Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Afgørelse om tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25 til udførelse af naturprojekt ved Mastrup Søerne i Støvring

Rebild Kommune har udarbejdet en miljøkonsekvensrapport og på baggrund heraf truffet afgørelse efter miljøvurderingslovens § 25 til at udføre projektet Naturområdet ved Mastrup Søerne.

Projektet omhandler genslyngning af Mastrup bæk, etablering af regnvandssøer og en rentvandssø. Derudover vil der blive udlagt nye områder til rekreativ anvendelse og hele området vil få etableret nye stiforbindelser. Området vil i den sydlige del fremstå mere naturlig og i den nordlige del bære præg af parklignende forhold.

Miljøkonsekvensrapporten beskriver de miljøpåvirkninger, som projektet vil medføre. Derudover indeholder miljøkonsekvensrapporten også en beskrivelse af projektet og et ikke teknisk resumé af miljøpåvirkningerne.

Afgørelse om tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25 til udførelse af projektet er i fire ugers høring og fastsætter vilkår i forbindelse med udførslen af projektet.

Klagefrist: 3. februar 2022

Nedenfor findes miljøkonsekvensrapporten og § 25 tilladelsen.
Cookieinformation