Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Kommuneplantillæg nr. 23 med tilhørerende lokalplan nr. 298 - Boligområde, Gammel Skørpingvej og Kommuneplantillæg nr. 24 med tilhørende lokalplan nr. 300 - Boligområde, Støvring Syd har været i offentlig høring. Erhvervsstyrelsen har indsigelser til begge planer (nedlagt veto). Planerne kan ikke endelig vedtages før Erhvervsstyrelsens indsigelser er forhandlet på plads. Til begge planer er der kommet yderligere indsigelser, som først vil blive behandlet, når indsigelserne fra Erhvervsstyrelsen er forhandlet på plads. Indsigelser fra Erhvervsstyrelsen kan ses i bilag 1.

Indsigelserne fra Erhvervsstyrelsen er begrundet i de statslige interesser, hvor der står, at "der ikke må inddrages mere areal til byvækst, end det er nødvendigt for at dække det forventede behov til nye boliger og erhvervsarealer i den kommende planperiode (12 år), og arealforbruget til disse formål skal begrænses. Behovet opgøres som udgangspunkt i fremskrivninger fra Danmarks Statistik eller anden dokumenteret metode, som kommunen vælger." Hjemlen til at komme med indsigelsen findes i planloven, hvor der står, at Erhvervs- og vækstministeren skal fremsætte indsigelse for planer, der strider mod overordnede interesser. Indsigelserne betyder, at det ikke er tilstrækkeligt at redegøre for behovet for de 2 konkrete planer, men at vi skal redegøre for hele kommunens arealbehov.

Rebild Kommunes opgørelse over det forventede behov til nye boliger og erhvervsarealer findes i kommuneplan 2013. Arealbehovet er fastlagt til 225 ha og konkret er der udlagt 109 ha til boliger og 113 ha til erhverv (restrummelighed). Forvaltningen har opgjort den nuværende restrummelighed til 93 ha for boliger og 98 ha for erhverv. Det vil sige, at der efter forvaltningens opfattelse burde være tilstrækkelig restrummelig til de 2 planforslag på i alt ca. 30 ha. Erhvervsstyrelsen mener imidlertid ikke, at restrummeligheden løbende kan opgøres. Det vil sige, at selvom et areal er bebygget kan det ikke udtages af restrummeligheden. Det kan kun ske hver 4. år, normalt i forbindelse med kommuneplanrevisonen.

Konsekvenser

Indsigelserne har den konsekvens, at planerne ikke kan vedtages før Erhvervsstyrelsen frafalder deres indsigelser. Vi må også forvente, at vi ikke kan vedtage yderligere planer med byvækstarealer før indsigelserne er forhandlet på plads. Det vil sige, at planen for Rådyret i Støvring Ådal og for et areal på østsiden af Hanehøjvej i Skørping formentlig vil blive forsinket i forhold til den planlagte tidshorisont. Vi må også forvente, at vi får diskussionen med Erhvervsstyrelsen i forbindelse med kommuneplan 2017. I Kommuneplan 2017 vil vi samlet udlægge et areal til boliger på ca. 155 ha, hvilket svarer til yderligere ca. 35 ha i forhold til de 2 konkrete planer. På nuværende tidspunkt oplever vi at stå langt fra Erhvervsstyrelsen i forhold til at redegøre for et sådant arealbehov. Bilag 2 viser kort over de planer, som vi på nuværende tidspunkt må forvente bliver forsinket.

Dialog med Erhvervsstyrelsen

Forvaltningen er i dialog med Erhvervsstyrelsen om at redegøre for arealbehovet for de to konkrete planer og vil også inddrage arealønskerne fra kommuneplan 2017. En anden mulighed kan være at udtage boligarealer, som svarer til de boligarealer vi gerne vil udlægge. En umiddelbar gennemgang af vores byer viser, at det er muligt at udtage mindre arealer i Blenstrup, Bælum, Suldrup og Skørping, som svarer til ca. 10 ha, og som alle ligger i landzone.

ESDH ID
Sagsfremstilling

Monsido - statistik

Cookieinformation