Om kommunen

Rebild Kommune har en række drifts- og myndighedsopgaver og er organiseret i otte driftscentre som er ansvarlige for den daglige service overfor og af kommunens borgere og i fire fællescentre. Fællescentrene løser en række interne opgaver i kommunen.

Rebild Kommune i tal

Indbyggere: 29.125, 2. november 2015
Areal: 625 km²
Ansatte: ca. 2000
Kommunenummer: 840
CVR: 29 18 94 63

 29.125 pr. 2/11 2015

På dette organisationsdiagram kan du se direktionen og centercheferne og deres kontaktoplysninger (åbner i nyt vindue).

Centrene har følgende arbejdsopgaver og ansvarsområder:

Arbejdsmarked og Borgerservice

Center Arbejdsmarked og Borgerservice består af Jobcenter Rebild, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Rebild red.), Udbetalingsenheden og Job og Borgerservice.

Jobcenteret servicerer borgere, der søger job og har fokus på at sikre virksomhederne den fornødne arbejdskraft. Udbetalingsenheden sørger blandt andet for udbetaling af sygedagpenge, ledigheds- og fleksydelse, enkeltydelser samt kontanthjælp og uddannelseshjælp. UU-Rebild vejleder om uddannelse og job til elever i 7.-10. klasse og unge mellem 15 og 30 år.

Job- og Borgerservice finder du i Støvring og er den fælles indgang for borgerne. Her kan du blandt andet henvende dig angående pas, kørekort, lægeskift og hjælp til jobnet.

Chef for Center Arbejdsmarked og Borgerservice: Susanne Nielsen
Direktør: Anne Krøjer

Børn og Unge

Center Børn og Unge har ansvar for drift af dagplejen, småbørnsinstitutioner, daginstitutioner, skoler og specialundervisning.

Børn og ungechef: Torben Rune Jakobsen
Direktør: Ulrik Andersen

Familie og handicap

Center Familie og Handicap hjælper handicappede børn og voksne, samt børn med særlige behov. Centret giver specialpædagogisk bistand til børn i alle aldre og forældre og har ansvaret for boformer og socialpsykiatri.

Familie og Handicapchef: Niels Sandemann
Direktør: Ulrik Andersen

Kultur og Fritid

Center Kultur og Fritid har ansvaret for kommunens biblioteker, kulturskole og naturskole. Kultur og frittid løser opgaver i foreningslivet, om aftenskoler, kulturlivet, landdistriktsudvikling, idrætsfaciliteter, kultur- og medborgerhuse, forsamlingshuse samt giver projektvejledning. 

Kultur og Fritidschef: Claus Holm
Direktør: Ulrik Andersen

Natur og Miljø

Center Natur og Miljø har ansvar for dit affald og spildevand, grundvand og råstof, landbrug, natur og vandløb samt for virksomheder og jordforurening.

Chef for Natur og Miljøchef: Claus Riber Knudsen D
Direktør: Flemming Lehbert Sørensen

Plan, Byg og Vej

Center Plan, Byg og Vej har ansvar for fysisk planlægning, byggeri og byggetilladelser, beredskab samt veje og vejprojekter, trafik og trafiksikkerhed samt grønne områder.

Chef for Plan, Byg og Vej: Hanne Breitenbauch
Direktør: Flemming Lehbert Sørensen

Rebild Brand & Redning er det lokale beredskab i Rebild Kommune. Det tager sig af en lang række opgaver i forhold til at forebygge brand og ulykker. Det er også beredskabet der træder i kraft hvis uheldet alligevel er ude. Du kan læse om beredskabets opgaver her.

Pleje og Omsorg

Center Pleje og Omsorg har ansvaret for driften af ældrecentre, hjemmepleje og hjemmesygepleje. Centret har også ansvaret for driften af boformer for fysisk og psykisk handicappede samt drift af et produktionskøkken.

Centret er også ansvarlig for visitation til ældre- eller plejehjemsbolig, hjemmepleje, madordning, sygepleje og træning samt hjælpemidler.

Pleje og Omsorgschef: Gytte Gade
Direktør: Anne Krøjer

Sundhed

Center Sundhed hjælper borgerne med sundhedsfremme og forebyggelse, træning, sundhedspleje, tandpleje, høreomsorg, rehabiliteringsforløb samt indsats mod misbrug.

Sundhedschef: Anne Marie Holm
Direktør: Anne Krøjer

Fællescentre

HR og Udvikling

Fællescenter HR og Udvikling løser opgaver indenfor proces- og projektledelse, personalesager, rekruttering og forhandlinger, arbejdsmiljø, ekstern og intern kommunikation samt erhverv og turisme.

HR og Udviklingschef: Susy Lauesen
Kommunaldirektør: Jes Lunde

It og Digitalisering

Fællescenter It og Digitalisering er ansvarlige for Rebild Kommunes netværk, support, sikkerhedssystemer, mail samt telefoni.

It og Digitaliseringschef: Per Bo Christensen
Direktør: Anne Krøjer

Økonomi

Fællescenter Økonomi har opgaver indenfor det overordnede budget og regnskab. Centret samarbejder med andre centre og institutioner i kommunen for at skabe økonomisk overblik, der skal holde kommunens økonomi på sporet.

Økonomichef: Peter Jensen
Kommunaldirektør: Jes Lunde

Sekretariat

Fællescenter Sekretariat har mange forskellige opgaver: sekretærer for byråd og politiske udvalg, postfordeling, indgåelse af indkøbsaftaler, intern service, køb og salg af ejendomme samt drift og anlæg af kommunens bygninger.

Sekretariatschef: Allan Hübertz
Direktør: Flemming Lehbert Sørensen

Menu