Verdensmål

FN's verdensmål - med i vores hverdag
Globale mål bliver til lokal udvikling i Rebild Kommune. Mindre madspild, nul plastikflasker og grøn strøm. Det er nogle af de tiltag vi har sat i værk efter et samlet byråd i juni 2019 vedtog at arbejde aktivt med FN’s verdensmål.

Et enigt byråd har nikket ja til et samlet katalog over kommunale tiltag og initiativer, der indeholder et konkret udspil til, hvordan der kan arbejdes med FN’s 17 verdensmål og bæredygtighed i kommunen.

Et af de tiltag byrådet venter sig meget af, er det rådgivende udvalg (et såkaldt § 17 stk. 4 udvalg) som de har besluttet at nedsætte. Udvalget skal komme med ideer til, hvordan Rebild Kommune de kommende år kan arbejde med verdensmålene.

Udvalget består af 14 medlemmer udpeget af byrådet. Seks byrådsmedlemmer og otte borgere:

 • Allan Hesselholt
 • Anni Hyldgaard
 • Ivar Lyhne
 • Esben Ringgaard
 • Thøger Dige 
 • Susanne Flou Gandrup
 • Torsten Topbjerg
 • Anders Tommerup
 • Peter Hansen, Socialdemokratiet (formand for udvalget)
 • Holger Pedersen, Konservative
 • Pia Britt Elberg, Radikale Venstre 
 • Peter Hjulmann, Venstre
 • Tommy Degn, Dansk Folkeparti
 • Rasmus Rask, Socialdemokratiet

Se referater fra møder i verdensmålsudvalget:

FN’s 17 verdensmål kort fortalt

I 2015 vedtog FN 17 mål for en bæredygtig udvikling i verden frem mod 2030. Verdensmålene er universelle, gensidigt afhængige og indeholder de tre dimensioner af bæredygtig udvikling – økonomisk, social og miljømæssig.

FN's verdensmål
FN's 17 verdensmål

1 Afskaf fattigdom

Afskaffe alle former for fattigdom i verden

2 Afskaf sult

Stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring, samt fremme bæredygtigt landbrug

3 Sundhed og trivsel

Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

4 Kvalitetsuddannelse

Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

5 Ligestilling mellem kønnene

Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder

6 Rent vand og sanitet

Sikre, bæredygtig adgang og forvaltning af vand og sanitet for alle

7 Bæredygtig energi

Sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi, til en overkommelig pris

8 Anstændige jobs og økonomisk vækst

Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

9 Industri, innovation og infrastruktur

Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

10 Mindre ulighed

Reducere ulighed i og mellem lande

11 Bæredygtige byer og lokalsamfund

Gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige

12 Ansvarligt forbrug og produktion

Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer

13 Klimaindsats

Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

14 Livet i vandet

Bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer

15 Livet på landet

Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet

16 Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Retfærdighed og stærke institutioner. Støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer

17 Partnerskaber for handling

Revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene

Verdensmålene – hvordan bidrager vi i Rebild Kommune?

Verdensmålene skaber i kraft af deres universelle indhold sammenhæng mellem globale og lokale perspektiver. Målene bidrager til, at kommunerne kan tænke deres indsats ind i en global ramme og sikre lokal udvikling. Globale problematikker har også relevans for Rebild kommune, eksempelvis i forhold til sundhed, klima og migration.
 

FN's verdensmål - rammer og handling

På EU-niveau bliver nye initiativer og lovgivning i dag holdt op imod, om de følger verdensmålene.

Den danske regering har besluttet, at Danmark skal yde et ambitiøst bidrag til den globale opnåelse af verdensmålene. Der er formuleret en national handleplan for regeringens arbejde med verdensmålene og lovforslag og andre tiltag vil derfor fremover blive vurderet i forhold til verdensmålene. Der er krav om nationale handleplaner.

Kommunernes Landsforening, som er kommunernes fælles interesse- og medlemsorganisation, har fokus på syv prioriterede verdensmål, som kommunerne kan tage afsæt i deres arbejde med verdensmålene. Det kan blandt andet være med til at danne grundlag for videndeling og en fælleskommunal referenceramme.

Rebild kommune og de andre 98 kommuner i Danmark er ikke forpligtet i forhold til verdensmålene ud over det, der fastlægges i dansk lovgivning. Det kan dog give mening at se sig selv om en del af den globale værdikæde, da det er lokalt, at målene kan omsættes til konkrete løsninger og indsatser.

Menu