Afgørelser og tilladelser

Foto: www.colourbox.dk
Rebild Kommune har truffet afgørelser i sagerne herunder. Se under den enkelte afgørelse, om der er klageadgang.

Vælg en afgørelse fra listen:

Mosevej 10, Hadsund - Skovrejsning

Afgørelse og udtalelse fra Rebild Kommune

Kortbilag

Bilag med screeningsskema

Dato for offentliggørelse: 19.08.2019

Klagefrist: 19.09.2019

Mastrup Bæk – tilladelse til etablering af spang

Tilladelse efter vandløbsloven til etablering af spang i Mastrup Bæk

Dato for offentliggørelse: 15.08.2019

Klagefrist: 12.09.2019

Tilløb til Binderup Å - afgørelse vedrørende opgravning
Kjemtrupvej 2, Rørbæk, 9500 Hobro - § 16a miljøgodkendelse

§ 16a miljøgodkendelse

Dato for offentliggørelse: 12.08.2019

Klagefrist: 09.09.2019 kl. 23.59

Skovmosevej 19, Rørbæk, 9500 Hobro - § 16b tilladelse

§ 16b tilladelse

Dato for offentliggørelse: 12.08.2019

Klagefrist: 09.09.2019 kl. 23.59

Sigsgårdsvej 6, 9520 Skørping – Opførelse af stuehus og maskinhus – Landzonetilladelse

Landzonetilladelse

Dato for offentliggørelse: 09.08.2019

Klagefrist: 06.09.2019 kl. 23.59

Byrstedvej 58, 9240 Nibe – Opførelse af garage på 72 m2 – Landzonetilladelse

Landzonetilladelse

Dato for offentliggørelse: 09.08.2019

Klagefrist: 06.09.2019 kl. 23.59

Højbovej 5, 9240 Nibe – Opførelse af garage på 60 m2 – Landzonetilladelse

Landzonetilladelse

Tegninger

Dato for offentliggørelse: 09.08.2019

Klagefrist: 06.09.2019 kl. 23.59

Hæsumvej 60A, 9530 Støvring – Opsætning af 3 stk. lysmaster

Landzonetilladelse

Dato for offentliggørelse: 09.08.2019

Klagefrist: 06.09.2019 kl. 23.59

Hjedsbækvej 71, 9530 Støvring – Lovliggørelse af ridebane - Landzonetilladelse

Landzonetilladelse

Dato for offentliggørelse: 09.08.2019

Klagefrist: 06.09.2019 kl. 23.59

Estrupvej 55, Estrup, 9530 Støvring - § 20 afgørelse

§20 afgørelse – Ensilageopbevaring

Dato for offentliggørelse: 05.08.2019

Klagefrist: 02.09.2019 kl. 23.59

Sænkning og udledning af grundvand på Kronhjorten i Støvring Ådale
Industriparken 6, 9575 Terndrup - Tilslutningstilladelse til vaskehal

Tilladelse til tilslutning af spildevand fra eksisterende vaskehal beliggende på matr. nr. 8t, Terndrup by, Lyngby, beliggende Industriparken 6, 9575 Terndrup til Rebild Vand & Spildevand A/S' spildevandssystem.

Dato for offentliggørelse: 27.06.2019

Klagefristen: 26.07.2019 kl. 23.59

Tilladelse til krydsning af Bælum Bæk med transmissionsledning
Sænkning og udledning af grundvand, Birkedammen 19, 9520
Tilladelse til krydsning af vandløb med fiberkabel

Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af 5 vandløb

Krydsningerne sker ved styret underboring

Dato for offentliggørelse: 17.06.2019

Klagefrist: 15.07.2019

Conradsminde 30, 9610 Nørager – Afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med restaurering af Langemose

Afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med restaurering af Langemose

Rebild Kommune har truffet afgørelse om ikke-vvm pligt i forbindelse med et restaureringsprojekt af Langemose, Matr. nr. 1h Torstedlund Hgd. Aarestrup

Dato for offentliggørelse: 17.06.2019

Klagefrist den 15. juli 2019 kl. 23.59

Holmegårdsvej 1, 9520 Skørping - Opførelse af stuehus og udhus - Landzonetilladelse

Landzonetilladelse

Dato for offentliggørelse: 29-05-2019

Klagefrist: 26-06-2019 Kl. 23.59

Nedklassificering af det tidligere forløb af vandløbet Afløb fra Byrsted
Ophævelse af skovbyggelinje ved lokalplan nr. 304 for Rådyret i Støvring

Miljøstyrelsen har reduceret skovbyggelinjen ved et område på Rådyret i Støvring omfattet af lokalplan nr. 304.

Reduktionen er sket i henhold til naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 1. Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra afgørelsen er meddelt, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.

Afgørelsen fra Miljøstyrelsen kan ses her

Miljøstyrelsens afgørelse om reduktion af åbeskyttelseslinjen inden for området for lokalplan nr. 311

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om at reducere åbeskyttelseslinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 16 inden for lokalplanområde 311. 

Miljøstyrelsens afgørelse

Denne afgørelse kan ikke påklages til miljø- og fødevareministeren eller til  anden administrativ myndighed, jf. § 34 i bekendtgørelse nr. 930 af 27. juni 2016 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. 

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven

Menu