Afgørelser og tilladelser

Foto: www.colourbox.dk
Rebild Kommune har truffet afgørelser i sagerne herunder. Indgiv eventuelt en klage.

Vælg en afgørelse fra listen:

Hovhedevej 4, Heden, 9530 Støvring, 48 PE - Tilladelse til et nedsivningsanlæg

Hovhedevej 4, Heden, 9530 Støvring, 48 PE

Tilladelse til et nedsivningsanlæg

Bilag 3 - Erklæring om færdigmelding

Bilag 4 - Nedsivningstilladelse fra 1995

Dato for offentliggørelse: 10.12.2018

Klagefrist 7.1.2019 kl. 23.59

Ophævelse af skovbyggelinje ved lokalplan nr. 304 for Rådyret i Støvring

Miljøstyrelsen har reduceret skovbyggelinjen ved et område på Rådyret i Støvring omfattet af lokalplan nr. 304.

Reduktionen er sket i henhold til naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 1. Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra afgørelsen er meddelt, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.

Afgørelsen fra Miljøstyrelsen kan ses her

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand til grøftesystem med udløb til Lindenborg Å

Tilladelse 

Dato for offentliggørelse: 28.11.2018

Klagefrist: 26.12.2018 kl. 23.59

Accept af midlertidig grundvandssænkning ved to pumpestationer syd for Gravlev

Accept af midlertidig grundvandssænkning ved to pumpestationer syd for Gravlev

Dato for offentliggørelse: 23.11.2018

Klagefrist: 14.12.2018 kl. 23.59

Sømosevej 40, Skårup, 9610 Nørager - §16b tilladelse

Sømosevej 40, Skårup, 9610 Nørager 

§16b tilladelse

Dato for offentliggørelse: 23.11.2018

Klagefrist: 21.12.2018 kl. 23.59

Skolevej 1D, 9574 Bælum – Kunstgræsbane - Påbud om ændring af vilkår i nedsivningstilladelsen
Planlovsafgørelse: Etablering af sø på matr. nr. 1a Dragsgård, Bælum, Dragsgaardvej 6, 9574 Bælum

Tilladelse til etablering af sø efter planloven

Kortbilag

Oversigtskort

Klagevejledning

Dato for offentliggørelse: 07.11.2018

Klagefrist: 05.12.2018 kl. 23.59

Ambercon Betonstøberi Juelstrupparken 23, Støvring - Dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde før meddelelse af tillæg til miljøgodkendelse
Tillæg nr. 12 til Rebild Kommunes Spildevandsplan 2014 - 2017. Solfangeranlæg i Bælum - Lokalplan 295
Miljøstyrelsens afgørelse om reduktion af åbeskyttelseslinjen inden for området for lokalplan nr. 311

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om at reducere åbeskyttelseslinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 16 inden for lokalplanområde 311. 

Miljøstyrelsens afgørelse

Denne afgørelse kan ikke påklages til miljø- og fødevareministeren eller til  anden administrativ myndighed, jf. § 34 i bekendtgørelse nr. 930 af 27. juni 2016 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. 

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven

Tillæg nr. 9 (udvidelse af nr. 7) til Rebild Kommunes Spildevandsplan 2014 – 2017.

Menu