Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
""

Kørsel til/fra træning

Genoptræning med genoptræningsplan, § 140/172 SUL

Som udgangspunkt skal du selv sørge for og betale for transporten. Kørsel eller kørselsgodtgørelse kan dog bevilges, hvis mindst én af følgende betingelser er opfyldt:

  1. Du modtager pension efter de sociale pensionslove
  2. Afstanden mellem din bopæl og genoptræningsstedet overstiger 50 km
  3. Din tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge

Udbetaling af befordringsgodtgørelse forudsætter videre, at den samlede udgift til og fra behandling med det efter forholdene billigste, forsvarlige befordringsmiddel overstiger gældende takst, i 2022 svarende til 44 kr. for pensionister og 104 kr. for ikke-pensionister.
Hvis du vælger et andet genoptræningssted end det, din kommune har visiteret dig til, får du kun godtgørelse svarende til afstanden til det sted, kommunen ville visitere dig til.

For ansøgning om befordring kontakt myndighed træning på tlf. 99 88 83 80
For bestilling af allerede bevilget kørsel skal du kontakte kørselskontoret / Borgerservice i Rebild Kommune på tlf. 99 88 75 83

Vedligeholdende træning og genoptræning uden genoptræningsplan, § 86 stk. 1-2 /117 SEL:

Som udgangspunkt skal du selv sørge for og betale for transporten til og fra træningen. Der kan dog via en konkret individuel vurdering visiteres til kørsel svarende til dagcenter-kørsel jf. § 117 SEL, hvis du ikke er i stand til selv at transportere dig.

Kørslen vil være omfattet af en egenbetaling, gældende takst kan findes på Rebild kommunes takstkatalog.

Link til takstkatalog - Økonomi | Rebild kommune

Lovgrundlag / vejledning

Vedr. befordring og befordringsgodtgørelse kan du læse mere i ”Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i regioner og kommuner” kapitel 11 om befordring.

Link til Sundhedsstyrelsen

Vederlagsfri fysioterapi, § 140 a SUL

Der kan ikke tilbydes kørsel til vederlagsfri fysioterapi. Der henvises i stedet til at benytte andre tilbud om kørsel, f.eks. flexture.

Link til Flextur - nordjyllandstrafikselskab.dk

Øvrige træningstilbud

Som udgangspunkt skal du selv sørge for transport til træningstilbud i kommunen. Hvis du er i tvivl om mulighederne i det konkrete tilbud, skal du spørge den medarbejder som koordinerer/varetager det pågældende forløb. Der henvises til at benytte almindelige tilbud om transport f.eks. flexture.

Link til Flextur nordjyllandstrafikselskab.dk

Monsido - statistik

Cookieinformation