Nedrivning af forfaldne bygninger

Forfaldent hus
I Rebild Kommune prioriterer vi indsatsen mod forfaldne bygninger.  

Hvert år afsætter Rebild Kommune midler til nedrivning af forfaldne bygninger.

Hvis vi vurderer at en bygning er egnet til at blive revet ned, bliver udgifterne til nedrivningsarbejdet dækket med 100 %.

Der kan fra samme pulje i mindre omfang gives midler til 25 % af udgifterne ved facaderenovering, vinduesudskiftning og anden energirenovering på bevaringsværdige bygninger med synlig beliggenhed eller på forsamlingshuse. 

Nedrivning prioriteres ikke ud fra et først-til-mølle-princip, men ud fra en konkret behovsvurdering i hvert enkelt tilfælde ud fra nedenstående kriterier, som er vedtaget af byrådet:

  • bygninger der er synlige fra offentlige veje og jernbane frem for mere skjulte bygninger
  • primært boliger - sekundært staldbygninger/driftsbygninger
  • boliger med sundhedsrisiko ved beboelse forud for sunde boliger
  • ubeboede boliger frem for beboede boliger
  • boliger i landzone frem for byzone
  • husets/boligens almene tilstand skal være ringe
  • kommunalt erhvervede ejendomme, forud for privatejede

Hvis du vil høre mere om muligheden for at få nedrevet en forfalden bygning, er du velkommen til at kontakte Center Plan, Byg og Vej på pbv@rebild.dk eller telefon: 99 88 82 42

Historik 2011-2018

Rebild Kommune har i alt siden 2011 fået ca. 5,6 mio. kr. til indsatsen mod forfaldne bygninger. Desuden har kommunen selv i perioden afsat 8 mio. kroner og for de penge er der revet ca. 86 ejendomme ned. De fleste revet ned for ejer, men en del har kommunen købt og derefter revet ned.

Ud over køb og nedrivninger er midlerne også blevet brugt til Byfornyelsesstøtte, støtte til forskønnelse af byejendomme og forsamlingshuse, skimmelundersøgelse, kondemnering og til energimærkning af kommunens forsamlingshuse.

Menu