal tages stilling til, om der kan gives tilsagn om støtte.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Nordjylland har ansøgt om godkendelse af almene familieboliger på Sandgraven, Øster Hornum. Byrådet har d. 21. marts 2018 besluttet at støtte byggeriet.

Projektet omfatter 14 tæt/lav boliger i 1 etage. 6 boliger på 70 m2 og 8 boliger på 85 m2. Der er ansøgt om godkendelse af 6 2-værelses boliger og 8 3-værelses boliger. Der ansøges i alt om 1.100 m2 bruttoetageareal til boliger.

Boligerne er placeret som rækkehuse med 2-4 boliger i hver række. Boligerne er i ét plan med tilhørende privat have. Parkeringen er placeret samlet i den sydvestlige del af grunden. Boligerne bliver opført med materialer, som er i overensstemmelse med lokalplanen. I forbindelse med tilbudsgivning bliver de konkrete materialer udvalgt, men det vil i udbudsmaterialet fremgå, at det primære facademateriale skal være tegl, kombinereret med elementer af et andet materiale for at sikre en variation i facaden. I materialevalget er lave driftsomkostninger og lang levetid vigtigste parametre for, at boligforeningen kan sikre, at byggeriet fremstår præsentabelt i mange år.

Projektet er i overensstemmelse med lokalplan 273. Ved detailprojekteringen skal det påses, at projektet lever op til lokalplanens krav. Byggeriet skal overholde det gældende bygningsreglement og energiklasse.

Byggeriet udnytter det fulde maksimumbeløb på 19.010 kr./m2 (inklusiv energitillæg på 1.030 kr., da der er tale om tæt-lav bebyggelse), der ikke må overskrides ved alment byggeri. Den samlede anskaffelsessum for projektet udgør 22.044.000 kr. og fordeles som vist herunder:

Grundkøb

 Entrepriseudgifter

 Omkostninger og gebyrer

19 % af anskaffelsessummen (4.188.000 kr)

67 % af anskaffelsessummen (14.725.000 kr)

14 % af anskaffelsessummen (3.131.000 kr)

Anskaffelsessummen på 22.044.000 kr. finansieres som vist herunder, hvor procentsatserne er lovfæstede:

Realkreditlån (90%)

Kommunal grundkapital (8 %)

Beboerindskud (2 %)

 19.840.000 kr

 1.764.000 kr

 441.000 kr

Grundkapital lån for 2019 er ændret således, at det er det konkrete tilsagns boliggennemsnit, der er afgørende for, hvorledes grundkapital lånet beregnes. For familieboliger på under 90 m2 (89 m2) er grundkapital lånet på 8 % af anskaffelsessummen, 90-104 m2 10 % og over 105 m2 12 %.

Udover den kommunale grundkapital på 8 % af anskaffelsessummen, giver kommunen ved godkendelse af skema A tilsagn om at stille kommunal garanti for den del af kreditforeningslånet, der overstiger 60 % af ejendommens markedsværdi. Kommunegarantien underskrives først, når byggeriet er opført, og kreditforeningen har vurderet byggeriets markedsværdi. Derfor kendes omfanget af kommunegarantien ikke på nuværende tidspunkt.

Sagen medfører ikke yderligere kommunal ydelsesstøtte. Ydelsesstøtte til realkreditlån betales fuldt ud af staten.

Huslejen er beregnet til 5.590 kr./mdr for lejlighed på 70 m2 og på 6.431 kr./mdr for tæt-lav boliger på 85 m2, hvilket medfører en årlig kvadratmeterpris på 927 kr., hvoraf kapitaludgifterne udgør 615 kr. og de øvrige driftsudgifter ekskl. forbrugsudgifter 312 kr. pr. m2 pr. år. Sammenlignet med øvrige lejeboliger i Øster Hornum virker huslejeniveauet fornuftigt.

Økonomi

Byrådet har d. 21.marts 2018 i forbindelse med prioritering af støtte byggeri besluttet at støtte det konkrete byggeri.

Frem mod 2021 er der afsat 17,1 mio kr. til grundkapital til nyt alment boligbyggeri. Den kommunale grundkapital udgør i dette projekt 1,764 mio kr. I forbindelse med byggeriets afslutning, skal der stilles kommunegaranti for den del af kreditforeningslånet, der overstiger 60 % af ejendommens værdi.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler:

at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene boliger til projektet i Øster Hornum med en støtteberettiget anskaffelsessum på 22.044.000 kr.
at der til Landsbyggefonden ydes et grundkapitaltilskud på 1.764.000 kr., svarende til 8% af anskaffelsessummen, og
at den nødvenlige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges.

Beslutning

Udvalget tiltrådte indstillingen.

35. Godkendelse af skema B for 18 almene familieboliger - Hadsundvej 32, Terndrup (Sygehusgrunden)

Print 03.02.00-G01-2-18
Teknik- og Miljøudvalget

Resume

Sagen afgøres i: byrådet

Nørresundby Boligselskab ønsker at opføre 18 almene familieboliger på den tidligere sygehusgrund i Terndrup. Projektet har siden godkendelse af skema A været sendt i licitation. Projekt eller anskaffelsessum er ikke blevet ændret i den forbindelse. Boligselskabet har nu indsendt skema B med henblik på godkendelse, således byggeriet kan påbegyndes, når de har fået byggetilladelse.

Sagsfremstilling

Nørresundby Boligselskab ønsker at opføre 18 almene familieboliger på den tidligere sygehusgrund i Terndrup. Boligerne organiseres som afdeling 80 i boligselskabet. Projektet skal overholde den gældende lokalplan 313 og være i overensstemmelse med bygningsreglementet. Skema A blev godkendt af byrådet 29. november 2018. Derefter er projektet sendt i licitation.

Siden behandlingen af skema A er der ikke sket ændringer i antallet af boliger eller i størrelsen af dem, hvormed huslejeniveauet jf. nedenstående tabel også er uændret. Huslejen svarer til en årlig kvadratmeterpris på 891 kr., hvoraf driftsudgifterne udgør 289 kr. Huslejeniveauet vurderes at være rimeligt sammenlignet med øvrige lejeboliger i Terndrup.

Boligtype

Antal boliger

Størrelse skema B

Husleje pr. md. ex forbrug (skema A)

Husleje pr. md. ex forbrug (skema B)

Tæt-lav 3-værelses

10

99 m²

7.350 kr.

7.350 kr.

Tæt-lav 4-værelses

8

99 m²

7.350 kr.

7.350 kr.

Den samlede anskaffelsessum pr. m² er på 19.730 kr, det svarer til maksimumsbeløbet for 2018. Den samlede anskaffelsessum for projektet udgør ligesom ved behandlingen af skema A 35,159 mio. kr. Efter projektet har været i licitation kendes det konkrete budget. I den forbindelse er der sket nogle små justeringer af, hvordan anskaffelsessummen er fordelt, men det har ikke fået betydning for den overordnede omkostningsfordeling. Fordelingen er vist herunder:

Anskaffelsessum

Grundkøb

Entrepriseudgifter

Omkostninger og gebyrer

Skema A

35,159 mio. kr.

22 % af anskaffelsessummen (7,573 mio. kr.)

68 % af anskaffelsessummen (23,902 mio. kr.)

10 % af anskaffelsessummen (3,684 mio. kr.)

Skema B

35,159 mio. kr.

22 % af anskaffelsessummen (7,573 mio. kr.)

68 % af anskaffelsessummen (23,952 mio. kr.)

10 % af anskaffelsessummen (3,634 mio. kr.)

Forskel fra A til B

0

0

+ 50.000 kr.

- 50.000 kr.

Anskaffelsessummen er fortsat fast som ved behandlingen af skema A, og den må ikke overskrides uden kommunens godkendelse. Anskaffelsessummen finansieres som vist herunder, og der er ikke ændringer i forhold til skema A.

Realkreditlån (88 %)

Kommunal grundkapital (10 %)

Beboerindskud (2 %)

30,940 mio. kr.

3,516 (mio. kr.)

0,703 mio. kr.

Økonomi

Frem til 2021 er der afsat 17,1 mio. kr. til grundkapital til nyt alment boligbyggeri. Den kommunale grundkapital udgør i dette projekt 3,516 mio. kr.

I forbindelse med byggeriets afslutning, skal der stilles kommunegaranti for den del af kreditforeningslånet, der overstiger 60 % af ejendommens værdi.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler

at projekt og anskaffelsessum godkendes inden byggestart, hvilket er i overensstemmelse med godkendelse af projektets skema A, herunder
at anskaffelsessummen udgør 35,159 mio. kr.
at der til Landsbyggefonden ydes et grundkapitalindskud på 3,516 mio. kr., svarende til 10 % af anskaffelsessummen
at den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projekterne bevilges.

Beslutning

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag:

Ingen bilag.

36. Helhedsplan for Støvring - efter høring

Print 00.01.00-A00-3-18
Teknik- og Miljøudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet


Forslag til helhedsplan for Støvring har været i høring i fire uger og er revideret med baggrund heraf. Der er modtaget to høringssvar fra en borger, og Støvring Handel og Erhverv.

Helhedsplanen og høringssvar er vedhæftet som bilag. 

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 25. januar 2018 blev det besluttet at nedsætte et rådgivende § 17, stk. 4 – udvalg bestående af seks medlemmer fra byrådet og ni medlemmer udenfor byrådet. Udvalget fik til opgave at lave anbefalinger til en helhedsplan for byudvikling i Støvring. Det er det første § 17, stk. 4 - udvalg i Rebild Kommune, og er en helt ny måde at samarbejde med borgere på. I udvalget har der været afholdt seks møder og på møderne er følgende overordnede temaer blevet drøftet i forhold til udfordringer og løsninger:

- Infrastruktur og forbindelser
- Midtbyen
- Boliger
- Erhverv
- Kultur og Fritid

§ 17 stk. 4-udvalget har nu kommet med nogle bud for udvikling af Støvring, og har leveret konkrete forslag på kort og lang sigt. Helhedsplanen skal ses som et idékatalog til byrådet for Støvring by, der kan styrke igangværende og kommende udviklingsprojekter i byen.
På temamødet med Byrådet 12. december 2018 blev det foreløbige resultat af arbejdet i § 17 stk. 4 – udvalget præsenteret. Hele § 17, stk. 4 - udvalget var inviteret med.

Udkast til helhedsplan for Støvring anbefales sendt i offentlig høring med høringsfrist den 8. februar 2019, hvorved der gives mulighed for yderligere input.
Helhedsplanen forventes forelagt til endelig godkendelse af byrådet i marts 2019.

Sideløbende med udviklingen af helhedsplan for Støvring, har en proces været i gang i Skørping.
I fire uger har helhedsplanen for Skørping været i offentlig høring. Den blev politisk behandlet i december 2018. 

Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget sender Helhedsplan i offentlig høring med høringsfrist den 8. februar 2019.Teknik- og Miljøudvalget, 9. januar 2019, pkt. 7:

Godkendt.

Genoptagelse af sag

Helhedsplan for Støvring - efter høring
Forslag til helhedsplan for Støvring har været i høring i fire uger. Der er modtaget to høringssvar fra en borger, og Støvring Handel og Erhverv, som repræsenterer 36 virksomheder. Høringssvarene er imødekommende overfor helhedsplanen.

Støvring Handel og Erhverv er tilfredse med de tanker, der ligger for Støvring bytorv, og tilbyder i en vis udstrækning at støtte økonomisk op om de ændringer, der påtænkes. Der er ligeledes opbakning til koncentration af detailhandelen i og omkring Jernbanegade og forslagene om fortætning af midtbyen. Også anbefalingen om en ny beplantningsplan, belysningsplan og vandkunst er der opbakning til såfremt, der afsættes penge af til vedligehold og renoveringer. I helhedsplanen er der forslag om, at der arbejdes med showrooms for internetbutikker. Støvring Handel og Erhverv antager, at det ikke bliver i Jernbanegade eller i nærheden af detailhandelsbutikker. Høringssvaret giver anledning til at præcisere idéen om showrooms for internetbutikker. Idéen ændres til: "Showrooms for Internetbutikker som anlægges i udkanten af detailhandelafgræsningen". En af anbefalingerne er at gentænke indretningen i Jernbanegade. Støvring Handel og Erhverv påpeger, at de er imod bilfri Jernbanegade og en reduktion af de bestående P-pladser, og forslår ensretning af Jernbanegade. Forvaltningen har det in mente, når arbejdet med indretningen af Jernbanegade forestår, og vil her gå i dialog med Støvring Handel og Erhverv. Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer i helhedsplanen.

Af høringssvar fra borgeren fremgår det, at der er ønske om større fokus på trafiksikkerhed på Buderupholmvej, samt lukningen for gennemkørende trafik.
Forvaltningen oplyser, at lukning af Buderupholmvej for gennemgående trafik indgår i forbindelse med arbejdet vedrørende Ny Nibevej, som forventes igangsat i 2021.

§ 17.4 -udvalgets anbefalinger i helhedsplanen skal være inspiration til det videre arbejde med den fysiske planlægning af Støvring. Idéerne og anbefalingerne kommer derved til at fungere som grundlag for kommende kommune- og lokalplanlægning, samt den overordnede udvikling af Støvring. Ideer og anbefalinger er også tænkt ind i projektet med naturområdet ved Mastrup Søerne. Her er der fokus på både naturoplevelser og rekreative muligheder, samt at området forbliver en del af byens grønne bånd.

Økonomi

Der er ingen økonomiske- eller bevillingsmæssige konsekvenser.
I budgetaftalen 2019 – 2022 er der til opfølgning på helhedsplaner for Støvring og Skørping afsat 0,875 mio. kr. i 2019 og 1,525 mio. kr. i 2020.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalg og byråd anbefaler at godkende helhedsplanen for Støvring som udgangspunkt for kommende kommune- og lokalplanlægning og den overordnede udvikling af Støvring.  

Beslutning

Udvalget tiltrådte indstillingen.

37. Lukket punkt: Byudvikling af Støvring Ådale - en samlet udviklingsplan

Print 01.00.05-A00-1-17
Teknik- og Miljøudvalget

Bilag:

Ingen bilag.

38. Behandling af lokalplan 309, Boliger ved Hanehøjvej, Skørping, samt kommuneplantillæg nr. 7

Print 01.02.05-P16-2-17
Teknik- og Miljøudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Der er udarbejdet et planforslag for boliger ved Hanehøjvej i Skørping, der giver mulighed for opførelse af parcelhuse og etageboliger. I maj 2018 besluttede byrådet at sætte lokalplanen på pause og lade den afvente arbejdet med helhedsplanen for Skørping.

Ejer har nu fremsendt et nyt dispositionsforslag, som indeholder væsentlige ændringer. Der skal tages stilling til, om det nuværende lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg skal bortfalde og planlægningen for det nye dispositionsforslag skal igangsættes.

Sagsfremstilling

Ejerne af matr.nr. 2g Skørping By, Skørping har i 2017 anmodet om udarbejdelse af lokalplan for et nyt boligområde på ejendommen. Planarbejdet blev sat igang på byrådsmøde i marts 2017. Planområdet blev udlagt til åben-lav boligbebyggelse i kommuneplan 2017, som blev vedtaget i juni 2017. På byrådsmøde i december 2017 blev det besluttet at sende lokalplanforslaget i høring med tilhørende kommuneplantillæg, da muligheden for etageboliger blev indarbejdet i planforslaget. Det fremlagte lokalplanforslag med tilhørende kommuneplantillæg giver mulighed for opførelse af henholdsvis 16 parcelhuse og op til 37 boliger som etagebebyggelse, eller alternativt parcelhuse i hele planområdet. Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget er vedlagt i bilag. I forbindelse med offentliggørelse af lokalplanforslaget blev der truffet afgørelse om "ikke miljøvurdering". Planklagenævnet har modtaget 3 klager over denne afgørelse, og disse er endnu ikke behandlet. Klagerne er vedlagt i bilag.

Planforslagene har været i offentlig høring i 4 uger fra den 4. januar 2018 til den 1. februar 2018. Der er i høringsfasen indsendt 52 indsigelser og høringssvar. Høringssvarene er vedlagt i bilag. På byrådsmødet den 31. maj 2018 blev det besluttet, at sætte lokalplanen på pause og lade den afvente arbejdet med helhedsplanen for Skørping. Høringssvarene handler om:

 • Vej/trafikforhold bl.a. at Hanehøjvej ikke er dimensioneret til klare den forøgede trafik fra lokalplanområdet.
 • Manglende helhedsplan.
 • Processen bl.a. at forløbet har været forhastet.
 • Beskyttet natur og Bilag IV-arter (padder), hvor der ønskes taget større hensyn til naturen.

Ansøger har nu udarbejdet et nyt dispositionsforslag, som indeholder væsentlige ændringer:

 • muligheden for etageboliger udtages, således indeholder dispositionsforslaget 23 parcelhusgrunde og i overensstemmelse kommuneplanrammens anvendelsesbestemmelse,
 • der tages større hensyn til padder, bl.a. ved at del af grundarealet for de nordøstligste grunde friholdes for bebyggelse mv. De konkrete detaljer for tiltagene er ikke fastlagt.
 • ændret struktur i planen bl.a. vejforløb, fælles arealer og størrelse og placering af grunde.

Det er forvaltningens vurdering, at ændringerne er så væsentlige, at der reelt foreligger et nyt planforslag. Derfor vurderes det, at være i strid med planloven, at vedtage det nuværende lokalplanforslag med de foreslåede ændringer. Det skal derfor besluttes om forvaltningen skal arbejde videre med det nye dispositionsforslag, da dette kræver, at der udarbejdes et nyt forslag til lokalplan. Hvis der igangsættes en ny planlægning, skal der træffes en ny afgørelse i forhold til om planlægningen kræver en miljøvurdering og de tidligere indsendte klager til Planklagenævnet bortfalder derved. Dispositionsforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen og med helhedsplanen for Skørping. Helhedsplanen for Skørping er vedtaget d. 20. december 2018. Helhedsplanens udgangspunkt er, at der ikke skal ske yderligere boligudbygning mod nord end de arealer, der allerede er udlagt i kommuneplanen, hvilket planområdet er.

Økonomi

Det er en privat udstykning, som ansøger skal finansiere, Rebild Kommune overtager den fremtidige drift og vedligeholdelse af vejen efter etablering.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler

at forslag til lokalplan 309 og tilhørende kommuneplantillæg bortfalder og
at ny planlægning igangsættes med henblik på, at give mulighed for ejers dispositionsforslag.  

Beslutning

Udvalget tiltrådte indstillingen.

39. Vedtagelse af delvis ophævelse af lokalplan nr. 18 – Torvet 3, Øster Hornum

Print 01.02.05-P16-1-18
Teknik- og Miljøudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget

Forslag til delvis ophævelse af lokalplan nr. 18, som fastlægger anvendelsen til erhverv i form af bl.a. butikker, kontorer og offentlige formål, har været fremlagt i offentlig høring i 4 uger. Kommunen har modtaget 1 høringssvar til planforslaget. Der skal tages stilling til, om den delvis ophævelse af lokaplan nr. 18 skal vedtages.

Sagsfremstilling

Ejer af Torvet 3 i Øster Hornum har anmodet om ophævelse af lokalplan nr. 18, så områdets anvendelse administreres efter kommuneplanrammmen med henblik på at indrette 2 boliger i den eksisterende bygning. Lokalplan nr. 18 fastlægger anvendelsen til erhverv i form af bl.a. butikker, kontorer og offentlige formål. Lokalplanen giver idag ikke mulighed for boliger i stueetagen. Lokalplanen omfatter et større område end Torvet 3, men lokalplanen ophæves kun for denne ejendom.

I høringsperioden er der indkommet 1 høringssvar fra Aalborg Stift - høringssvaret kan ses i bilag 1. Der er ikke tale om et veto, men et høringssvar, hvor stiftet udtrykker sin bekymring over ophævelsen af lokalplanen, hvis der på sigt kan opføres bebyggelse over 8,5 m, da det vil kunne påvirke oplevelsen af kirken. Stiftet gør endvidere opmærksom på, at Naturbeskyttelseslovens regler om byggeri tættere på kirker end 300 m er gældende.

På nuværende tidspunkt er der ingen planer om nyt byggeri. Hvis der på sigt skulle blive ansøgt om nyt byggeri over 8,5 m, er der en række forhold, som taler for, at dette ikke umiddelbart vil kunne tillades. Torvet 3 ligger centralt i Øster Hornum med ca. 200 m til Øster Hornum kirke, og der er kig til kirken fra ejendommen.

Kommuneplanrammen angiver en maks. bygningshøjde på 10 m. Når der ikke er en lokalplan, er det bygningsreglementet, som byggeri skal reguleres efter. Udgangspunktet i bygningsreglementet er maks. 8,5 m. Der er ikke umiddelbart byggeri i nærområdet over 8,5 m. Det betyder, at hvis der i fremtiden ansøges om nybyggeri over 8,5 m vil byggeriet formentlig kræve udarbejdelse af en ny lokalplan (lokalplanpligt). Stiftet har mulighed for at nedlægge veto til en lokalplan. Det anbefales endvidere i forbindelse med en kommende revion af kommuneplanen at reducere angivelse af makshøjden i kommuneplanrammen til 8,5 m.

På byrådsmøde d. 20. december 2018 fik Teknik- og Miljøudvalget delegeret retten til at ophæve planen, såfremt der ikke kom indsigelser. Forvaltningen betragter høringssvaret, som en tilkendegivelse af reglerne omkring bygningshøjder omkring kirker og derfor ikke en egentlig indsigelse.  

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget træffer beslutning om delvis ophævelse af lokalplan nr. 18.

Beslutning

Udvalget tiltrådte indstillingen.

40. Anmodning om lokalplan for rækkehuse på Højdedraget 7

Print 01.02.05-G01-1-18
Teknik- og Miljøudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget

Rebild Kommune er ved at sælge Højdedraget 7 i Støvring. Køberen har anmodet om, at Rebild Kommune laver en lokalplan for ejendommen, som giver mulighed for ca. 10 rækkehuse. Ejendommen er vist på vedlagte kort.

Sagsfremstilling

Ejendommen er i den eksisterende lokalplan nr. 152 og kommuneplanramme 09.C6 udlagt til visse institutionsformål og nogle erhverv relateret hertil. Region Nordjylland, som har Specialbørnehjemmet Kvisten lige vest for ejendommen, har ikke ønsket at købe grunden.

Anvendelse af ejendommen til rækkehuse kræver en ændring af kommuneplanens rammer og en ny lokalplan.

Køber ønsker at lave nogle mindre rækkehuse på mindre grunde på ca. 160 m2 rettet mod seniorer.

Den eksisterende lokalplan nr. 152 giver mulighed for byggeri i 2 etager med en bebyggelsesprocent på 50 på den pågældende ejendom. Det vil være oplagt at lave den nye lokalplan, så der ikke gives mulighed for mere byggeri, end den eksisterende lokalplan giver mulighed for. På den måde vil den planmæssige påvirkning af naboerne ikke blive forøget ved ændringen.

Forvaltningen vurderer, at arealet er velegnet til rækkehuse på mindre grunde. Der vil være tale om en huludfyldning i et boligområde, bestående af rækkehuse og parcelhuse. Den nærmere indretning af området vil blive fastlagt i den nye lokalplan.

Udarbejdelsen af lokalplan vil blive indpasset i prioriteringen af de øvrige planopgaver.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget træffer beslutning om, at der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan for rækkehuse på Højdedraget 7.Teknik- og Miljøudvalget, 6. februar 2019, pkt. 19:

Udsat.

Genoptagelse af sagen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller at Teknik- og Miljøudvalget træffer beslutning om, at der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan for rækkehuse på Højdedraget 7.  

Beslutning

Sagen udsættes. Sagsfremstillingen suppleres med beskrivelse af sagsforløb.

41. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 319 og kommuneplantillæg nr. 14 - Boligområde i Ø. Hornum

Print 01.02.00-P16-6-18
Teknik- og Miljøudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Byrådet vedtog den 29. november 2018 at sende forslag til lokalplan nr.319 og kommuneplantillæg nr. 14 i 8 ugers høring.

Forslag til lokalplan nr. 319 og kommuneplantillæg nr. 14 har været fremlagt for offentligheden, og kommunen har modtaget 6 høringssvar til planforslagene. Der skal tages stilling til, om planforslagene skal vedtages.

Sagsfremstilling

Lokalplanen udlægger 15 boliggrunde ved Estrupvej. Grundene er af varierende størrelser fra ca. 950 m2 til 2.100 m2. Ved placering og udformning af grundene har der været fokus på at skabe attraktive grunde med mulighed for udsigt mod bakkelandskabet mod vest og med en hensigtsmæssig placering i forhold til solen. Der er udlagt stisystem i boligområdet, som forbinder Estrupvej og det nye boligområde med idrætsanlæggene ved Nibevej.

Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde til boliger på maks. 2 etager og med en maks. bygningshøjde på 8,5 m. Derudover tager tillægget ca. 1,8 ha ud af boligramme 13.B190 i Kommuneplan 2017, beliggende syd for Harrildvej i det vestlige Øster Hornum.

Indsigelser
I høringsperioden er der indkommet 6 høringssvar fra borgere, herunder naboer til området, ansøger og Øster Hornum Vandværk. Høringssvarene er uddybet og kommenteret i bilag 4.

Sti
Der er ønske om, at der udlægges en sti langs skel mod boliger på Søndervænget af hensyn til de eksisterende beboere på Søndervænget.

Forvaltningen vurderer, at det er mere hensigtsmæssigt, at stien løber igennem det nye område, i stedet for på bagsiden af 2 boligområder af hensyn til at gøre stien attraktiv og tryg.

Forvaltningen indstiller, at lokalplanen ikke ændres.

Byggehøjde
Der er et ønske om at den maksimale byggehøjde nedsættes væsentligt på grunde beliggende op til Søndervænget af hensyn til lysindfald og privatliv i de allerede eksisterende boliger på Søndervænget.

Forvaltningen vurderer, at da lokalplanen er i overensstemmelse med bygningsreglementet og der er fastlagt en byggelinje på 7 m fra skel mod ejendomme langs Søndervænget, så bør lokalplanen fastholdes.

Forvaltningen indstiller, at lokalplanen ikke ændres.

Farve og materialer på tage
Der er et ønske om, at tage ikke kun skal være sorte eller mørke for at give et interessant, venligt og let udtryk. Derover er et ønske om mulighed for tage i stål.

Forvaltningen vurderer, at tage skal være mørke og sorte, således boligområdet får et roligt udtryk i landskabet. Dette er væsentligt, da området ligger meget synligt i landskabet. Det vurderes, at der kan åbnes op for mulighed for tage i stål, såfremt disse ikke giver anledning til genskinsgener og ligeledes fremstår mørke eller sorte.

Forvaltningen indstiller, at lokalplanen ændres mht. tagmaterialer.

Facadematerialer
Der er et ønske om mulighed for facader i træ.

Forvaltningen vurderer, at der udfra et forsigtighedsprincip i forhold til de store drikkevandsinteresser der er i området, ikke bør åbnes op for hele facader kun i træ. Facader i træ behandles i langt de fleste tilfælde med træbeskyttelse, hvorfra der over tid kan ske udvaskning af farlige stoffer. Derfor bør brugen af træfacader og dermed træbeskyttelse begrænses i området.

Forvaltningen indstiller, at lokalplanen ikke ændres.

Genér ved sti
Der er en bekymring om, at den kommende belysning på stien vil være generende for nabobeboelser.

Forvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at fastsætte bestemmelser for, hvordan belysning ved stien skal udformes.

Forvaltningen indstiller, at lokalplanen ændres så det fremgår, at stibelysning skal udføres som pullerter eller gadebelysning med en maks. lyspunktshøjde på 3,5 m. Gadebelysning skal afskærmes og orienteres, så de ikke giver anledning til genér for naboer.

Nyt regnvandsbassin
Der er et ønske om, at et nyt regnvandsbassin holdes pænt med respekt for naturen.

Forvaltningen er enig i regnvandsbassiner ikke bør fremstå som vildnis og som et uplejet areal. Men der stilles ikke krav om et højt plejeniveau, som fx en græsplæne, da det giver en mere naturligt udtryk, og det er godt for en øget biodiversiteten med et lavere plejeniveau.

Forvaltningen indstiller, at lokalplanen ændres, således det fremgår af bestemmelser, at regnvandsbestemmelser ikke må fremstå som uplejede.

Høringen af tillæg nr. 14 til Rebild Kommunes Spildevandsplan, er ved en fejl ikke sendt i høring samtidig med lokalplanen. Det er først sket efterfølgende, da forvaltningen blev opmærksom på, at det ikke var sket. Høringen varer 8 uger og slutter d. 10. april. For at sikre en hurtigere behandling af sagen vil sagen blive fremlagt for TMU d. 3. april og ØK d. 10. april med forbehold for indsigelser,  hvorefter den endeligt kan godkendes i Byrådet d. 25. april.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler

at ændringerne vedr. belysning, plejeniveau af regnvandsbassin og tagmaterialer indarbejdes i lokalplanen og vedtages
at forslag til tillæg nr. 14 til kommuneplan 2017 vedtages
at forslag til lokalplan nr. 319 vedtages

Beslutning

Udvalget tiltrådte indstillingen.

42. Endelig vedtagelse af varmeprojekt for Cirkelslaget i Øster Hornum

Print 13.03.18-P16-1-18
Teknik- og Miljøudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Øster Hornum Varmeværk har ansøgt om godkendelse af et varmeprojekt for tilslutning af det kommende parcelhusområde, kaldet Cirkelslaget i Øster Hornum, omfattet af forslag til lokalplan nr. 319. Rebild Kommune skal godkende projektforslaget jf. Projektbekendtgørelsens § 3, stk. 1. Lokalplan nr. 319 fremlægges også til endelig godkendelse i Byrådet den 28. marts 2019.

Center Plan, Byg og Vej har sendt projektforslaget i høring ved grundejer. Der er ikke modtaget høringssvar imod projektforslaget.

Projektforslaget konkluderer, at det samfundsøkonomisk og virksomhedsøkonomisk er bedre med fjernvarme, frem for individuelle varmepumper. Dog er det forbrugerøkonomisk ved luft-til-vand varmepumper billigere end fjernvarme.

Sagsfremstilling

Projektforslaget er udarbejdet for at belyse, om samfundsøkonomiske hensyn taler for at tilkoble et nyt boligområde til fjernvarme i Øster Hornum, samt hvorvidt forsyning af området giver negative selskabsøkonomiske eller brugerøkonomiske ændringer.

Jfr. Projektbekendtgørelsens § 6 skal kommunen anvende forudsætningerne i kapitel 3 ifm. godkendelse af varmeprojekter, herunder sørge for, at projektet ud fra en samfundsøkonomisk vurdering er det mest fordelagtige projekt. Beregningerne i projektforslaget viser en forbedring af samfundsøkonomien og selskabsøkonomien frem for individuelle varmepumper. Forbrugerøkonomisk er luft-til-vand varmepumper dog billigere end fjernvarme.

Der forventes et samfundsøkonomisk overskud på ca. 373.000 kr. ekskl. moms over 20 år og et selskabsøkonomisk nettooverskud på ca. 60.000 kr. ekskl. moms om året ved fjernvarme, frem for individuelle varmepumper.

Der forventes en forbrugerøkonomisk merudgift på ca. 2.600 kr./år inkl. moms ved fjernvarme frem for individuelle varmepumper. Det forventes, at fjernvarme vil koste ca. 11.850 kr/år og varmepumper ca. 9.250 kr./år. Heri er medregnet udgifter til forbrug, drift og investering.

Der er i projektforslaget regnet med et parcelhus på 180 m2 med et varmeforbrug på 6,4 MWh om året.

Økonomi

Varmeværket kan søge kommunal garanti til investeringer afholdt af værket.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler at godkende varmeprojektforslaget endeligt.

Beslutning

Udvalget tiltrådte indstillingen.

43. Uheldsstatistik 2013-2017

Print 05.01.35-P16-1-16
Teknik- og Miljøudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget

Der er for perioden 2013 til 2017 udarbejdet en analyse af trafikuheldene på de kommunale veje i Rebild Kommune.

Overordnet viser analysen, at kommuen opfylder den nationale målsætning om at halvere antallet af dræbte og tilskadekomne i 2020 i forhold til 2010, selvom antallet af trafikuheld har været stigende i 2015 og 2016. Det indstilles at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Oplysningerne om trafikuheld i Rebild Kommune er fremskaffet ved udtræk fra Vejdirektoratets VIS-database, som indeholder alle politiregistrerede uheld. Nærværende statistik omhandler således kun uheld, hvor politiet har optaget rapport.

Uheldsstatistikken behandler uheld registreret i perioden fra 1. januar 2013 til 31. december 2017 og omfatter uheld, som er sket på veje, hvor Rebild Kommune er vejmyndighed.

Der er i alt registreret 150 uheld i den 5-årige periode, fordelt på 64 personskadeuheld med 85 tilskadekomne (heraf 6 dræbte og 79 kom til skade) og 86 materielskadeuheld. Hertil kommer 52 ekstrauheld, som ikke indgår i analysen. Ekstrauheld er uheld, som er kommet til politiets kendskab, og som kun omfatter mindre materielskadeuheld med ubetydelige skader. Ekstrauheld er ikke rapportpligtige.

I Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan fra 2013 er målsætningen, at der skal ske en halvering i antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken i 2020 i forhold til antallet i 2010. I Rebild Kommune er antallet af dræbte og tilskadekomne siden 2010 reduceret med 2 tilskadekomne mere, end målsætningen tilsiger.

Siden 2010 har der frem til 2015 været en faldende tendens i antallet af tilskadekomne i trafikken. I 2015 og 2016 har der været en væsentlig stigning i antallet af tilskadekomne, mens 2017 er på niveau med gennemsnittet for årene. 2016 var med 3 dræbte og 24 tilskadekomne, det værste år i perioden.

Antallet af tilskadekomne pr. indbygger er på niveau med landet som helhed, og i forhold til regionen er der færre, som kommer til skade i trafikken i Rebild kommune.

De fleste uheld sker på vejene i åbent land (61%), og der er flest tilskadekomne i disse uheld (66%). Mange af uheldene i åbent land sker som eneuheld, og sker ofte i forbindelse med dårlige lysforhold og eller vådt/glat føre.

Unge førere af bil (18-19 årige) har den største uheldsrisiko, og de alene er involveret i 19% af uheldene.

Økonomi

I Transportministeriets samfundsøkonomiske enhedspriser er omkostningerne for en dræbt i trafikken opgjort til ca. 34,5 mio. kr, en alvorligt tilskadekommen til ca. 5,3 mio. kr og en lettere tilskadekommen til 0,68 mio. kr. (2018 niveau).

Omkostningerne ved uheld består dels af direkte omkostninger i form af udgifter til politi, redning og medicinsk behandling samt materielskadeomkostninger, dels af indirekte omkostninger i form af produktionstab og værdien af tabte menneskeliv (velfærdstab).

Personskaderne i forbindelse trafikuheld på kommunens veje udgør en samfundsøkonomisk omkostning på 87 mio. kr pr. år i den analyserede periode. 

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen om uheldsstatistikken 2013-2017 til efterretning.

Beslutning

Udvalget tiltrådte indstillingen. Detaljeret uheldsstatistik fremlægges ved næste behandling af trafiksikkerhedsprojekter.

44. Navngivning af ny boligvej i Øster Hornum

Print 05.01.01-P19-14-19
Teknik- og Miljøudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget

I forbindelse med byudvikling i Øster Hornum, godkendt som lokalplanforslag nr. 319, skal der tildeles nyt vejnavn.

Sagsfremstilling

I forbindelse med byudvikling i Øster Hornum, godkendt som lokalplanforslag nr. 319, skal der tildeles nyt vejnavn. Lokalplanområdet med boligvejen er vist på vedlagte kortbilag.

Projektudvikler som står for byggemodningen har foreslået, at vejen navngives Cirkelslaget.

Der er foretaget høring af Øster Hornum Lokalråd og Øster Hornum Borger- og Håndværkerforening, og Borger- og Håndværkerforeningen støtter op om projektudviklers forslag, se bilag.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget træffer beslutning om et nyt vejnavn. 

Beslutning

Udvalget tiltrådte indstillingen.

45. Fravigelse fra skilteregulativet - Haverslev

Print 02.34.02-P19-213-18
Teknik- og Miljøudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget.

Forvaltningen har modtaget en byggeansøgning vedr. opførelse af ny OK tankstation og vaskehal på Jyllandsgade 60A, 9610 Nørager.
I ansøgningen er der søgt om at etablere et pylonskilt ved vejskel, som fraviger skilteregulativet i området.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal fraviges fra skilteregulativet.

Sagsfremstilling

Det ansøgte projekt ligger i et området, der er reguleret af lokalplan 220 samt et gældende skilteregulativ godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 11-05-2016.

Skilteregulativet foreskriver at; "ved tankstationer [kan pyloner etableres med] højde på ca. 600 cm og bredde på ca. 140 cm. De skal placeres i en zone 1 - 5 meter fra vejskel."

Det ansøgte pylonskilt har en højde på 550 cm og en bredde på 176 cm, og kan ses i bilag 1.
Der er derfor tale om en overskridelse på 36 cm i bredden iht. skilteregulativet.

Forvaltningen indstiller, at overskridelsen på de 36 cm godkendes, idet der er tale om en mindre overskridelse på ca. 25% Skiltet udformes med to rundinger/buer, på 15,5 cm, som medvirker til, at pylonskiltet ikke virker så dominerende i forhold til skilte uden afrundede hjørner. Forvaltningen har kun forholdt sig til en overskridelse af pylonbredden. Hvis der på et senere tidspunkt ønskes en højere pylon, end hvad skilteregulativet forskriver, vil forvaltningen sandsynligvis anbefale udvalget ikke at godkende en overskridelse af højden.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender skiltepylon med den samlede overskridelse på 36 cm i bredden.

Beslutning

Et flertal i udvalget bestående af Ole Frederiksen, Jeanette Sagan og Anna Oosterhof tiltrådte indstillingen. Morten Lem og Kim Edberg kan ikke tiltræde indstillingen.

Morten Lem ønsker sagen oversendt til byrådet. 

46. Cykelsti Hellum - Skørping

Print 05.01.00-P20-2-19
Teknik- og Miljøudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Udvalget skal træffe beslutning om at igangsætte projekteringen af cykelstien mellem Hellum og Skørping samt frigive midler hertil.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen 2016-2019 blev det besluttet at afsætte 5,0 mio. kr. til at anlægge en ny cykelsti mellem Hellum og Skørping.

Der skal derfor igangsættes forundersøgelser på strækningen i form af opmålinger samt geotekniske boringer. Forundersøgelserne skal danne grundlag for udbudsmateriale til de 3 rådgivende ingeniør firmaer, der skal give tilbud på udarbejdelse af detailprojektet. Foruden detailprojekteringen skal Rådgiver udarbejde et screeningsnotat for placeringen af cykelstien, i forhold til om det skal være enkeltrettede cykelstier eller en dobbeltrettet cykelsti, før den egentlige detailprojektering igangsættes.

Rabatbredden på strækningen svinger mellem 2-3 meter, så det bliver nødvendigt at ekspropriere fra private lodsejere på strækningen. Ved en enkelt ejendom vil cykelstien dog blive udført som kantbane for at mindske indgrebet hos grundejeren.

Det forventes, at forvaltningen kan igangsætte detailprojekteringen af strækningen i løbet af foråret 2019, efter forundersøgelserne er udført. 

Økonomi

Der er i budgetaftalen 2016-2019 afsat 5,0 mio kr. til anlæggelse af cykelstien.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler at frigive 0,5 mio. kr. til igangsætning af forundersøgelser og detailprojektering af cykelstien mellem Hellum og Skørping.Teknik- og Miljøudvalget, 6. februar 2019, pkt. 25:

Udsat.

Administrativ bemærkning:

Sagen er sat på dagsordenen efter ønske fra Lars Hørsman.  Økonomiudvalget, 13. februar 2019, pkt. 29:

Sagsbehandlingen fortsætter på førstkommende TMU idet det understreges, at der ikke pt. er truffet beslutning om udsættelse af projekter.

Sagen genoptages:

Vedlægges notat "Status for igangværende og planlagte cykelstiprojekter" incl. bilag 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalg og byråd at frigive 0,5 mio. kr. til igangsætning af forundersøgelser og detailprojektering af cykelstien mellem Hellum og Skørping.

Der afholdes temamøde i udvalget omkring cykelstier.

47. Cykelsti Bælum - Terndrup

Print 05.01.00-P20-20-18
Teknik- og Miljøudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Udvalget skal træffe beslutning om placering af dobbeltrettet cykelsti mellem Bælum og Terndrup, og om der skal udarbejdes detailprojekt.  

Sagsfremstilling

I budgetaftale 2018-21 blev det besluttet at udarbejde projekt for en cykelsti mellem Bælum og Terndrup.

Økonomiudvalget besluttede 1. marts 2018, at afsætte 300.000 kr fra puljen til trafiksikkerhed- og vejforskønnelsesprojekter, til projektering af cykelstien. 

Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet et notat, som undersøger mulighederne for at indplacere en dobbeltrettet cykelsti på den 3,6 km lange strækning i den ene eller anden side af vejene (se bilag).

Med baggrund i undersøgelsen vurderes en dobbeltrettet cykelsti i sydsiden af Tvoruphøjevej og østsiden af Korsholmvej, som den mest fordelagtige, da denne betyder at cyklisterne ikke skal krydse vejene i åbent land, hvor hastighederne er høje. I forhold til trafiksikkerheden og trygheden for cyklisterne, vil denne løsning derfor være at foretrække.

I forhold til arealdisponering og genevirkningerne for ejendommene, som har adgang til vejene, er der ikke noget i undersøgelsen, som tyder på, at den ene løsninger er at foretrække frem for den anden.

Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes detailprojekt med tilhørende anlægsoverslag for en dobbeltrettet cykelsti i sydsiden af Tvoruphøjevej og østsiden af Korsholmvej med henblik på indarbejdelse i budget 2020.

Økonomi

Med baggrund i afholdt licitation for realisering af cykelstier langs Nibevej, vurderes cykelstiprojektet at koste 8-9 mio. kr incl. arealerhvervelse.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler

at der udarbejdes detailprojekt og anlægsoverslag for en dobbeltrettet cykelsti i sydsiden af Tvoruphøjevej og østsiden af Korsholmvej,

at meddele en anlægsudgiftsbevilling på 0,3 mio. kr til projektering, og

at anlægsudgiftsbevillingen finansieres ved frigivelse af anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. fra puljen til trafiksikkerheds- og vejforskønnelsesprojekter, 2018

 

Teknik- og Miljøudvalget, 6. februar 2019, pkt. 24:

Udsat. Der udarbejdes oversigt over igangværende og kommende cykelstiprojekter.

Administrativ bemærkning:

Sagen er sat på dagsordenen efter ønske fra Lars Hørsman.   Økonomiudvalget, 13. februar 2019, pkt. 30:

Sagsbehandlingen fortsætter på førstkommende TMU idet det understreges, at der ikke pt. er truffet beslutning om udsættelse af projekter.

Sagen genoptages:

Vedlægges notat "Status for igangværende og planlagte cykelstiprojekter" incl. bilag

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler for Økonomiudvalg og byråd

at der udarbejdes detailprojekt og anlægsoverslag for en dobbeltrettet cykelsti i sydsiden af Tvoruphøjevej og østsiden af Korsholmvej,

at meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 0,3 mio. kr til projektering, og

at anlægsudgiftsbevillingen finansieres ved frigivelse af anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. fra puljen til trafiksikkerheds- og vejforskønnelsesprojekter, 2018

Der afholdes temamøde i udvalget omkring cykelstier.

48. Nedlæggelse af parkeringsfonden

Print 02.01.02-P21-1-17
Teknik- og Miljøudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Teknik- og Miljøudvalget skal beslutte, om parkeringsfonden for Rebild Kommune skal nedlægges og erstattes af ny praksis i forbindelse med byggesager, hvor der ansøges om dispensation fra byggeloven og lokalplanlægningens krav om etablering af det nødvendige antal parkeringspladser på egen grund.

Sagsfremstilling

I forbindelse med byggesagsbehandlingen kan kommunen dispensere helt eller delvist fra krav i forhold til byggeloven eller lokalplanlægningen om etablering af parkeringspladser på egen grund.

Cirkulære nr. 10 af 17. januar 1994 giver mulighed for at oprette kommunale parkeringsfonde, som gør det muligt af fravige bestemmelser i bygningsreglementet og lokalplaner om etablering af parkeringsarealer på egen grund betinget af, at der sker indbetaling til parkeringsfonden. Ved indbetaling til parkeringsfonden forpligtiger kommunen sig til inden for 5 år at tilvejebringe p-pladserne så tæt ved bidragsyderen som muligt.

Der er pt. indbetalt 758.250 kr til parkeringsfonden i forbindelse med byggeprojekter på Hobrovej 88 og Jernbanegade 16 i Støvring. Midlerne søges anvendt til etablering af p-pladser (ca. 12 stk) i tilknytning til eksisternde p-plads i Fredensgade, og i løbet af de kommende år til etablering af p-pladser ved stationen og øst for jernbanen.

Administrativt er det vanskeligt at administrere parkeringsfonden, idet det ofte er vanskeligt at finde de nødvendige arealer til anlæg af nye p-pladser, og som regel er det kun få pladser, der skal findes plads til, hvilket bevirker at pladserne ofte anlægges uden sammenhæng med den øvrige offentlige parkering. Parkeringsfonden kan endvidere have den negative effekt, at bygherre ”spekulerer” i (mht. arealudnyttelse, anlægsøkonomi) at få dispensation mod indbetaling til p-fonden.

Administrationen anbefaler derfor, at parkeringsfonden nedlægges, og at der herefter ikke kan ske nye indbetalinger. Herefter vil parkeringsfonden formelt nedlægges, når indbetalingerne til fonden er udmøntet i nye p-pladser. Eventuelt resterende midler i fonden tilbagebetales senest 5 år efter indbetalingsdato.

Som erstatning for parkeringsfonden foreslås ansøgninger om dispensation fremadrettet administreret efter retningslinjer i henhold til bilag.

Retningslinjerne er:

 • Som udgangspunkt skal lokalplanernes bestemmelser om parkeringsarealer overholdes.
 • Dispensation kan gives, hvis denne ikke er i strid med lokalplanens formåls- eller anvendelsesbestemmelser, og hvis bygherre kan godtgøre, at det anlægsteknisk er problematisk at realisere det krævede antal pladser på egen grund.
 • Betingelse for dispensation er, at bygherre kan anlægge de manglende pladser i nærområdet (afstandskriterier fremgår af bilag), at pladserne realiseres enten ved køb af areal eller ved en tinglyst tidsubegrænset brugsret, og at der er tale om nye pladser dvs. det skal sikres at arealet ikke i forvejen anvendes til at dække et parkeringsbehov.
 • Der kan som udgangspunkt ikke erhverves eller tinglyses brugsret af kommunalt ejede parkeringspladser.
 • Dispensation i forhold til at fritages for at anlægge det nødvendige antal plader på egen grund eller i nærområdet, godkendes af Teknik- og Miljøudvalget.
 • Der kan ikke meddeles dispensation til helt at fritage bygherre fra at anlægge de krævede parkeringspladser.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at der træffes beslutning om

at Rebild Kommunes parkeringsfond nedlægges
at indbetalinger til parkeringsfonden realiseres inden for de næste 5 år
at administrationspraksis bliver som beskrevet i bilag ”Retningslinjer for meddelelse af dispensation fra byggeloven og lokalplaners krav om etablering af parkeringspladser” dateret 21.02.2017  

Beslutning

Kim Edberg og Morten Lem anbefaler overfor Økonomiudvalget,

at

Rebild Kommunes parkeringsfond nedlægges

at

indbetalinger til parkeringsfonden realiseres inden for de næste 5 år

Jeanette Sagan og Anna Oosterhof kunne ikke tiltræde indstillingen.

Ved stemmelighed bortfalder punktet. Morten Lem ønsker sagen i byrådet.

Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af sagen.

49. Besøg af NT - dialog omkring mobilitet, miljø og kollektiv trafik i Nordjylland

Print 05.00.05-G01-1-19
Teknik- og Miljøudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

Nordjyllands Trafikselskab (NT) ønsker at besøge udvalget med en overordnet præsentation af NT og de initiativer, som NT arbejder med i øjeblikket i forhold til mobilitet og miljø, samt en general dialog omkring den nuværende og fremtidige kollektive trafik i Nordjylland.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik og Miljøudvalget træffer beslutning om udvalget ønsker besøg af NT. 

Beslutning

Udvalget tiltrådte NT’s ønske om et møde med udvalget.  

Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af sagen.

50. Orientering fra bestyrelser og repræsentantskaber - TMU 06.03.19

Print 01.00.00-G01-1-19
Teknik- og Miljøudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag:

Ingen bilag.

51. Siden sidst - TMU 06.03.19

Print 00.01.00-G01-3-19
Teknik- og Miljøudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

1. Status på etablering af et vandsamarbejde      

Center Natur og Miljø har holdt 4 møder i en arbejdsgruppe med deltagelse af 6 almene vandværker for at finde en model for, hvordan vi i Rebild Kommune kan starte et vandsamarbejde om grundvandsbeskyttelse mellem de almene vandværker. Det er planen at afholde et stormøde for alle almene vandværker med præsentation af resultaterne fra arbejdsgruppen i april måned og herefter at få udarbejdet et sæt vedtægter for samarbejdet, som vandværkerne kan tiltræde ved en stiftende generalforsamling sidst på året.

Arbejdsgruppen har af flere omgange spurgt ind til kommunens villighed til at udstede påbud om samarbejde i tilfælde af, at der er få vandværker, der ikke ønsker at bidrage til fællesskabet. Kommunen har i sin vandforsyningsplan 2013-2023 tilkendegivet, at vi om nødvendigt vil bruge vores mulighed for at påbyde vandværker at samarbejde.

2. KL inviterer til konferencen TEKNIK & MILJØ'19 i Fredericia den 25.-26. april 2019   

Inviationen er vedhæftet.

Hvis man ønsker at deltage skal tilmelding ske til Bente Christensen i Fællescenter Sekretariat. Angiv, om der ønskes overnatning, og oplys hvilket stategisk møde, udflugt og temamøder, man gerne vil deltage i.

Indstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af sagen.

52. Lukket punkt: Orientering om lukkede punkter - TMU 06.03.19

Print 00.01.00-G01-4-19
Teknik- og Miljøudvalget

Bilag:

Ingen bilag.

Menu