Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Kreabørn

Analyse: skole- og dagtilbud 2022/2023

""

Læs rapport og bilag

Analysen af skole- og dagtilbudsområdet, er nu samlet i et omfattende analysemateriale – og den politiske proces er gået i gang.

Læs mere om baggrund og formål for analysen samt den åbne og inddragende proces herunder.

Baggrund for arbejdet

Rebild oplever - ligesom resten af landets kommuner – at udgifterne til særlige indsatser omkring børn og unge i vores dagtilbud og skoler stiger. Samtidig er der aktuelt et behov for at finde besparelser på området. Derfor er det politisk vedtaget, at vi i 2022 skal lave en analyse af skole- og dagtilbudsområdet. Vi forventer, at analysen er færdig i begyndelsen af 2023.

Hvis du har input eller kommentarer til analysen og processen, kan du sende en mail til Center Børn og Unge. 

Fællespostkasse Center Børn og Unge

Beskrivelse af analysen af skole- og dagtilbudsområdet 2022

Børne- og Familieudvalget har godkendt en plan for, hvordan analysen skal forløbe. Her er analysens formål og indhold blandt andet beskrevet. Det er her du kan læse mere om, hvad analysen vil afdække, og hvornår de forskellige aktiviteter i forbindelse med analysen foregår.

Procesplan

Processen bliver grundig – den strækker sig over et halvt år – og kommer til at involvere en lang række personer og organisationer med interesse i området, som derfor kan forvente at få mulighed for at deltage i løbet af efteråret og vinteren.

Åben IdéWorkshop

Tirsdag d. 11. oktober var der IdéWorkshop i Terndrup Idrætscenter, hvor alle interesserede kunne komme og være med til at idéudvikle i dialog med andre engagerede på området. Der var mødt både forældre, medarbejdere, ledere, foreninger og politikere mm op. Rundt i hallen var deltagerne placeret i blandede grupper, som havde mange spændende drøftelser.

Aftenen bar præg af mange forskellige input og bud på, hvad der er det vigtige for vores børn og unge i skoler og dagtilbud. De mange input bliver nu samlet og arbejdet videre med i arbejdsgrupperne for analysen. Her på siden vil der komme en opsamling på de idéer og perspektiver, som blev resultatet af aftenen. 

Vi siger tusind tak til alle deltagerne for de mange gode indspark til analysen!

Idéworkshop

Inspirationsdage

I slutningen af september afholdtes inspirationsdage for arbejdsgrupperne for analysen. Over to dage blev arbejdsgrupperne præsenteret for erfaringer fra Svendborg, Nyborg, Hjørring og Brønderslev Kommune. Oplæggene fra de andre kommuner havde forskellige fokus, med kom alle omkring emner som struktur, organisering og arbejdet med tildelingsmodeller og inklusion/PPR. 

Medlemmerne af arbejdsgrupperne var inden oplæggene blevet bedt om at forholde sig til, hvad man med fordel kunne lade sig inspirere af, og hvad der kunne give anledning til et ønske om at bevare og videreudvikle egen praksis. Tanken er, at det tit er i mødet med noget andet/nogle andre, at man får - ikke bare inspiration - men også et bedre øje for egen praksis og fordele/ulemper herved. 

I kan se opsummering fra dagene nedenfor

Inspirationsdage september

Involvering af MED-udvalg og forældrebestyrelser for skoler og dagtilbud

MED-udvalg og bestyrelser på skoler og dagtilbud involveres løbende i processen af tre omgange. I september blev der udsendt et skema, hvor de blev bedt om at bidrage med deres perspektiv. Samme skema er drøftet i sektor-MED 

Indledningsvis bliver de stillet spørgsmålet:

"Hvis man skulle bygge Rebild Kommunes skole- og dagtilbudsområde (herunder specialtilbud og PPR) op fra bunden i dag, hvordan ville det så se ud?

Herefter bliver de spurgt til, hvad de er stolte af, og hvad de ønsker. Det skal være med til at sætte fokus på, hvad vi skal holde fast i, og hvad der med fordel kan udvikles på. Arbejdsgrupperne modtager disse input fra MED udvalg og bestyrelser og tager det med i det videre arbejde med analysen.

Vedhæftet nedenfor kan I læse, hvad de samlet set har meldt tilbage på spørgsmålene.

Jævnfør tidsplanen for analysen kan medarbejdere og bestyrelser forvente at blive involveret mindst to gange yderligere i analysens proces.

Der er meget, vi er stolte af

Lederne har været igennem en tilsvarende proces, hvor de reflekterede over samme spørgsmål (hvad de er stolte af, og hvad de kunne ønske sig). Resultatet var blandt andet, at der er mange elementer, som vi er stolte af ved Rebild Kommunes skoler og dagtilbud. Der er mange fordele ved at være en mindre kommuner, hvormed afstanden både rent fysisk men også mentalt bliver mindre. Der opleves et særligt godt samarbejde her både mellem forskellige faggrupper. Det være sig både lærere og pædagoger, men også samarbejdet med PPR fremhæves som særligt godt og smidigt. Det gør også, at der tit er kort vej fra tanke til handling, hvormed der kan sættes nye tiltag i værk hurtigt - til gavn for børn og elever. Samtidig udtrykker lederne også, er der behov for endnu mere sparring og samarbejde på tværs af både skoler, dagtilbud og andre samarbejdspartnere. Der ønskes endnu større fokus på en tidligere indsats, og at den mangfoldighed, der er i vores skoler og dagtilbud, bliver sat endnu mere i spil.

Dialogmøde mellem Børne- og Familieudvalget og bestyrelser for skoler og dagtilbud

Tirsdag d. 15. november afholdt Børne- og Familieudvalget dialogmøde for kommunes skole- og dagtilbudsbestyrelser på STUBhuset i Støvring. Opbakningen til arrangementet var høj med ca. 85 deltagende, og der var repræsentanter fra alle skoler og dagtilbud.

Dilemmaer var i højsædet for aftenen, da den igangsatte analyse af skole- og dagtilbudsområdet rummer mange dilemmaer. Formålet med aftenens program var at få bestyrelser på tværs til at drøfte de dilemmaer, som de oplever på de enkelte institutioner, så både politikere og bestyrelsesrepræsentanter får indsigt i de lokale forcer og udfordringer. Hermed også de lokale bekymringer eller perspektiver, som eksisterer om analysen.

Aftenen forløb på baggrund heraf med drøftelser af dilemmaer ved borde, hvor repræsentanter var blandet. Herefter udvalgte bordene repræsentanter, som skulle indgå i en dialog med repræsentanter fra to andre borde og en politiker, hvor de drøftede bordet, udvalgte dilemma. På denne måde indgik hver politiker i dialog om minimum 9 dilemmaer med repræsentanterne.

Dilemmaerne var mange og forskelligartede, men handlede blandt andet om: Hvordan håndterer man stigningen i støtte til børn i almenklasserne uden, at det udhuler skolernes økonomi? Er der nok tildeling til ledelse og administration, og hvad betyder ledelse tæt på? Hvordan skabes der trygge overgange, hvor der stadig er en decentral styring, som sætter store krav til samarbejde og ledelse? Dilemmaet mellem et langsigtet udviklings- og investeringsperspektiv versus kortsigtede budgetter og politiske målsætninger. Skal talentudvikling prioriteres i ligeså høj grad som specialundervisning? Er der lige kvalitet i store og små institutioner? Og er der plads til lokale løsninger mellem land og by? Endelig prioritering af mursten og små enheder frem for pædagogik og medarbejderressourcer.

Tusind tak til alle deltagerne for de mange gode indspark!

Dialogmøde

Opsamling på input til analysen (1) + (2)

Vi har fået rigtig mange forskellige input til analysen fra forskellige fora og arrangementer. Nedenfor kan du se to videoer, hvor Børne- og Ungechef Lene Hvilsom Larsen præsenterer de input, vi har modtaget i perioden. Den første video opsummerer input fra de første 3 måneder af processen, og den næste opsummerer input fra de efterfølgende måneder. 

Monsido - statistik

Cookieinformation