Afgørelser og tilladelser

Foto: www.colourbox.dk
Rebild Kommune har truffet afgørelser i sagerne herunder. Se under den enkelte afgørelse, om der er klageadgang.

Vælg en afgørelse fra listen:

Tilladelse til krydsning af Bælum Bæk med transmissionsledning
Sænkning og udledning af grundvand, Birkedammen 19, 9520
Mejlbyvej 148, Skårup, 9610 Nørager- §20 afgørelse

§ 20 afgørelse - Ensilageopbevaringsanlæg

Dato for offentliggørelse: 18.06.2019

Klagefrist: 16.07.2019 kl. 23.59

Tilladelse til krydsning af vandløb med fiberkabel

Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af 5 vandløb

Krydsningerne sker ved styret underboring

Dato for offentliggørelse: 17.06.2019

Klagefrist: 15.07.2019

Conradsminde 30, 9610 Nørager – Afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med restaurering af Langemose

Afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med restaurering af Langemose

Rebild Kommune har truffet afgørelse om ikke-vvm pligt i forbindelse med et restaureringsprojekt af Langemose, Matr. nr. 1h Torstedlund Hgd. Aarestrup

Dato for offentliggørelse: 17.06.2019

Klagefrist den 15. juli 2019 kl. 23.59

Gammel Viborgvej 58, Byrsted, 9541 Suldrup - § 10 afgørelse

§ 10 afgørelse - Maskinhus

Dato for offentliggørelse: 17.06.2019

Klagefrist: 15.07.2019 kl. 23.59

Søndermarksvej 26, Stenild, 9500 Hobro - § 16a miljøgodkendelse

§ 16a miljøgodkendelse

Dato for offentliggørelse: 04.06.2019

Klagefrist: 02.07.2019 kl. 23.59

Byrstedhedevej 18, Byrsted, 9240 Nibe - § 16b miljøtilladelse

§ 16b miljøtilladelse

Dato for offentliggørelse: 03.06.2019

Klagefrist: 01.07.2019 kl. 23.59

Holmegårdsvej 1, 9520 Skørping - Opførelse af stuehus og udhus - Landzonetilladelse

Landzonetilladelse

Dato for offentliggørelse: 29-05-2019

Klagefrist: 26-06-2019 Kl. 23.59

Nedklassificering af det tidligere forløb af vandløbet Afløb fra Byrsted
Ophævelse af skovbyggelinje ved lokalplan nr. 304 for Rådyret i Støvring

Miljøstyrelsen har reduceret skovbyggelinjen ved et område på Rådyret i Støvring omfattet af lokalplan nr. 304.

Reduktionen er sket i henhold til naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 1. Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra afgørelsen er meddelt, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.

Afgørelsen fra Miljøstyrelsen kan ses her

Miljøstyrelsens afgørelse om reduktion af åbeskyttelseslinjen inden for området for lokalplan nr. 311

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om at reducere åbeskyttelseslinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 16 inden for lokalplanområde 311. 

Miljøstyrelsens afgørelse

Denne afgørelse kan ikke påklages til miljø- og fødevareministeren eller til  anden administrativ myndighed, jf. § 34 i bekendtgørelse nr. 930 af 27. juni 2016 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. 

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven

Menu