Afgørelser og tilladelser

Foto: www.colourbox.dk
Rebild Kommune har truffet afgørelser i sagerne herunder. Se under den enkelte afgørelse, om der er klageadgang.

Vælg en afgørelse fra listen:

Afgørelse om at et dræningsprojekt ved Simested Å ikke kræver miljøvurdering
Afgørelse om miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplan nr. 312
 • Offentliggjort: 11. oktober 2019
 • Klagefrist: 8. november 2019
   
  Jævnfør lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) har Rebild Kommune vurderet, at forslag til kommuneplantillæg nr. 16 og forslag til lokalplan nr. 312 ikke vil have en sådan indvirkning på miljøet, at der skal foretages en miljøvurdering. (Miljøvurderingslovens §§ 8 og 10)
   
  Det begrundes med:
 • Det vurderes at planenerne ikke får væsentlig indvirkning på natur, miljø eller rekreative værdier.
 • Ændringen i forhold til det eksisterende plangrundlag er begrænset. Den væsentligste ændring er en større byfortætning.
 • De væsentligste gener for naboer pga. den større byfortætning er mindsket fx ved at nedtrappe etageantallet mod naboområderne.
 • Området er omkranset af by, hvorfor der er tale om en huludfyldning.
 • Planenerne forventes heller ikke at få indvirkning på et internationale beskyttelsesområde
   
  Vurderingen er foretaget på baggrund af en screening, som kan ses på linket:Miljøscreening
   
  Offentliggørelsen af forslag til kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplan nr. 312 kan ses på https://rebild.dk/politik/hoeringer-og-afgoerelser/hoeringer
   
  Klagevejledning
  Du kan klage over Rebild Kommunes afgørelser, når de angår retslige spørgsmål. Det kan fx være vedr. kommunens afgørelser om fremlæggelse/vedtagelse af lokalplaner eller vedr. afgørelser om miljøvurdering. (Planloven § 58, stk. 1, nr. 3)
   
  Du klager via Klageportalen der findes via www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Rebild Kommune.
   
  En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver først videresendt til behandling, når gebyret er betalt og du har godkendt din klage endeligt. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage.
   
  Klagen skal være modtaget af Klageportalen senest 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Klagefristen regnes fra d. 11. oktober 2019. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
   
  Klageberettigede er miljøministeren, landsdækkende foreninger og organisationer omfattet af planlovens § 59, stk. 2 og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald.
   
  Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Rebild Kommune. Rebild Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
   
  For yderligere oplysninger henvises til Planklagenævnets hjemmeside under Nævnenes Hus naevneneshus.dk.
   
  Domstolsbehandling
  Spørgsmål om planens lovlighed kan indbringes for domstolene. Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentlig bekendtgjort.
   
  Spørgsmål
  Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Mikael Jensen på plan@rebild.dk.
Tovegyden 3, 9520 Skørping - §19-tilladelse til genindbygning af forurenet jord samt VVM-screening

§19-tilladelse

Afgørelse VVM-screening

Bilag: VVM-screening fra COWI

Kortbilag VVM-screening fra COWI

Dato for offentliggørelse: 10.10.2019

Klagefrist: 07.11.2019 kl. 23:59

Alstruphedevej, 9610 Nørager – Opstilling af 6 m² shelter - Landzonetilladelse

Landzonetilladelse

 

Bilag

 

Dato for offentliggørelse: 11-10-2019

Klagefrist: 08-11-2019 kl. 23.59

Svanholmsmindevej 17, Svanfolk, 9293 Kongerslev - § 16b tilladelse

§ 16b tilladelse

Dato for offentliggørelse: 07.10.2019

Klagefrist: 05.11.2019 kl. 23.59

Mejlbyvej 151, Skaarup, 9610 Nørager - § 20 afgørelse

§ 20 afgørelse

Dato for offentliggørelse: 07.10.2019

Klagefrist: 28.10.2019 kl. 23.59

Afgørelse om dispensation til ikke-erhvervsmæssigt dyrehold i byzone tilhørende matrikel 1nq, Nøragergård Hgd. Durup.

§ 8 stk. 3 dispensation af Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter

Dato for offentliggørelse: 04.10.2019

Klagefrist: 01.11.2019 kl. 23.59

Møldrupvej 18, 9520 Skørping – Ændret anvendelse fra bolig til undervisning – landzonetilladelse

Landzonetilladelse

Dato for offentliggørelse: 04-10-2019

Klagefrist: 01-11-2019 kl. 23.59

Østre Skovvej, 9574 Bælum, matrikel 24C – Etablering af aktivitetsbane – Landzonetilladelse

Landzonetilladelse

Dato for offentliggørelse: 04-10-2019

Klagefrist: 01-11-2019 kl. 23.59

Hyldal Møllevej 25, 9541 Suldrup - § 42 afgørelse

§ 42 afgørelse

Dato for offentliggørelse: 01.10.2019

Klagefrist: 29.10.2019 kl. 23.59

Kirkevej 6, 9520 Skørping – Etablering af ridebane – Landzonetilladelse

Landzonetilladelse

 

Dato til offentliggørelse: 27-09-2019

Klagefrist: 25-10-2019 kl. 23.59

Skalborgvej 20, Ravnkilde, 9610 Nørager - § 42 påbud

§ 42 Påbud til drift af varmepumpeanlæg

Offentliggørelse: 25. sept. 2019

Klagefrist: 23. okt. 2019

Hurupvej 29, 9560 Hadsund – Landzonetilladelse til fodboldgolfbane og driftsbygning

Landzonetilladelse

Dato for offentliggørelse: 20.09.2019

Klagefrist: 18.10.2019 kl. 23.59

Baunehøjvej 5, Hellum, 9520 Skørping - Skovrejsning

Afgørelse og udtalelse fra Rebild Kommune

Bilag - screeningsskema

Dato for offentliggørelse: 18.09.2019

Klagefrist: 16.10.2019

Udlæg af gydegrus i Haslevgård Å

Vandløbsretlig afgørelse

Dispensation fra Naturbeskyttelsesloven § 3

Kortbilag 1

Kortbilag 2

Dato for offentliggørelse: 17.09.2019

Klagefrist: 15.10.2019

Ophævelse af skovbyggelinje ved lokalplan nr. 39, 65, 154, 261, 112, 118, 176, 211, 316, 162, 298, 306 og 314

Miljøstyrelsen har reduceret skovbyggelinjen ved flere ældre lokalplanområder, hvor linjen ikke tidligere er blevet reduceret. Det drejer sig om lokalplanområder i Nørager, Skørping, Guldbæk og Støvring omfattet af lokalplan nr. 39, 65, 154, 261, 112, 118, 176, 211, 316, 162, 298, 306 og 314.

Reduktionen er sket i henhold til naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 1. Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra afgørelsen er meddelt, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.

Afgørelsen fra Miljøstyrelsen kan ses her: Afgørelsen

Menu