Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
GDPR

Sådan behandler vi din data

Databeskyttelsesforordningen giver os pligt til at oplyse dig om, hvordan vi håndterer dine oplysninger, og hvilke rettigheder du har.

Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen.

Formålet med at indhente, opbevare og behandle oplysninger om dig

Vi indhenter oplysninger om dig, for at vi kan levere de indsatser, som du har behov for og krav på ifølge lovgivningen. Vi kan have brug for personlige oplysninger om dig som fx din adresse, læge, vigtige pårørende osv. Derudover har vi brug for at registrere relevante oplysninger om aktiviteterne i dit forløb og udviklingen i din helbredstilstand og dit funktionsniveau. Formålet med at indhente og registrere disse oplysninger er, at vi kan levere et forløb med den kvalitet, som lovgivningen kræver. I mange tilfælde indeholder lovgivningen også i sig selv nogle direkte krav til, hvilke oplysninger, vi skal registrere om dit forløb.

Hvor får vi oplysningerne fra?

Vi indhenter automatisk oplysninger fra CPR-registeret, ligesom vi automatisk får tilsendt relevante oplysninger, når du udskrives fra sygehuset. Hvis vi har brug for yderligere oplysninger, fra fx din læge eller andre offentlige instanser, så skal vi først bede om dit samtykke til at indhente oplysningerne. De fleste oplysninger registrerer vi i forbindelse med visiteringen og udførelsen af de indsatser, vi leverer til dig.

Opbevaring og behandling af dine oplysninger

Vi opbevarer oplysningerne i kommunens elektroniske omsorgsjournalsystem. Det er kun kommunens medarbejdere, der har adgang til dette system. Det er udelukkende de fagmedarbejdere, der arbejder med din sag, der tilgår dine oplysninger. I nogle tilfælde er det også teknisk muligt for andre fagmedarbejdere, der arbejder med det pågældende fagområde at tilgå dine oplysninger. Men alle medarbejdernes aktiviteter i systemet logges, og medarbejdere bortvises øjeblikkeligt, hvis de misbruger adgangen til dine oplysninger.

Udover fagpersonale er der også en række medarbejdere, der har adgang til dine oplysninger, fordi de varetager administrative opgaver som systemopsætning, statistik, afregning eller planlægning af kommunens indsatser. Der gælder samme regler for disse medarbejdere.

Det sker sjældent, at vi printer dine oplysninger på papir. Når vi gør, er der strenge krav til, at de skal opbevares i aflåste skabe og makuleres efter brug.

Vi opbevarer oplysningerne om dig permanent. Det skyldes dels, at vi har brug for at se din historik, når vi skal vurdere og tilbyde dig eventuelle fremtidige forløb. Men den primære årsag er, at vi har pligt til at kunne give dig oplysningerne, hvis du beder om aktindsigt i din sag.

Ret til aktindsigt og berigtigelse af dine oplysninger

Du har til enhver tid ret til at få indsigt i dine oplysninger. Det gør du ved at søge aktindsigt ved den kommunale enhed, der har bevilget eller leverer dine indsatser.

Hvis vi har registreret oplysninger om dig, som er forkerte, har du som udgangspunkt ret til at få dem rettet. I rigtigt mange tilfælde vil der dog være tale om faglige eller subjektive vurderinger, som vores fagmedarbejdere har foretaget. Sådanne vurderinger er det oftest vanskeligt at fastslå som rigtige eller forkerte. Derfor vil vi i mange tilfælde blot tilføje dine synspunkter om oplysningerne.

Rådgivning om databeskyttelse og ret til at klage

Hvis du har behov for yderligere rådgivning eller har spørgsmål til dine rettigheder, så kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver her:

Telefon 99887618 
E-mail: dpo@rebild.dk

Vær opmærksom på, at databeskyttelsesrådgiveren ikke kan tilgå din sag eller rådgive dig om andet end regler og rettigheder i forhold til opbevaring og behandling af data. Hvis du har spørgsmål til din sag, skal du henvende dig til den afdeling, der varetager den.

Du har ret til at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Det kan du læse mere om her:

Sådan klager du

Lovgrundlag

Lovgrundlaget for de forebyggende hjemmebesøg er Servicelovens § 79 a. Hvis du senere får behov for andre ydelser, følger her en beskrivelse af lovgrundlaget for ydelserne og for reglerne for databeskyttelse.

Grundlaget for at bevilge og levere indsatser til dig på social- og sundhedsområdet: Serviceloven (LBK nr. 798 af 7. august 2019) og/eller Sundhedsloven (LBK nr. 903 af 26. august 2019). Når vi bevilger indsatser i henhold til Serviceloven, sender vi dig i de fleste tilfælde et brev med en afgørelse, hvor du kan læse mere om det præcise lovgrundlag for din indsats. Vi sender også et brev med en beskrivelse af det præcise lovgrundlag ved de fleste indsatser efter Sundhedsloven. Der er dog en række indsatser, som vi kan iværksætte uden brev. De mest almindelige indsatser uden brev er sygepleje (Sundhedslovens § 138), sundhedsfremme og forebyggelse (Sundhedslovens § 119) og hjælpemidler (Servicelovens kapitel 21). Du kan altid spørge os om det præcise lovgrundlag for din ydelse.

Serviceloven og Sundhedsloven indeholder derudover en række bestemmelser om bevillingen, tilrettelæggelsen og gennemførelsen af dit forløb samt indhentning, videregivelse og opbevaring af dine oplysninger.

Kommunens pligt til at oplyse om håndtering og rettigheder i forhold til dine oplysninger: Artikel 13 i Databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EØS-relevant tekst))

Kommunens pligt til at notere alt, der kan have betydning for din bevilling: § 6 i Forvaltningsloven (LBK nr. 433 af 22. april 2014)

Kommunens pligt til at notere alt, der har betydning for dit behandlings- og plejeforløb: Autorisationsloven (LBK nr. 731 af 8. juli 2019) samt Journalføringsbekendtgørelsen (BEK nr. 530 af 24. maj 2018)

Din ret til indsigt i din sag: § 9 i Forvaltningsloven (LBK nr. 433 af 22. april 2014) og artikel 15 i Databeskyttelsesforordningen.

Din ret til at berigtige og få rettet forkerte oplysninger: Artikel 16 i Databeskyttelsesforordningen
 

Monsido - statistik

Cookieinformation