Virksomheden Rebild Kommune

Facadebillede rådhus
Som byrådsmedlem er du udover at være politiker også bestyrelsesmedlem i virksomheden Rebild Kommune. Vores kernekunder er borgerne og erhvervslivet, og vores varer er den service vi yder.

Tilfredse kunder starter med tilfredse medarbejdere og god ledelse. Læs om, hvordan vi udøver virksomhed i hverdagen.

Personalepoltik

Vi ønsker, at være en attraktiv arbejdsplads, som medarbejderne kan være stolte af - det ønske danner grundlag for vores personalepolitik.

Trivsel blandt ledere og medarbejdere er nøgleordet, da det er grundlæggende for en positiv opgaveløsning.

For at skabe trivsel arbejder vi mod nogle bestemte mål, vi bruger vores kompetencer, og der er plads til både faglig og personlig udvikling. 

Personalepolitikken suppleres af en række delpolitikker, der beskriver hvordan vi forholder os på mere specifikke områder. Hvert år bliver der udarbejdet en personalepolitisk redegørelse. Vi har samlet alle dokumenterne her:

 • Gå til: Personalepolitik
  - listen over politikker som du kommer til via linket er alfabetisk.
Ledelse sådan - ledelsesgrundlag

Du er som byrådsmedlem med til at fastlægge de overordnede rammer og mål for kommunens aktiviteter. Det er ledelsens opgave, at give dig og det øvrige byråd et solidt beslutningsgrundlag.

Det er også ledelsen der har det daglige ansvar for at tingene kører. Alle ledere i kommunen arbejder med afsæt i vores ledelsesgrundlag "Ledelse sådan". Det er en beskrivelse af de værdier, arbejdsvilkår og de ledelsesmæssige kompetencer som vores ledere skal besidde.

Ledelsesgrundlaget er formuleret af lederforum, som er kommunens samlede ledelse. Lederforum består af: direktion, centerchefer og institutionsledere/kontraktholdere.

Kontraktstyring

Kontraktstyring er vores overordnede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i kommunen.

Økonomiudvalget besluttede i november 2011, at der skulle ske en videreudvikling af det kontraktstyringskoncept, der blev vedtaget ved tilblivelsen af Rebild Kommune.
Formålet var blandt andet at forventningsafstemme balancen mellem centralt og decentralt niveau, samt at tydeliggøre det decentrale ledelsesmæssige råderum.

Der er særligt fokus på:

 • Fastholdelse af kontraktstyring som styringskoncept
 • Hvad det betyder, at være en del af ”koncernen” Rebild Kommune
 • Genopretning af tilliden til kontraktstyring (undgå uventede indgreb, overførselsregler, forventningsafstemning af forhandlingsstyrken)
 • Kontrakthierarkiet
 • Evaluering af kontrakterne skal bør omhandle økonomi og kvalitet.

Kontrakterne indgås som udgangspunkt som to-årige aftaler mellem fagudvalg og de enkelte institutioner, og der tildeles budget efter 'pose-penge-princippet'. 

MED-system og MED-aftale

MED-aftale fastsætter rammer og vilkår for samarbejde og for arbejdet med sikkerheds- og sundhedsforhold i kommunen.

Aftalen sætter også rammerne for medindflydelse og medbestemmelse, og bidrager dermed til at sikre, at alle kommunens medarbejdere oplever medindflydelse og medbestemmelse på deres arbejdshverdag, og på de beslutninger, der vedrører det daglige arbejde.

Der er oprettet lokale samarbejdsudvalg (MED-udvalg) dér hvor der er selvstændig ledelsesret, personalemæssigt ansvar eller selvstændigt budget- og regnskabsansvar. MED-udvalgene består af ledelses- og medarbejderrepræsentanter.

Hovedudvalg

Hovedudvalget er kommunens øverste samarbejdsudvalg. Hovedudvalget mødes mindst to gange om året med politikerne i Økonomiudvalget for at drøfte den del af budgetbehandlingen, der vedrører arbejds- og personaleforhold i kommunen.

Hvis der skal ske større rationaliserings- og omstillingsprojekter for eksempel påtænkt udbud/udlicitering/privatisering skal de forskellige medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg inddrages i processen. 

Organisation og ansvarsområder

Rebild Kommune er en stor virksomhed der beskræftiger sig med vidt forskellige områder. Vi har en centeropdelt struktur og opgaverne er fordelt tilsvarende. Det kan du få et indblik ved at se på organisationsdiagrammet og læse om hvad de enkelte centre har ansvar for. 

 • Læs: Om kommunen og få et overblik over hvem der har ansvar for hvad. Her er blandt andet diagrammer over både den politiske og administative organisation.
   

Menu