Afgørelser og tilladelser

Foto: www.colourbox.dk
Rebild Kommune har truffet afgørelser i sagerne herunder. Indgiv eventuelt en klage.

Vælg en afgørelse fra listen:

Snorupgårdsvej 43, 9240 Nibe – Opførelse af udhus på 206 m², 41 m² integreret garage og 48,5 m² carport - Landzonetilladelse

Landzonetilladelse 

Dato for offentliggørelse: 15.02.2019

Klagefrist: 08.03.2019 kl. 23.59

Matr. nr. 11 Ejstrup By, St. Brøndum - Planlovstilladelse til etablering af sø i nærheden af Ejstrup

Matr. nr. 11 Ejstrup By, St. Brøndum

Planlovstilladelse til etablering af sø i nærheden af Ejstrup

Oversigtskort

Kortbilag

Klagevejledning

Dato for offentliggørelse: 07.02.2019

Klagefrist: 07.03.2019 kl. 23.59

Spildevandsplan 2018-2029

Rebild Kommunes Byråd har den 20. december 2018 godkendt Rebild Kommunes Spildevandsplan 2018 – 2029

Miljøgodkendelse og revurdering af Støvring Kraftvarmeværk i forbindelse med etablering af varmepumpeanlæg
Holmegårdsvej 1, 9520 Skørping – Opførelse af stuehus, stald, hestely og ridebane - Landzonetilladelse

Landzonetilladelse

Dato for offentliggørelse: 25-01-2019

Klagefrist: 22-02-2019 kl. 23.59

Vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 11 for et nyt boligområde i Haverslev og Sørup

Strandvejen i Haverslev og Råbjergvej i Sørup

Annonce

Dato for offentliggørelse: 25-01-2019

Klagefrist: 22-02-2019

Ophævelse af skovbyggelinje ved lokalplan nr. 304 for Rådyret i Støvring

Miljøstyrelsen har reduceret skovbyggelinjen ved et område på Rådyret i Støvring omfattet af lokalplan nr. 304.

Reduktionen er sket i henhold til naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 1. Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra afgørelsen er meddelt, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.

Afgørelsen fra Miljøstyrelsen kan ses her

Ambercon Betonstøberi Juelstrupparken 23, Støvring - Dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde før meddelelse af tillæg til miljøgodkendelse
Tillæg nr. 12 til Rebild Kommunes Spildevandsplan 2014 - 2017. Solfangeranlæg i Bælum - Lokalplan 295
Miljøstyrelsens afgørelse om reduktion af åbeskyttelseslinjen inden for området for lokalplan nr. 311

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om at reducere åbeskyttelseslinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 16 inden for lokalplanområde 311. 

Miljøstyrelsens afgørelse

Denne afgørelse kan ikke påklages til miljø- og fødevareministeren eller til  anden administrativ myndighed, jf. § 34 i bekendtgørelse nr. 930 af 27. juni 2016 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. 

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven

Tillæg nr. 9 (udvidelse af nr. 7) til Rebild Kommunes Spildevandsplan 2014 – 2017.
Hadsundvej 32, 9575 Terndrup – 18 dobbelthusboliger – Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 17

Dispensation

Bilig 1 til dispensationsansøgning

Bilag 2 projektmateriale

Dato for offentliggørelse: 18-01-2019

Klagefrist: 15-02-2019 kl. 23.59

Menu