Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
""

Sygepleje og Sygeplejens akut- og rehabiliteringstilbud

Sygepleje skal forebygge sygdom, fremme sundhed og imødekomme behovet for sygepleje ved behandling af sygdom. Akutsygepleje skal medvirke til at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser samt sørge for en hurtig indsats til de borgere, som har brug for at blive hurtigt indlagt på sygehuset. Borgeren skal gerne opleve tryghed i overgangen mellem kommune og sygehuse samt have en oplevelse af et sammenhængende sundhedsvæsen.

Sygeplejen i Rebild Kommune

Hvis du opholder dig i Rebild Kommune kan du modtage sygepleje, hvis du har en kronisk eller akutopstået sygdom.
Tildelingen af sygepleje er uafhængig af alder, boform og økonomiske forhold.

Hvilken hjælp kan jeg få?

 • Vi leverer individuel vejledning ved at støtte dig i at fremme din sundhed, samt imødekomme dit behov for sygepleje i forbindelse med pleje, behandling, forebyggelse, vejledning samt psykisk støtte og omsorg.
 • At yde dig pleje og støtte igennem sygdomsfasen til helbredelse eller til at kunne leve med et eventuelt handicap eller en kronisk lidelse såvel fysisk som psykisk.
 • At hjælpe og støtte dig til at drage egenomsorg for din situation og herved styrke dit selvværd og din livskvalitet.
 • At hjælpe og støtte dig til at ændre livsstil/levevis med henblik på sundhedsfremme.
 • Generelle og specialiserede sygeplejefaglige indsatser som f.eks. medicinadministration, fjernelse af kemopumpe, kateterskift, sårbehandling, måling af blodsukker og blodtryk.
 • Pleje, behandling og omsorg til alvorligt syge og døende, samt støtte og vejledning til borgers pårørende og netværk.
 • Koordinering af forskellige sundhedsindsatser og tilbud i Rebild Kommune. 

Bestilling og levering af sygepleje i Rebild Kommune

Bestilling af sygeplejen kan ske via egen læge, sygehus eller ved direkte henvendelse til sygeplejens vagttelefon på tlf. nr.: 23385340.

Sygeplejen kan kontaktes hele døgnet, året rundt.

Sygepleje i Rebild Kommune leveres uden omkostninger, dog skal du selv betale for medicin og i enkelte tilfælde egne sygeplejeartikler, såsom medicinæsker.  

Sygeplejen leveres som udgangspunkt i en af vores sygeplejeklinikker i Rebild Kommune. Hvis sygeplejersken vurderer, at du ikke kan komme i sygeplejeklinik, vil du modtage sygepleje i eget hjem. Dit mobilitetsniveau afgør, hvor sygeplejen kan finde sted.

Sygepleje kan således finde sted:

 • På sygeplejeklinikkerne på et af vores ældrecentre
 • I eget hjem eller på et midlertidigt ophold på et af vore ældrecentre

Du finder vore sygeplejeklinkker på oversigten herunder.

Sygeplejeklinikker

Specialer i sygeplejen i Rebild Kommune

På hvert ældrecenter har vi centersygeplejersker, som varetager sygeplejefaglige opgaver i dagtimerne efter kl. 15.30 varetages opgaverne af udekørende sygeplejersker. Udover dette har vi klinik-, demens-, akut- samt udekørende sygeplejersker. 

Vi har sygeplejersker med specialviden inden for: sår, palliation, diabetes, akutsygepleje, demens, kompression, telemedicin samt kardiologi.

Vi har stor fokus på samarbejde med tværfaglige samarbejdspartnere i borgerforløbene herunder social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og terapeuter samt andre relevante.

Akutsygepleje i Rebild Kommune

Akutsygeplejen medvirker til at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser samt sørger for hurtig indsats til de borgere, som har brug for at blive hurtig indlagt på sygehus. Borgeren skal gerne opleve tryghed i overgange mellem kommune og sygehuse samt have en oplevelse af et sammenhængende sundhedsvæsen.

Hvem kan modtage akutsygepleje?

Der ydes akutsygepleje til dig med en akut forværring af kronisk sygdom eller ved akut opstået sygdom.

Hvordan?

Der kan henvises fra:

 • Almen praktiserende læge.
 • Vagtlæge.
 • Sygehuslæge.
 • Sygeplejen samt hjemmeplejen.
 • Borger og pårørende.

Al henvendelse til akutsygeplejen er gennem sygeplejens døgnvagttelefon: 23 38 53 40.

Sygeplejens akut- og rehabiliteringstilbud

Det midlertidige kommunale tilbud omfatter 12 pladser med døgndækning af specialuddannede sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Formålet med tilbuddet er at forebygge indlæggelser samt modtage patienter fra sygehuset, som ikke er færdigbehandlede, men som ikke kræver en sygehusindlæggelse. Vi tilbyder også rehabiliteringsforløb til patienter inden/ efter operation, efter indlæggelse på sygehuset samt til patienter, som skal rehabiliteres til at genvinde eller vedligeholde funktionsniveauet.

Sygeplejens akut- og rehabiliteringstilbud tilbyder under forløbet sygeplejefaglig udredning, behandling, tæt observation, pleje- og rehabiliteringsforløb i samarbejde med patienten samt relevante samarbejdspartnere. Efter endt forløb kan der forekomme samarbejde med fx sygepleje i hjemmet/ sygeplejeklinik, hjemmepleje, ældrecentre og terapeuter.

Alle sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter er uddannet i akutsygepleje i tæt samarbejde med Den Præhospitale Virksomhed, Region Nordjylland.

Hvem er i målgruppen for akuttilbuddet?

 • Lægehenviste patienter med akut opstået sygdom eller forværring af kendt sygdom med behov for observation, pleje og/ eller behandling, men uden behov for sygehusindlæggelse.
 • Lægehenviste patienter, der efter udskrivning fra sygehus fortsat har komplekse pleje og/ eller behandlingsbehov, der kræver de særlige sygeplejefaglige kompetencer, som er tilstede i akutfunktionen.

Hvem er i målgruppen for rehabiliteringstilbud? 

 • Patienter med rehabiliteringspotentiale, hvor det vurderes at en rehabiliterings-, trænings- samt forebyggende og sundhedsfremmende indsats vil være hensigtsmæssig og føre til et øget funktionsniveau samt gøre patienten mere selvhjulpen.
 • Præ- eller postoperative patienter med GOP eller potentiale for rehabilitering.
 • Generhvervelse af funktionsniveau.

Smileyrapport

Herunder kan du se vores seneste smileyrapport 

Smileyrapport for Sygeplejens akut- og rehabiliteringstilbud

Henvisning og visitation

Oftest vil et ophold på Sygeplejens akut- og rehabiliteringstilbud være i samarbejde med praktiserende læge, sygehus- eller vagtlægen, som vurderer om behandling, pleje og/eller observationer bedst kan varetages i et kommunalt akut- og rehabiliteringstilbud.
Sygeplejen visiterer til pladserne.

Rehabiliteringstilbud - og kurser

Rebild Kommune tilbyde også andre tilbud og kurser med udgangspunkt i den rehabiliterende tankegang. Du kan se disse i linket herunder.

Rehabiliteringstilbud - og kurser

Vidste du at...

Du kan oprettet en fremtidsfuldmagt. så andre kan handle på dine vegne, hvis du engang i fremtiden bliver syg eller svækket og ikke kan varetage dine egne interesse?

Hvis din nysgerrighed er vagt kan du læse meget mere og ansøge om en fremtidsfuldmagt vi linket herunder.

Fremtidsfuldmagt

Cookieinformation