Høringer

Luftfoto af marker - www.colourbox.dk
Alle har mulighed for at læse aktuelle høringer og eventuelt afgive et høringssvar.

Vælg en høring fra listen:

Udvidelse af Hanehøjvej og etablering af cykelsti, 9520 Skørping – Høringsudkast - screening i henhold til Miljøvurderingsloven

Høringsudkast - Screeningsafgørelse

Dato for offentliggørelse: 03.04.2020

Høringsfrist: 20.04.2020 kl. 15.30

Rosbjergvej 15, Rørbæk, 9500 Hobro – Offentliggørelse af ansøgning om § 16a miljøgodkendelse

Kodamgaard A/S v. Jesper Højsgaard har ansøgt om miljøgodkendelse efter § 16 a i husdyrbrugloven på ejendommen Rosbjergvej 15, Rørbæk, 9500 Hobro.

Der søges om en ændring af den nuværende godkendte produktion af søer og smågrise til en produktion af søer i henhold til stipladsmodellen.

Der tilbygges et sygeafsnit, og produktionsarealet udvides fra 4515 m2 til 4666 m2.

Dato for offentliggørelse: 03.04.2020

Høringsfrist: 17.04.2020

Indledende debat for Kommuneplan 2021

Rebild Kommune er i gang med at udarbejde et forslag til Kommuneplan 2021. Heri er der en række emner som skal ændres.

Inden vi kommer for langt i planlægningen, vil vi gerne give mulighed for, at borgere, virksomheder, interesseorganisationer og andre interesserede kan komme med ideer og forslag til det forestående kommuneplanarbejde.

Se annoncen for indledende debat for Kommuneplan 2021 her

Høringsfrist: 1. maj 2020

Behandling af dine personoplysninger

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler, herunder reglerne om aktindsigt.

Din bemærkning vil blive offentligt tilgængeligt på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Høringssvar offentliggøres sammen med navn, adresse og mailadresse (hvis høringssvar er indsendt på mail). Telefonnummer oplyses ikke.

I forbindelse med den politiske behandling, vil alle indsendte høringssvar inkl. vedhæftede dokumenter indgå i den videre behandling. Alle de personoplysninger du indsender, vil være tilgængelige for de medarbejdere, som arbejder med sagen.

Rebild Kommune registrerer og bruger de oplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Vi bruger oplysningerne for bedre at kunne besvare din henvendelse. Oplysningerne vil blive gemt i kommunens journaliseringssystem.

Du kan kontakte Rebild Kommunes databeskyttelsesrådgiver om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Kontaktoplysninger til Rebild Kommunes databeskyttelsesrådgiver finder du her.

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Rebild Kommune behandler dine oplysninger på. Du kan finde mere information og kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

 

Ekspropriation – Åstedsforretning. Ny dobbelrettet cykelsti langs Hanehøjvej mellem Gammel Skørpingvej og Langhøj.

Byrådet for Rebild Kommune har på sit møde den 21. november 2019 vedtaget at øge trafiksikkerheden for de bløde trafikanter, som færdes på Hanehøjvej mellem Gammel Skørpingvej og Langhøj. Dette gennemføres ved at etablere en ca. 0,7 km lang dobbeltrettet cykelsti langs syd- og østsiden af Hanehøjvej. Cykelstien er 2,5 meter bred og Hanehøjvej udvides samtidig med 1 meter.    

Der afholdes åstedsforretning med henblik på gennemførelse af ekspropriation til erhvervelse af de nødvendige arealer. Dette sker med hjemmel i ”lov om offentlige veje §§ 94-98 og i overensstemmelse med proceduren i kap. 10 §§94 – 123 (lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27.12.2014).

Åstedsforretningen afholdes:

Mandag den 4. maj 2020

kl. 12:30 Matr.nr. 1ga Skørping By, Skørping beliggende Hanehøjvej 1, Ottruphuse, 9520 Skørping

kl. 12:50 Matr.nr. 1au Skørping By, Skørping beliggende Hanehøjvej 9, Ottruphuse, 9520 Skørping

kl. 13:10 Matr.nr. 1ah Skørping By, Skørping beliggende Hanehøjvej 15, Ottruphuse, 9520 Skørping

kl. 13:30 Matr.nr. 1ak Skørping By, Skørping beliggende Hanehøjvej 16, Ottruphuse, 9520 Skørping

kl. 13:50 Matr.nr. 2g Skørping By, Skørping beliggende Gammel Skørpingvej 106, 9520 Skørping

 

Dette er til underretning for alle, som har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen.

Ejere af ovennævnte ejendomme er indvarslet ved særskilt brev.

Ekspropriationsplaner og arealfortegnelser ligger til gennemsyn ved Rebild Kommune, Hobrovej 110, 9530 Støvring fra mandag den 06. april 2020.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Rebild Kommune, Asger Rahbek Hansen, arha@rebild.dk, Telefon nr.: 99 88 94 42.

Frendstrupvej 3, 9541 Suldrup - Høringsudkast § 20 afgørelse

Høringsudkast § 20 afgørelse - Skift mellem dyretyper jf.  § 15

Dato for offentliggørelse: 02.04.2020

Høringsfrist: 17.04.2020 kl. 14.00

Vøvelholmvej 24, Vøvelholm, 9620 Aalestrup - Høringsudkast § 20 afgørelse

Høringsudkast § 20 afgørelse - Etablering af gyllebeholder jr. § 12

Dato for offentliggørelse: 02.04.2020

Høringsfrist: 17.04.2020 kl. 14.00

Vøvelholmvej 24, Vøvelholm, 9620 Aalestrup - Høringsudkast § 20 afgørelse

Høringsudkast § 20 afgørelse - etablering af plansilo jf. § 11

Dato for offentliggørelse: 01.04.2020

Høringsfrist: 16.04.2020 kl. 17.00

Estrupvej 55, Estrup, 9530 Støvring - Høringsudkast § 20 afgørelse

Høringsudkast § 20 afgørelse - Bortfald af vilkår om spalteskraber til kvægstalde jf. § 16

Dato for offentliggørelse: 01.04.2020

Høringsfrist: 16.04.2020 kl. 17.00

Indkaldelse af ideer og forslag til kommuneplanen i forbindelse med planlægning for boligområde ved Nøragervej, 9610 Nørager
Høring af lokalplanen vedr. erhvervsområder i Bælum, Nørager, Ravnkilde, Støvring, Suldrup, Sørup, Terndrup og Øster Hornum
 • Høring af forslag til lokalplan nr. 324 - Forbud mod boliger i erhvervsområder og afgørelse om miljøvurdering
 • Link til annonce
 • Offentliggjort: den 2.04.2020
 • Klagefrist: den 30.04.2020
 • Høringsfrist: den 30.04.2020
Høring af forslag til ophævelse af lokalplan nr. 209 – Boligområde, Terndrup og afgørelse om miljøvurdering
 • Bælumvej 7A, 9575 Terndrup
 • Link til annonce
 • Offentliggjort: 30. marts 2020
 • Klagefrist: 27. april 2020
 • Høringsfrist: 27. april 2020
Løgstørvej 129, Stenild, 9500 Hobro - Høringsudkast § 16b

Høringsudkast - § 16b miljøtilladelse

Dato for offentliggørelse: 27.03.2020

Høringsfrist: 14.04.2020 kl. 15.30

Madum Søvej 38, Hellum, 9520 Skørping - Høringsudkast § 20 afgørelse

Høringsudkast § 20 afgørelse - Etablering af en kornsilo jf. § 10

Dato for offentliggørelse: 25.03.2020

Høringsfrist: 08.04.2020 kl. 15.00

Lille Østrupvej 3, Østrup, 9541 Suldrup - § 20 afgørelse

§ 20 afgørelse - Ensilageopbevaringsanlæg § 11 anmeldelse

Dato for offentliggørelse: 19.03.2020

Høringsfrist: 03.04.2020 kl. 14.00

Viborgvej 59, St. Binderup, 9600 Aars - Høringsudkast § 16 a miljøgodkendelse

Høringsudkast § 16 a miljøgodkendelse

Dato for offentliggørelse: 16.03.2020

Høringsfrist: 15.04.2020 kl. 15.00

Udkast til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2018-2029 – Sørup – Udvidelse af Råbjergvej og afgørelse om ikke miljøvurderingspligt af tillæg nr. 5

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2018-2029 – Sørup – Udvidelse af Råbjergvej

 • Tillæg nr. 5 er i høring i 8 uger og høringsfristen er d. 8. maj 2020

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt af tillæg nr. 5

 • Afgørelsen om ikke miljøvurderingspligt har en klageadgang i 4 uger og klagefrist d. 10. april 2020

Dato for offentliggørelse: 13.03.2020

Forslag til lokalplan nr. 322 for et boligområde på Råbjergvej i Sørup og afgørelse om miljøvurdering
 • Matr. nr. 3d Sørup By, Buderup
 • Link til annonce
 • Offentliggjort: 9. marts 2020
 • Klagefrist: 6. april 2020
 • Høringsfrist: 6. april 2020
Nedlæggelse af vejareal i Gravlev

Høring om nedlæggelse af vejareal i Gravlev

Fristen til at indsende krav om vejarealets opretholdelse er: 1. maj 2020

Udkast til indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Rebild Kommune 2021-2023 sendes i høring

Rebild Kommune har truffet afgørelse jv.fr. Lov om miljøvurdering af planer og programmer at der ikke udarbejdes en egentlig miljøvurdering for ”Udkast til indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Rebild Kommune (2021-2023)”.

Link til afgørelse miljøscreening

Rebild Kommune sender hermed udkast til Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Rebild Kommune (2021-2023)” i 8 ugers offentlig høring.

Fristen for at indsende høringssvar er den 1. Maj 2020 kl. 23.59.

Høringssvar sendes til Center Natur og Miljø, Hobrovej 110, 9530 Støvring eller pr mail til cnm@rebild.dk

Efter endelig vedtagelse af indsatsplanen kan den inden 4 uger påklages til Miljøstyrelsen af berørte lodsejere, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Landbrug og Fødevarer.

Link til Udkast til indsatsplan

Link til kortbilag

Ekspropriation til etablering af boligområde i Haverslev

Ekspropriation til etablering af boligområde i Haverslev – matr.nre. 3am og 3f Haverslev By, Haverslev

Høring af politik: Omsorg og sundhed
Høring af politik: Oplevelser, fritid og fællesskaber

Menu