Hjemmepleje

Hjælper sætter plaster på ben - Colourbox.dk
Hvis du har brug for personlig hjælp, pleje og praktisk bistand som følge af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan du få hjemmepleje.

Hjemmeplejen ydes efter princippet 'hjælp til selvhjælp', det betyder, at du inddrages i de opgaver, som du kan klare.

Det er Borgervisitationen i Center Pleje og Omsorg der - efter en konkret individuel vurdering - afgør om, du er berettiget til hjemmepleje. Plejen kan omfatte personlig hygiejne, af- og påklædning, toiletbesøg, hjælp til at spise, aktivering, rengøring, tøjvask, indkøb og hjælp til bestilling af dagligvarer.

Vi udarbejder et aftaleskema, der beskriver hvilken hjælp, du er berettiget til og præciserer den tildelte hjælp. Hvis din situation ændres, revurderer vi den hjælp, som du modtager.

Personlig og praktisk hjælp kan gives midlertidigt eller varigt afhængigt af dit konkrete behov for hjælp. Midlertidig hjælp kan gives så længe det skønnes, at du på et tidspunkt vil blive i stand til at klare dig selv. Inden bevillingen bliver du oplyst om, at der i Rebild Kommune kan være egenbetaling ved midlertidig hjælp. Ved bevilling af midlertidig hjælp revurderes afgørelsen minimum hver tredje måned. Ved varig hjælp revurderes dit behov for hjælp mindst en gang om året, eller hvis der sker ændringer i din situation.

 

Skal du på ferie i Rebild kommune kan der, såfremt man er visiteret til hjælpen i hjemkommunen, ydes hjemmehjælp under ferieophold inden for landets grænser. Hjemkommunen udfylder ferieskemaet og returnere til Borgervisitationen via e-mailen su@rebild.dk.

Hvis du har spørgsmål eller gerne vil søge om hjemmepleje, skal du kontakte Borgervisitation i Center Pleje og Omsorg.

Menu