Lokalplaner

Lokalplaner
Her kan du få et samlet overblik over de lokalplaner der er i Rebild kommune.

Hvis du skal finde en lokalplan, så er der flere måder at finde dem på:

OBS: Ved kommunesammenlægningen i 2007 blev de tre kommuners lokalplaner samlet under Rebild kommune. Enkelte lokalplannumre var sammenfaldende i Skørping og Nørager Kommune, hvorfor de har fået et N eller S foran lokalplanens nummer.

Hvad er en lokalplan?

En lokalplan er en juridisk bindende plan indenfor et bestemt område. Lokalplanen kan åbne nye muligheder eller begrænse, hvad man må. 

Inden for området bestemmer lokalplanen reglerne for:

  • hvad området må bruges til
  • om der må udstykkes nye grunde
  • om, og hvor stor en nye bebyggelse må være
  • om bebyggelse skal bevares
  • hvor for eksempel veje, stier, parkering og friarealer skal ligge.

Det er Rebild Byråd, som får lokalplanerne lavet og som vedtager planerne, når de har været i høring.

Lokalplaner giver ikke en pligt til at gennemføre planen. Lovlig, eksisterende anvendelse og bebyggelse kan fortsætte, men ønsker man en ny anvendelse eller at bygge nyt, så skal det nye overholde lokalplanen.

Hvornår laves en lokalplan?

Der skal laves en lokalplan forud for større bygge- og anlægsarbejder eller for at kunne realisere kommuneplanen. Alle grundejere kan i princippet få udarbejdet en lokalplan. 

Det kræver bl.a., at byggeønskerne passer med kommuneplanlægningen og at Byrådet synes, at projektet skal kunne lade sig gøre.

Rettigheder og pligter

Når et lokalplanforslag er lavet, skal Rebild Byråd offentliggøre forslaget.

Offentliggørelsen sker på Plandata.dk og rebild.dk. I annoncen på rebild.dk står blandt andet:

  • hvilket område det handler om
  • hvad der kan laves
  • fristen for at indsende høringssvar
  • oplysninger om, hvordan man kan få fat i et forslag.

Alle ejere og lejere indenfor lokalplanområdet - og af naboejendomme, som bliver væsentligt berørt af planen - får et brev om forslaget. Brevet fortæller om lokalplanens baggrund og indhold, høringsfrist, evt. borgermøde mm.

Tidsfristen for indsendelse af høringssvar er som regel 4 uger, men kan være mindre ved simple lokalplaner.

Når lokalplanforslaget er offentliggjort, så gælder et forbud mod ændringer, som kan reguleres i en lokalplan. Forbuddet gælder indtil forslaget er vedtaget af Byrådet.

Menu