Skovrejsning og skovrydning

Hvis du ønsker at etablere eller fælde en skov, kan det kræve kommunens tilladelse. Kommuneplanen indeholder en oversigt over hvor i kommunen, skovrejsning er ønsket eller uønsket. Ved skovrydning kan der være forskellige natur- og miljøhensyn.

Hvad er skov?

En træbevoksning anses som skov, hvis arealet er bevokset med træer, som danner, eller indenfor et rimeligt tidsrum vil danne, sluttet skov af højstammede træer. Arealet med træbevoksningen skal være større end 0,5 ha og mere end 20 meter bredt.

Tilplantning med det formål at dyrke pyntegrønt og juletræer betragtes ikke som etablering af skov, men som dyrkning af flerårige afgrøder. Dyrkning af flerårige energiafgrøder af vedtypen anses heller ikke for etablering af skov.

Hvis du ønsker at etablere skov på et areal større end 0,5 hektar, skal du på forhånd indsende en anmeldelse eller ansøgning til kommunen, så vi kan vurdere, om den påtænkte skov er i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser om etablering af skov. Samtidig skal kommunen vurdere skovrejsningen efter andre relevante bestemmelser, for eksempel VVM-reglerne og naturbeskyttelsesloven.

Hvis du vil etablere skov i et område, hvor etablering af skov er uønsket efter kommuneplanen, skal du ansøge om dispensation fra forbuddet mod skovplantning. Hvor særlige forhold taler for det, kan kommunen give tilladelse til plantning af skov.

Hvis du vil etablere skov i et område, hvor det ikke er i strid med kommuneplanen eller andre bestemmelser, skal man anmelde skovrejsningen til kommunen.

Det er den samme blanket, du skal bruge, uanset om det er en ansøgning eller en anmeldelse. Blanketten finder du på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.

I kommuneplanen kan du se, om det areal, hvor du ønsker at etablere skov på, ligger i et område, hvor skovrejsning er ønsket eller uønsket.

Skovrydning

Hvis du ønsker at rydde skov over 0,5 hektar med henblik på anden arealanvendelse, skal du på forhånd indsende en anmeldelse til kommunen, så vi kan vurdere, om rydningen eventuelt kan påvirke miljøet væsentligt.

Både skovrejsning og skovrydning vil nemlig ofte være omfattet af de såkaldte VVM-bestemmelser (Vurdering af Virkninger på Miljøet), hvor myndighederne skal foretage en vurdering af det påtænkte projekt forud for projektets gennemførelse.

Menu