Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
""

Om kommunen

Rebild Kommune har en række drifts- og myndighedsopgaver og er organiseret i syv driftscentre som er ansvarlige for den daglige service overfor og af kommunens borgere og i to fællescentre. Fællescentrene løser en række interne opgaver i kommunen.

Ledelsen

I toppen af den administrative ledelse af Rebild Kommune sidder direktionen. Under dette er der et antal centerchefer. På diagrammet herunder, kan du se deres kontaktoplysninger og hvordan organisationen er.

Kommunen i tal

Indbyggere: 30.639, 1. september 2021
Areal: 625 km²
Ansatte: ca. 2000
Kommunenummer: 840
CVR: 29 18 94 63

Centrene

Administrationen i Rebild Kommune er delt op i syv driftscentre og to fællescentre. Her kan du læse om centrenes arbejdsopgaver og ansvarsområder.

Arbejdsmarked og Borgerservice

Center Arbejdsmarked og Borgerservice består af Jobcenter Rebild, Ungeenheden og Borgerservice og Ydelse.

Jobcenteret servicerer borgere, der søger job og har fokus på at sikre virksomhederne den fornødne arbejdskraft.

Ungeenheden hjælper og vejleder om uddannelse og job til unge mellem 13 og 30 år.

Ydelseskontoret sørger blandt andet for udbetaling af sygedagpenge, ledigheds- og fleksydelse, enkeltydelser samt kontanthjælp og uddannelseshjælp.

Borgerservice finder du i Støvring og er den fælles indgang for borgerne. Her kan du blandt andet henvende dig angående pas, kørekort, NemID, lægeskift, flytning og hjælp til Jobnet.

Chef for Arbejdsmarked og Borgerservice: Ann Frederiksen
Direktør: Vakant

Børn og Unge

Center Børn og Unge har ansvar for drift af dagplejen, småbørnsinstitutioner, daginstitutioner, skoler og specialundervisning.

Børn- og ungechef: Lene Hvilsom Larsen
Direktør: Vakant

Familie og Handicap

Center Familie og Handicap hjælper handicappede børn og voksne, samt børn med særlige behov. Centret giver specialpædagogisk bistand til børn i alle aldre og forældre og har ansvaret for boformer og socialpsykiatri.

Familie- og handicapchef: Niels Sandemann
Direktør: Vakant

Natur og Miljø

Center Natur og Miljø har ansvar for dit affald og spildevand, grundvand og råstof, landbrug, natur og vandløb samt for virksomheder og jordforurening. De vedligeholder også kommunens grønne områder.

Natur- og miljøchef: Claus Riber Knudsen
Direktør: Jytte Gad Lauridsen

Plan, Byg og Vej

Center Plan, Byg og Vej har ansvar for fysisk planlægning, byggeri og byggetilladelser, beredskab samt veje og vejprojekter, trafik og trafiksikkerhed.

Chef for Plan, Byg og Vej: Britta Bjerregaard Pørksen
Direktør: Jytte Gad Lauridsen

Pleje og Omsorg

Center Pleje og Omsorg har ansvaret for driften af ældrecentre, hjemmepleje og hjemmesygepleje. Centret har også ansvaret for driften af boformer for fysisk og psykisk handicappede samt drift af et produktionskøkken.

Centret er også ansvarlig for visitation til ældre- eller plejehjemsbolig, hjemmepleje, madordning, sygepleje og træning samt hjælpemidler.

Pleje- og omsorgschef: Birgitta Sloth Christiansen
Direktør: Charlotte Larsen

Sundhed, Kultur og Fritid

Center Sundhed, Kultur og Fritid hjælper borgerne med sundhedsfremme og forebyggelse, træning, sundhedspleje, tandpleje, høreomsorg, rehabiliteringsforløb samt indsats mod misbrug.

Sundhed, Kultur og Fritid har også ansvaret for kommunens biblioteker, kulturskole, ungdomsskole og naturskole. Sundhed, Kultur og fritid løser opgaver i foreningslivet, om aftenskoler, kulturlivet, landdistriktsudvikling, idrætsfaciliteter, kultur- og medborgerhuse, forsamlingshuse samt giver projektvejledning. 

Chef for Sundhed, Kultur og Fritid: Lotte Holt Worup
Direktør: Charlotte Larsen

Fællescentre

Økonomi og It

Fællescenter Økonomi og It er ansvarlige for Rebild Kommunes netværk, support, sikkerhedssystemer, mail og telefoni,  løn, personalesager, rekrutteringer og forhandlinger samt det overordnede budget og regnskab. Centret samarbejder med andre centre og institutioner i kommunen for at skabe økonomisk overblik, der skal holde kommunens økonomi på sporet.

Økonomi- og it-chef: Peter Jensen
Direktør for it: Charlotte Larsen
Direktør for økonomi: Christian Hesthaven

Sekretariat

Fællescenter Sekretariat har mange forskellige opgaver: sekretærer for byråd og politiske udvalg, råd og nævn, postfordeling, indgåelse af indkøbsaftaler, intern service, køb og salg af ejendomme samt drift og anlæg af kommunens bygninger. Derudover løses der opgaver indenfor proces- og projektledelse, arbejdsmiljø, ekstern og intern kommunikation samt erhverv og turisme.

Sekretariatschef: Maj Ragner Laursen
Kommunaldirektør: Christian Hesthaven

Cookieinformation