Høringer

Luftfoto af marker - www.colourbox.dk
Alle har mulighed for at læse aktuelle høringer og eventuelt afgive et høringssvar.

Vælg en høring fra listen:

Gravlevvej 44, Gravlev, 9520 Skørping – Høringsudkast, Revurdering af miljøgodkendelse

Høringsudkast – Revurdering af § 11 miljøgodkendelse

Dato for offentliggørelse: 11.11.2019

Høringsfrist: 26.11.2019 kl. 15.30

Ny dobbeltrettet cykelsti langs Nibevej mellem Volstrupvej og Gl. Viborgvej, Ø. Hornum

Ekspropriation – Åstedsforretning

Åstedsforretningen afholdes tirsdag den 10. december 2019. Se arealerne her

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Rebild Kommune, Asger Rahbek Hansen, arha@rebild.dk, 9988 9442.

Hjedsbækvej 104, Sørup, 9530 Støvring – Høringsudkast § 20 afgørelse

Høringsudkast § 20 afgørelse – Etablering af fodersilo

Dato for offentliggørelse: 04.11.2019

Høringsfrist: 19.11.2019 kl. 15.30

Oprettelse af Vandråd – Indstilling af medlemmer

Som forberedelse til 3. vandplanperiode (2021-2027) har Miljø og Fødevareministeriet udsendt bekendtgørelse om vandråd. Rebild Kommune har nu modtaget den første tilbagemelding med ønske om at oprette et vandråd i de berørte hovedvandoplande. Dermed er det en realitet, at der oprettes vandråd. 

Efter aftale med miljøministeren, opfordres landsdækkende erhvervsorganisationer, landsdækkende grønne organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand til at indstille et medlem og en suppleant til vandrådet.

Anmodning om indstilling af medlemmer til vandrådet skal ske til cnm@rebild.dk.

Se mere her

Frist: 18.11.2019

Offentlig høring af forslag til lokalplan nr. 323 – boliger ved Strandvejen, Haverslev og afgørelse om miljøvurdering
 • Strandvejen, Haverslev
 • Link til annonce
 • Offentliggjort: 21.10.2019
 • Klagefrist: 18.11.2019
 • Høringsfrist: 18.11.2019
Offentlig høring af forslag til lokalplan nr. 312 og designmanual for centerområde i Støvring Ådale og afgørelse om miljøvurdering
 • Annonce
 • Offentliggjort: 11. oktober 2019
 • Klagefrist: 8. november 2019
 • Høringsfrist: 8. november 2019
Forslag til Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aalborg Kommune samt grænsevandløb i offentlig høring

Sagsbeskrivelse:

Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen har udarbejdet et forslag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Aalborg Kommune. Fællesregulativet omfatter udover de offentlige vandløb i Aalborg Kommune også nogle grænsevandløb til hhv. Rebild, Jammerbugt og Vesthimmerland Kommune. Udpegning af hvilke grænsevandløb der er medtaget i fællesregulativet er sket i tæt samarbejde med den enkelte nabokommune.

Fællesregulativet er en sammenskrivning og ensretning af fællesbestemmelser der var i regulativer udarbejdet af hhv. tidligere Hals, Sejlflod, Aalborg og Nibe Kommuner samt Nordjyllands Amt.

Fællesregulativet indeholder de generelle bestemmelser for administration og vedligeholdelse af offentlige vandløb. Fællesregulativet indeholder ikke specifikke bestemmelser omkring det enkelte vandløb i forhold til krav til skikkelse eller vandføringsevne, grødeskæringsomfang og hyppighed. Disse bestemmelser fremgår af de tekniske regulativer.

Fællesregulativet består af en hoveddel med fællesbestemmelserne og en række bilag. Herunder en redegørelsesdel, der redegør for bestemmelserne og de miljø- og afvandingsmæssige forhold. Derudover er der en liste over vandløb, som er omfattet af regulativet, samt et kort der illustrerer dette.

Før vedtagelse af et regulativ, er der krav om mindst 8 ugers offentlig høring af forslag til regulativ, hvor interessenter har mulighed for at komme med deres indsigelser til forslaget.

Forslag til Fællesregulativ er offentlig høring i perioden fra den. 10. oktober 2019 til den 5. december 2019.

Vedhæftning

Forslag til Fællesregulativ for offentlige vandløb

Dato for offentliggørelse: 10.10.2019

Høringsfrist: 05.12.2019

Nibevej 25, Borup, 9530 Støvring - Offentliggørelse af ansøgning om § 16a miljøgodkendelse

Sagsbeskrivelse:

H P Agro APS har ansøgt om miljøgodkendelse efter §16 a i husdyrbrugloven på ejendommen Nibevej 25, Borup, 9530 Støvring. Der søges om en ændring fra nuværende godkendte produktion af slagtesvin til en fleksibel produktion af slagtesvin og smågrise i henhold til stipladsmodellen i ny lovgivning. Dyreholdet udvides ikke og der ændres ikke på fysiske anlæg.

Mulighed for inddragelse:
Enhver har ret til at se ansøgningen og kommentere den. Eventuelle kommentarer vil indgå i kommunens vurdering af projektet.
Fristen for at komme med bemærkninger eller idéer til ansøgningen, eller ønske om at få tilsendt et udkast til afgørelse når den forligger, er fredag den 25. oktober kl. 14.00.

Kontaktinformation:
Yderligere oplysninger om ansøgningen kan fås ved henvendelse til Center Natur og Miljø på tlf. 99 88 99 88 eller cnm@rebild.dk.

Indkaldelse af ideer og forslag til kommuneplanen i forbindelse med planlægning for solenergianlæg

Rebild Kommune skal i gang med at planlægge for større solenergianlæg i kommuneplanen og indkalder hermed forslag og ideer til den foreslåede ændring af kommuneplanen. Processen sættes i gang med et debatoplæg. Vi vil gerne have dit input til planlægningen skriftligt.

Når fristen for indsendelse af ideer og forslag til det videre planarbejde er slut, vil der blive udarbejdet et forslag til tillæg til Kommuneplan 2017, som tilføjer retningslinjer og evt. udpegninger af områder til solenergianlæg. Forslaget til tillægget vil blive sendt i offentlig høring, hvor det vil være muligt at komme med kommentarer.

Link til debatoplæg

Høringsfrist: 1. november 2019

 

Høring af budget 2020 - 2023

Høringsmateriale budget 2020-2023

 

Byrådet 1. behandlede budgettet for 2020-23 den 19. september 2019. Grundlaget for høringen er samlet og klar til høringsperioden jf. nedenfor.

 

Høringsperioden er fra den 3. oktober til den 21. oktober 2019, hvor der er sidste frist for afgivelse af høringssvar kl. 08.00.

 

Høringsmaterialet vedrørende Budget 2020-23 finder du under budgetproces her.

  

Materialet består af følgende punkter, hvor nedenstående direkte link kan anvendes:

 1. Budgetprocedure 2020 - 23 - vælg Budgetproces
 2. Basisbudget 2020-2023.  - Vælg Budgetproces: Basisbudget 2020-23
 3. Børnetal og forudsætninger på børnehaveområdet og dagplejen fremgår af basisbudget 2020-23, under specielle bemærkninger for Børn og Familieudvalget. - Vælg Budgetproces: Basisbudget 2020-23 og læs under Børne- og Familieudvalget
 4. Elevtal og forudsætninger på SFO- og skoleområdet fremgår ligeledes af basisbudget 2020-23 under specielle bemærkninger for Børne- og Familieudvalget. - Vælg Budgetproces: Basisbudget 2020-23 – Børne- og Familieudvalget
 5. Den politiske behandling – Byrådets 1. behandling af budget 2020-23 den 19.09.2019, punkt 138.
 6. Fagudvalgenes behandling af budget 2020-23 på møder den 24. – 25. september 2019 – der henvises til mødereferaterne.
 7. Oversigt over ændringer indarbejdet i basisbudget 2020-23 fra Budget 2019 til budget 2020-23, indeholder ændringer fra budget 2019 til basisbudget 2020-23. - Vælg Budgetproces:  Ændringer fra oprindeligt budget 2019 til 2020
 8. Sparekatalog – Vælg Budgetproces:  Sparekatalog 2020 -23. Bemærk at det er forslag, som ikke er politisk behandlet eller indarbejdet i basisbudget 2020-23.

 

Basisbudget 2020-2023

Basisbudget 2020-2023 er udarbejdet ud fra retningslinjerne i budgetproceduren 2020-23.

 

 

Byrådet besluttede på Deres møde den 19. september pkt. 138, at forvaltningen til byrådets prioriteringer udarbejder et sparekatalog svarende til 2% ca. 27 mio. kr.

 

Oversigt over ændringer fra 2019 til 2020-23

De politiske ændringer til basisbudget 2020-23, som er indarbejdet i basisbudget 2020-23 – før Byrådets 1. behandling fremgår af ”Ændringer fra oprindeligt budget 2019 til 2020” 

 

Den politiske behandling

Der henvises endvidere til de politiske møder om budget 2020-23, hvor referater kan tilgås via kommunens hjemmeside.

 

Høringssvar

Der er tale om et omfattende budget og derfor også et komplekst høringsmateriale. Den enkelte institution kan derfor overveje, at prioritere høringssvaret i forhold til eget budgetområde, eventuelt efterfulgt af kommentarer til de respektive sektorområder og det samlede budgetforslag. LokalMed bør fremsende høringssvar gennem Deres Sektorudvalg.

 

Hvis der er afklarende spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Fællescenter Økonomi.

 

Høringsmateriale bedes sendt elektronisk på følgende mailadresse: budget20@rebild.dk

Materialet vil efterfølgende blive sendt til politisk drøftelse på byrådets budgetdag den 22. oktober 2019.

 

Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2018 - 2029. Boliger ved Strandvejen, Haverslev, 9610 Nørager

Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2018 - 2029. Boliger ved Strandvejen, Haverslev, 9610 Nørager

Forslaget er i offentlig høring fra den 27. september 2019 og til den 22. november 2019.

Der kan klages over Kommunens afgørelse om miljøvurdering indtil den 25. oktober 2019.

 

Ny regnvandshåndtering i Støvring - Forslag til tillæg nr. 1 til Rebild Kommunes Spildevandsplan

Dette tillæg ændre på regnvandsforholdene for flere oplande i Støvring, samt opretter to nye kloakoplande i Støvring Ådale. Tillægget fremlægger to løsningsmuligheder for regnvandshåndteringen.

Forslag til tillæg nr. 1

Miljøvurdering af tillæg nr. 1

Tillægget er i høring i 8 uger i perioden 27. september til 22. november 2019

Miljøvurderingen kan påklages til den d. 25. oktober 2019

Boligområde i Støvring Ådale – Forslag til tillæg nr. 4 til Rebild Kommunes Spildevandsplan 2018-2029

Dette tillæg omhandler tre ændringer til spildevandsplanens kloakoplande i Støvring Ådale. De to ændringer vedrøre udvidelse af kloakoplande A40, Rådyret og kloakopland A15.9. Den sidste ændring ændre kloakeringsprincipet for kloakopland A40.2, Rådyret, Privat grund fra spildevandskloakeret til separatkloakeret. Kloakopland A40.2 sammenlægges med kloakopland A40 og kloakopland A40.2 ophæves derfor.

Forslag til tillæg nr. 4

Miljøvurdering af tillæg nr. 4

Tillægget er i høring i 8 uger i perioden 27. september til 22. november 2019

Miljøvurderingen kan påklages til den d. 25. oktober 2019

Forslag til lokalplan nr. 325, for boligområde ved Rådyret og Kronhjorten, Støvring og kommuneplantillæg nr. 18 og afgørelse om miljøvurdering
 • Rådyret og Kronhjorten, Støvring Ådale (Rådyret 259, Støvring)
 • Link til annonce
 • Offentliggjort: 24.09.2019
 • Klagefrist: 22.10.2019

Høringsfrist: 19.11.2019

Mariagerfjord Renseanlæg Islandsvej 7, 9560 Hadsund – Udkast til afgrænsningsnotat som led i VVM-behandlingen af ansøgning om udbygning af Mariagerfjord Renseanlæg – offentlig høring

Mariagerfjord Kommune har modtaget en ansøgning fra Mariagerfjord Vand a/s, som på vegne af Rebild Vand og Spildevand, Vesthimmerlands Forsyning og Mariagerfjord Vand, søger om en udvidelse af Mariagerfjord Renseanlæg. Ansøgningen er omfattet af reglerne om VVM (Væsentlig Vurdering af Miljøet).

Mariagerfjord Kommune har udarbejdet et udkast til afgrænsningsnotat, som VVM-reglerne påskriver. Dette udkast til afgrænsningsnotat, skal fremlægges for offentligheden berørte myndigheder samt parter, så de har muligheden for at fremkomme med deres kommentarer.

Mariagerfjord Kommune har udarbejdet afgrænsningsnotatet bl.a. med baggrund i de indkomne forslag i den offentlige debatfase (27. maj til 23. juni 2019 samt borgermøde afholdt den 12. juni 2019 i Hadsund).

Udkastet til afgrænsningsnotatet beskriver de forhold, som Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerlands kommuner ønsker at ansøger (Mariagerfjord Vand, Rebild Vand og Spildevand og Vesthimmerlands Forsyning) skal belyse nærmere i en miljøkonsekvensrapport. Denne Miljøkonsekvensrapport fremlægges for de 3 kommuners politikere og danner således grundlag for den afgørelse, som de 3 byråd skal træffe i forhold til, om de agter at arbejde videre med projektet om at lede spildevand fra Vesthimmerland og Rebild kommuner til et udbygget renseanlæg i Mariagerfjord Kommune.

Spørgsmål til høringen

Hvis du har spørgsmål til afgrænsningsnotatet, kan du kontakte Jens Kalør, jkalo@mariagerfjord.dk

Revurdering af miljøgodkendelser - husdyrbrug

Rebild Kommune tager eksisterende miljøgodkendelser op til revurdering for:

Husdyrbrug:                      

 • Rodstedvej 15, Rodsted, 9541 Suldrup
 • Skonhøjvej 14, LI Rørbæk, 9500 Hobro
 • Storhøjvej 34, Hæsum, 9530 Støvring
 • Hjedsbækvej 104, Sørup, 9530 Støvring
 • Hobrovej 187, Gravlev, 9520 Skørping

Revurderingen foretages med hjemmel i § 39 jf. § 41 i Husdyrbrugloven.

Enhver kan anmode om at få sagernes akter at se ved henvendelse til Center Natur og Miljø.  Enhver har ret til at kommentere sagernes akter.

Fristen for at komme med bemærkninger, eller ønske om at få tilsendt udkast til afgørelse, når de foreligger, er den 02. oktober 2019.

Henvendelse til Center Natur og Miljø kan ske på tlf. 99 88 99 88, eller via mail til: cnm@rebild.dk.

Offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg nr. 16 for centerområdet i Støvring Ådale
 • Link til annonce
 • Offentliggjort: 13. september 2019
 • Klagefrist: 11. oktober 2019
 • Høringsfrist: 8. november 2019
Planstrategi 2019 – offentlig debat om den kommende planlægning

Byrådet har den 29. august 2019 vedtaget planstrategi 2019, som er byrådets strategi for den fysiske udvikling i Rebild Kommune i de kommende år. Byrådet har samtidig besluttet at gennemføre en delvis revision af Kommuneplan 2017-2029. Planstrategien fungerer ligeledes som initiativ til offentlig debat forud for udarbejdelsen af en delvis revision af kommuneplan 2017-2029.

Menu