Afgørelser og tilladelser

Foto: www.colourbox.dk
Rebild Kommune har truffet afgørelser i sagerne herunder. Se under den enkelte afgørelse, om der er klageadgang.

Vælg en afgørelse fra listen:

Brøndumvej 23, 9520 Skørping - Anmeldelse af skovrejsning og afgørelse om ikke-VVM-pligt

Vurdering og VVM-screening

Screeningsskema

Kortbilag 1

Kortbilag 2

Dato for offentliggørelse: 08.07.2020

Klagefrist: 05.08.2020 kl. 23.59

Røjdrupvej 9, Røjdrup, 9500 Hobro - § 16b miljøtilladelse

§ 16b miljøtilladelse

Dato for offentliggørelse: 03.07.2020

Klagefrist: 31.07.2020

Dispensation fra regulativ for Sønderup Å til at undlade hegn

Dispensation til at undlade hegn på en strækning af Sønderup Å ved Højris Mølle

Dato for offentliggørelse: 03.07.2020

Klagefrist: 31.07.2020

Nørager Mejeri, Bredgade 67, 9610 Nørager - Tilladelse til undersøgelsesboring

Tilladelse til Nørager Mejeri til at etablere en undersøgelsesboring

Dato for offentliggørelse: 02.07.2020

Klagefrist: 30.07.2020

Støvring Nord (Banen) - Midlertidig sænkning af grundvand

Accept af midlertidig sænkning af grundvand ved togbanen i Støvring

Dato for offentliggørelse: 30.06.2020

Klagefrist: 28.07.2020

Sømosevej 19, Ravnkilde, 9610 Nørager - § 16b miljøtilladelse

§ 16b miljøtilladelse

Dato for offentliggørelse: 25.06.2020

Klagefrist: 23.07.2020 kl. 23.59

Tilladelse til at krydse Simested Å og Bækken gennem St. Rørbæk med kabel
Tilladelse til kreaturovergang i Guldbækken

Tilladelse efter vandløbsloven til kreaturovergang i Guldbækken

Dato for offentliggørelse: 24.06.2020

Klagefrist: 22.07.2020

Rebild Varmeværk, Rebild Kirkevej 1, 9520 Skørping - § 21 screeningsafgørelse om ikke-miljøvurderingspligt

§ 21 screeningsafgørelse om ikke-miljøvurderingspligt

Dato for offentliggørelse: 24.06.2020

Klagefrist: 22.07.2020

Vandløbsretlig afgørelse for regulering af Langemose

Vandløbsretlig afgørelse for regulering af Langemose

Dato for offentliggørelse: 16.06.2020

Klagefrist: 15.07.2020

Hadsund – Islandsvej nr. 7 - Mariagerfjord Renseanlæg – Udbygning – Tilladelse

Mariagerfjord Vand, Vesthimmerlands Forsyning og Rebild Forsyning har søgt om tilladelse til lede spildevand fra Vesthimmerlands Kommune og en del af spildevandet fra Rebild Kommune til Mariagerfjord Renseanlæg. Renseanlægget i Hadsund skal udbygges for at kunne behandle og rense spildevandet fra de 3 kommuner.

Projektet betyder, at der vil ske en forøgelse af udledningen af renset spildevand fra Mariagerfjord Renseanlæg til Kattegat. Udledningen sker via den eksisterende udløbsledning, som strækker sig 4 km ud i Kattegat

Ansøger har udarbejdet en Natura2000 konsekvensvurdering og en Miljøkonsekvens rapport. De 3 kommuner har gennemgået rapporterne og har vurderet at disse er fyldestgørende og dermed kan danne grundlag for denne tilladelse.

Miljøkonsekvensrapporten (og Natura2000 konsekvensvurderingen) konkluderer, at det ansøgte projekt kan gennemføres uden væsentlig påvirkning af de undersøgte miljø- og natur-forhold.

Byrådene i de 3 kommuner har henholdsvis den 27. maj 2020 (Rebild Kommune) og den 28. maj 2020 (Rebild og Mariagerfjord Kommune) godkendt tilladelse til projektet inklusiv miljøkonsekvensvurderingen. Du kan se byrådenes behandling af sagen på kommunernes hjemmesider.

Etablering af det ansøgte projekt må ikke påbegyndes, før der er meddelt tilladelse efter § 25 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018 - Miljøvurderingsloven).

Tilladelse til projektet kan ses her på siden. Du kan læse mere om projektet på kommunens projektside om udbygning af renseanlægget: https://www.mariagerfjord.dk/Projekter/Renseanlaeg

Du kan klage over afgørelsen

En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Du klager via klageportalen, som du finder via naevneneshus.dkborger.dk eller virk.dk.

Klagefristen er 4 uger og udløber tirsdag d. 14. juli 2020, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.

Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om klagereglerne kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Eventuelle bemærkninger skal sendes til raadhus@mariagerfjord.dk eller som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro inden denne dato.

Spørgsmål og bemærkninger

Hvis du har spørgsmål til høringen, er du velkommen til at kontakte Jens Kalør på jkalo@mariagerfjord.dk

Løgstørvej 131, Stenild, 9500 Hobro - § 20 afgørelse

§ 20 afgørelse - Etablering af ensilageopbevaringsanlæg jf. § 11

Dato for offentliggørelse: 15.06.2020

Klagefrist: 13.07.2020 kl. 23.59

Roldvej 130, Ladelund, 9610 Nørager - § 16a miljøgodkendelse

§ 16a miljøgodkendelse

Dato for offentliggørelse: 11.06.2020

Klagefrist: 09.07.2020 kl. 23.59

Rosbjergvej 15, Rørbæk, 9500 Hobro - § 16a Miljøgodkendelse

§ 16a Miljøgodkendelse

Dato for offentliggørelse: 10.06.2020

Klagefrist: 08.07.2020 kl. 23.59

Støvring Ådale

Dato for offentliggørelse: 09.06.2020

Klagefrist: 07.07.2020

Vedtagelse af lokalplan nr. 322 – Boligområde, Råbjergvej i Sørup
  • Del af matr. nr. 3d Sørup By, Buderup
  • Link til annonce
  • Offentliggjort: 29. maj 2020
  • Klagefrist: 26. juni 2020
Kirketerpvej 80, 9240 Nibe – Etablering af shelterplads i Kirkelunden – Landzonetilladelse

Landzonetilladelse

Dato for offentliggørelse: 20.05.2020

Klagefrist: 17.06.2020 kl. 23.59

 

Opførelse af udhusbygning Nibevej 37, 9530 Støvring

Landzonetilladelse

Dato for offentliggørelse: 18.05.2020

Klagefrist: 15.06.2020 kl. 23.59

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplanen 2018 - 2029. Spildevandslauget Nibevej 4, 6 og 8, 9530 Støvring

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2018 - 2029, samt forslag til vedtægter for Spildevandslauget Nibevej 4, 6 og 8, 9530 Støvring er vedtaget af Rebild Byråd den 22. april 2020.

Dato for offentliggørelse: 27.04.2020

 

Menu