Dit daglige virke

Tablet der ligger på et bord med en hånd ovenpå - Foto: Colourbox
Hvornår er der møde i udvalgene og hvordan fungerer eDagsorden? Hvad skal jeg gøre hvis jeg gerne vil have et punkt på dagsordenen? Og ikke mindst - hvem kan hjælpe mig, når jeg har brug for det?

Find informationer om nogle af de praktiske ting og forhold i dit virke som lokalpolitiker - for eksempel vederlag, diæter og møder. 

Brug for hjælp?

Kontakt borgmesteren eller direktionen hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til et eller andet. 

Leon Sebbelin 

Tlf: 99 88 99 00 - mail: blese@rebild.dk

Jes Lunde

Tlf: 99 88 99 01 eller 20 23 32 20 - mail: jelu@rebild.dk

Vibeke Lei Stoustrup

 Tlf. 99 88 77 86 eller 30 10 58 53 - mail: vlst@rebild.dk

Jytte Gad Lauridsen

Tlf: 99 88 75 00 eller 21 71 77 07 - mail: jgla@rebild.dk

Charlotte Larsen

Tlf: 99 88 84 10 eller 22 29 54 85 - mail: chla@rebild.dk

Mødekalender

Vi har samlet alle de politiske møder for det kommende år i en kalender - så har du hurtigt et overblik.

Tidsplan og dagsordner

 

Hvis du ønsker en sag behandlet politisk skal du anmode borgmesteren om at få et punkt på dagsorden. Det skal du gøre senest otte dage før mødet. Det er borgmesteren der afgør om en sag skal på dagsorden. 

Fristen på otte dage skal forstås som otte dage, jævnfør Normalforretningsordenens § 3, hvilket betyder at en anmodning anses for modtaget hvis den er fremme inden for normal kontortid senest otte dage forinden mødet.

Ved et møde som holdes en tirsdag, skal en anmodning være modtaget indenfor normal arbejdstid mandag ugen før. 

Fire dage før udvalgsmøder og byrådsmøde er dagsorden klar i First Agenda: eDagsordensystemet. Referatet kommer på umiddelbart efter møderne.

Vi anbefaler at du bruger First Agenda via app'en på din iPad - så har du mulighed for at benytte alle funktioner (det er ikke muligt i web-versionen).

Sådan bruger du First Agenda: eDagsorden

Du kan tilgå eDagsorden fra app'en på din iPad. I eDagsorden kan du læse, skrive, kommentere og dele dine kommentarer for eksempel med dine partifæller.

Du kan også tilgå eDagsorden fra en pc - det er dog ikke alle funktionaliteter fra app'en du kan bruge på en pc.  

Styr på it-sikkerheden

Du er ansvarlig for hvad der foregår på din pc/iPad fra du logger på, til du logger af - så brug din sunde fornuft. Det gælder alle medarbejdere, ledere, chefer og politikere ved Rebild Kommune. Vi opererer med fortrolige og personfølsomme oplysninger og derfor er det vigtigt at vi alle sammen følger nogle retningslinjer så sikkerheden er i top. Læs vejledningen Styr på It-sikkerheden og sæt dig ind i it-sikkerhedspolitikken.  

Aflønning som byrådsmedlem

Du modtager vederlag og diæter for dit arbejde i bestemte udvalg. De bliver givet efter reglerne i Lov om Kommunernes styrelse samt Vederlagsbekendtgørelsen.

Økonomiudvalget vedtog i 2010 nogle konkrete retningslinjer for vederlag og diæter til byrådsmedlemmer mv.

Aflønning som byrådsmedlem

Fast vederlag
Der ydes fast vederlag til byrådsmedlemmer efter de af Indenrigs- og Socialministeren fastsatte regler. Konkret betyder det, at alle medlemmer af byrådet vil modtage et månedligt beløb i fast vederlag. Beløbet udgør i øjeblikket pr. måned 7.623,92 kr. før skat.

Det faste vederlag dækker deltagelse i møder i forbindelse med varetagelse af det kommunale hverv samt forberedelsestid.

Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste
Et medlem af byrådet kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste mod reduktion i det faste vederlag. Ydelse af erstatning og reduktion af vederlag sker efter Økonomi- og Indenrigsministerens regler. Reduktionen i det faste vederlag er 21.245,04 - Der sker ikke reduktion i øvrige udvalgsvederlag/formandsvederlag o. lign.

Dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste forudsætter, at der er sket et reelt løntræk. Konkret kan der gives erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, hvis vi får en kopi af lønseddel eller lign. fra arbejdsgiver, hvoraf det lidte løntab fremgår. Der er således ikke mulighed for erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, hvis arbejdet udføres på et andet tidspunkt i stedet.

Der ydes ikke erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for så vidt angår forberedelsestid.

For selvstændigt erhvervsdrivende gælder det, at der også kan udbetales erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Her skal der reelt være tale om, at arbejdet ikke kan udføres af det pågældende byrådsmedlem selv, men at det varetages af en anden person. Som dokumentation for tabt arbejdsfortjeneste for selvstændigt erhvervsdrivende skal foreligge en tro og love erklæring om indtægtstabets størrelse samt evt. dokumentation for, at arbejdet er varetaget af en anden medarbejder i de pågældende timer.

Der kan maksimalt udbetales 5 * diæt pr. dag, hvad der svarer til ca. 2.100 kr. før skat.

Rebild Kommunes praksis for dokumentation er følgende:

For lønmodtagere
Kopi af lønseddel eller lignende fra arbejdsgiver, hvoraf det lidte løntab fremgår, ligger som dokumentation for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste.

For selvstændige
Opgørelse over timer x beregnet timeløn + evt. dokumentation jfr. ovenstående, underskrevet af den selvstændige selv eller anden anvisningsberettiget person i virksomheden ligger som dokumentation for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste.

Børnetillæg
Byrådsmedlemmer med hjemmeboende børn under 10 år har ret til et børnetillæg. Børnetillægget udbetales sidste gang den måned hvor barnet fylder 10 år. Der udbetales ét børnetillæg uanset, hvor mange børn du har under 10 år. Vi har registreret alle byrådsmedlemmer med børn under 10 år og udbetalingen vil således ske automatisk. Du skal ikke foretage dig noget.

Børnetillægget udgør i øjeblikket 1.179,61 kr. pr. måned.

Hovedkort- eller bikort: Vi benytter som udgangspunkt bikort. Vederlag indberettes som A-indkomst.

Oversigt over vederlag
Byrådsvederlag: 7.623,92 kr. pr. måned
Udvalgsvederlag: 2.115,00 kr. pr. måned
Vederlag Børn – og Ungeudvalg: 833,33 kr. pr. måned
Udvalgsformand: 14.951,85 kr. pr. måned
Børnetillæg: 1.179,61 kr. pr. måned

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Pernille Bay Pedersen på mail pbpe@rebild.dk eller telefon 21 75 08 48.

Kørselsgodtgørelse

Du modtager kørselsgodtgørelse for dit arbejde i bestemte udvalg.

Udfyldelse af kørselsskema

Vi har to typer kørselsskemaer. Det ene kan opdeles per måned og er for de rutinerede excel brugere, og det andet er et mindre skema oprettet i Word. Hvilket af skemaerne du vælger at bruge, er helt op til dig. 

Du kan udfylde skemaet elektronisk og sende det med mail uden personlig underskrift, da mailen accepteres som din signatur, eller du kan printe det ud og udfylde det i hånden. Kørsel skal indberettes hvert kvartal.

Du kan desværre ikke udfylde skemaet på ipad. Ønsker du at få skemaerne tilsendt i papir, er du velkommen til at kontakte Pernille Bay på telefon 99 88 76 07 eller på e-mail: pbpe@rebild.dk.

Det er meget vigtigt, at der anføres den fulde adresse i ”til og fra” felterne. I modsat fald vil SKAT og revisionen ikke acceptere dokumentationen.

  • Administrationsbygningen i Terndrup hedder: Skørpingvej 7, 9575 Terndrup
  • Administrationsbygningen i Nørager hedder: Jernbanegade 9, 9610 Nørager
  • KIG IND i Nørager hedder: Vestermarksvej 2, 9610 Nørager 
  • Rådhuset i Støvring : Hobrovej 110, 9530 Støvring

Når du skal beregne kørte kilometer, kan du med fordel anvende Kraks ruteplan på www.krak.dk

Skemaerne skal afleveres senest den 1. i måneden for at nå med til næste lønkørsel.

Kørselsskemaer sendes til Randi Gregersen på e-mail: rang@rebild.dk, hvorefter de kontrolleres og sendes til udbetaling.

Den politiske og administrative organisation

Vi har lavet en grafisk illustration over de centrale aktører i den politiske organisation. Du kan også se alle medlemmer af byrådet og læse om råd og nævn. 

Vejledning om chikane, trusler, hærværk og vold

KL har udarbejdet en vejledning til, hvordan man som kommunalpolitiker kan forebygge og håndtere chikane, trusler, hærværk og vold. Vejledningen sætter også fokus på de ubehageligheder, kommunalpolitikerne kan blive udsat for som aktiv på de sociale medier som Facebook og Twitter.

Derudover indeholder vejledningen inspiration til, hvordan byrådet kan styrke fokus på chikane, trusler, vold og hærværk lokalt.

Fortabelse af valgbarhed på grund af straf

Folketinget har den 20. marts 2018 vedtaget Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om kommunale og regionale valg og lov om kommunernes styrelse (Reform af valgbarhedsområdet). Loven er trådt i kraft den 1. april 2018.

Lovændringen indebærer bl.a., at der ved lov er fastsat objektive kriterier for, hvornår et medlem af en kommunalbestyrelse ikke er valgbar til kommunalbestyrelsen på grund af straf. Sådanne sager skal således ikke som tidligere bedømmes af Valgbarhedsnævnet, der er nedlagt.

Med lovændringen er der fastsat regler om nyvalgte medlemmers underretningspligt om manglende valgbarhed på grund af straf og deraf følgende manglende mulighed for at indtræde i kommunalbestyrelsen (lov om kommunale og regionale valg § 101, stk. 1).

Der er endvidere fastsat regler om et medlems underretningspligt, hvis vedkommende efter valgdagen eller i funktionsperioden mister sin valgbarhed og derfor skal udtræde af kommunalbestyrelsen (lov om kommunale og regionale valg § 101, stk. 2).

Økonomi- og Indenrigsministeriet har til samtlige kommunalbestyrelser udarbejdet "Orientering om ændring af reglerne om fortabelse af valgbarhed på grund af straf i den kommunale og regionale valglov". Orienteringen er fremsendt til alle kommuner den 4. april 2018 tillige med orienteringsbrev til alle borgmestre om de nye regler, herunder om de rettigheder og pligter, som reglerne medfører. Således indebærer lovændringen bl.a. en række (orienterings)forpligtelser for borgmesteren.

Borgmester Leon Sebbelin har ved mail den 4. april 2018, til hele byrådet, skriftligt orienteret medlemmerne af kommunalbestyrelsen om den underretningspligt, som et kommunalbestyrelsesmedlem, der mister sin valgbarhed på grund af straf, har efter lovens § 101, stk. 2 (se ændringslovens § 5, stk. 7).

Orientering om ændring af reglerne om fortabelse af valgbarhed på grund af straf

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg

 

Menu