Kommuneplan 2017-2029

kommuneplan 2017-2029
Her kan du se Rebild Kommuneplan for 2017-2029 og læse mere om hvad en kommuneplan er samt hvad den betyder for kommunen.

Kommuneplanen er den bærende plan, hvor borgere, virksomheder, interesseorganisationer med videre, kan læse om mål og regler for arealanvendelsen i hele kommunen.

Hvad er en kommuneplan?

Kommuneplanen er den bærende og oversigtlige plan, hvor borgere, virksomheder, interesseorganisationer med videre, kan læse om mål og regler for arealanvendelsen i hele kommunen.

Kommuneplanlægningen er et centralt led i at opfylde planlovens formål, som er at forene de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og medvirke til at værne om landets natur og miljø, så udviklingen sker på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelse af dyre- og plantelivet. 

Det skal særligt sikres:

  • at der skabes og bevares værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber
  • at forurening af luft, vand og jord samt støjulemper forebygges
  • at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet
  • at Kommuneplanen fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for kommunens udvikling i både byerne og det åbne land for en periode på 12 år.

Kommuneplanen udgør bindeleddet mellem landsplanlægningen og den regionale udviklingsplan og de konkrete bestemmelser for den enkelte ejendom, som fastlægges i lokalplaner og ved enkeltafgørelser efter plan-, natur-, miljø-, bygge- og vejlovgivningen.

Hvad betyder kommuneplanen for den enkelte grundejer?

Kommuneplanens bestemmelser har ikke i sig selv nogen konsekvenser for nuværende lovlig anvendelse og bebyggelse på den enkelte grundejers ejendom. Kommuneplanen er udelukkende bindende for politikerne i deres arbejde med kommunens fysiske planlægning.

Menu