Natura 2000 områder

Natura 2000 er et europæisk netværk af natur-områder med særlige bevaringsinteresser. I Rebild Kommune findes tre Natura 2000 områder, hvor du som lodsejer skal være ekstra opmærksom hvis du eksempelvis vil bygge, rejse skov eller ændre din landbrugsdrift.

Natura 2000 netværket udgøres af habitatområder, Ramsarområder og fuglebeskyttelsesområder og skal beskytte naturen i Europa.

I hvert enkelt habitatområde og fuglebeskyttelsesområde skal bevares bestemte typer natur og bestemte arter. Et område kan f.eks. være udpeget for at bevare et bestemt slags vandløb eller for at beskytte odderen, eller begge dele.

Anmeldeordningen

Ejere af arealer inden for Natura 2000-områder skal være opmærksom på, at bestemte former for driftsændringer eller aktiviteter kræver en forudgående anmeldelse til enten kommunen eller Naturstyrelsen.
De driftsændringer eller aktiviteter, der skal anmeldes, er aktiviteter, der normalt ikke kræver tilladelse eller lignende, men som kan være til skade for værdifuld natur i Natura 2000-områderne. Anmeldelsen skal ske inden aktiviteten sættes i gang, for at myndighederne kan vurdere, om den ønskede driftsændring eller aktivitet kan påvirke arter og naturtyper negativt.

Om Natura 2000 områder

  • Et areal kan både være habitatområde, fuglebeskyttelsesområde og Ramsarområde.
  • De tre forskellige slags områder overlapper ofte hinanden.
  • Det samlede danske areal er ca. 10.000 km2.
  • 72% af områderne er hav, 28% land.
  • Områderne på land udgør 6% af Danmarks landareal.
  • I Nordjylland er ca. 56.000 ha landområde udpeget som habitatområde.
  • Habitatområder og fuglebeskyttelsesområder hedder officielt EF-habitatområder og EF-fuglebeskyttelsesområder.

Du skal også være opmærksom på at meget store dele af Natura 2000 områderne også er omfattet af den danske naturbeskyttelseslovs § 3.

Natura 2000-handleplaner

Byrådet i Rebild kommune vedtog den 29. november 2012 de tre Natura 2000-handleplaner der omfatter arealer i Rebild Kommune. Planerne er gældende frem til udgangen af 2015.

Menu