Afgørelser og tilladelser

Foto: www.colourbox.dk
Rebild Kommune har truffet afgørelser i sagerne herunder. Se under den enkelte afgørelse, om der er klageadgang.

Vælg en afgørelse fra listen:

Buderupholmvej 46, 9530 Støvring - Opførelse af facilitetsbygning - Landzonetilladelse

Landzonetilladelse

Dato for offentliggørelse: 10-01-2020

Klagefrist: 07-02-2020 kl. 23.59

Lyngbyvej 93, 9520 Skørping – Ændret anvendelse af eksisterende bygninger til foreningslokaler – Landzonetilladelse

Landzonetilladelse

Dato for offentliggørelse: 10-01-2020

Klagefrist: 07-02-2020 kl. 23.59

Tilladelse til nedsivning af vejvand fra en ny cykelsti i nedsivningsbassin syd for Øster Hornum
Gammel Aalborgvej 3, Bradsted, 9541 Suldrup - § 20 afgørelse

§ 20 afgørelse – Driftsbygning med værksted m.v.

Dato for offentliggørelse: 07.01.2020

Klagefrist: 04.02.2020 kl. 23.59

Gammel Landevej 6, Bonderup, 9610 Nørager – Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af kapitel 5 miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven

Dato for offentliggørelse: 07.01.2020

Klagefrist: 04.02.2020 kl. 23.59

Vedtagelse af lokalplan nr. 325, for boligområde ved Rådyret og Kronhjorten, Støvring og kommuneplantillæg nr. 18
  • Rådyret 259, 9530 Støvring
  • Link til annonce
  • Offentliggjort: 08.01.2020
  • Klagefrist: 05.02.2020
Vedtagelse af planstrategi 2019

Planstrategi 2019 har været i offentlig høring fra den 2. september til 28. oktober 2019.

I høringsperioden blev der afholdt en række borgermøder rundt om i kommunen, og der blev indsendt 25 høringssvar. 

Byrådet har den 18. december 2019 behandlet bemærkningerne, som er sendt ind i høringsperioden. Byrådet besluttede ved den politiske behandling at foretage mindre ændringer i strategien.

Ændringerne omhandlede primært begrebet klynger, som skifter navn til områder og afgrænsningerne for disse er gjort mere organiske, hvorved de ikke er fast definerede. Ændringerne omhandlede desuden sundhedsafsnittet, hvor det blev gjort tydeliggjort, hvordan sundhed behandles i planstrategien. 

For byrådets behandling af sagen og evt. høringssvar henvises til referatet fra byrådsmødet, som kan læses på Rebild Kommunes hjemmeside. 

Se den endelige strategi her

Klagevejledning

Planstrategien kan, så vidt det angår retslige spørgsmål, påklages til Planklagenævnet. (Planloven § 58, stk. 1, nr. 3)

Du klager via Klageportalen der findes via www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Rebild Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen bliver først videresendt til behandling, når gebyret er betalt og du har godkendt din klage endeligt. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage.

Klagen skal være modtaget af Klageportalen senest 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Klagefristen regnes fra den 20. december 2019. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Klageberettigede er miljøministeren, landsdækkende foreninger og organisationer omfattet af planlovens § 59, stk. 2 og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Rebild Kommune. Rebild Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

For yderligere oplysninger henvises til Planklagenævnets hjemmeside under Nævnenes Hus naevneneshus.dk.

Domstolsbehandling

Spørgsmål om strategiens lovlighed kan indbringes for domstolene. Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentlig bekendtgjort.

Spørgsmål

Yderligere oplysninger vedrørende Planstrategien kan fås ved henvendelse til Center Plan, Byg og Vej, tlf. 99 88 99 88 eller e-mail plan@rebild.dk.

 

Matrikel 10a, 10b, 10d, 43a og 7000o Skørping by, Skørping - Landzonetilladelse til midlertidig arbejdsplads

Landzonetilladelse

Dato for offentliggørelse: 20.12.2019

Klagefrist: 17.01.2020 kl. 23.59

Matrikel 7a og 24a Teglgård, Skørping - Landzonetilladelse til midlertidig arbejdsplads

Landzonetilladelse

Dato for offentliggørelse: 20.12.2019

Klagefrist: 17.01.2020 kl. 23.59

Matrikel 7a, 24a og 7000g Teglgård, Skørping - Landzonetilladelse til midlertidig arbejdsplads

Landzonetilladelse

Dato for offentliggørelse: 20.12.2019

Klagefrist: 17.01.2020 kl. 23.59

Matr. nr. 1fk, 1fg og 43c Skørping By, Skørping - Landzonetilladelse til midlertidig arbejdsplads

Landzonetilladelse

Dato for offentliggørelse: 20.12.2019

Klagefrist: 17.01.2020 kl. 23.59

Menu