Huslejenævnet

Lejligheder - www.colourbox.dk
Huslejenævnet er et tvistnævn, der afgør sager inden for det private udlejningsbyggeri, hvor lejere og udlejere er blevet uenige.

Sager om almennyttigt boligbyggeri skal lejere og udlejere rette henvendelse til Beboerklagenævnet.

Formål

Huslejenævnet kan afgøre tvister mellem lejer og udlejer om eksempelvis:

 • istandsættelse ved fraflytning
 • flytteopgørelse
 • tilbagebetaling af depositum
 • manglende vedligeholdelse
 • huslejeforhøjelse
 • varmeregnskab
 • vandregnskab
 • lejens størrelse
 • forbedringsforhøjelse
 • genudlejningsgebyr
 • forhøjelse af á conto bidrag
 • støj og chikane

Byrådet har besluttet at Boligreguleringslovens kapitel II–V ikke er gældende i Rebild Kommune, hvilket betyder, at det alene er Lejeloven, som skal anvendes ved huslejefastsættelse. Huslejen fastsættes her efter reglerne om 'det lejedes værdi' i modsætning til 'omkostningsbestemt husleje'.

Medlemmer

Huslejenævnet består af en formand og to andre medlemmer. Formanden beskikkes af Statsforvaltningen og skal være jurist. De to andre medlemmer vælges efter indstilling fra grundejerforeninger og lejerforeninger i kommunen.

Formand: Cand. jur. Ole Kirkegaard.
Lejerrepræsentant: Martin Hviid Andersen, udpeget af Danske Lejere.
Udlejerrepræsentant: Sanne Ribergaard, udpeget af Prodomus.

Medlemmerne er valgt for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021. Det vil sige, at de følger byrådsperioden.

I sager vedrørende husordensovertrædelser suppleres Huslejenævnet af en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold. Denne person har ingen stemmeret.

Hvordan starter jeg en sag?

Vil du indbringe en sag for Huslejenævnet, skal du skrive en skriftlig klage, som sendes til Huslejenævnets sekretariat:

Huslejenævnet
Rebild Kommune
Fællescenter Sekretariat
Hobrovej 110
9530 Støvring

Telefon: 99 88 99 88
E-mail: raadhus@rebild.dk

Du skal beskrive, hvilke forhold, du klager over. Huslejenævnet skal altid have en kopi af hele lejekontrakten, samt relevante bilag. Er der billeddokumentation, må dette også gerne fremsendes.

Hvad koster det?

Du skal betale et gebyr på 314 kr. for at Huslejenævnet ser på sagen.

Gebyret skal indsættes på konto nummer 3259-3259087929 med tydelig angivelse af navn og adresse og mærket 'Huslejenævn'.

I forbindelse med lejelovsændringen pr. 1. juli 2015 er der jf. boligreguleringslovens § 39, stk. 2 indført en regel, hvor udlejer pålægges et gebyr, såfremt lejeren får fuldt ud medhold i en sag i Huslejenævnet. Gebyret i 2020 er på 2.180 kr. Det er nævnet der vurderer om betingelserne for gebyrpålæg er til stede, hvilket som oplyst alene kan ske når lejer får fuldt medhold. Der er ikke en modsvarende regel hvis en udlejer får fuldt medhold.

Sagsforløb

Huslejenævnet modtager din klage og registrerer det indbetalte beløb før sagen bliver behandlet. Den skriftlige klage bliver sendt til modparten til udtalelse. Fristen for svar er som udgangspunkt to uger. Modparten kan dog i nogle tilfælde få fristen forlænget.

Efter modtagelse af svar fra modparten, vil sekretariatet vurdere, om sagen kræver yderligere oplysninger.

Hvis det bliver nødvendigt at besigtige lejemålet, eller at holde et møde med parterne i sagen, vil udlejer og lejer få besked herom med mindst en uges varsel.

Der bliver sendt en skriftlig afgørelse til lejer og udlejer.

Hvor kan jeg få råd og vejledning?

Nævnet yder ikke rådgivning til lejer eller udlejer og optræder ikke på den ene parts side. Nævnets sekretariat yder dog vejledning om hvilke type sager, der kan indbringes for Huslejenævnet, praktiske forhold i forbindelse med sagens verserende for nævnet og oplysninger om den konkrete lovgivning. Hvis du ønsker yderligere rådgivning, kan du udover at gå til en advokat søge hjælp hos lejerorganisationer, udlejerorganisationer eller ved en retshjælp.

Forhåndsgodkendelse af lejens størrelse

Huslejenævnet kan også være behjælpelig med en forhåndsgodkendelse af lejens størrelse. En ejer af en ejerbolig eller en andelshaver i en andelsforening med brugsret til en bestemt lejlighed kan anmode Huslejenævnet om en forhåndsgodkendelse af den leje, som lovligt vil kunne opkræves for den pågældende bolig.

Følgende betingelser skal være opfyldt:

 • Du skal være ejer af en ejerbolig eller andelshaver i en andelsboligforening
 • Du må ikke eje andre udlejede ejerboliger

I sager om forhåndsgodkendelse af lejens størrelse skal der betales et gebyr på 524 kr. Gebyret skal indsættes på konto nummer 3259-3259087929 med tydelig angivelse af navn og adresse og mærket 'Huslejenævn'.

Læs mere om Huslejenævnets arbejde her

Menu