Erhvervsudviklingsrådet

spirer - www.colourbox.dk
Rådet er sparringspartner for byrådet og er et forum, der arbejder med tanker og udvikler initiativer, der kan fremme det lokale erhvervslivs vækstvilkår.

Formål

Realiseringen af erhvervs- og udviklingspolitikken kræver politisk engagement.
Det kræver også et langsigtet samarbejde og dialog med det lokale erhvervsliv, erhvervslivets organisationer, uddannelsesinstitutioner, etc.

Målet er at udvikle et samarbejde, hvor alle arbejder for en realisering af erhvervsudviklingspolitikken, således at vi også på erhvervsområdet fremstår som en visionær, nytænkende og attraktiv kommune.

Rådet kommer eksempelvis med initiativer indenfor bosætning, kultur/fritid, arbejdsmarked, detailhandel som vigtige elementer. Beslutningerne skal derfor også nødvendigvis koordineres med disse - i kommunalt regi.

Rådet skal rådgive byrådet og skal fungere som idéudvikler/sparringspartner i en række spørgsmål, eksempelvis i forbindelse med revidering af den kommunale erhvervsudviklingspolitik, idéoplæg til nye kommunale eller fælleskommunale indsatsområder og udvikling af nye erhvervsfremmetiltag. Rådet skal desuden være bindeled mellem kommunens virksomheder, mellem virksomhederne og kommunen, samt andre overordnede myndigheder.

Medlemmer

Erhvervsudviklingsrådet er sammensat af 12 medlemmer, der skal sikre et dynamisk arbejde og et udviklende samarbejde med byrådet.

Rådets medlemmer er sammensat på følgende måde i henhold til vedtægterne:

2 medlemmer valgt af og blandt byrådets medlemmer
5 medlemmer, udpeget af byrådet, f.eks. erhvervsrepræsentanter eller andre, der har særlige kompetencer i forhold til opfyldelse af de mål og visioner, byrådet prioriterer i erhvervsudviklingspolitikken
5 medlemmer valgt af og blandt personer opstillet på årsmødet.

Liste over medlemmer i Rebild Kommunes Erhvervsudviklingsråd

Kontakt

Erhvervskontoret varetager sekretariatsfunktion for Rådet.

Jane Bejlegaard Lindberg, Business Rebild
Direkte telefon: 50 82 55 93
E-mail: jbli@rebild.dk

Menu