Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Sygepleje og Sygeplejens akut- og rehabiliteringstilbud

Sygepleje skal forebygge sygdom, fremme sundhed og imødekomme behovet for sygepleje ved behandling af sygdom.

Sygeplejen i Rebild Kommune

Hvis du opholder dig i Rebild Kommune, kan du modtage sygepleje, hvis du har en kronisk eller akutopstået sygdom.
Tildelingen af sygepleje er uafhængig af alder, boform og økonomiske forhold.

Henvisning til sygepleje i Rebild Kommune

Henvisning til sygeplejen kan ske via egen læge, sygehus eller ved direkte henvendelse til sygeplejens vagttelefon på tlf. nr.: 9988 9131.

Sygeplejen kan kontaktes hele døgnet, året rundt.

Sygepleje i Rebild Kommune leveres uden omkostninger, dog skal du selv betale for medicin og i enkelte tilfælde egne sygeplejeartikler, såsom medicinæsker.  

Sygeplejen leveres som udgangspunkt i en af vores sygeplejeklinikker i Rebild Kommune. Hvis sygeplejersken vurderer, at du ikke kan komme i sygeplejeklinik, vil du modtage sygepleje i eget hjem. Dit mobilitetsniveau afgør, hvor sygeplejen kan finde sted.

Specialer i Sygeplejen i Rebild Kommune

Vi har et team af udekørende sygeplejersker. De kører rundt i hele kommunen og hjælper borgere der ikke kan komme til en sygeplejeklinik, i deres eget hjem.

På hvert ældrecenter har vi centersygeplejersker, som varetager sygeplejefaglige opgaver i dagtimerne. Efter kl. 15.30 varetages opgaverne af udekørende sygeplejersker.

Kliniksygeplejersker, de arbejder i hele kommunen i vores sygeplejeklinikker.

Læs mere om Sygeplejeklinikkerne i linket nederst på siden.

Vores Kontinenssygeplejerske kan vejlede omkring inkontinens problematikker, samt bevillige eventuelle hjælpemidler, hvis behovet er varigt. Målet er at forbedre eller afhjælpe inkontinensproblematikken, før der kan laves en bevilling på inkontinenshjælpemidler.

Kompressionssygeplejersken er ansvarlig for bevillinger, samt måltagning og bestilling af kompressionsstrømper, samt undervisning af borgere og personale i korrekt brug af kompressionsstrømper og hjælpemidler hertil – dette i samarbejde med ergoterapeut.

Sårsygeplejersken vejleder personalet i den bedste sårpleje til det enkelte sår, samt udfører sårpleje på særligt komplekse sår.

Demenssygeplejerskerne står for udredning og diagnosticering af borgere med hukommelsesbesvær, samt opfølgning på behandling. Demenssygeplejerskerne inddrager pårørende, samt relevante samarbejdspartnere i processen.

Herudover har sygeplejersker med specialviden inden for: Palliation, Diabetes, Telemedicin, Hygiejne, Forflytning, Psykiatri samt Kardiologi.

Vi har stor fokus på samarbejde med tværfaglige samarbejdspartnere i borgerforløbene herunder hjemmeplejen og terapeuter samt andre relevante.

Akutsygepleje og Sygeplejens Akut- og Rehabiliteringstilbud

Akutsygepleje medvirker til at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser samt sørger for hurtig indsats til de borgere, som har brug for at blive hurtig indlagt på sygehus. Borgeren skal gerne opleve tryghed i overgange mellem kommune og sygehuse samt have en oplevelse af et sammenhængende sundhedsvæsen.

Hvem kan modtage akutsygepleje?

Der ydes akutsygepleje til dig med en akut forværring af kronisk sygdom eller ved akut opstået sygdom.

Hvordan?

Der kan henvises fra:

  • Almen praktiserende læge.
  • Vagtlæge.
  • Sygehuslæge.
  • Sygeplejen samt hjemmeplejen.
  • Borger og pårørende.

Sygeplejens Akut- og Rehabiliteringstilbud

Det midlertidige kommunale tilbud omfatter 18 pladser med døgndækning af specialuddannede sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Formålet med tilbuddet er at forebygge indlæggelser samt modtage patienter fra sygehuset, som ikke er færdigbehandlede, men som ikke kræver en sygehusindlæggelse. Vi tilbyder også rehabiliteringsforløb til patienter inden/ efter operation, efter indlæggelse på sygehuset samt til patienter, som skal rehabiliteres til at genvinde eller vedligeholde funktionsniveauet.

Sygeplejens Akut- og Rehabiliteringstilbud tilbyder under forløbet sygeplejefaglig udredning, behandling, tæt observation, pleje- og rehabiliteringsforløb i samarbejde med patienten samt relevante samarbejdspartnere. Efter endt forløb kan der forekomme samarbejde med fx sygepleje i hjemmet, sygeplejeklinik, hjemmepleje, ældrecentre og terapeuter.

Alle sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter er uddannet i akutsygepleje i tæt samarbejde med Den Præhospitale Virksomhed, Region Nordjylland.

Hvem er i målgruppen for akuttilbuddet?

  • Lægehenviste patienter med akut opstået sygdom eller forværring af kendt sygdom med behov for observation, pleje og/eller behandling, men uden behov for sygehusindlæggelse.
  • Lægehenviste patienter, der efter udskrivning fra sygehus fortsat har komplekse pleje og/eller behandlingsbehov, der kræver de særlige sygeplejefaglige kompetencer, som er til stede i akutfunktionen.

Hvem er i målgruppen for rehabiliteringstilbud? 

  • Patienter med rehabiliteringspotentiale, hvor det vurderes at en rehabiliterings-, trænings- samt forebyggende og sundhedsfremmende indsats vil være hensigtsmæssig og føre til et øget funktionsniveau samt gøre patienten mere selvhjulpen.
  • Præ- eller postoperative patienter med GOP eller potentiale for rehabilitering.
  • Generhvervelse af funktionsniveau.

Smileyrapport

Herunder kan du se vores seneste smileyrapport 

Smileyrapport for Sygeplejens akut- og rehabiliteringstilbud

Rehabiliteringstilbud - og kurser

Rebild Kommune tilbyder også andre tilbud og kurser med udgangspunkt i den rehabiliterende tankegang. Du kan se disse i linket herunder.

Rehabiliteringstilbud - og kurser

Vidste du at...

Du kan oprettet en fremtidsfuldmagt. så andre kan handle på dine vegne, hvis du engang i fremtiden bliver syg eller svækket og ikke kan varetage dine egne interesser?

Hvis din nysgerrighed er vagt, kan du læse meget mere og ansøge om en fremtidsfuldmagt via linket herunder.

Fremtidsfuldmagt

Kontakt os

Sygeplejen kan kontaktes hele døgnet på tlf.: 9988 9131

Sygeplejeklinikker

Monsido - statistik

Cookieinformation