Samarbejdspartnere

Signalbillede, netværk - Foto: Cololurbox
Vi samarbejder på kryds og tværs - både lokalt, regionalt, og nationalt.

Vi er med i mange forskellige netværk - til gavn for kommunen som helhed, vores borgere og erhvervslivet.

De væsentligste er samlet her:

Region Nordjylland

Vi indgår, sammen med de øvrige nordjyske kommuner, i et samarbejde med Region Nordjylland på socialområdet og på sundhedsområdet.

Hvert område har en administrativ styregruppe:

I den administrative styregruppe på socialområdet deltager direktør Vibeke Lei Stoustrup for Rebild Kommune.
Styregruppens opgave er at drøfte det socialpolitiske samarbejde på tværs af regionens kommuner samt Regionen - herunder årligt at godkende rammeaftalerne. Rammeaftalerne fastsætter priser og forventet brug af pladser på alle sociale institutioner i regionen, uanset om disse drives af Regionen eller en af kommunerne i regionen.

I den administrative styregruppe på sundhedsområdet deltager direktøren med ansvar for områdetfra Rebild Kommune.
Styregruppens opgave er at drøfte det sundhedspolitiske samarbejde på tværs af regionens kommuner samt regionen.
Styregruppen godkender blandt andet de sundhedsaftaler, der fastlægger de overordnede rammer for samarbejdet på sundhedsområdet i Region Nordjylland.
Det er også styregruppen der behandler praksisplanen. Den fastlægger niveau og placering af de praktiserende læger. Desuden drøfter styregruppen de væsentligste af de punkter, der efterfølgende behandles i det politisk sammensatte KKR (Kommune Kontakt Rådet).

KKR - Kommune Kontakt Råd

Alle regioner har et KKR (Kommune Kontakt Råd).
KKR består af regionernes borgmestre samt et antal byrådsmedlemmer - maksimalt det dobbelte antal byrådsmedlemmer i forhold til antallet af kommuner i den pågældende region. 

KKR er et politisk forum hvor de fælles retningslinjer for regionalpolitiske spørgsmål debatteres og koordineres. 

KKR varetager altså kommunernes interesser i hver region på områder hvor:

  • Byrådet har et tæt samspil med regionen og andre regionale aktører
  • Der er tæt indbyrdes afhængighed kommunerne imellem i opgaveløsningen.

KKR Nordjylland

I KKR Nordjylland mødes kommunernes 11 borgmestre og 11 byrådsmedlemmer for at drøfte og fastsætte fælles linjer og koordinere kommunernes regionalpolitiske indsats.

KKR Nordjylland mødes ca. fem gange om året, og ellers når formanden, eller mindst en tredjedel af medlemmerne, ønsker det.

Vækstforum Nordjylland

Vi er en del af Vækstforum Nordjylland, hvor vi er i partnerskab med andre offentlige myndigheder, erhvervslivet, viden- og uddannelsesinstitutionerne og arbejdsmarkedets parter.

Vores fælles mål er, at styrke erhvervsudviklingen i Nordjylland.

LAG Himmerland

Sammen med Mariagerfjord Kommune sætter vi turbo på udviklingen i områdets landdistrikter - Initiativet hedder LAG Himmerland.

Bestyrelsen består af repræsentanter fra det frivillige foreningsliv, organisationer, det lokale erhvervsliv, de to kommuners byråd og Region Nordjylland/vækstforum.

KulturKANten

Sammen med regionens 10 andre kommuner er vi med i den regionale kulturaftale KulturKANten.

Aftalen skal blandt andet styrke og udvikle Nordjyllands position på Danmarkskortet, som et sted, hvor kulturens potentiale både udfordres og udfordrer omgivelserne.

Business Region North Denmark

Business Region North Denmark (BRN i daglig tale) er et samarbejde mellem nordjyllands 11 kommuner og Region Nordjylland. BRN er døren ind til et fælles Nordjylland, og formålet er at samle de nordjyske kræfter og sammen skabe fælles vækst og udvikling. Vi skal arbejde på tværs af kommunegrænser og drage fordel af hinandens styrker i tæt samarbejde med erhvervslivet.

BRN igangsætter initiativer indenfor vores fem indsatsområder:

  • turisme
  • infrastruktur
  • internationalt samarbejde
  • erhvervsudvikling og jobskabelse
  • kvalificeret arbejdskraft.

Gå til: Business Region North Denmark.

Menu