Nedrivning af forfaldne bygninger

Forfaldent hus
Rebild Kommunes indsats mod forfaldne bygninger

Hvert år afsætter Rebild Kommune midler til nedrivning af forfaldne bygninger.

Hvis vi vurderer, at en bygning er egnet til at blive revet ned, kan vi tilbyde at dække udgifterne til nedrivningsarbejdet med 100 %.

Der kan fra samme pulje i mindre omfang gives midler til 25 % af udgifterne ved facaderenovering, vinduesudskiftning og anden energirenovering på bevaringsværdige bygninger med synlig beliggenhed eller på forsamlingshuse. 

De kriterier, vurderingen sker ud fra er politisk vedtaget, seneste i juni 2020. Oplistet i vilkårlig rækkefølge:

  • Bygningernes almene tilstand skal være ringe
  • Synlige bygninger som skæmmer omgivelserne og er synlige fra offentlig vej og jernbane, frem for skjulte
  • Boliger med sundhedsrisiko ved beboelse, forud for sunde boliger
  • Ubeboede boliger frem for beboede boliger
  • Primært boliger - sekundært udhuse/staldbygninger/driftsbygninger
  • Bygninger i landzone frem for bygninger i byzone
  • Ringe beliggenhed, frem for ejendomme med muligheder for profitabelt nybyggeri
  • Kommunalt erhvervede ejendomme, forud for privatejede

Huse opført efter 1960 eller beliggende i byer med mere end 4.000 indbyggere (Støvring), er ikke omfattet af byfornyelseslovens muligheder for støtte. Desuden er der i lovgivningen krav om, at en eventuel værdistigning på en grund, der måtte opstå som følge af en støttet nedrivning, skal fratrækkes støttebeløbet.

Hvis du vil høre mere om muligheden for at få nedrevet en forfalden bygning, er du velkommen til at kontakte Center Plan, Byg og Vej på pbv@rebild.dk eller telefon: 99 88 82 42. Tilbud om nedrivningsstøtte prioriteres ikke ud fra et først-til-mølle-princip, men ud fra en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Historik 2011-2020

Rebild Kommune afsætter selv 1 mio. kr. årligt til nedrivningspuljerne, og har siden 2011 kunnet supplere med samlet omkring 9½ mio. kr. fra staten. Rebild Kommune har indtil nu ydet tilskud til nedrivning af omkring 100 ejendomme. De fleste er revet ned for ejer, men en del har kommunen købt og derefter revet ned.

Ud over køb og nedrivninger, er midlerne også blevet brugt til byfornyelsesstøtte, støtte til forskønnelse af byejendomme og forsamlingshuse, skimmelundersøgelser, kondemneringer og til energimærkning af kommunens forsamlingshuse. Fra 2020 skal de statslige midler desuden benyttes til områdefornyelse.

Menu